EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ
Г. М. Тарасюк, А. О. Чагайда, І. О. Петровська, І. О. Соколовська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.51

УДК: 640.43

Г. М. Тарасюк, А. О. Чагайда, І. О. Петровська, І. О. Соколовська

ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Забезпечення збереження та розвитку людського потенціалу великою частою залежить від стану індустрії гостинності, а саме санаторно-курортні та оздоровчі заклади. На сьогодні ринки послуг цієї сфери в Україні розвиваються диспропорційно, а мережа закладів скорочується. Такі тенденції вимагають перегляду загального підходу до розвитку цієї сфери: залучення фахівців із створення нових та удосконалення існуючих продуктів та послуг, передусім використання останніх наукових досягнень. Рівень смертності збільшується, причиною цьому є і проблеми харчування через умови життя, і проблеми з системою охорони здоров'я. Тривалий та глибокий дефіцит мікронутрієнтів, особливо небезпечний тим, що значний час не проявляється клінічно, споживання продуктів ультрапереробки швидко витісняє із споживчого кошику необроблені або мінімально оброблені продукти та свіжоприготовані страви. Неінфекційні захворювання є серйозною проблемою глобальної громадської охорони здоров'я, проблема інтоксикації тісно пов'язана із загальним станом здоров'я людини. Програми "детоксикації" можуть пропонуватись у медичних центрах або бути частиною лікування та включати якийсь один процес або декілька різних підходів. Лікувально-оздоровчі заклади гостинності мають запропонувати потенційним споживачам сучасні послуги: програм діагностики та оздоровлення, пропозиції поліпшення харчування, wellness-послуги тощо.

Ключові слова: інтоксикація; продукти ультрапереробки; санаторно-курортні заклади; оздоровлення; wellness-послуги.

