EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕDТECH РИНОК — АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
М. І. Мурашко, С. О. Назарко, С. Г. Суворова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.83

УДК: 378.147

М. І. Мурашко, С. О. Назарко, С. Г. Суворова

ЕDТECH РИНОК — АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

Анотація

У статті розглядаються різні визначення дистанційного навчання, його моделі та можливості використання. Ідентифіковані такі терміни, як "дистанційна форма освіти" і "дистанційні технології" у різних формах освіти. Авторами виділені переваги та недоліки навчання за дистанційною формою для студентів, викладачів та навчального закладу, а також можливості інтеграції традиційного і дистанційного навчання. Дано оцінку дистанційному навчанню в умовах пандемії коронавірусу. Розкрито змістовні характеристики ринку онлайн-освіти. Представлено результати аналізу доступу потенційних користувачів до онлайн-середовища. Охарактеризовано особливості українського EdTech-ринку для онлайн-навчання. Показано, яку роль відіграють масові відкриті платформи в організації системи онлайн-навчання. Обгрунтовано характеристику такого явища, як перенесення освітніх послуг в онлайн середовище, а також показано перспективи такого формату отримання освіти.

Ключові слова: дистанційне навчання; ЕdТech-ринок; онлайн-освіта; освітній стартап; електронні освітні платформи; Інтернет ресурси.

Література

1. Биков В.Ю. Цифрова трансформація суспільства і розвиток комп'ютерно-технологічної платформи освіти і науки України. Матеріали методологічного семінару НАПН України "Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку". За ред. В.Г. Кременя, О.І. Ляшенка. К., 2019. С. 20—26.
2. Бігус К. Шо потрібно знати про онлайн-освіту в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://nv.ua/ukr/techno/technoblogs/onlayn-osvita-v-ukrajini-50128010.html
3. Brammer S., Clark Т. COVID-19 and Management Education: Reflections on Challenges, Opportunities, and Potential Futures // British Journal of Management. — 2020. — Vol. 31. — Р. 453—456.
4. Бугайчук К.Л. Сучасні аспекти організації дистанційної форми навчання в системі МВС України та перспективи її вдосконалення / К.Л. Бугайчук // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України: зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 29 трав. 2020 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків: ХНУВС, 2020. — С. 226—229.
5. Дейнега І.О. Онлайн-освіта в умовах розвитку інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / І.О. Дейнега // Причорноморські економічні студії. — 2018. — Вип. 30 (1). — С. 78—82.
6. Кадемія М.Ю. Дистанційне навчання у віртуальному університеті як спосіб доступу до якісного навчання / М.Ю. Кадемія, В.О. Уманець // Відкрите освітнє середовище сучасного університету, 2016. — № 2. — С. 192—198.
7. Карта українського EdTech-ринку — де навчатися онлайн. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uaspectr.com/2020/04/16/edtech-rynok-ukrayiny/
8. Краус К.М. Імперативи формування цифрової освіти в Україні / К. М. Краус // Управління соціально-економічними трансформаціями у сучасному місті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конфер. (27 лютого 2018). — Київ: КУБГ, 2018. — С. 49—51.
9. Мізюк В.А. Змішане навчання як інноваційний підхід інтеграції навчального процесу у закладах освіти / В.А. Мізюк // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. — 2019. — № 3. — С. 172—177.
10. Мурашко М.І. Нові освітні стандарти як основа реформування вищої освіти / М.І.Мурашко, С.О.Назарко// Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. — 2017. — № 1 (3). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pa.stu.cn.ua/articles/
11. Наказ Міністерства освіти і науки України "Деякі питання організації дистанційного навчання" 08.09.2020 р. № 1115: Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за N 941/35224.
12. Nazarkо S.O. The virtualization as innovative technology of training personnel in the educational services market / S.O. Nazarkо // Науковий вісник Полісся. — 2017. — № 1 (9). ч. 2. — С. 81—85.
13. Сакало Є.С. Про дистанційну освіту в університетах в умовах карантину. — Режим доступу: https://zn.ua/ukr/EDUCATION/viklik-yakogo-ne-mozhna-ne-priynyati-347904_.html
14. Січкаренко К.О. Розвиток цифрових освітніх платформ та поширення цифрових компетенцій в освіті. Ефективна економіка. 2018. № 12. — URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6792. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.115
15. Суворова С.Г. Маркетингові дослідження в умовах діджиталізації. Ефективна економіка. 2020. № 12. — URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=8431. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.96
16. Статистичний збірник — 2020 р. Державна служба статистики України. Доступ домогосподарств до Інтернету. — Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb__dd_in19.pdf
17. 11 компаній з України потрапили у рейтинг найкращих EdTech-проєктів Східної Європи. — Режим доступу: https://nachasi.com/2020/08/27/rating-edtech/
18. Оселецький В.Л. Роль масових відкритих онлайн-курсів у сучасному "освітньому ландшафті" / В.Л. Оселецький, І.Л.Татомир // Науковий журнал "Економіка України". — 2017. — 12 (673).
19. Ринок онлайн-освіти в Україні: аналіт. огляд. URL: https://pro-consulting.ua/ua/ pressroom/rynok-onlajn-obrazovaniya-v-ukraine-analiticheskij-obzo

