EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ В УКРАЇНІ
Т. Ф. Куценко, І. В. Пінтелей

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.84

УДК: 352:330.3

Т. Ф. Куценко, І. В. Пінтелей

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті представлено тлумачення ключових термінологічних засад управління соціально-економічним розвитком муніципалітетів, що нині є особливо актуальним, оскільки виступає однією із необхідних умов чіткого усвідомлення комплексу проблем місцевого самоврядування в контексті реформи децентралізації управління в Україні.
Виходячи з того, що субнаціональний рівень управління, представлений саме місцевими адміністративними утвореннями, в практиці багатьох країн називають "муніципальним управлінням", в Україні всім науковцям та практикам є очевидною проблема, що чинним законодавством такі поняття, як "муніципальне управління", "муніципальні утворення" чи "муніципалітет" не визначаються, тобто не мають юридичного закріплення. Це безумовно ускладнює подальші дослідження та створює певну плутанину у термінах. Тому в статті здійснено, насамперед, уточнення термінологічного апарату, що вже активно використовується в Україні, задля подальших коректних досліджень.
У статті визначено базові терміни з їх ключовими характеристиками, зокрема, акцентовано, що термін "муніципалітет" може позначати як орган місцевого самоврядування, територіальну спільноту, так і установу, яка безпосередньо здійснює процес управління. В цьому контексті були розглянуті основні характерні риси муніципальних утворень та системи муніципального управління. З'ясовано також, що "місцеве управління", "муніципальне управління" та "місцеве самоврядування" є синонімічними поняттями, які несуть подібне функціональне навантаження.
У статті наголошується, що реформа децентралізації, започаткована у 2014 році, через формування об'єднаних територіальних громад, передачу певної частини повноважень їх органам місцевого самоврядування базового рівня, тобто — сільським, селищним та міським радам (муніципалітетам) та переформатування адміністративно-територіального устрою мала привести Україну до зрозумілої для всіх українців моделі місцевого самоврядування, де мали бути створені умови для формування реальної фінансової автономії задля соціально-економічного розвитку на місцях.
З точки зору авторів саме "об'єднана територіальна громада" нині в Україні змістовно та функціонально відповідає поняттю "муніципалітет", а сільські, селищні та міські ради ОТГ можна вважати муніципальними радами. Термін "об'єднана територіальна громада" виконує поки що тимчасову функцію. По завершенню реформи децентралізації настане час вносити зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та в інші законодавчі акти щодо використання терміну "муніципалітет" та похідних від нього.

Ключові слова: муніципалітет; соціально-економічний розвиток муніципалітету; муніципальне управління; місцеве самоврядування; об'єднана територіальна громада; реформа децентралізації управління.

Література

1. Управління стратегічним розвитком об'єднаних територіальних громад: інноваційні підходи та інструменти: монографія / С.М. Серьогін, Ю.П. Шаров, Є.І. Бородін, Н. Т. Гончарук [та ін.]; за заг. та наук. ред. С. М. Серьогіна, Ю.П. Шарова. — Д.: ДРІДУ НАДУ, 2016. — 276 с. http://www.dridu.dp.ua/proekt_ms/doc/monografiya_2016.pdf
2. Антикризове управління національною економікою: монографія / [І. Малий, І. Радіонова, Л. Ємельяненко та ін.] / за заг. ред. І. Малого. — К.: КНЕУ, 2017. — 368 с. https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/kmdu%20fetau/2017/MonografD196ya.pdf
3. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. — Т. 5: Територіальне управління / наук.-ред. колегія: О.Ю. Амосов (співголова), О.С. Ігнатенко (співголова) та ін.; за ред. О.Ю. Амосова, О.С. Ігнатенка, А.О. Кузнецова. — Х.: Видво ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. — 408 с.
4. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування. — К.: НІСД, 2016. — 61 с. https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-02/AD-Teritor_alna-gromada-103fe.pdf
5. Куценко Т.Ф. Бюджетно-податкова політика: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — С. 191.
6. Гуненкова О.В. Муніципальні адміністративні послуги як особливий вид діяльності органів місцевого самоврядування / О.В. Гуненкова. // Демократичне врядування. — 2016. — Вип. 16—17 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2016_16-17_17
7. Політологічний словник. [Уклад.: В. Астахова та ін.]. Х.: 1997 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://subject.com.ua/political/dict/902.html
8. Баймуратов М.О. Муніципальні права людини: теоретико-аксіологічні підходи до визначення та розуміння / М.О. Баймуратов // Юридичний журнал [Електронний ресурс]. — 2012. — № 7. — Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3845
9. Євсєєва О.А. Формування і розвиток соціальної інфраструктури муніципальних утворень / О.А. Євсєєва // Траектория науки. — 2016. — Т. 2, № 6. — С. 1.18—1.35 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trna_2016_2_6_5
10. Замковий О.І. Трансформування відносин власності в муніципальних утвореннях [Електронний ресурс] / О. І. Замковий // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2011. — № 5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=288
11. Організаційно-економічний механізм управління розвитком муніципальних утворень [Текст]: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.05 / Сергієнко Сергій Миколайович; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2012. — 20 с.
12. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#n20
13. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-20#n7
14. Закон України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text
15. Топпервін Н. Дієве місцеве самоврядування як запорука успішної децентралізації публічної влади: швейцарський досвід // DESPRO: Аналітичний вісник. — 2012. — № 2.