Література

1. UNWTO World Tourism Barometer [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data
2. Карий, О.І. Санаторно-курортні і оздоровчі заклади в Україні: видова характеристика, регіональна специфіка та динаміка розвитку / О.І. Карий, Л.І. Гальків, Л.В. Галаз // Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14), Ч. 1. С. 172—178.
3. Холявка, В. З. Сучасні аспекти, фактори впливу і перспективи розвитку медичного та лікувально-оздоровчого туризму в Україні / В.З. Холявка, Х.С. Лешко, О.М. Мочульська, А.О. Кухтій // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. 2019. № 1 (79). С.25—33.
4. Ведмідь Н.І. Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія / Н.І. Ведмідь. — Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. — 536 с.
5. Ведмідь Н.І. Сервісне управління підприємствами курортно-рекреаційної сфери: автореф. дис. … д-ра екон. наук: 08.00.04 — економіка та управління підприємствами / Н.І. Ведмідь. — Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. — 40 с.
6. Влащенко Н.М. Розвиток санаторно-курортного комплексу регіону: соціально-економічний аспект: монографія / Н.М. Влащенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Харків: ХНАМГ, 2012. — 151 с.
7. Воробйов Ю.М. Фінансове забезпечення розвитку санаторно-курортно-рекреаційних закладів / Ю.М. Воробйов // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. — 2012. — № 3. — С. 46—49.
8. Гаман П.І. Розвиток рекреаційної сфери Карпатського регіону України: теорія та практика державного регулювання: монографія / П.І. Гаман; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. — Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2008. — 306 c.
9. Чайковська О.В. Фінансове забезпечення розвитку санаторно-курортних закладів: монографія / О.В. Чайковська, Г.П. Костенко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. — 260 с.
10. Ярьоменко, С.Г. Тенденції розвитку санаторно-курортного господарства Одеської області / С.Г. Ярьоменко, Н.С. Мартинова, Р.С. Козловський // Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 55. Ч. 2. С. 37—45.
11. Гуменюк В.В. Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери: монографія / В.В. Гуменюк. — Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. — 372 с.
12. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади (1990—2017) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/skz2006_u.htm
13. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку (2000—2019) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/dzov/dzov_u.htm
14. Інформаційний перелік санаторно-курортних закладів у розрізі регіонів, місцерозташування та профілів санаторно-курортного лікування, за якими надаються санаторно-курортні послуги потерпілим (особам з інвалідністю) внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/962596
15. Корзун В.Н. Теоретичні основи створення та вживання продуктів спеціального призначення / В.Н. Корзун // Довкілля та здоров'я. — 2009. — № 1. — С. 63—68.
16. Dietary Guidelines for Americans 2020—2025. Make Every Bite Count With the Dietary Guidelines [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.dietaryguidelines.gov/sites/default/files/2020-12/Dietary_Guidelines_for_Americans_2020-2025.pdf
17. Quilaqueo M., Duizer L., Aguilera J.M. The morphology of salt crystals affects the perception of saltiness. Food Research International. 2015. Vol. 76. Part 3. P. 675—681.
18. Тарасюк Г.М. Розвиток wellness-індустрії в закладах гостинності на основі використання потенціалу інтелектуальних послуг / Г.М. Тарасюк, А.О. Чагайда, І.О. Соколовська // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31 (70). № 5. С. 71—76.
19. Brunstrom J.M., Rogers P.J. How Many Calories Are on Our Plate? Expected Fullness, Not Liking, Determines Mealsize Selection. Obesity. 2009. Vol.17. Is.10. P. 1884—1890.
20. Pool E., Delplanque S., Coppin G., Sander D. Is comfort food really comforting? Mechanisms underlying stress-induced eating. Food Research International. 2015. Vol. 76. Part 2. P.207—215.
21. STEPS survey reveals high prevalence of noncommunicable disease risk factors in Ukraine [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2020/11/steps-survey-reveals-high-prevalence-of-noncommunicable-disease-risk-factors-in-ukraine
22. Kоster E.P., Mojet J. From mood to food and from food to mood: A psychological perspective on the measurement of food-related emotions in consumer research. Food Research International. 2015. Vol. 76. Part 2. P. 180—191.
23. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2016) UN General Assembly proclaims Decade of Action on Nutrition. http://www.fao.or/ew/tor//te/0897/code/
24. Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition (2016) Food Systems and Diets: Facing the Challenges of the 21st Century. London: Global Panel; available at http://glopan.or/ite/efaul/ile/oresightReport.pdf
25. Monteiro C.A. Nutrition and health. The issue is not food, nor nutrients, so much as processing. Public Health Nutr. 2009 May;12(5):729-31. doi: 10.1017/S1368980009005291
26. Monteiro C.A., Cannon G., Levy RB, Moubarac J.C., Jamie P., Martins A.P., Canella D. NOVA. The star shines bright. World Nutrition. January — March 2016; 7(1-3): Р. 28—38.
27. Martіnez Steele E., Baraldi L.G., Louzada M.L.D.C, et al. Ultra-processed foods and added sugars in the US diet: evidence from a nationally representative cross-sectional study. BMJ Open 2016; 6. doi: 10.1136/bmjopen-2015-009892
28. Bonaccio M., Di Castelnuovo A., Costanzo S., De Curtis A., Persichillo M., Sofi F., Cerletti C., Donati M.B., de Gaetano G., Iacoviello L. Ultra-processed food consumption is associated with increased risk of all-cause and cardiovascular mortality in the Moli-sani Study. The American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 113, Issue 2, February 2021, Pages 446—455. URL: https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa299
29. Chenot H. Pure Health: The Secrets of Well-being and Harmony. London: Metro Books, 2011. 288 p.
30. Chenot H. Piu sani, piu giovani, piu magri. Milano: Sperling & Kupfer, 2016. 172 p.

H. Tarasiuk, A. Chahaida, I. Petrovska, I. Sokolovska

TOOLS FOR ENSURING THE COMPETITIVENESS OF SANATORIUMS IN UKRAINE

Summary

An important element in ensuring the preservation and development of human potential are sanatoriums and health facilities, but the regional markets for services in this area in Ukraine are developing disproportionately and the network of facilities is declining. Negative trends require the involvement of specialists to create new and improve existing products of the spa sector, change the attitude of medical staff to consumers of services and the development of rehabilitation and treatment programs based on the latest scientific advances. Reducing mortality and increasing life expectancy is primarily the result of improved living conditions through increased well-being, access to better nutrition, health care and sanitation. A common problem inherent in the nutrition of the population of all countries of the world is the insufficient intake of micronutrients. Prolonged and profound micronutrient deficiency, especially dangerous because it does not manifest itself clinically for a long time and leads to serious illness and can be fatal. Non-communicable diseases are a serious public health problem, especially in Europe. A separate problem is intoxication of the body: toxins that come from the outside or are produced inside, and their accumulation that can be harmful to health. Toxins are primarily eliminated from the body through healthy kidneys, liver and colon, but if there is poisoning by potent toxins, then there are scientifically sound procedures and medical programs to detoxify the body. In general, 'detox' programs can be advertised for commercial purposes, offered in medical centers, or be part of treatment and involve one process or several different approaches, which include: fasting; consumption of only clearly defined products; use of medicinal herbs; consumption of only natural juices; bowel cleansing using hydrotherapy; use of food additives; use of sauna. Recent studies confirm the exponential growth in the production and consumption of ultra-processed products, which are rapidly displacing unprocessed or minimally processed products and freshly prepared foods from the consumer basket. These trends are already having a negative impact on the health of people and hospitality institutions should offer potential consumers modern areas of medical services, ranging from diagnostic and rehabilitation programs to a variety of wellness services.

