EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
О. А. Шуст, О. М. Варченко, І. М. Паска, К. В. Ткаченко, І. В. Свиноус

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.23

УДК: 005.21/.342:631.11:637.1

О. А. Шуст, О. М. Варченко, І. М. Паска, К. В. Ткаченко, І. В. Свиноус

ОБГРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА

Анотація

Стаття присвячена стратегій інноваційно-орієнтованого розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва молока із урахуванням мінливості зовнішнього та внутрішнього середовища їх функціонування. Доведено, що визначення перспектив розвитку молочного скотарства повинно базуватися на стратегічному підході, який дозволяє найбільш адекватним способом реагування на виклики динамічного мінливого навколишнього середовища. Встановлено, що розвиток молочного скотарства можна віднести до четвертого технологічного укладу, який передбачає повну механізацію виробничих процесів, однак внаслідок своєї специфіки воно розвивається на основі поєднання різних технологічних укладів: інтенсивно-технократичний, природно-інноваційний і натуральний.
Результати аналізу розвитку молочного скотарства є суперечливими, оскільки, з одного боку, натуральні показники ефективності виробництва підвищуються, а з іншого — передумови створення внутрішніх резервів розширеного відтворення відсутні. Розраховано, що попри існуючі позитивні тенденції (ріст продуктивності корів, ціни реалізації молока), динаміка темпів збільшення собівартості продукції, які відбуваються на фоні скорочення поголів'я ВРХ, в тому числі корів, нівелює позитивні зміни економічної результативності функціонування галузі та сільськогосподарських товаровиробників. Аргументовано, що ефективний розвиток сільськогосподарських підприємств з виробництва молока в найближчій стратегічній перспективі можливо лише за умови подолання негативних тенденцій.
Розроблено складові елементи стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку молочного скотарства, яка передбачає техніко-технологічне оновлення виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств та впровадження ІТ-технологій в систему менеджменту. Обгрунтовано стратегічні моделі розвитку молочного скотарства: збереження існуючих тенденцій розвитку, за яких буде домінувати виробництво молока і яловичини в особистих селянських господарствах зі збереженням екстенсивного типу господарювання; пріоритетність розвитку фермерських господарств з виробництва молока; пріоритетність розвиток великих інноваційно-орієнтованих сільськогосподарських підприємств з одночасним державним стимулюванням кооперативної форми виробництва молока фермерськими і особистими селянськими господарствами. Систематизовано складові інноваційно-орієнтованої стратегії розвитку молочного скотарства, яка передбачає зміцнення кормової бази, підвищення рівня годівлі тварин, впровадження комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів і переведення галузі на новітні технології, використання високопродуктивних, спеціалізованих порід худоби, підвищення якості тваринницької продукції, удосконалення організації й оплати праці.

Ключові слова: молоко; сільськогосподарське підприємство; молочне скотарство; стратегія; інновація.

Література

1. Радько В.І. Підвищення стійкості виробників продукції молочного скотарства: теорія, діагностика та функціональне забезпечення. Київ, 2018. 384 с.
2. Іванова Л.С. Молочне скотарство: сучасний стан та проблеми вирішення Агросвіт. 2017. № 22. С. 23—27.
3. Свиноус І.В. Економічні аспекти ефективного виробництва молока в Україні. Економіка та управління АПК. № 2. 2020. C. 83—94.
4. Тарасова Ю.А. Стан та перспективи розвитку молочної галузі України. Вісник соціально-економічних досліджень. 2017. 1 (62). C.149—156.
5. Россоха В.В. Прогнозування тенденцій та інвестицій в молочній галузі для забезпечення раціональних норм споживання молока і молокопродуктів населенням. Економіка АПК. 2019. № 12. С. 16—27.
6. Шиян Н.І. Розвиток скотарства в контексті розвитку сільських територій. Теорія та практика державного управління. 2019. Вип. 1. С. 142—148.
7. Петриченко О.А. Технології створення, розведення й оцінювання стад молочного скотарства: аналітичний огляд. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 2. С. 124—134.
8. Козак О. А. Розвиток молочної галузі в контексті забезпечення продовольчої безпеки України. Економіка АПК. 2018. № 2. С. 14—22.

