EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ
Я. В. Леонов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.74

УДК: 338

Я. В. Леонов

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ СПОРТИВНОЇ ІНДУСТРІЇ

Анотація

У статті розглянуто організаційні умови забезпечення стратегічного розвитку організацій спортивної індустрії. Запропоновано напрями забезпечення стратегічного розвитку спортивної індустрії в сучасних умовах господарювання. Важливим стає завдання щодо розробки і впровадження такої моделі стратегічного розвитку організацій, яка би підвищила ефективність їх функціонування в ринковому середовищі, враховувала рівень зростання потреб населення у якісному спортивному продукті і дозволила підвищити конкурентоспроможність спортивних організацій. Проаналізовано організаційні та економічні умови забезпечення стратегічного розвитку організацій спортивної індустрії. Заходами організаційного характеру у забезпеченні системи стратегічного розвитку й активізації стратегічного потенціалу спортивних організацій є: формування авторитетної організаційної структури, інтелектуальної й ідеологічної підтримки стратегічного вектору розвитку і створення територіальних Центрів стратегічного розвитку, як основних проектувальників системи стратегічного розвитку. Основними проблемами діяльності існуючих центрів і консультаційних інституцій, створюваних при органах влади, є їхня низька дієздатність і консерватизм, обумовлені прийнятим порядком формування таких Центрів. Доведено, що система забезпечення стратегічного розвитку для спортивних орагнізацій є структурою нового типу, а процес її створення значною мірою супроводжується коректуванням наявних планів. Мається на увазі процес безупинного управління створенням і розвитком системи з регулярним коректуванням її параметрів у залежності від досягнутих на визначений момент позитивних чи негативних результатів. Запропоновано модель стратегічного розвитку, яка сприятиме підвищенню економічної та соціальної ефективності діяльності спортивних організацій і відкриє можливості швидко розв'язувати проблеми адаптації стратегії організації до непередбачуваних змін зовнішнього середовища.

Ключові слова: стратегічний розвиток; регулювання; моніторинг; методи управління; організаційна структура; організації спортивної індустрії; стратегічний потенціал.

Література

1. Ансофф И. Стратегический менеджмент, ПИТЕР, Санкт-Петербург, 2011. 344 с.
2. Добрынин А.С. (2018), "Стратегический подход к управлению развитием спорта в регионе", Электронный научный журнал — Управление экономическими системами, № 6. URL: http://www.uecs.ru/component/flexicontent/items/item/4987-2018-06-20-07-22-49?pop=1&tmpl=component&print=1
3. Chandler A.D. (1962), Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise, M.I.T. Press, Cambridge.
4. Thompson A. (2013), Crafting and Executing Strategy: Concepts and Readings, McGraw-Hill Education, Columbus.

Ya. Leonov

ENSURING STRATEGIC DEVELOPMENT OF SPORTS INDUSTRY ORGANIZATIONS

Summary

The article considers the organizational conditions for ensuring the strategic development of organizations in the sports industry. The directions of providing strategic development of the sports industry in modern economic conditions are offered. The task of developing and implementing such a model of strategic development of sports industry organizations, which would increase the efficiency of their functioning in the market environment, take into account the growing needs of the population in quality sports products and increase the competitiveness of sports organizations.
The organizational and economic conditions for ensuring the strategic development of organizations in the sports industry are analyzed. Measures of organizational nature in ensuring the system of strategic development and activation of strategic potential of sports organizations are: formation of authoritative organizational structure, intellectual and ideological support of strategic vector of development and creation of territorial Centers of strategic development as main designers of strategic development system. The main problems of the existing centers and consulting institutions established under the authorities are their low capacity and conservatism, due to the accepted procedure for the formation of such Centers. It is proved that the system of strategic development for sports organizations is a new type of structure, and the process of its creation is largely accompanied by the adjustment of existing plans. This means the process of continuous management of the creation and development of the system with regular adjustment of its parameters depending on the achieved at a given time positive or negative results.
Ensuring the strategic development of sports industry organizations is based on solving a multifactorial management task: how to ensure maximum economic advancement and improvement of the most significant indicators of the quality of life of the population with the available resources. The choice of tools for managing the development of sports organizations, the arsenal of which is used by both state and regional bodies and organizations of the sports industry, is small. It mainly consists of control-type instruments inherited from the former economic system. And the sooner the management of sports organizations begins to use other tools — the levers of indirect influence, the fewer obstacles will arise in the way of reform.
Peculiarities of strategic management in sports organizations gave grounds to divide strategic management into static and dynamic and to substantiate that the latter is characteristic of these organizations. Taking into account the peculiarities of sports organizations, a comprehensive model of strategic management has been developed, which includes stages of financial and economic, organizational and strategic analysis, research of the external environment, strategic design, construction of business model of strategy selection of sports organizations, strategy implementation, monitoring and control.
A model of strategic development is proposed, which will help increase the economic and social efficiency of sports organizations and will open opportunities to quickly solve the problems of adapting the strategy of the organization to unforeseen changes in the environment.

Keywords: strategic development; regulation; monitoring; management methods; organizational structure; sports industry organizations; strategic potential.

References

1. Ansoff, Y. (2011), Stratehycheskyj menedzhment [Strategic management], PYTER, Sankt-Peterburh, Russia.
2. Dobrynyn, A.S. (2018), "A strategic approach to managing the development of sports in the region", Elektronnyj nauchnyj zhurnal — Upravlenye ekonomycheskymy systemamy, vol. 6, available at: http://www.uecs.ru/component/flexicontent/items/item/4987-2018-06-20-07-22-49?pop=1&tmpl=component&print=1 (Accessed 08 Feb 2021).
3. Chandler, A.D. (1962), Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise, M.I.T. Press, Cambridge, UK.
4. Thompson, A. (2013), Crafting and Executing Strategy: Concepts and Readings, McGraw-Hill Education, Columbus, USA.

№ 2 2021, стор. 74 - 77

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 602

Відомості про авторів

Я. В. Леонов

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту фізичної культури,Харківська державна академія фізичної культури

Ya. Leonov

PhD in Economics, Associate Professor, Kharkiv State Academy of Physical Culture

ORCID:

0000-0001-8837-5744

Як цитувати статтю

Леонов Я. В. Забезпечення стратегічного розвитку організацій спортивної індустрії. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 74–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.74

Leonov, Ya. (2021), “Ensuring strategic development of sports industry organizations”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 74–77. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.