Keywords: intoxication; ultra-processed products; sanatoriums; health improvement; wellness services.

References

1. World Tourism Organization (2021), "UNWTO World Tourism Barometer", available at: https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data (Accessed 28 Jan 2021).
2. Kariy, O.I. Halkiv, L.I. and Halaz, L.V. (2018), "Sanatoriums and health facilities in Ukraine: species characteristics, regional specifics and dynamics of development", Naukovyi visnyk Polissia, vol. 2 (14), no. 1, pp. 172—178.
3. Kholiavka, V.Z. Leshko, Kh.C. Mochulska, O.M. and Kukhtiy A.O. (2019), "Modern aspects, factors of influence and prospects of development of medical and medical and health tourism in Ukraine", Visnyk socialnoyi hihiyieny ta organizaciyi okhorony zdorovyia Ukrayiny, vol. 1 (79), pp. 25—33.
4. Vedmid', N.I. (2013), Sanatorno-kurortnyj kompleks: servisne upravlinnia [Sanatorium-resort complex: service management], Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.
5. Vedmid', N.I. (2014), "Service management of resort and recreational enterprises", Dr.Sc Thesis, Global economy, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.
6. Vlaschenko, N.M. (2012), Rozvytok sanatorno-kurortnoho kompleksu rehionu: sotsial'no-ekonomichnyj aspekt [Development of the sanatorium-resort complex of the region: socio-economic aspect], National Academy of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine.
7. Vorobyiov, Yu.M. (2012), "Financial support for the development of sanatoriums and recreational facilities", Naukoviy vіsnik: Fіnansi, banki, іnvesticіyi, vol. 3, pp. 46—49.
8. Haman, P.I., (2013), Rozvytok rekreatsijnoi sfery Karpats'koho rehionu Ukrainy: teoriia ta praktyka derzhavnoho rehuliuvannia [Development of the recreational sphere of the Carpathian region of Ukraine: theory and practice of state regulation], Rada po vyvch. produkt. syl Ukrainy NAN Ukrainy. Yuho-Vostok Ltd, Donets'k, Ukraine.
9. Chajkovs'ka, O.V. and Kostenko, H.P. (2013), Finansove zabezpechennia rozvytku sanatorno-kurortnykh zakladiv [Financial support for the development of sanatoriums], Mykhailo Tugan-Baranovsky Donetsk National University of Economics and Trade, Donets'k, Ukraine.
10. Jar'omenko, S.G. Martinova, N.S. and Kozlovs'kij, R.S. (2020), "Trends in the development of sanatorium and resort economy of Odessa region", Prichornomors'kі ekonomіchnі studії, vol. 55, no. 2, pp. 37—45.
11. Humeniuk, V.V. (2016), Derzhavne rehuliuvannia kurortno-rekreatsijnoi sfery [State regulation of resort and recreational sphere], Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.
12. State Statistics Service of Ukraine (2007), "Sanatoriums and health resorts (1990-2017)", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/skz2006_u.htm (Accessed 28 Jan 2021).
13. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Children's health and recreation facilities that worked in the summer (2000—2019)", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/tyr/dzov/dzov_u.htm (Accessed 28 Jan 2021).
14. Social insurance fund (2021), "Information list of sanatoriums in terms of regions, location and profiles of sanatorium treatment, which provide sanatorium services to victims (persons with disabilities) due to an accident at work and an occupational disease", available at: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/962596 (Accessed 12.01.2021).
15. Korzun, V. N. (2009), "Theoretical bases of creation and use of products of special purpose", Dovkіllja ta zdorov'ja, vol. 1, pp. 63—68.
16. Dietary Guidelines for Americans (2020), "Dietary Guidelines for Americans 2020 — 2025. Make Every Bite Count With the Dietary Guidelines", available at: https://www.dietaryguidelines.gov/sites/default/files/2020-12/Dietary_Guidelines_for_Americans_2020-2025.pdf (Accessed 28 Jan 2021).
17. Quilaqueo, M. Duizer, L. and Aguilera, J.M. (2015), "The morphology of salt crystals affects the perception of saltiness", Food Research International, vol. 76, no. 3, pp. 675—681.
18. Tarasjuk, G.M. (2020), "Development of the wellness industry in hospitality institutions based on the use of the potential of intellectual services", Vchenі zapiski TNU іmenі V.І. Vernads'kogo. Serіja: Ekonomіka і upravlіnnja, vol. 31 (70), no. 5, pp. 71—76
19. Brunstrom, J.M. and Rogers, P.J. (2009), "How Many Calories Are on Our Plate? Expected Fullness, Not Liking, Determines Meal-size Selection", Obesity, vol. 17, no. 10, pp. 1884—1890.
20. Pool, E. Delplanque, S. Coppin, G. and Sander, D. (2015), "Is comfort food really comforting? Mechanisms underlying stress-induced eating", Food Research International, vol. 76, no. 2, pp. 207—215.
21. World Health Organization regional office for Europe (2020), "STEPS survey reveals high prevalence of noncommunicable disease risk factors in Ukraine", available at: https://www.euro.who.int/en/countries/ukraine/news/news/2020/11/steps-survey-reveals-high-prevalence-of-noncommunicable-disease-risk-factors-in-ukraine (Accessed 28 Jan 2021).
22. Kоster, E.P. and Mojet, J. (2015), "From mood to food and from food to mood: A psychological perspective on the measurement of food-related emotions in consumer research", Food Research International, vol. 76, no. 2, pp. 180—191.
23. United Nations (2016), "Resolution adopted by the General Assembly on 1 April 2016", available at: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259 (Accessed 28 Jan 2021).
24. Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition (2016), "Food Systems and Diets: Facing the Challenges of the 21st Century. London: Global Panel", available at: http://glopan.or/ite/efaul/ile/oresightReport.pdf (Accessed 28 Jan 2021).
25. Monteiro, C.A. (2009), "Nutrition and health. The issue is not food, nor nutrients, so much as processing", Public Health Nutr, vol. 12 (5), pp. 729—731. doi:10.1017/S1368980009005291
26. Monteiro, C.A. Cannon, G. Levy, R.B. Moubarac, J.C. Jamie, P. Martins, A.P. and Canella, D. N. (2016), "The star shines bright", World Nutrition, vol. 7 (1—3), pp. 28—38.
27. Martіnez, S. E. Baraldi, L.G. and Louzada, M.L.D.C. (2016), "Ultra-processed foods and added sugars in the US diet: evidence from a nationally representative cross-sectional study", BMJ Open, vol. 6. doi: 10.1136/bmjopen-2015-009892
28. Bonaccio, M. Di Castelnuovo, A. Costanzo, S. De Curtis, A. Persichillo, M. Sofi, F. Cerletti, C. Donati, M.B. de Gaetano, G and Iacoviello, L. (2021), "Ultra-processed food consumption is associated with increased risk of all-cause and cardiovascular mortality in the Moli-sani Study", The American Journal of Clinical Nutrition, vol. 113, no. 2, pp. 446—455, https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa299
29. Chenot, H. (2011) Pure Health: The Secrets of Well-being and Harmony, Metro Books, London, UK.
30. Chenot, H. (2016), Piu sani, piu giovani, piu magri [Healthier, younger, leaner], Sperling & Kupfer, Milano, Italy.