O. Shust, O. Varchenko, I. Paska, K. Tkachenko, I. Svynous

SUBSTANTIATION OF INNOVATION-ORIENTED DEVELOPMENT STRATEGY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES FOR MILK PRODUCTION

Summary

The article is devoted to the strategies of innovation-oriented development of agricultural enterprises for milk production taking into account the variability of the external and internal environment of their operation. It is proved that the definition of prospects for the development of dairy farming should be based on a strategic approach that allows the most adequate way to respond to the challenges of a dynamic changing environment. It is established that the development of dairy farming can be attributed to the fourth technological way, which provides full mechanization of production processes, but due to its specificity it develops on the basis of a combination of different technological ways: intensive-technocratic, natural-innovative and natural.
The results of the development analysis of dairy farming are contradictory, because, on the one hand — the natural indicators of production efficiency are increasing, and on the other — the prerequisites for the creation of internal reserves of expanded reproduction are missing. It is calculated that despite the existing positive trends (growth of cow productivity, milk sales prices), the dynamics of the increase in production costs, which occur against the background of declining cattle, including cows, offsets positive changes in economic performance of the industry and agricultural producers. It is argued that the effective development of agricultural enterprises for milk production in the near strategic perspective is possible only if the negative trends are overcome.
The constituent elements of innovation-oriented development strategy of dairy farming have been developed, which provides for technical and technological renewal of the production potential of agricultural enterprises and the introduction of IT technologies in the management system. Strategic models of dairy cattle breeding development are substantiated: preservation of existing development tendencies, which will be dominated by milk and beef production in private farms with preservation of extensive type of management; priority of development of farms for milk production; priority is the development of large innovation-oriented agricultural enterprises with simultaneous state stimulation of the cooperative form of milk production by farmers and private farms. The components of the innovation-oriented strategy of dairy farming development are systematized, which envisages strengthening the fodder base, increasing the level of animal feeding, introducing complex mechanization and automation of production processes and transferring the industry to the latest technologies, using high-yielding, specialized livestock breeds. wages.

Keywords: milk; agricultural enterprise; dairy cattle breeding; strategy; innovation.

References

1. Rad'ko, V.I. (2018), Pidvyschennia stijkosti vyrobnykiv produktsii molochnoho skotarstva: teoriia, diahnostyka ta funktsional'ne zabezpechennia [Increasing the resilience of dairy producers: theory, diagnosis and functionality], Kyiv, Ukraine.
2. Ivanova, L. (2017), "Milk succession: current status and problems of solution", Agrosvit, vol. 22, pp. 23—27.
3. Svynous, I.V. (2020), "Economic aspects of efficient milk production in Ukraine", Ekonomika ta upravlinnia APK, vol. 2, pp. 83—94.
4. Tarasova, Yu.A. (2017), "Status and prospects of development of the dairy industry of Ukraine", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 1 (62), pp. 149—156.
5. Rossokha, V.V. (2019), "Forecasting trends and investments in the dairy industry to ensure rational consumption of milk and dairy products by the population", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 16—27.
6. Shyian, N.I. (2019), "Development of livestock in the context of rural development", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 1, pp. 142—148.
7. Petrychenko, O.A. (2018), "Technologies for the creation, breeding and evaluation of dairy herds: an analytical review", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 2, pp. 124—134.
8. Kozak, O.A. (2018), "Development of the dairy industry in the context of food security of Ukraine", Ekonomika APK, vol. 2, pp. 14—22.

№ 3 2021, стор. 23 - 27

Дата публікації: 2021-03-25

Кількість переглядів: 858

Відомості про авторів

О. А. Шуст

д. е. н., професор, ректор, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Shust

Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-7066-8020


О. М. Варченко

д. е. н., професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності, Білоцерківський національний аграрний університет

O. Varchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and Innovation,Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9090-0605


І. М. Паска

д. е. н., професор, декан економічного факультету,Білоцерківський національний аграрний університет

I. Paska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Faculty of EconomicsBila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-4453-8905


К. В. Ткаченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Білоцерківський національний аграрний університет

K. Tkachenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0369-3100


І. В. Свиноус

д. е. н., професор кафедри обліку і оподаткування,Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation,Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0346-1596

Як цитувати статтю

Шуст О. А., Варченко О. М., Паска І. М., Ткаченко К. В., Свиноус І. В. Обгрунтування стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва молока. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 23–27. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.23

Shust, O., Varchenko, O., Paska, I., Tkachenko, K. and Svynous, I. (2021), “Substantiation of innovation-oriented development strategy of agricultural enterprises for milk production”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 23–27. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.