EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ПОЄДНАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
Л. В. Марценюк, О. В. Груздєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.58

УДК: 378. 14 (430)

Л. В. Марценюк, О. В. Груздєв

ДУАЛЬНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ПОЄДНАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Анотація

У статті визначено основні аспекти організації дуальної форми здобуття освіти в Україні. Проаналізовано моделі організації системи дуальної освіти в провідних країнах світу. Визначено, що саме дуальна форма може стати вирішенням проблем сьогодення у взаємовідносинах між навчальним закладом, здобувачем освіти та роботодавцем. Метою статті є визначення переваг та недоліків дуальної освіти для всіх учасників її організації. Методика. Для вирішення даної наукової проблематики використано: структурний метод; порівняльний аналіз; абстрактно-логічне узагальнення. Результати. Здійснено аналіз сутності дуальної освіти, можливих моделей її організації, а також виявлено переваги та недоліки цієї форми здобуття освіти. Доведено, що впровадження дуальної форми здобуття освіти у є запорукою підвищення якості підготовки фахівців з урахуванням вимог роботодавців. Здобувачі дуальної форми освіти мають більше шансів отримати своє перше робоче місце після здобуття освіти. Заклади вищої освіти підвищать свою конкурентоздатність на ринку освітніх послуг, адже під час організації дуальної освіти відбудеться оновлення навчальних планів, які будуть пристосовані до потреб суб'єктів господарювання. Установи та організації, що співпрацюватимуть із закладами вищої освіти в межах організації дуальної форми навчання, підвищать свій імідж та рейтинг серед споживачів як передові осередки, що підтримують прогресивні форми навчання. Практична значимість: отримані результати можуть бути використані закладами вищої освіти, суб'єктами господарювання та здобувачами освіти в разі залучення до дуальної форми здобуття освіти.

Ключові слова: освіта; дуальна освіта; дуальність; форми здобуття освіти; методи здобуття освіти.

