EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Ю. Г. Неустроєв

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.118

УДК: 323.321

Ю. Г. Неустроєв

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Статтю присвячено проблемі економічної безпеки, котра значно актуалізувалася в останні роки, бо результати ліберальних реформ в Україні виявилися досить суперечливими. Держава не отримала вільної та конкурентоздатної економічної системи. Автор статті висловив думку, що певною мірою така ситуація може бути пояснена несприятливими зовнішніми та внутрішніми факторами, суперечливим економічним середовищем, у якому функціонує бізнес. На основі аналізу досягнень провідних вчених в Україні та за кордоном щодо розробки критеріїв економічної безпеки, у цій роботі зроблено наступні висновки: 1) економічна безпека уявляє собою реально існуючий стан економіки, котрий може бути описаний за допомогою багатьох методів та методик; 2) на сьогодні є велика кількість різноманітних індексів та показників економічної безпеки, котрі дають змогу з різних сторін описати проблему економічної безпеки; 3) економічну безпеку на основі згаданих показників слід описувати та досліджувати системно; орієнтиром може бути розвиток продуктивних сил держави та характер соціально-економічних відносин. Автор проаналізував доробок Міністерства економіки України, яке розробило детальний перелік з 9-ти середньозважених субіндексів (складових економічної безпеки), котрі можуть бути використані у якості основи для вивчення економічної безпеки, у тому числі такі субіндекси як: 1) виробнича безпека; 2) демографічна безпека; 3) енергетична безпека; 4) зовнішньоекономічна безпека та інші. Результати дослідження дають змогу з іншого ракурсу поглянути на нестабільність світової фінансової системи, яка виступає додаткової економічною загрозою для багатьох країн. Автор вказав, що важливим фактором економічної безпеки, на котрий мало хто звертає увагу, це та обставина, що створення комплексної системи економічної безпеки країни завжди уявляє собою досить затратну статтю бюджету. У цьому сенсі, на думку автора, витрати на економічну безпеку необхідно розглядати як інвестиції у майбутнє, які необхідні для досягнення корисного ефекту.

Ключові слова: економічна безпека; критерії; інвестиції; продуктивні сили.

Література

1. Сак Т.В. Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції / Т.В. Сак // Інноваційна економіка. — 2013. — № 6. — С. 336—340.
2. Andruseac G. Economic security — new approaches in the context of globalization. URL: https://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2015_VII2_AND.pdf (дата звернення: 03.01.2021).
3. Гордієнко Д.В. Економічна безпека Росії: поняття, структура, зіставна і перспективна оцінка. URL: http://www.csef.ru/studies/politics/projects/about_national_idea/articles/905/ (дата звернення: 27.12.2020).
4. Гнилицька Л.В. Аналіз методологічних підходів до оцінки стану та рівня економічної безпеки суб'єктів господарювання / Л.В. Гнилицька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. — 2011. — Вип. 2. — С. 46—57.
5. Мажула О.В. Критерізація економічної безпеки держави / О.В. Мажула // Економіка та держава — 2015. — № 11. — С. 126—130.
6. Артюшок К.А. Критерії та індикатори економічної безпеки і збалансованого розвитку регіону / К.А. Артюшок // Збалансоване природокористування. — 2016. — Вип. 3 — С. 59—63.
7. Наказ Міністерства економіки України від 29.10.2013 № 1277 "Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України". URL: http://www.uazakon. com/documents/date_6s/pg_gewqwi/index.htm (дата звернення: 25.12.2020).
8. Лінгур Л. М. Критерії та порогові значення оцінки економічної безпеки організації (підприємства). URL: http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/2066/1/%d0%9f%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%82%202.1_%d0%9c%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%96%d1%8f.pdf (дата звернення: 20.12.2020).
9. Бандурка О.М. Основи економічної безпеки / О.М. Бандурка, В.Є. Духов, К.Я. Петрова, М. Черняков. — Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. — 236 с.
10. Economic security for a better world. URL: https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=8670 (дата звернення: 20.12.2020).
11. Corruption Perceptions Index 2016. Transparency Inernational. 2017. URL: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 (дата звернення: 12.01.2021).
12. Кизим М.О., Іванов Ю.Б., Губарєва І.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського союзу / М.О. Кизим, Ю.Б. Іванов, І.О. Губарєва // Економічна безпека: теорія, практика, управління. — 2018. — Вип. 4. — С. 7—18.
13. What is ESI? URL: http://www.economicsecurityindex.org/ (дата звернення: 14.01.2021).

