EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Л. О. Петлюк, Н. С. Мєдвєдкова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.105

УДК: 336.14

Л. О. Петлюк, Н. С. Мєдвєдкова

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розкрито питання сутності державної фінансової підтримки аграрного сектору, яка є однією з форм державного регулювання, а також основним механізмом реалізації державної політики в аграрній сфері та супроводжується створенням сприятливих економічних, організаційно-правових та інших умов розвитку аграрного виробництва. Визначено, що державна фінансова підтримка в Українi, відповідно до законодавства, надається у формі державного регулювання гуртових цін, товарних інтервенцій, фінансових інтервенцій, тимчасового адміністративного регулювання цін, бюджетної позики, кредитної субсидії, лізингової субсидії, бюджетної дотації та часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки й обладнання вітчизняного виробництва. Проаналізовано сучасний стан державної фінансової підтримки аграрного сектору та визначенно, що реальні обсяги фінансування не досягають встановлених нормативів на рівні законодавства. Проте, попри недостатню державну фінансову підтримку, обсяг випуску в сільському господарстві постійно зростає. Висвітлено підхід СОТ до встановлення видів субсидій та проаналізовано досвід країн, що розвиваються. Розглянуто основні проблеми державної фінансової підтримки сільського господарства в Україні, а саме: відсутність реалізації заходів, спрямованих на підтримку дрібних сільськогосподарських підприємств, неефективність дотацій на фактори виробництва, недостатнє кредитування аграрних підприємств, погіршення умов торгівлі для аграрних виробників внаслідок диспаритету цін, переважання у структурі державної підтримки програм "жовтої скриньки", сировинний характер експорту, недосконала система оподаткування. Показано, що задля подальшого розвитку аграрного сектору в Україні держава повинна виправити цілий ряд недоліків існуючої системи державної фінансової підтримки та розробити ефективну комплексну стратегію, яка б дозволила максимально використовувати сприятливі можливості, які випливають з подій на світовому сільськогосподарському ринку.

Ключові слова: аграрний сектор; видатки Державного бюджету; державна фінансова підтримка; дотації; "жовта скринька"; "зелена скринька"; Міністерство аграрної політики та продовольства України; сільське господарство; СОТ.