Література

1. Закон України "Про освіту". Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
2. Гилюн О.В. Чому в Україні слід розвивати дуальну вищу освіту? Соціологічний погляд / О.В. Гилюн, Л.О. Колісник // Науково-теоретичний альманах "Грані". — 2018. — Т. 21. — № 10. — С. 87—96.
3. Дуальна освіта. Міністерство освіти і науки України: офіційний сайт. 2018. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichnaosvita/dualna-osvita
4. Бойчевська І. Дуальна система Німеччини. Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області: сайт. 04.2017. URL: http://nmcpto.sumy.ua/wpcontent/uploads/2017/04/Дуальна-системаНімеччини.pdf
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти" від 19 вересня 2018 р. № 660-р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/660-2018-р
6. Федотова Г.А. Социальное партнерство в профобразовании ФРГ / Г.А. Федотова // Профессиональное образование. — 2000. — № 6. — с. 9-11.
7. Смит А. "Исследование о природе и причинах богатства народов". — М.: Эксмо, 2007. — Серия: Антология экономической мысли — 960 с.
8. Herbert Baumann u.a. Wirtschaftslehre fьr berufsbildende Schulen in Rheinland— Pfalz. — KеlnMиnchen: Stamm-Verlag, 1989. — 250 S.
9. Boud D. Work as the curriculum: Pedagogical and identity implications / D. Boud, N. Solomon // UTS Research Centre Vocational Education & Training Working Knowledge: Productive learning at work Conference proceedings 10—13 December 2000, University of Technology Sydney, New South Wales, Australia Working Paper 07 // University of Worcester
10. В Україні хочуть запровадити можливість здобувати вищу освіту на роботі. — Режим доступу: https://tsn.ua/v-ukrayinihochut-zaprovaditi-mozhlivist-zdobuvati-vischu-osvitu-na-roboti-1098245.html
11. Кушнірецька О. В. Особливості дуальної форми професійної підготовки кадрів у процесах освітньо-виробничої інтеграції / Кушнірецька О.В., Синюра-Ростун Н.Р. // Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансовоекономічної системи України: матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Львів, 23 листоп. 2017 р.) / Львів. торг.-екон. ун-т [та ін. — Київ, 2017]. — С. 27—30.
12. Хомишин І.Ю. Освіта і ринок праці: взаємний вплив та перетин інтересів =Educationandlabormarket: relatedeffectandcircumstancesofinterests / І.Ю. Хомишин // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія: Право / Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород, 2017. — Вип. 46, № 2. — С. 47—49.
13. Peter Damlund Koudahl. Vocational education and training: dual education and economic crises. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9 (2010), 1900—1905. doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.42.
14. Craig K.C. and Voglewede P.A. Multidisciplinary engineering systems graduate education: master of engineering in mechatronics, IEEE Conf. on Transforming Engineering Education: Creating Interdisciplinary skills for Complex Global Environment, 10.1109/TEE.2010. 5508819, 2010. pp. 1—10.
15. Stefan Wiesner. The development of technicians as a key factor for a sustainable development of renewable energies using an adapted education method based on the successful german Dual Education (Duale Ausbildung). Energy Procedia 57 (2014) 1034—1036. doi: 10.1016/j.egypro.2014.10.069
16. Shebanin V.S. Dual form of education in the training of highly qualified specialists for the agrarian sphere of Ukraine. Економіка АПК. 2018. № 3. С. 13—23.
17. Сидакова Л.В. Сущность и основные признаки дуальной модели обучения // Образование и воспитание. — 2016. — № 2. — С. 62—64. URL: https://moluch.ru/th/4/archive/29/803
18. Помінчук С.Г. Професійна орієнтація в системі впровадження дуальної форми здобуття освіти. "Young Scientist", № 8 (72), 2019. С. 339—344. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-71
19. Игнатова И.Б., Покровская Е.А. Теоретические основы организации дуального обучения. Теория и история культуры. № 3 (62), 2016. С. 23—26.
20. Савченко І. Методологічні підходи і організаційні особливості підготовки кваліфікованих робітників в умовах дуальної системи професійної освіти: досвід країн Євросоюзу та перші етапи реалізації в Україні / І. Савченко. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/dualna/7-savchenko-170217.pdf.
21. Кримчак Л.Ю. Система дуальної освіти як умова якісної підготовки конкурентоспроможних професіоналів до ринку праці в Україні. Інноваційна педагогіка. Випуск 11, том 2, 2019. С. 83—86.
22. Аникеев А.А. Современная структура образования в Германии / А.А. Аникеев, Е.А. Артуров // Alma mater. — 2012. — № 3. — С. 67—68.
