EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИК-ОРІЄНТОВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Н. І. Насікан, Ю. С. Гринчук, О. Г. Вдовічена

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.71

УДК: 330.131.7

Н. І. Насікан, Ю. С. Гринчук, О. Г. Вдовічена

РИЗИК-ОРІЄНТОВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Анотація

У сучасному світі господарюючі підприємства функціонують в умовах невизначеності та схильні до низки ендогенних й екзогенних ризиків, а успішність їхньої діяльності залежить від організації цілісної системи управлінню ризиками. Це зумовлює необхідність формування в підприємстві системи ризик-орієнтовного менеджменту, тому метою статті є визначення особливостей реалізації ризик-менеджменту корпоративних підприємств. У статті використано такі наукові методи: аксіоматичний, графічний, системного підходу та узагальнення. Встановлено внутрішні та зовнішні ризики діяльності корпоративних підприємств, у тому числі й специфічні ризики, притаманні для корпоративної форми організації, зокрема: ризик "розмивання" частки акціонерів у статутному капіталі, конфлікту інтересів; банкрутства; обгрунтованого трансфертного ціноутворення; реорганізації підприємства та виходу акціонерів із складу стейкхолдерів; зміни корпоративної структури компанії (незавершеність консолідації холдингів); відсутності представників міноритарних акціонерів у складі ради директорів; ризик, пов'язаний з участю корпоративних підприємствах держави як акціонера. Окреслено особливості системи ризик-менеджменту підприємств, націленої на забезпечення стійкості та конкурентоспроможності корпоративного підприємства в мінливих економічних умовах. Запропоновано схему формування ризик-орієнтовного менеджменту корпоративних підприємств, яка передбачає управління ризиками на основі процесу їх ідентифікації, оцінки та аналізу, а також вибору і використання методів нейтралізації наслідків ризиків з метою забезпечення стабільності та конкурентоспроможності підприємства. Визначено, що ризик-менеджмент має стати невід'ємною складовою частиною загальної системи управління діяльністю корпоративного підприємства, що реалізується з дотриманням принципів структурованості та повноти менеджменту, системності, економічної обгрунтованості, адаптованість до зовнішнього та внутрішнього середовища, динамічності, актуальності та оперативності, постійного моніторингу й удосконалення. Крім того, наголошено, що в основі ризик-орієнтовного менеджменту корпоративних підприємств лежить індивідуальний підхід, адже для кожної організації залежно від виду діяльності, фінансової стійкості, участі акціонерів в управлінні, ринкової кон'юнктури та інших внутрішніх і зовнішніх чинників ризики є різними за характером та силою впливу.

Ключові слова: ризик-орієнтовний менеджмент; корпоративні підприємства; ризики діяльності; стратегія менеджменту.

Література

1. Господарський Кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
2. Антоненко В.І. Корпоративне управління — важливий елемент менеджменту на підприємстві. Вісник КНТЕУ. 2014. № 3. С. 120—128.
3. Коломієць Г.І. Податкові ризики: сутність та класифікація. Ринок цінних паперів. 2009. № 6. С. 27—33.
4. Ковернега Т.А. Особливості формування стратегії управління економічними ризиками для забезпечення економічної безпеки на вітчизняних підприємствах. Науковий вісник ХДУ. Серія "Економічні науки". Вип. 8. Ч. 7. Херсон, 2014. С. 98—102.
5. Балдин К. Риск-менеджмент: учеб. пособие. Москва: Эксмо, 2006. 368 с.
6. ISO 31000:2018 Riskmanagement — Guidelines. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en
7. Метрологія, 2014. ДСТУ ІЕС/ІSО 31010:2013. Національний стандарт України. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику. URL: http://metrology.com.ua/download/iso-iecohsas-i-dr/87-eea/1062-dstu-ies-iso-31010-2013.
8. Дячков Д.В. Формування системи ризик-менеджменту підприємства. Економічний форум. 2015. № 4. С. 235—241.
9. Довганець О., Довба І. Роль ризик-менеджменту в системі корпоративного управління. Геополітика України: історія і сучасність. Вип. 2 (23), 2019. С. 147—163.
10. Берегова Т.А. Ризик-менеджмент як важливий інструмент забезпечення економічної безпеки на вітчизняних харчових підприємствах. Молодий вчений. 2015. № 11 (2). С. 14—18.
11. Волинець І. Організація ризик-менеджменту на підприємстві. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 2. С. 51—55.
12. Корж Н.В. Методи управління фінансовими ризиками. Траектория науки. 2016. № 10. С. 1.1—1.6.
13. Кривець Ю.М. Підвищення ефективності корпоративного управління агроформувань на засадах визначення принципів, рейтингових оцінок індикаторів, ризик-менеджменту та контролінгу. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Економічні науки. 2015. Вип. 1 (10). С. 170—175.