№ 3 2021, стор. 51 - 57

Дата публікації: 2021-03-25

Кількість переглядів: 943

Відомості про авторів

Г. М. Тарасюк

д. е. н., професор, декан факультету бізнесу та сфери обслуговування, Державний університет "Житомирська політехніка"

H. Tarasiuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Faculty of Business and Service, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

0000-0001-5112-102X


А. О. Чагайда

к. т. н., доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Державний університет "Житомирська політехніка"

A. Chahaida

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Tourism, Hotel and Restaurant Business, Zhytomyr Polytechnic State University

ORCID:

000-0003-1826-9545


І. О. Петровська

к. е. н., доцент, старший науковий співробітник, завідувач кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

I. Petrovska

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Researcher, Head of the Department of Hospitality Industry and Sustainable Development, V.I. Vernadsky Taurida National University

ORCID:

0000-0003-2716-1990


І. О. Соколовська

к. т. н., доцент, доцент кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

I. Sokolovska

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Hospitality Industry and Sustainable Development, V.I. Vernadsky Taurida National University

ORCID:

0000-0003-4661-6751

Як цитувати статтю

Тарасюк Г. М., Чагайда А. О., Петровська І. О., Соколовська І. О. Інструменти забезпечення конкурентоспроможності санаторно-курортних закладів гостинності в Україні. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.51

Tarasiuk, H., Chahaida, A., Petrovska, I. and Sokolovska, I. (2021), “Tools for ensuring the competitiveness of sanatoriums in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.51

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.