23. Дернова М.Г. Дуальна модель вищої професійної освіти дорослих: Європейський досвід. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. Вип. 2 (9) 2014. С. 137—145.
24. Кюрчев В.М., Ломейко О.П. Впровадження дуального навчання в освітній процес. Удосконалення освітньо-виховного процесу в навчальному закладі. Вип. 21 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет. — Мелітополь, 2018. — 224 с. С. 4—9.
25. Яковчук О.Л. Функціонування моделей дуальної форми здобуття освіти як ефективний спосіб підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти України. "Молодий вчений". № 4 (68). квітень, 2019 р. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-20. С. 86—90.
26. Непрерывное образование в контексте образовательных реформ в Украине: монография / В.И. Астахова, Е.Г. Михайлева, Е.В. Астахова. Харків: Изд-во НУА, 2006. 299 с.
27. Андрейців І. Що таке дуальна освіта і навіщо вона українцям [Електронний ресурс] / Ірина Андрейців // Українська правда. — Текст. дані. — Київ, 2017. — 16 лют. — Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/society/ 2017/02/16/222630/
28. Вем'ян В.Г. Дуальна форма професійної освіти як умова ефективного рішення завдань модернізації освіти / В.Г. Вем'ян, В.Г. Тер-Ованес'ян // Психологія: реальність і перспективи: зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — Рівне, 2015. — Вип. 5. — С. 29—34.
29. Дражниця С.А. Дуальне навчання як інтерактивна форма організації навчального процесу / С.А. Дражниця, О.М. Дражниця // Зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту соц. технологій Ун-ту "Україна" / Хмельниц. ін-т соц. технологій Ун-ту "Україна". — Хмельницький, 2016. — № 12. — С. 17—20.
30. Костюченко О. Дуальна система підготовки кваліфікованих робітників: досвід упровадження / Ольга Костюченко // Профтехосвіта. — 2017. — № 10. — С. 2—4.
31. Яковенко К.В. Реалізація дуальної системи освіти в підготовці майбутніх фахівців з інформаційних технологій / К.В. Яковенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25—26 трав. 2016 р. "Ідеї академіка Івана Зязюна у працях його учнів і соратників": у 2 ч. / МОН України, НАПН України, Нац. техн. ун-т "ХПІ". — Харків, 2016. — Вип. 45, Ч. 1. — С. 205—213. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25362/1/Elita_2016_45_1_ Yakovenko_Realizatsiia.pdf
32. Коркіна О.І., Коркіна І.І., Цільник О.Я. Сучасні процеси розвитку дуальної освіти: запорука стабільності кадрового потенціалу. соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. № 4 (132), 2018. С. 90—94.
33. Наказ Міністерства освіти і науки України "Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою "Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання" на базі закладів професійно-технічної освіти" від 16 березня 2015 р. № 298. URL: http://old.mon.gov.ua/files/ normative/2015-04-17/3825/nmo-298-1.pdf
34. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2019-%D1%80#Text
35. Peter Damlund Koudahl. Vocational education and training: dual education and economic crises. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9 (2010), 1900—1905. doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.42.
36. Cedefop. Spotlight on VET — Anniversary edition. Vocational education and training systems in Europe. Luxembourg: Publications office of the European Union, 2015. P. 26—27.
37. http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/travail/formation-politique-faveur-du-developpementapprentissage.html
38. Дернова М.Г. Дуальна модель вищої професійної освіти дорослих: європейський досвід. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2014. Вип. 2. С. 137—145.
39. Григорьева Н.В., Швец Н.А. Модель подготовки специалистов в условиях дуального обучения. Современные проблемы науки и образования. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25763
40. Stegman H. Das duale System im Blickpunkt: Structuren, Enwiclungen und zukuenftige Probleme in der betrieblichen Berufsausbildung in Materialien aus der Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Nurnberg, 1986. № 9.
41. Вчитися на роботі: як працюватиме дуальна освіта в Україні. Український інтерес: сайт. 19.09.2018. URL: https://uain.press/science/education/vchytysya-na-robotiyak-zapratsyuye-dualna-osvita-v-ukrayini-943921
42. Булах К.В., Жукова Н.Н.. Развитие дуальной системы профессионального образования в странах Европейского Союза. "Вестник АГУ". Вып. 4 (208). 2017. С. 57—64.
43. Nigel Cassidy German apprenticeships: A model for Europe? // BBC NEWS. URL: http://www.bbc.com/news/business-16159943
44. Azubiyo. URL: https://www.azubiyo.de/ausbildung/duale-ausbildung/
45. Akademie der Polizei Hamburg. URL: http://www.akademie-der-polizei.hamburg.de