M. Murashko, S. Nazarko, S. Suvorova

EDTECH MARKET — ANALYTICAL INSPECTION

Summary

The article considers various definitions of distance learning, its models and possibilities of use. Terms such as "distance form of education" and "distance technology" in various forms of education have been identified. The author highlights the advantages and disadvantages of distance learning for students, teachers and educational institutions, as well as the possibility of integrating traditional and distance learning. Evaluation of distance learning in a coronavirus pandemic. The meaningful characteristics of the online education market are revealed. The results of the analysis of potential users' access to the online environment are presented. Features of the Ukrainian EdTech-market for online learning are described. The role of mass open platforms in the organization of the online learning system is shown. The characteristics of such a phenomenon as the transfer of educational services to the online environment are substantiated, as well as the prospects of such a format of education are shown.
UNESCO Director-General Audrey Azulay said in March 2020 that more than 1.5 billion young people in 165 countries could not attend school due to the COVID-19 coronavirus pandemic.
The introduction of quarantine has changed the lives of each of us, and especially affected the field of education, forcing us to adapt to the news of the conditions of educational services. The governments of most countries were not ready for such a large-scale pandemic, their practical measures were formed situationally. To counter the spread of COVID-19 almost all over the world, educational institutions have been temporarily closed. Ukraine is no exception and the 2019/2020 school year ended remotely. Distance learning, new requirements for the educational process have become a challenge for the domestic education system.
Universities (both public and private) are multidisciplinary institutions with a large number of structural units and areas of student training. And even under normal conditions, the transformation of such institutions does not happen quickly, and quarantine has forced to implement innovative solutions in a relatively short period of time and transfer education online using various web servers, platforms, resources and social networks.
Accordingly, the issue of online learning in the context of the coronavirus pandemic remains more relevant than ever.

Keywords: distance Learning; EdTech-market; online education; educational startup; electronic educational platforms; Internet resources.

