EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
М. М. Надейко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.131

УДК: 330.658.3 (005.95/96)

М. М. Надейко

ОПТИМІЗАЦІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Анотація

Сформовано економіко-математичну модель оптимізації результатів управління соціальною відповідальністю. Визначено, що у процесі управління оцінювати не лише вартість соціальних інвестицій, але й ефективність здійснених заходів. Визначено, що ефект впливу менеджменту соціальної відповідальності на підприємство має характеризуватись середньою ефективністю від провадження заходів за всіма векторами соціальної відповідальності. Виокремлено цільову функцію — ефективність менеджменту соціальної відповідальності. Умовами досягнення максимуму обрано прибуток та витрати на впровадження заходів соціального спрямування. Доведено, що результат менеджменту соціальної відповідальності залежатиме від схильності управлінського персоналу до ризику. На основі Звіту соціальної відповідальності та фінансової звітності ТОВ СП "Нібулон" здійснено апробацію оптимізаційної моделі. Проаналізовано економіко-математичну модель у результаті чого встановлено її адекватність.

Ключові слова: управління; економіко-математичне моделювання; оптимізація; соціальна відповідальність.

Література

1. Березіна О.Ю. Кількісна оцінка соціальної відповідальності корпорацій. Вісник Української академії банківської справи. 2012. № 1 (32). 97—101.
2. Буян О.А. Підходи до оцінки ефективності корпоративної соціальної відповідальності підприємств в Україні. Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". 2012. № 6 (2). 159—165.
3. Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? Києво-Могилянська Бізнес-Студія. 2005. № 10. URL: www.Management.com.ua/com/cm037 (дата звернення 11.11.2020).
4. Ворона О. В. Методичні підходи до оцінки рівня соціальної відповідальності. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2010. № 30. 127—133.
5. Глобальний договір ООН (Global Compact, 2000). URL: http://www.globalcompact.org.ua (дата звернення: 13.05.2019).
6. Лазоренко О., Колишко Р. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності. К.: Енергія, 2008. 96 с.
7. Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні: монографія. К.: Вид. "Наукова думка", 1998. 508 с.
8. Соціальний звіт ТОВ СП "Нібулон" 2015—2019 рр. URL: http://www.nibulon.com (дата звернення 26.12.2020).
9. Євтушенко В.А. Оцінка корпоративної соціальної відповідальності: методи, об'єкти, показники. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. № 46 (1019). 53—63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcpitp_2013_46_8. (дата звернення: 06.08.2020).
10. Responsible Business — Companies that benefit society and.... URL: https://impactgarden.org/responsible-business/ (дата звернення: 17.11.2020).

M. Nadeyko

SOCIAL RESPONSIBILITY MANAGEMENT OPTIMIZATION

Summary

The economic-mathematical model of optimization of results of management of social responsibility is formed. In the process of research the methods of generalization, systematization and economic-mathematical modeling of economic processes are used in order to minimize risks and maximize the target function. It is determined that in the management process to assess not only the cost of social investment, but also the effectiveness of the measures taken. he directions of social responsibility implementation, which are most often found in the social reports of domestic enterprises, have been identified. It is determined that the effect of social responsibility management on the enterprise should be characterized by the average efficiency of measures for all vectors of social responsibility. The target function is singled out — the effectiveness of social responsibility management. It is proved that its optimization is the achievement of the maximum value. The conditions for achieving the maximum are the profit and expenses for the implementation of social measures. It is substantiated that it is not possible to achieve 100% efficiency due to the constant growth of profits. It is proved that the result of social responsibility management will depend on the risk appetite of management staff.
The forecast of a condition of stability at certain expenses under condition of introduction of measures of social responsibility at the enterprise is reflected. Based on the Social Responsibility Report and financial statements of JV Nibulon LLC, the optimization model was tested. The economic-mathematical model is analyzed as a result of which its adequacy is established. The dependence of the value of the company's profit on the costs of implementing social responsibility management is calculated and the economic meaning of this dependence is established. It is determined that the optimal efficiency of social responsibility management in 2019 has not been achieved and the optimal costs are several times less than critical. The company has the potential to increase the efficiency of social responsibility management to a critical cost limit of UAH 24 million, subject to constant profit growth.

Keywords: management; economic and mathematical modeling; optimization; social responsibility.

References

1. Berezina, O. Yu. (2012), "Quantitative assessment of social responsibility of corporations", Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, vol. 1 (32), pp. 97—101.
2. Buyan, O. A. (2012), "Approaches to assessing the effectiveness of corporate social responsibility of enterprises in Ukraine", Bulletin of Dnipropetrovsk University. Economics Series, vol. 6 (2), pp. 159—165.
3. Vorobey, V. (2005), "Corporate social responsibility or benefit?", Kyiv-Mohyla Business Studio, [Online], vol. 10, available at: www.Management.com.ua/com/cm037 (Accessed 05 Feb 2021).
4. Vorona, O. V. (2010), "Methodical approaches to assessing the level of social responsibility", Bulletin of Transport Economics and Industry, vol. 30, pp. 127—133.
5. Global Compact (2020), available at: http://www.globalcompact.org.ua (Accessed 05 Feb 2021).
6. Lazorenko, O. and Kolyshko, R. (2008), Posibnyk iz KSV. Bazova informatsiya z korporatyvnoyi sotsial'noyi vidpovidal'nosti [CSR Guide. Basic information on corporate social responsibility], Enerhiya, Kyiv, Ukraine.
7. Oleksyuk, O. S. (1998), Systemy pidtrymky pryynyattya finansovykh rishen' na mikrorivni [Micro decision support systems at the micro level], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
8. JV Nibulon LLC (2020), "Social report 2015—2019", available at: http://www.nibulon.com (Accessed 26 Dec 2020).
9. Yevtushenko, V. A. (2013), "Assessment of corporate social responsibility: methods, objects, indicators", Bulletin of NTU "KhPI", [Online], vol. 46 (1019), pp. 53—63, available at: file:///C:/Users/Asus/Downloads/Vcpitp_2013_46_8.pdf (Accessed 05 Feb 2021).
10. Impact Garden (2020), "Responsible Business — Companies that benefit society and....", available at: https://impactgarden.org/responsible-business/ (Accessed 05 Feb 2021).

№ 2 2021, стор. 131 - 135

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 740

Відомості про авторів

М. М. Надейко

аспірант, асистент кафедри економіки підприємства та інноваційних технологій, Львівський університет бізнесу та права

M. Nadeyko

Postgraduate student, Assistant of the Department of Enterprise economics and innovative technologies, Lviv University of Business and Law

ORCID:

0000-0002-1011-3477

Як цитувати статтю

Надейко М. М. Оптимізація менеджменту соціальної відповідальності. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 131–135. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.131

Nadeyko, M. (2021), “Social responsibility management optimization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 131–135. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.131

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.