N. Nasikan, Y. Grynchuk, O. Vdovichena

RISK-ORIENTED MANAGEMENT OF CORPORATE ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Summary

In today's world, businesses operate under uncertainty and are subject to a number of endogenous and exogenous risks, and the success of their activities depends on the organization of a holistic risk management system. This necessitates the formation of a system of risk-oriented management in the enterprise, so the purpose of the article is to determine the features of the implementation of risk management of corporate enterprises. The following scientific methods are used in the article: axiomatic, graphical, system approach and generalization. The internal and external risks of corporate enterprises, including specific risks inherent in the corporate form of organization, in particular: the risk of "erosion" of the share of shareholders in the authorized capital, conflict of interest; bankruptcy; reasonable transfer pricing; reorganization of the enterprise and withdrawal of shareholders from stakeholders; changes in the corporate structure of the company (incomplete consolidation of holdings); absence of representatives of minority shareholders in the board of directors; risk associated with the participation of corporate enterprises of the state as a shareholder. The peculiarities of the risk management system of enterprises aimed at ensuring the stability and competitiveness of a corporate enterprise in changing economic conditions are outlined. The scheme of formation of risk-oriented management of corporate enterprises is offered, which provides risk management on the basis of the process of their identification, assessment and analysis, as well as selection and use of risk neutralization methods to ensure stability and competitiveness of the enterprise. It is determined that risk management should become an integral part of the overall management system of a corporate enterprise, implemented in compliance with the principles of structure and completeness of management, system, economic feasibility, adaptability to external and internal environment, dynamism, relevance and efficiency, constant monitoring. and improvement. In addition, it is emphasized that the risk-oriented management of corporate enterprises is an individual approach, because for each organization depending on the type of activity, financial stability, shareholder participation in management, market conditions and other internal and external factors, the risks are different and the force of influence.

Keywords: isk-oriented management; corporate enterprises; business risks; management strategy.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "The Commercial Code of Ukraine", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (accessed: 25.01.2021).
2. Antonenko, V. I. (2014), "Corporate governance is an important element of management at the enterprise", Visnyk KNTEU, vol. 3, pp. 120—128.
3. Kolomiyets', H.I. (2009), "Tax risks: nature and classification", Rynok tsinnykh paperiv, vol. 6, pp. 27—33.
4. Koverneha, T. A. (2014), "Features of formation of strategy of management of economic risks for maintenance of economic safety at the domestic enterprises", Naukovyy visnyk KHDU. Seriya "Ekonomichni nauky", vol. 8 (7), pp. 98—102.
5. Baldin, K. (2006), Risk-menedzhment [Risk management], Exmo, Moscow, Russia.
6. ISO (2018), "ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines", [Online], available at: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en (accessed: 03.02.2021).
7. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2014), "DSTU IEC / ISO 31010: 2013. National standard of Ukraine. Risk management. Methods of general risk assessment", [Online], available at: http://metrology.com.ua/download/iso-iec-ohsas-i-dr/87-eea/1062-dstu-ies-iso-31010-2013 (accessed: 03.02.2021).
8. Dyachkov, D. V. (2015), "Formation of enterprise risk management", Ekonomichniy forum, vol. 4. pp. 235—241.
9. Dovhanets', O. and Dovba, I. (2019), "The role of risk management in the corporate governance system", Heopolityka Ukrayiny: istoriya i suchasnist', vol. 2 (23), pp. 147—163.
10. Berehova, T. A. (2015), "Risk management as an important tool for ensuring economic security in domestic food enterprises", Molodyy vchenyy, vol. 11 (2), pp. 14—18.
11. Volinets, I. (2016), "The Оrganization of Risk Management at the Enterprise", Ekonomichniy chasopis Shidnoevropeyskogo natsionalnogo universitetu imeni Lesi Ukrayinki, vol. 2, pp. 51—55.
12. Korzh, N. V. (2016), "Methods of Financial Risk Management"]. Traektoriya nauki, vol. 10, pp 1.1—1.6.
13. Kryvets', Yu. M. (2015), "Improving the efficiency of corporate governance of agricultural formations on the basis of determining the principles, rating assessments of indicators, risk management and controlling", Naukovi pratsi Poltavs'koyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi. Ekonomichni nauky, vol. 1 (10), pp. 170—175.

№ 3 2021, стор. 71 - 76

Дата публікації: 2021-03-25

Кількість переглядів: 971

Відомості про авторів

Н. І. Насікан

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу, Київський національний лінгвістичний університет

N. Nasikan

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and marketing, Kiev National Linguistic University

ORCID:

0000-0001-6990-8584


Ю. С. Гринчук

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Білоцерківський національний аграрний університет

Y. Grynchuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-0297-7432


О. Г. Вдовічена

к. е. н., доцент кафедри маркетингу цифрової економіки та підприємництва, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

O. Vdovichena

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Сommodity Studies, Marketing, Digital Economy and Entrepreneurship, Chernivtsi Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University

ORCID:

0000-0003-0768-5519

Як цитувати статтю

Насікан Н. І., Гринчук Ю. С., Вдовічена О. Г. Ризик-орієнтовний менеджмент корпоративних підприємств у сучасних умовах. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 71–76. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.71

Nasikan, N., Grynchuk, Y. and Vdovichena, O. (2021), “Risk-oriented management of corporate enterprises in modern conditions”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 71–76. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.