Література

1. АгроБюджет-2018: реальна чи декларативна підтримка? [Електронний ресурс] // GrowHow: [сайт]. — Режим доступу: https://www.growhow.in.ua/agrobyudzhet-2018-realna-chy-deklaratyvna-pidtrymka/
2. Андрусенко Г.О. Стратегія державного регулювання аграрної сфери АПК / Г.О. Андрусенко // Актуальні проблеми державного управління. — 2003. — № 2. — С. 9—14.
3. Бондаревська К.В. Проблема цінового диспаритету та шляхи її вирішення в галузі АПК / К.В. Бондаревська // Бізнес Інформ. — 2014. — № 8. — С. 129—133.
4. Бюджетний кодекс України 8 липня 2010 року № 2456-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
5. Гмиря В.П. Державна підтримка фінансування аграрного виробництва України [Електронний ресурс] / В.П. Гмиря // Економіка і управління підприємствами. — 2016. — № 3 (23). — Режим доступу: http://fp.cibs.ubs.edu.ua
6. Держпідтримка АПК-2020: програми, механізми, терміни [Електронний ресурс] // Інформаційно-аналітичний портал АПК України: [офіційний сайт]. — Режим доступу: https://agro.me.gov.ua/ua/news/derzhpidtrimka-apk-2020-programi-mehanizmi-termini
7. Довжик О.О. Державна регулятивна аграрна політика в контексті світового досвіду / О.О. Довжик // Економіка і суспільство. — 2016. — №2. — С. 97 — 102.
8. Нова система підтримки аграріїв в Україні: хто насправді у виграші? [Електронний ресурс] // VoxUkraine: [сайт]. — Режим доступу: https://voxukraine.org/uk/nova-sistema-pidtrimki-agrariyiv-v-ukrayini-hto-naspravdi-u-vigrashi/. — Назва з екрана.
9. Панухник О.В. Державна підтримка суб'єктів аграрної сфери / О.В. Панухник // Актуальні проблеми інноваційної економіки. — 2017. — №1. — С. 5—10.
10. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24 червня 2004 року №1877-IV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1877-15/page3
11. Синдром українського експорту [Електронний ресурс] // Хвиля: [сайт]. — Режим доступу: https://hvylya.net/analytics/economics/sindrom-ukrayinskogo-eksportu.html.— Назва з екрана.
12. Статистичний збірник "Сільське господарство України" [Електронний ресурс] // Державна служба статистика України: [офіційний сайт]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm
13. Фінансування з Державного бюджету [Електронний ресурс] // Інформаційно-аналітичний портал АПК України: [офіційний сайт]. — Режим доступу: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/finansuvannya-z-derzhavnogo-byudzhetu
14. Яка модель підтримки агросектору потрібна Україні? [Електронний ресурс] // Центр економічної стратегії: [сайт]. — Режим доступу: https://ces.org.ua/agricultural-sector/. — Назва з екрана.
15. Agricultural Subsidies in the WTO Green Box: Ensuring Coherence with Sustainable Development Goals. // International Centre for Trade and Sustainable Development. — 2009. — № 16. — P. 16.
16. Agricultural subsidy reform and its implications for sustainable development: the New Zealand experience / Environmental Sciences. — 2007. — № 4 (1). — Р. 21—40.
17. Horovetska Y. Agriculture in Ukraine: Economic and Political Frameworks / Y. Horovetska, B. Rudloff, S. Stewart. — Berlin: Research Division Eastern Europe and Eurasia, 2017. — 56 с.
18. Producer and Consumer Support Estimates database // Organization for economic cooperation and development [official site]. — URL: http://www.oecd.org/countries/romania/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm#tables

L. Petliuk, N. Miedviedkova

STATE SUPPORT IN ENSURING THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE UKRAINIAN ECONOMY

Summary

The article discloses the issues of the essence of state financial support for the agricultural sector, which is one of the forms of state regulation, as well as the main mechanism for implementing state policy in the agricultural sector and is accompanied by the creation of favorable economic, organizational, legal and other conditions for the development of agricultural production. It is determined that state financial support in Ukraine, in accordance with the law, is provided in the form of state regulation of wholesale prices, commodity interventions, financial interventions, temporary administrative regulation of prices, budget loans, credit subsidies, leasing subsidies, budget subsidies and partial compensation for the cost of agricultural machinery and equipment of domestic production. The current state of state financial support to the agricultural sector is analyzed and it is determined that the real amount of funding does not reach the established standards at the level of legislation. However, despite insufficient state financial support, agricultural output is constantly growing. The WTO approach to the establishment of types of subsidies is highlighted and the experience of developing countries is analyzed. The main problems of state financial support for agriculture in Ukraine are considered, namely, the lack of implementation of measures aimed at supporting small agricultural enterprises, the ineffectiveness of subsidies for factors of production, insufficient lending to agricultural enterprises, deterioration of the terms of trade for agricultural producers due to price disparity, the predominance in the structure of state support programs of the "yellow box", raw materials nature of export, imperfect taxation system. It is shown that for the further development of the agricultural sector in Ukraine, the state must correct a number of shortcomings of the existing system of state financial support and develop an effective comprehensive strategy that would maximize the use of favorable opportunities that arise from the events in the global agricultural market.

Keywords: agricultural sector; state expenditures; state financial support; subsidies; "yellow box"; "green box"; The Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine; agriculture; WTO.