L. Martseniuk, O. Hruzdiev

DUAL EDUCATION AS A MEANS OF EFFECTIVE COMBINATION THEORY AND PRACTICE

Summary

Object. The article is devoted to identify the main aspects of the organization of the dual form of education in Ukraine. Methods. To solve this scientific problem applied: structural method; comparative analysis of empirical data; abstract-logical generalization. Models of organization of the dual education system in the leading countries of the world are analyzed. Results. The author determines that the dual form can be the solution of today's problems in the relationship between the school, the student and the employer. Applicants for dual education are guaranteed to get their first job, which will eventually help stop the departure of qualified personnel from Ukraine abroad. Higher education institutions will increase their competitiveness in the market of educational services, as the organization of dual education will update the curricula, which will be adapted to the needs of business entities. Enterprises that will cooperate with higher education institutions within the organization of dual education will certainly increase their image and rating among consumers as advanced enterprises that support progressive forms of education. Final Conclusions. Dual education is undoubtedly an advanced form of education.In order to consolidate the relationship between the subjects of the dual form of higher education in the legal field, it is necessary to develop standard agreements, which should clearly define the rights and obligations of the parties.Among the advantages of dual education are the following: coordination of the content of work programs between the educational organization and employers; obtaining a set of competencies that meet the requirements of the modern economy in general and employers in particular; the possibility of mastering an individual set of additional competencies on the basis of a variable part of the educational program; training on modern material and technical base, which has production; the formation of clear and unambiguous descriptions of professional competencies of a particular profession; reduction of terms of adaptation of graduates on production.

