EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
О. Г. Римар, І. О. Мазуркевич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.66

УДК: 338.439

О. Г. Римар, І. О. Мазуркевич

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Анотація

Забезпечення продовольчої безпеки держави напряму залежить від рівня розвитку харчової промисловості України. Слідування європейським стандартам функціонування галузей харчової промисловості є пріоритетним завданням, яке поставлено перед Україною в умовах глобалізації та інтеграції до Європейського Союзу. Здатність забезпечити потреби вітчизняного ринку та підвищити рівень конкурентоспроможності українських підприємств залежить від чіткого розуміння викликів, які стоять перед стратегічно важливою галуззю вітчизняної промисловості.
У статті розглянуто основні проблеми, які стосуються харчової промисловості України, окреслено перспективи розвитку вітчизняного харчового виробництва. Звернуто увагу на сучасні деструктивні процеси та негативні тенденції, що характерні галузям харчової промисловості. Розкрито наукові спостереження та узагальнення щодо пріоритетів політики у галузі харчової промисловості. Наголошено на необхідності розробки стратегічного документу, що визначатиме цілі та пріоритети як підприємств харчової промисловості, так і галузі загалом. Відзначено, що в умовах сучасності необхідно покращити інвестиційний клімат та обсяги державної підтримки, підвищити якість управління провідною галуззю економіки.
Серед основних проблем традиційно залишаються такі позиції: неефективність нормативно-правового регулювання, відсутність ефективних програм залучення інвестицій, недостатність матеріально-технічної бази, відсутність ринків збуту, зменшення прибутковості підприємств тощо. Під впливом складних економічних, політичних та епідеміологічних чинників харчова та переробна промисловість України зазнали змін, які позначилися на попиті на продовольства, процедурі постачання товарів та розвитку бізнесу.
Перспективні напрями розвитку галузі повинні бути націлені на підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості, покращення інвестиційного клімату, розроблення стратегічних документів, оптимізацію управлінських процесів, захисту інтересів споживачів та працівників, удосконалення законодавчої бази.
Дослідження розвитку однієї з найбільш необхідних галузей вітчизняної промисловості надасть можливості для поступового врегулювання економічної ситуації в країні, забезпечення населення високоякісною продукцією, підвищення стандартів якості та безпеки продуктів харчової промисловості.
Тому варто сказати, що перспективи розвитку харчової промисловості напряму залежатимуть від зростання галузі, її конкурентоспроможності та ефективності економічних важелів впливу.

Ключові слова: харчова промисловість; інвестиції; виклики та перспективи; інновації; стратегія.