Yu. Neustroev

TO THE PROBLEM OF DEFINING THE CRITERIA OF ECONOMIC SECURITY

Summary

The article is devoted to the problem of economic security, which has significantly intensified in recent years, because the results of liberal reforms in Ukraine turned out to be quite contradictory. The state did not have a free and competitive economic system. The author of the article expressed the opinion that this situation can be explained by unfavorable external and internal factors, the contradictory economic environment in which the business operates. Based on the analysis of the achievements of leading scientists in Ukraine and abroad in developing criteria for economic security, this paper draws the following conclusions: 1) economic security is on the one hand the real state of the economy, which can be described using many methods and techniques; 2) today there are a large number of different indicators of economic security, which allow to describe the problem of economic security from different angles; 3) economic security on the basis of the mentioned indicators should be describe and study based on a systems approach; the development of the productive forces of the state and the nature of socio-economic relations can be a guideline. The author analyzed the achievements of the Ministry of Economy of Ukraine, which developed a detailed list of 9 average sub-indices (components of economic security) that can be used as a basis for studying economic security, including such sub-indices as: 1) industrial safety; 2) demographic security; 3) energy security; 4) foreign economic security and others. The results of the study provide a different perspective on the instability of the global financial system, which poses an additional economic threat to many countries. The author pointed out that an important factor of economic security, to which few people pay attention, is the fact that the creation of a comprehensive system of economic security of the country is always a very expensive budget item. In this sense, according to the author, the cost of security should be seen as an investment in the future, which is necessary to achieve an additional effect.

Keywords: economic security; criteria; investments; productive forces.

References

1. Sak, T. V. (2013), "Economic security of Ukraine: concept, structure, main tendencies", Innovatsiyna ekonomika, vol. 6, pp. 336—340.
2. Andruseac, G. (2021), "Economic security — new approaches in the context of globalization", available at: https://ceswp.uaic.ro/articles/CESWP2015_VII2_AND.pdf (Accessed 3 January 2021).
3. Gordienko, D. V. (2020), "Russia's economic security: concept, structure, comparative and prospective assessment", available at: http://www.csef.ru/studies/politics/projects/about_national_idea/articles/905/ (Accessed 27 December 2020).
4. Gnilitska, L. V. (2011), "Analysis of methodological approaches to assessing the state and level of economic security of economic entities", Naukoviy visnik Lvivskogo derzhavnogo universitetu vnutrishnih sprav. Seriya ekonomichna, vol. 2, pp. 46—57.
5. Mazhula, O. V. (2015), "Criteria for economic security of the state", Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 126—130.
6. Artyushok, K. A. (2016), "Criteria and indicators of economic security and balanced development of the region", Zbalansovane prirodokoristuvannya, vol. 3, pp. 59—63.
7. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order "On approval of Methodical recommendations for calculating the economic security level in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (Accessed 18 December 2020).
8. Lingur, L. M. (2020), "Criteria and thresholds for assessing the economic security of the organization (enterprise)", available at: http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/2066/1/Punkt2.1_MonografIya.pdf (Accessed 20 December 2020).
9. Bandurka, O. M. (2003), Osnovi ekonomichnoyi bezpeki [Fundamentals of economic security], Vid-vo Nats. un-tu vnutr. Sprav, Kharkiv, Ukraine.
10. International Labour Organization (2004), "Economic security for a better world", available at: https://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=8670 (Accessed 20 December2020).
11. Transparency Inernational (2017), "Corruption Perceptions Index 2016", available at: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 (Accessed 12 January 2021).
12. Kizim, M. O. Ivanov, Yu. and Hubarieva, I. (2018), "Assessment of the level of economic security of Ukraine and the countries of the European Union", Ekonomichna bezpeka: teoriya, praktika, upravlinnya, vol. 4, pp. 7—18.
13. Institution for Social and Policy Studies (2013), "What is ESI?" available at: http://www.economicsecurityindex.org/ (Accessed 14 January 2021).

№ 2 2021, стор. 118 - 122

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 770

Відомості про авторів

Ю. Г. Неустроєв

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська національна академія харчових технологій

Yu. Neustroev

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1998-2564

Як цитувати статтю

Неустроєв Ю. Г. До проблеми визначення критеріїв економічної безпеки. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 118–122. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.118

Neustroev, Yu. (2021), “To the problem of defining the criteria of economic security”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 118–122. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.118

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.