EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОСТОРОВИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГО-СИНГУЛЯРНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ
А. А. Антохов, В. М. Запухляк, Л. Л. Клевчік

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.34

УДК: [330.341.1: 332.146.2]: 332.1

А. А. Антохов, В. М. Запухляк, Л. Л. Клевчік

ПРОСТОРОВИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГО-СИНГУЛЯРНИХ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті здійснено типологію просторових інноваційних форм та визначено їх вплив на формування технолого-сингулярних регіональних економічних систем. Узагальнено досвід та можливості регіонів України у створенні просторових форм інноваційного розвитку. Визначено пріоритети вдосконалення інституційної основи формування технолого-сингулярних економічних систем в Україні. Вивчено можливості впровадження в Україні моделі "Smart City" як просторової одиниці технолого-сингулярної регіональної економічної системи. Охарактеризовано складові моделі "розумного міста" та вказано на перспективність її впровадження в областях Карпатського регіону України.
У статті проаналізовано необхідність вивчення регіональної економіки в контексті інтелектуалізації. Сформовано ієрархію факторної множинності розвитку регіональної економіки. Проаналізовано вплив факторів на розвиток регіональної економіки в своїй сукупності. Обгрунтовано значимість виявлення взаємозв'язків і залежностей між економічними та соціодуховними, моральними процесами. Виявлено специфіку факторних впливів на розвиток регіональної економіки як супровідний процес інтелектуалізації суспільства. Розкрито значення політичного фактора в розвитку регіональних економічних систем.
Розглянуто складові інфраструктури міста з сучасних точок зору. Серед пріоритетів удосконалення інституційної основи формування технолого-сингулярних економічних систем в Україні визначено розвиток науково-інноваційних центрів; технопарків і технополісів; бізнес-інкубаторів. Визначено основні риси формування конкурентного середовища між різними інститутами та просторовими утвореннями з технолого-сингулярною спеціалізацією.
У статті здійснено характеристику дисонансів науково-технічного прогресу з економічними, політичними, духовними, соціальними, біологічними та екологічними змінами. Виявлено характер детермінацій науково-технічним прогресом розвитку регіональної економіки в площині факторної множинності. Обгрунтовано можливості регіонів визначати вектори науково-технічного прогресу через посилення екстернальних ефектів та практику інтерналізації.

Ключові слова: мікросистеми; управління; самоменеджмент; технолого-сингулярна регіональна економічна система; управління змінами; "розумне місто"; "розумне врядування"; "розумна економіка".

Література

1. Бобик О. "Аристократи" проти "дегенератів", або поселення майбутнього як інструмент подолання системної кризи / Олександр Бобик: Аналітика: Суспільство: Хвиля [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hvylya.net/analytics/society/aristokrati-proti-degenerativ-abo-poselennya-maybutnogo-yak-instrument-podolannya-sistemnoyi-krizisi.html
2. Боброва В.В. Теоретико-методические основы развития территории города / В.В. Боброва, П.А. Аношкин // Экономическое возрождение России. 2016. № 2. С. 105—112.
3. Де найкраще жити в Україні: рейтинг українських міст: Inspired [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://inspired.com.ua/news/best-ukrainian-cities-2019/
4. Деякі питання підготовки до реалізації національного проекту "Технополіс" — створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій" і його складових: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 року № 1014: Законодавство України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1014-2012-%D0%BF
5. Конкурс "Еко-місто": призи за ідеї: Сіменс Україна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.cee.siemens.com/web/ua/uk/news_press/ news/2013/Pages/Smart-City-Contest-prizes-for-ideas.aspx
6. Куйбіда В.С. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія / В.С. Куйбіда. К.: МАУП, 2004. 432 с.
7. Модернізація державного управління та європейська інтеграція України: наук. доп. / авт. кол.: Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко, Ю.П. Сурмін та ін.; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю.В. Ковбасюка. К.: НАДУ, 2013. 120 с.
8. Найкращі міста для життя в Україні за версією журналу "Фокус": Вікіпедія. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/.../Найкращі_міста_для_життя_в_Україні_за_...
9. Рішко А.М. Соціум сучасного міста: спільноти та тенденції їх розвитку / А.М. Рішко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Політологія. Соціологія. Право. 2012. № 3. С. 51—55.
10. Сенченко В.В. Инновационное предпринимательство в Украине: проблемы, роль сетевых технологий в расширении международного сотрудничества / В.В. Сенченко // Наука та наукознавство. 2014. № 1. С. 32—45.
11. Соловьев В.П. Технологические парки в Украине: от исходной концепции к реальной практике / В.П. Соловьев // Наука та наукознавство. 2014. № 1. С. 15—20.
12. Управління у Львові стане ефективнішим — у місті стартує проект "Smart city": Львівська міська рада [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://lvbs.com.ua/uploads/assets/news/2015/smart%20city/LvBS%20_%20Smart%20city%20_%20program.pdf?lvbs_frontend=9885cf5b915463a8efca5c163c3d3767
13. Уфимцева Е.В. Исследование инфраструктуры городского хозяйства в аспекте территориальных социально-экономических процессов / Е.В. Уфимцева // Экономическое возрождение России. 2018. № 2. С. 85—92.
14. The smart city model [Electronic resource]. — Access: http://www.smart-cities.eu/model.html

A. Antokhov, V. Zapukhliak, L. Klevchik

SPATIAL CONTEXT OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL-SINGULAR REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS IN UKRAINE