Література

1. Розвиток харчової переробної промисловості за 2018 рік. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. URL: https://agro.me.gov.ua/ua (дата звернення 01.02.2021).
2. Сичевський М.П., Юзефович А.Е. Розвиток харчової промисловості: акценти державної політики. Економіка АПК. 2014. №7. С. 46—51.
3. Іванченко П.М. Проблеми харчової промисловості в контексті управління галуззю. URL: www.pdaa.com.ua/np/pdf4/5.pdf (дата звернення 01.02.2021).
4. Ільчук В.П., Шпомер Т.О., Калініченко М.Ю. Проблеми та перспективи фінансового забезпечення розвитку харчової промисловості України. Фінансові дослідження. 2019. № 2 (7). URL: http://ir.stu.cn.ua/ 123456789/20269 (дата звернення 01.02.2021).
5. Бондарєв Т.Б, Сінічкіна Л.В. Харчова промисловість: засади правового регулювання в Україні. URL: https://books.google.com.ua/ books?id=nu9tBgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=uk&pg=PP1#v=thumbnail&q&f=false (дата звернення 01.02.2021).
6. Коваленко О.В.,Коткова Н.С. Інноваційно-інвестиційне забезпечення технічної модернізації як основа зростання конкурентоспроможності харчової промисловості. Продовольчі ресурси. 2020. № 14. С. 230—240. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pr_2020_14_26 (дата звернення 01.02.2021).
7. Швець Ю.О. Аналіз сучасного стану харчової промисловості України на внутрішньому та зовнішньому ринках. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2018. Вип. 30. С. 71—74.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2018_30_17 (дата звернення 01.02.2021).
8. Стратегія розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 588-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/588-2019-%D1%80 (дата звернення 01.02.2021).
9. Стан галузей АПК. Інформаційно-аналітичний портал АПК України. 2021. 4 лютого. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/investoram/monitoring-stanu-apk/stan-rozvitku-apk/stan-galuzej-apk (дата звернення 01.02.2021).
10. Терещенко Ю.В. COVID-19: Вплив на харчову промисловість та агробізнес. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2020/04/vplyv-na-kharchovu-promyslovist.html (дата звернення 01.02.2021).
11. COVID-19 та безпека харчових продуктів: Керівництво для харчових підприємств: тимчасове керівництво. 07 квітня 2020 року. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/ 10665/331705/WHO2019-nCoV-Food_Safety-2020.1-eng.pdf (дата звернення 01.02.2021).
12. Мармуль Л.О. Основні проблеми ефективного функціонування харчової промисловості України: рецензія. Економіка АПК. 2014. № 10. С. 128—131. URL:https://books.google.com.ua/books?id=nu9tBgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=uk&pg=PP1#v=thumbnail&q&f=false (дата звернення 01.02.2021).
13. Гаврилюк О.О., Терещенко Ю.В. Харчова промисловість та агробізнес: вплив COVID-19 URL https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2020/03/ agribusiness.html (дата звернення 01.02.2021).
14. Любович А.А., Тарасова К.І. Аналіз харчової промисловості України. Статистика -інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових студентських праць. Вип. 4. Ч. І-Одеса, ОНЕУ. 2018. С. 128—135.
15. Семенчук І.М., Мала К.Ю. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості. Агросвіт. 2019. № 4. С. 56—61.
16. Денисюк І. Стратегія розвитку підприємства харчової промисловості: економічна сутність. Економічний аналіз. 2013. Т. 12 (3). С. 112—115. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12%283%29__25 (дата звернення 01.02.2021).

O. Rymar, І. Mazurkevych

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

Ensuring food security of the state directly depends on the level of development of the food industry of Ukraine. Adherence to European standards for the functioning of the food industry is a priority for Ukraine in the context of globalization and integration into the European Union. The ability to meet the needs of the domestic market and increase the level of competitiveness of Ukrainian enterprises depends on a clear understanding of the challenges facing a strategically important branch of domestic industry.
The article considers the main problems related to the food industry of Ukraine, outlines the prospects for the development of domestic food production. Attention is paid to modern destructive processes and negative trends that characterize the food industry. Scientific observations and generalizations on food policy policy priorities are revealed. Emphasis was placed on the need to develop a strategic document that will define the goals and priorities of both the food industry and the industry as a whole. It is noted that in modern conditions it is necessary to improve the investment climate and the amount of state support, to improve the quality of management of the leading sector of the economy.
Among the main problems traditionally remain such positions as: inefficiency of legal regulation, lack of effective programs to attract investment, lack of material and technical base, lack of markets, reduced profitability of enterprises and more. Under the influence of complex economic, political and epidemiological factors, the food and processing industry of Ukraine has undergone changes that have affected the demand for food, the procedure for supplying goods and business development.
The study of the development of one of the most necessary branches of domestic industry will provide opportunities for the gradual settlement of the economic situation in the country, providing the population with high quality products, raising standards of quality and safety of food products.
Therefore, it should be noted that the prospects for the development of the food industry will directly depend on the growth of the industry, its competitiveness and the efficiency of economic levers of influence.

Keywords: food industry; investments; challenges and prospects; innovations; strategy.