Keywords: education; dual education; duality; forms of education; methods of obtaining education.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (Accessed 15 Feb 2021).
2. Hyliun, O.V. (2018), "Why should dual higher education be developed in Ukraine? Sociological view", Naukovo-teoretychnyj al'manakh "Hrani", vol. 21, no. 10, pp. 87—96.
3. Ministry of Education and Science of Ukraine (2018), "Dual education", available at: https://mon.gov.ua/ua/osvita/profesijno-tehnichnaosvita/dualna-osvita (Accessed 15 Feb 2021).
4. Bojchevs'ka, I. (2017), "The dual system of Germany", Navchal'no-metodychnyj tsentr profesijno-tekhnichnoi osvity u Sums'kij oblasti, available at: http://nmcpto.sumy.ua/wpcontent/uploads/2017/04/Dual'na-systemaNimechchyny.pdf (Accessed 15 Feb 2021).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On approval of the Concept of training specialists in the dual form of education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-r (Accessed 15 Feb 2021).
6. Fedotova, H.A. (2000), "Social partnership in vocational education in Germany", Professyonal'noe obrazovanye, vol. 6, pp. 9—11.
7. Smyt A. (2007), Yssledovanye o pryrode y prychynakh bohatstva narodov [Research on the nature and causes of the wealth of peoples], Eksmo, Moscow.
8. Baumann, H. (1989), Wirtschaftslehre f'r berufsbildende Schulen in Rheinland — Pfalz, Stamm-Verlag, Keln; Mynchen, FRG.
9. Boud, D. and Solomon, N. (2000), "Work as the curriculum: Pedagogical and identity implications", UTS Research Centre Vocational Education & Training Working Knowledge: Productive learning at work Conference proceedings, University of Technology Sydney, New South Wales, Australia, 10-13 December, Working Paper 07.
10. tsn.ua (2018), "In Ukraine, they want to introduce the possibility of obtaining higher education at work", available at: https://tsn.ua/v-ukrayinihochut-zaprovaditi-mozhlivist-zdobuvati-vischu-osvitu-na-roboti-1098245.html (Accessed 15 Feb 2021).
11. Kushnirets'ka, O.V. (2017), "Features of the dual form of professional training in the processes of educational and industrial integration", Suchasnyj stan ta priorytety modernizatsii finansovoekonomichnoi systemy Ukrainy : materialy VIII Vseukr. nauk.-prakt. konf. studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh [The current state and priorities of modernization of the financial and economic system of Ukraine: materials VIII All-Ukrainian. scientific-practical conf. students, graduate students and young scientists], Lviv, Ukraine, 23 October, pp. 27—30.
12. Khomyshyn, I.Yu. (2017), "Education and the labor market: mutual influence and intersection of interests", Nauk. visn. Uzhhorod. nats. un-tu. Seriia: Pravo, vol. 46, no. 2, pp. 47—49.
13. Koudahl, P.D. (2010), "Vocational education and training: dual education and economic crises", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol.9, pp. 1900—1905. doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.42.
14. Craig, K.C. and Voglewede, P.A. (2010), "Multidisciplinary engineering systems graduate education: master of engineering in mechatronics", IEEE Conf. on Transforming Engineering Education: Creating Interdisciplinary skills for Complex Global Environment, 10.1109/TEE.2010. 5508819, pp. 1—10.
15. Wiesner, S. (2014), "The development of technicians as a key factor for a sustainable development of renewable energies using an adapted education method based on the successful german Dual Education (Duale Ausbildung)", Energy Procedia, vol. 57, pp. 1034—1036. doi: 10.1016/j.egypro.2014.10.069
16. Shebanin, V.S. (2018), "Dual form of education in the training of highly qualified specialists for the agrarian sphere of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 13—23.
17. Sydakova, L.V. (2016), "Essence and main features of the dual learning model", Obrazovanye y vospytanye, vol. 2, pp. 62—64, available at: https://moluch.ru/th/4/archive/29/803 (Accessed 15 Feb 2021).
18. Pominchuk, S.H. (2019), "Professional orientation in the system of introduction of the dual form of education", Young Scientist, vol. 8 (72), pp. 339—344, available at: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-8-72-71 (Accessed 15 Feb 2021).
19. Yhnatova, Y.B. and Pokrovskaia, E.A. (2016), "Theoretical foundations of the organization of dual education", Teoryia y ystoryia kul'tury, vol. 3 (62), pp. 23—26.
20. Savchenko, I. (2017), "Methodological approaches and organizational features of training skilled workers in a dual system of vocational education: the experience of EU countries and the first stages of implementation in Ukraine", available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pto/dualna/7-savchenko-170217.pdf (Accessed 15 Feb 2021).
21. Krymchak, L.Yu. (2019), "The system of dual education as a condition for quality training of competitive professionals for the labor market in Ukraine", Innovatsijna pedahohika, vol. 11, no. 2, pp. 83—86.
22. Anykeev, A.A. (2012), "The modern structure of education in Germany", Alma mater, vol. 3, pp. 67—68.
23. Dernova, M.H. (2014), "Dual model of higher professional education of adults: European experience", Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy, vol. 2 (9), pp. 137—145.
24. Kiurchev, V.M. and Lomejko, O.P. (2018), "Introduction of dual learning in the educational process. Improving the educational process in the school", Zbirnyk naukovo-metodychnykh prats'/ Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, vol. 21, pp. 4—9.
25. Yakovchuk, O.L. (2019), "Functioning of models of dual form of education as an effective way to increase the competitiveness of the higher education system of Ukraine", Molodyj vchenyj, vol. 4 (68), pp. 86-90, available at: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-4-68-20 (Accessed 15 Feb 2021).