References

1. GrowHow (2018), "AgroBudget-2018: real or declarative support?", available at: https://www.growhow.in.ua/agrobyudzhet-2018-realna-chy-deklaratyvna-pidtrymka/ (Accessed 25 January 2021).
2. Andrusenko, H.O. (2003), "Strategy of state regulation of the agrarian sphere of agro-industrial complex", Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 2, pp. 9—14.
3. Bondarevs'ka, K.V. (2014), "The problem of price disparity and ways to solve it in the field of agriculture", BiznesInform, vol. 8, pp. 129—133.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), "Budget Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17?lang=en#Text (Accessed 25 January 2021).
5. Hmyria, V.P. (2016), "State support for financing agricultural production in Ukraine", Ekonomika i upravlinnia pidpryiemstvamy, vol. 3, no. 23, available at: http://fp.cibs.ubs.edu.ua (Accessed 21 January 2021).
6. APK Ukrainy (2020), "State support of APC-2020: programs, mechanisms, deadlines", available at: https://agro.me.gov.ua/ua/news/derzhpidtrimka-apk-2020-programi-mehanizmi-termini (Accessed 25 January 2021).
7. Dovzhyk, O.O. (2016), "State regulatory agricultural policy in the context of world experience", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 2, pp. 97—102.
8. VoxUkraine (2018), "The New Agricultural Support System in Ukraine: Who Really Benefits?", available at: https://voxukraine.org/en/the-new-agricultural-support-system-in-ukraine-who-really-benefits/ (Accessed 24 January 2021).
9. Panukhnyk, O.V. (2017), "State support of agricultural entities", Aktual'ni problemy innovatsijnoi ekonomiky, vol. 1, pp. 5—10.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On State Support for Agriculture in Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1877-15/page3 (Accessed at 23 January).
11. Khvylia (2017), "Ukrainian export syndrome", available at: https://hvylya.net/analytics/economics/sindrom-ukrayinskogo-eksportu.html (Accessed 24 January 2021).
12. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Statistical collection "Agriculture of Ukraine"", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/07/Arch_sg_zb.htm (Accessed 21 January 2021).
13. APK Ukrainy (2020), "Financing from the State budget", available at: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/finansuvannya-z-derzhavnogo-byudzhetu (Accessed 20 January 2021).
14. Centre for economic strategy (2018), "Which model of agricultural sector support does Ukraine need?", available at: https://ces.org.ua/en/which-model-of-agricultural-sector-support-does-ukraine-need/ (Accessed at 25 January 2021).
15. International Centre for Trade and Sustainable Development (2009), "Agricultural Subsidies in the WTO Green Box: Ensuring Coherence with Sustainable Development Goals" , vol. 16, p. 16.
16. Vangelis, V. (2007), "Agricultural subsidy reform and its implications for sustainable development: the New Zealand experience", Environmental Sciences, vol. 4, no. 1, pp. 21—40.
17. Horovetska, Y. Rudloff, B. and Stewart, S. (2017), Agriculture in Ukraine: Economic and Political Frameworks, Research Division Eastern Europe and Eurasia, Berlin, Germany.
18. The official site of Organization for economic cooperation and development (2020), "Producer and Consumer Support Estimates database", available at: http://www.oecd.org/countries/romania/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm#tables (Accessed 25 January).

№ 2 2021, стор. 105 - 111

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 1653

Відомості про авторів

Л. О. Петлюк

магістрант кафедри фінансів,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

L. Petliuk

2nd-year master's student of Department of Finance, Taras Shevchenko national university of Kyiv

ORCID:

000-0003-4796-4504


Н. С. Мєдвєдкова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

N. Miedviedkova

PhD in Economics, Associate professor of Department of Finance,Taras Shevchenko national university of Kyiv

ORCID:

0000-0001-6359-561X

Як цитувати статтю

Петлюк Л. О., Мєдвєдкова Н. С. Державна підтримка у забезпеченні розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 105–111. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.105

Petliuk, L. and Miedviedkova, N. (2021), “State support in ensuring the development of the agricultural sector of the ukrainian economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 105–111. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.