References

1. The official site of Information and analytical portal of the agro-industrial complex of Ukraine (2019), "Development of food processing industry in 2018", available at: https://agro.me.gov.ua/ua (Accessed 01.02.2021).
2. Sychevsky, M.P. and Yuzefovich, A.E. (2014), "Development of the food industry: accents of the state policy", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 46—51.
3. Ivanchenko, P.M. (2009), "Problems of the food industry in the context of industry management", available at: www.pdaa.com.ua/np/pdf4/5.pdf (Accessed 01.02.2021).
4. Ilchuk, V.P. Shpomer, T.O. and Kalinichenko M.Yu. (2019), "Problems and prospects of financial support for the development of the food industry of Ukraine", Finansovi doslidzhennia, [Online], vol. 2 (7), available at: http://ir.stu.cn.ua/ 123456789/20269 (Accessed 01.02.2021).
5. Bondarev, T.B. and Sinichkina, L.V. (2014), Kharchova promyslovist': zasady pravovoho rehuliuvannia v Ukraini [Food industry: principles of legal regulation in Ukraine], Arzainger, Kyiv, Ukraine.
6. Kovalenko, O.V. and Kotkova, N.S. (2020), "Innovation and investment support of technical modernization as a basis for increasing the competitiveness of the food industry", Prodovol'chi resursy, [Online], vol. 14, pp. 230—240, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pr_2020_14_26 (Accessed 01.02.2021).
7. Shvets, Y.O. (2018), "Analysis of the current state of the food industry of Ukraine in the domestic and foreign markets", Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, [Online], vol. 30, pp. 71—74, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2018_30_17 (Accessed 01.02.2021).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Order "Strategy for the development of exports of agricultural products, food and processing industries of Ukraine until 2026", available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/588-2019-%D1%80 (Accessed 01.02.2021).
9. The official site of Information and analytical portal of the agro-industrial complex of Ukraine (2019), "The state of the branches of the agro-industrial complex", available at: https://agro.me.gov.ua/ua/investoram/monitoring-stanu-apk/stan-rozvitku-apk/stan-galuzej-apk (Accessed 01.02.2021).
10. Tereshchenko, Yu.V. (2020), "COVID-19: Impact on the food industry and agribusiness", available at: https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2020/04/vplyv-na-kharchovu-promyslovist.html (Accessed 01.02.2021).
11. The official site of The State Service of Ukraine on Food Safety and Consumer Protection (2020), "COVID-19 and Food Safety: A Guide for food companies" available at: https://dpss.gov.ua/storage/app/sites/12/uploaded-files/korusnaInformazia/15-04-2020-covid-19-ta-bezpeka-kharchovikh-produktiv-kerivnitstvo-dlya.pdf (Accessed 01.02.2021).
12. Marmul, L.O. (2014), "The main problems of effective functioning of the food industry of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 128—131, available at: https://books.google.com.ua/books?id=nu9tBgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=uk&pg=PP1#v=thumbnail&q&f=false (Accessed 01.02.2021).
13. Gavrilyuk, O.O. and Tereshchenko, Yu.V. (2020), "Food industry and agribusiness: the impact of COVID-19", available at: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/ 2020/03/ agribusiness.html (Accessed 01.02.2021).
14. Lyubovich, A.A. and Tarasova, K.I. (2018), "Analysis of the food industry of Ukraine", Statystyka — instrument sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen': zbirnyk naukovykh students'kykh prats', [Online], vol. 4, no.1, available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6992/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8.PDF (Accessed 01.02.2021).
15. Semenchuk, I.M. and Mala, K.Yu. (2019), "Ways to increase the competitiveness of food industry enterprises", Agrosvit, vol. 4, pp. 56—61.
16. Denisyuk, I. (2013), "Strategy of development of the enterprise of the food industry: economic essence", Ekonomichnyj analiz, vol. 12 (3), pp. 111—115, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12%283%29__25 (Accessed 01.02.2021).

№ 3 2021, стор. 66 - 70

Дата публікації: 2021-03-25

Кількість переглядів: 9620

Відомості про авторів

О. Г. Римар

к. е. н., доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін НННІЕМ, Західноукраїнський національний університет

O. Rymar

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of fundamental and special disciplines NERIEM, West ukrainian national university

ORCID:

0000-0003-2273-1157


І. О. Мазуркевич

к. е. н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

І. Mazurkevych

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of tourism, hotel and restaurant business, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-6648-9994

Як цитувати статтю

Римар О. Г., Мазуркевич І. О. Проблеми та перспективи розвитку харчової промисловості України. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.66

Rymar, O. and Mazurkevych, І. (2021), “Problems and prospects of development of food industry of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 66–70. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.66

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.