T. Kutsenko, I. Pintelei

KEY TERMINOLOGICAL PRINCIPLES OF MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES IN UKRAINE

Summary

The article presents an interpretation of the key terminological principles of management of socio-economic development of municipalities, which is now particularly relevant, as it is one of the necessary conditions for a clear understanding of the complex of problems of local self-government in the context of decentralization reform in Ukraine.
Based on the fact that the subnational level of government, represented specifically by local administrative entities, in practice of many countries is called "municipal administration", in Ukraine all scientists and practitioners see an obvious problem that in the current legislation such concepts as "municipal administration", "municipal formations" or "municipality" are not defined, namely, are not legally established. This certainly complicates further research and creates some confusion in terms. Therefore, the article first of all clarifies the terminological apparatus, which is already actively used in Ukraine, for the sake of further correct research.
The article defines the basic terms with their key characteristics, in particular, it is emphasized that the term "municipality" can mean both a local government, a territorial community, and an institution that directly carries out the management process. In this context, the main characteristics of municipal formations and the system of municipal government have been examined. It has also been found that "local government", "municipal government" and "local self-government" are synonymous terms that carry a similar functional meaning.
The article emphasizes that the decentralization reform, launched in 2014, through the formation of united territorial communities, transfer of some of their powers to local governments of the basic level, namely, to village, town and city councils (municipalities), and reformatting of the administrative and territorial structure, had to lead Ukraine to a model of local self-government, understandable for all Ukrainians, where there should have been created conditions for the formation of the real financial autonomy for socio-economic local development.
From the authors' point of view, it is the "united territorial community" that today in Ukraine corresponds by content and function to the concept of "municipality", and village, town and city councils of UTC can be considered as municipal councils. The term "united territorial community" still has a temporary function. Upon completion of the decentralization reform, it will be time to amend the Law of Ukraine "On Local Self-Government in Ukraine" and other legislative acts on the usage of the term "municipality" and its derivatives.

Keywords: municipality; socio-economic development of the municipality; municipal management; local self-government; united territorial community; decentralization reform of governance.

References

1. Ser'ohin, S.M. Sharov, Yu.P. Borodin, Ye.I. and Honcharuk, N.T. (2016), Upravlinnia stratehichnym rozvytkom ob'iednanykh terytorial'nykh hromad: innovatsijni pidkhody ta instrumenty [Management of strategic development of united territorial communities: innovative approaches and tools], DRIDU NADU, Dnipro, Ukraine, available at: http://www.dridu.dp.ua/proekt_ms/doc/monografiya_2016.pdf (Accessed 10 Feb 2021).
2. Malyj, I. Radionova, I. and Yemel'ianenko, L. (2017), Antykryzove upravlinnia natsional'noiu ekonomikoiu [Anti-crisis management of the national economy], KNEU, Kyiv, Ukraine, available at: https://kneu.edu.ua/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/kmdu%20fetau/2017/MonografD196ya.pdf (Accessed 10 Feb 2021).
3. Kovbasiuk, Yu.V. (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia: u 8 t. [Encyclopedia of Public Administration: in 8 vols.], T. 5: Terytorial'ne upravlinnia [Vol. 5: Territorial administration], Vydvo KharRI NADU "Mahistr", Kharkiv, Ukraine.
4. NISS (2016), "Territorial community as a basic link of the administrative-territorial structure of Ukraine: problems and prospects of reform", available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-02/AD-Teritor_alna-gromada-103fe.pdf (Accessed 10 Feb 2021).
5. Kutsenko, T.F. (2006), Biudzhetno-podatkova polityka [Fiscal policy], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Hunenkova, O.V. (2016), "Municipal administrative services as a special type of activity of local self-government bodies", Demokratychne vriaduvannia, vol. 16—17, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2016_16-17_17 (Accessed 10 Feb 2021).
7. Astakhova, V. (1997), Politolohichnyj slovnyk [Political science dictionary], Kharkiv, Ukraine, available at: http://subject.com.ua/political/dict/902.html (Accessed 10 Feb 2021).
8. Bajmuratov, M.O. (2012), "Municipal human rights: theoretical and axiological approaches to definition and understanding", Yurydychnyj zhurnal, vol. 7, available at: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3845 (Accessed 10 Feb 2021).
9. Yevsieieva, O.A. (2016), "Formation and development of social infrastructure of municipalities", Traektoryia nauky, vol. 2, no. 6, pp. 1.18—1.35, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trna_2016_2_6_5 (Accessed 10 Feb 2021).
10. Zamkovyj, O.I. (2011), "Transformation of property relations in municipalities", Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=288 (Accessed 10 Feb 2021).
11. Serhiienko, S.M. (2012), "Organizational and economic mechanism for managing the development of municipalities", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Instytut rehional'nykh doslidzhen', NAN Ukrainy, Lviv, Ukraine.
12. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On local self-government in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#n20 (Accessed 10 Feb 2021).
13. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Amendments to Certain Laws of Ukraine Concerning the Regulation of Certain Issues of Organization and Activity of Local Self-Government Bodies and District State Administrations", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-20#n7 (Accessed 10 Feb 2021).
14. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On voluntary association of territorial communities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (Accessed 10 Feb 2021).
15. Toppervin, N. (2012), "Effective local self-government as a guarantee of successful decentralization of public power: the Swiss experience", DESPRO: Analitychnyj visnyk, vol. 2.

№ 2 2021, стор. 84 - 91

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 758

Відомості про авторів

Т. Ф. Куценко

к. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки та публічного управління,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

T. Kutsenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of National Economy and Public Administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0002-4102-7184


І. В. Пінтелей

магістр публічного управління та адміністрування, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

I. Pintelei

Mаstеr's dеgrее of public management and administration, SHEI "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Kyiv

ORCID:

0000-0003-2062-0066

Як цитувати статтю

Куценко Т. Ф., Пінтелей І. В. Ключові термінологічні засади управління соціально-економічним розвитком муніципалітетів в Україні. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 84–91. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.84

Kutsenko, T. and Pintelei, I. (2021), “Key terminological principles of management of socio-economic development of municipalities in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 84–91. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.