26. Astakhova, V.Y. Mykhajleva, E.H. and Astakhova, E.V. (2006), Nepreryvnoe obrazovanye v kontekste obrazovatel'nykh reform v Ukrayne [Continuing education in the context of educational reforms in Ukraine], Yzd-vo NUA, Kharkiv, Ukraine.
27. Andrejtsiv, I. (2017), "What is dual education and why it is for Ukrainians", Ukrains'ka pravda, available at: https://life.pravda.com.ua/society/2017/02/16/222630/ (Accessed 15 Feb 2021).
28. Vem'ian, V.H. (2015), "Dual form of vocational education as a condition for effective solution of problems of modernization of education", Psykholohiia: real'nist' i perspektyvy : zb. nauk. pr. Rivnen. derzh. humanitar. un-tu, vol. 5, pp. 29—34.
29. Drazhnytsia, S.A. (2016), "Dual learning as an interactive form of organization of the educational process", Zb. nauk. pr. Khmel'nyts. in-tu sots. tekhnolohij Un-tu "Ukraina", vol. 12, pp. 17—20.
30. Kostiuchenko, O. (2017), "Dual system of training skilled workers: implementation experience", Proftekhosvita, vol. 10, pp. 2—4.
31. Yakovenko, K.V. (2016), "Implementation of the dual system of education in the training of future specialists in information technology", Problemy ta perspektyvy formuvannia natsional'noi humanitarno-tekhnichnoi elity: zb. nauk. pr. za materialamy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Problems and prospects of formation of the national humanitarian and technical elite: a collection of scientific works on the materials of the II International scientific-practical conference], Nats. tekhn. un-t "KhPI", Kharkiv, Ukraine, 25—26 may, available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25362/1/Elita_2016_45_1_ Yakovenko_Realizatsiia.pdf (Accessed 15 Feb 2021).
32. Korkina, O.I. Korkina, I.I. and Tsil'nyk, O.Ya. (2018), "Modern processes of development of dual education: a guarantee of stability of personnel potential", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 4 (132), pp. 90—94.
33. Ministry of Education and Science of Ukraine (2015), Order "About carrying out research and experimental work on a theme "Professional training of skilled workers with use of elements of dual system of training", available at: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2015-04-17/3825/nmo-298-1.pdf (Accessed 15 Feb 2021).
34. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution "On approval of the action plan for the implementation of the Concept of training specialists in the dual form of education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2019-%D1%80#Text (Accessed 15 Feb 2021).
35. Koudahl, P.D. (2010), "Vocational education and training: dual education and economic crises", Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 9, pp. 1900—1905. doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.42.
36. European Union (2015), Cedefop. Spotlight on VET — Anniversary edition. Vocational education and training systems in Europe, Publications office of the European Union, Luxembourg, pp. 26—27.
37. Vie-publique (2021), available at: http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/travail/formation-politique-faveur-du-developpementapprentissage.html (Accessed 15 Feb 2021).
38. Dernova M.H. (2014), "Dual model of higher professional education of adults: European experience", Osvita doroslykh: teoriia, dosvid, perspektyvy, vol. 2, pp. 137—145.
39. Hryhor'eva, N.V. and Shvets, N.A. (2016), "The model of training specialists in the context of dual education", Sovremennye problemy nauky y obrazovanyia, available at: https://science-education.ru/ru/article/view?id=25763 (Accessed 15 Feb 2021).
40. Stegman H. (1986), "Das duale System im Blickpunkt: Structuren, Enwiclungen und zukuenftige Probleme in der betrieblichen Berufsausbildung", Materialien aus der Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Nurnberg, vol. 9.
41. Pieshkova, H. (2018), "Learning at work: how dual education will work in Ukraine", Ukrains'kyj interes available at: https://uain.press/science/education/vchytysya-na-robotiyak-zapratsyuye-dualna-osvita-v-ukrayini-943921 (Accessed 15 Feb 2021).
42. Bulakh, K.V. and Zhukova, N.N. (2017), "Development of a dual vocational education system in the countries of the European Union", Vestnyk AHU, vol. 4 (208), pp. 57—64.
43. Cassidy, N. (2011), "German apprenticeships: A model for Europe?", BBC NEWS, available at: http://www.bbc.com/news/business-16159943 (Accessed 15 Feb 2021).
44. Azubiyo (2021), available at: https://www.azubiyo.de/ausbildung/duale-ausbildung/ (Accessed 15 Feb 2021).
45. Akademie der Polizei Hamburg (2021), available at: http://www.akademie-der-polizei.hamburg.de (Accessed 15 Feb 2021).

№ 3 2021, стор. 58 - 65

Дата публікації: 2021-03-25

Кількість переглядів: 2257

Відомості про авторів

Л. В. Марценюк

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

L. Martseniuk

Doctor of Economic Sciences, Аssosiate Professor, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Dnipro), Ukraine

ORCID:

0000-0003-4121-8826


О. В. Груздєв

аспірант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

O. Hruzdiev

Postgraduate student, Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

ORCID:

0000-0002-5095-9995

Як цитувати статтю

Марценюк Л. В., Груздєв О. В. Дуальна освіта як засіб ефективного поєднання теорії та практики. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 58–65. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.58

Martseniuk, L. and Hruzdiev, O. (2021), “Dual education as a means of effective combination theory and practice”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 58–65. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.