Summary

The typology of the spatial innovative forms was implemented and their influence on formation of technology-singular regional economic systems was identified. The experience and opportunities of regions of Ukraine in the creation of innovative spatial forms were generalized. The priorities of improvement of institutional basis of formation technology-singular regional economic systems in Ukraine were detected. The possibilities of implementation in Ukraine the model "Smart City" as the spatial units of technology-singular regional economic systems were substantiated. The components of the "Smart City" model were described and perspective of its implementation in areas Carpathian region of Ukraine was proved.
In the article generated a hierarchy of factorial multiplicity for regional economic development. Proved the need to identify relationships and dependencies between economic, social, spiritual, moral processes. Discovered the features of factorial influences on the development of the regional economy in terms of intellectual society.
The components of the city infrastructure from modern points of view are considered. Among the priorities for improving the institutional basis for the formation of technological and singular economic systems in Ukraine, we have identified the development of research and innovation centers; technoparks and technopolises; business incubators. The features of the formation of a competitive environment between different institutions and spatial formations with technological-singular specialization are determined.
A very important feature of a "smart city" is "smart mobility". It provides both real spatial and virtual mobility of the population and is a measure of the level of "reasonableness" of the city. That is, if the corresponding spatial formation is characterized by "reasonable mobility", it indicates the level of development of society, economy and landscaping. "Smart" landscaping and the environment are indicators of the level of development of the city according to the criteria of "reasonableness", as well as a determinant of further progressive changes.
This article describes character of dissonances of scientific and technical progress with economic, political, spiritual, social, biological and ecological changes. Discovered the character of influence of scientific and technological progress on the development of regional economy in the plane of the factorial multiplicity. Proved the possibilities of regions to influence on vectors scientific and technological progress through strengthening the externality effects.

Keywords: microsystems; management; self-management; "Smart City"; "Smart Economy"; "Smart Governance".

References

1. Bobyk, O. (2010), "Aristocrats against degenerates, or the settlement of the future as a tool for overcoming the systemic crisis", Internet gazeta Khvylya, available at: http://hvylya.net/analytics/society/aristokrati-proti-degenerativ-abo-poselennya-maybutnogo-yak-instrument-podolannya-sistemnoyi-krizisi.html (Accessed 10 Jan 2021).
2. Bobrova, V. V. (2016), "Theoretical and methodological foundations for the development of the city's territory", Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii, vol. 2, pp. 105—112.
3. Tyshchenko, I. (2015), "Where is the best place to live in Ukraine: rating of Ukrainian cities", Inspired, available at: http://inspired.com.ua/news/best-ukrainian-cities-2019/ (Accessed 10 Jan 2021).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution "Sreation of infrastructure of innovative development and high technologies and its components", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1014-2012-%D0%BF (Accessed 10 Jan 2021).
5. Simens Ukraine (2013), "Eco-city competition", available at: https://www.cee.siemens.com/web/ua/uk/news_press/news/2013/Pages/Smart-City-Contest-prizes-for-ideas.aspx (Accessed 10 Jan 2021).
6. Kuybida, V. S. (2004), Pryntsypy i metody diyal'nosti orhaniv mistsevoho samovryaduvannya [Principles and methods of activity of local governments], MAUP, Kyiv, Ukraine.
7. Kovbasyuk, Y. V. (2013), "Modernization of public administration and European integration of Ukraine", Ph.D. Thesis, NADU, Kyiv, Ukraine.
8. Wikipediya (2021), "The best cities to live in Ukraine according to Focus magazine", available at: https://uk.wikipedia.org/.../Najkraschi_mista_dlia_zhyttia_v_Ukraini_za_... (Accessed 10 Jan 2021).
9. Rishko, A. M. (2012), "Society of the modern city: communities and tendencies of their development", Politolohiya. Sotsiolohiya. Pravo, vol. 3, pp. 51—55.
10. Senchenko, V. V. (2014), "Innovative entrepreneurship in Ukraine: problems, the role of network technologies in expanding international cooperation", Nauka ta naukoznavstvo, vol. 1, pp. 32—45.
11. Soloviev, V.P. (2014), "Technological parks in Ukraine: from the initial concept to real practice", Nauka ta naukoznavstvo, vol. 1, pp. 15—20.
12. The official site of Lviv City Council (2015), "Management in Lviv will become more efficient - the project Smart city will start in the city", available at: http://lvbs.com.ua/uploads/assets/news/2015/smart%20city/LvBS%20_%20Smart%20city%20_%20program.pdf?lvbs_frontend=9885cf5b915463a8efca5c163c3d3767 (Accessed 10 Jan 2021).
13. Ufimtseva, E.V. (2018), "Research of urban infrastructure in the aspect of territorial socio-economic processes", Ekonomicheskoye vozrozhdeniye Rossii, vol. 2, pp. 85—92.
14. Giffinger, R. (2007), "The smart city model", European smart cities, available at: http://www.smart-cities.eu/model.html (Accessed 10 Jan 2021).

№ 3 2021, стор. 34 - 39

Дата публікації: 2021-03-25

Кількість переглядів: 724

Відомості про авторів

А. А. Антохов

д. е. н., професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

A. Antokhov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Yuri Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-3887-9666


В. М. Запухляк

к. е. н., доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

V. Zapukhliak

PhD in Economics, Associate Professor, Yuri Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-9048-8657


Л. Л. Клевчік

к. е. н., асистент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

L. Klevchik

PhD in Economics, Assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-3585-544Х

Як цитувати статтю

Антохов А. А., Запухляк В. М., Клевчік Л. Л. Просторовий контекст розвитку та управління технолого-сингулярних регіональних економічних систем в Україні. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 34–39. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.34

Antokhov, A., Zapukhliak, V. and Klevchik, L. (2021), “Spatial context of development and management of technological-singular regional economic systems in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 34–39. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.