References

1. Bikov, V.Yu. (2019), "Digital transformation of society and development of computer-technological platform of education and science of Ukraine", Materialy metodolohichnoho seminaru NAPN Ukrainy "Informatsijno-tsyfrovyj osvitnij prostir Ukrainy: transformatsijni protsesy i perspektyvy rozvytku" [Proceedings of the methodological seminar of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine "Information and digital educational space of Ukraine: transformation processes and prospects for development"], Kyiv, Ukraine, рр. 20—26.
2. Bigus, K. (2020), "Shaw needs to know about online education in Ukraine", [Online], available at: https://nv.ua/ukr/techno/technoblogs/onlayn-osvita-v-ukrajini-50128010.html (Accessed 15 February, 2021).
3. Brammer, S. and Clark, Т. (2020), "COVID-19 and Management Education: Reflections on Challenges, Opportunities, and Potential Futures", British Journal of Management, vol. 31, рр. 453—456.
4. Bugaychuk, K.L. (2020), "Modern aspects of the organization of distance learning in the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and prospects for its improvement", Pidhotovka politsejs'kykh v umovakh reformuvannia systemy MVS Ukrainy: zb. nauk. pr. konf. [Preparation of police officers in terms of reforming the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine], Kharkiv. nat. University of Internal Affairs affairs. KhNUVS, Kharkiv, Ukraine, 29 may, pp. 226—229.
5. Deinega, I.O. (2018), "Online education in the conditions of information society development", Black Sea Economic Studies, [Online], vol. 30 (1), рр. 78—82.
6. Кademyа, M.Yu. (2016), "Distance learning in a virtual university as a way to access quality learning", Open educational environment of a modern university, vol. 2, рр. 192—198.
7. Synzherets'kyj, V. (2020), "Map of the Ukrainian EdTech-market — where to study online", available at: https://uaspectr.com/2020/04/16/edtech-rynok-ukrayiny/ (Accessed 15 February, 2021).
8. Kraus, K.M. (2018), "Imperatives of formation of digital education in Ukraine", Upravlinnia sotsial'no-ekonomichnymy transformatsiiamy u suchasnomu misti: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konfer. [Management of social and economic transformations in the modern city: materials All-Ukrainian. scientific-practical conference], KUBH, Kyiv, Ukraine, 27 feb, pp. 49—51.
9. Mizyuk, V.A. (2019), "Mixed learning as an innovative approach to the integration of the educational process in educational institutions", Scientific Bulletin of the Nikolaev National University named after V.O. Sukhomlinsky, Series: Pedagogical sciences, vol. 3, pp. 172—177.
10. Murashko, M.I. (2017), "New educational standards as a basis for reforming higher education", Public administration: research and development, [Online], vol. 1 (3), available at: http://pa.stu.cn.ua/articles/ (Accessed 15 February, 2021).
11. Ministry of Education and Science of Ukraine (2020), Order "Some issues of distance learning", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20#Text (Accessed 15 February, 2021).
12. Nazarkо, S.O. (2017), "The virtualization as innovative technology of training personnel in the educational services market", Scientific Bulletin of Polissya, vol. 1 (9). рр. 81—85.
13. Sakalo, E.S. (2020), "About distance education in universities under quarantine", [Online], available at: https://zn.ua/ukr/EDUCATION/viklik-yakogo-ne-mozhna-ne-priynyati-347904_.html (Accessed 15 February, 2021).
14. Sichkarenko, K.O. (2018), "Development of digital educational platforms and dissemination of digital competencies in education", Efficient economy, [Online], vol.12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6792. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.115 (Accessed 15 February, 2021).
15. Suvorova, S.G. (2020), "Marketing research in the conditions of digitalization", Efficient economy, [Online], vol.12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8431. (Accessed 15 February, 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.96.
16. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Statistical collection — 2020. Household Internet access", [Online], available at: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb__dd_in19.pdf (Accessed 15 February, 2021).
17. Shevchenko, V. (2020), "11 companies from Ukraine were included in the ranking of the best EdTech projects in Eastern Europe", [Online], available at: https://nachasi.com/2020/08/27/rating-edtech/ (Accessed 15 February, 2021).
18. Oseletsky, V.L. (2017), "The role of mass open online courses in the modern "educational landscape", Economy of Ukraine, vol. 12 (673).
19. Pro-Consulting (2020), "The online education market in Ukraine: an analyst. review", [Online], available at: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-onlajn-obrazovaniya-v-ukraine-analiticheskij-obzor (Accessed 15 February, 2021).

№ 3 2021, стор. 83 - 87

Дата публікації: 2021-03-25

Кількість переглядів: 982

Відомості про авторів

М. І. Мурашко

к. е. н., доцент, директор, Чернігівський інститут МАУП

M. Murashko

PhD in Economics, Associate Professor, Director of the Chernihiv Institute MAUP, Chernigov, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2957-6703


С. О. Назарко

к. е. н., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи, Чернігівський інститут МАУП

S. Nazarko

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director for Scientific and Pedagogical Work, Chernihiv Institute of MAUP, Chernihiv

ORCID:

0000-0002-4841-9201


С. Г. Суворова

к. е. н., доцент, завідувач кафедри управління персоналом, економіки праці та публічного управління, Чернігівський інститут МАУП

S. Suvorova

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Personnel Management, Labor Economics and Public Administration, Chernihiv Institute of MAUP, Chernihiv

ORCID:

0000-0001-7089-2524

Як цитувати статтю

Мурашко М. І., Назарко С. О., Суворова С. Г. Еdтech ринок — аналітичний огляд. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 83–87. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.83

Murashko, M., Nazarko, S. and Suvorova, S. (2021), “Edtech market — analytical inspection”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 83–87. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.