EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ПОЛЬЩІ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
О. Ф. Стасів, Н. М. Котько, Л. М. Магас

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.62

УДК: 330.564.2:331.526(1-6ЄС)

О. Ф. Стасів, Н. М. Котько, Л. М. Магас

ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ В ПОЛЬЩІ: ВИСНОВКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

Виділено спільні детермінанти, які тією чи іншою мірою визначають засади і спрямованість державної політики доходів стосовно сільського населення в переважній більшості країн. Узагальнено напрями здійснюваної в рамках аграрної політики Польщі підтримки доходів сільського населення, отримуваних від аграрної зайнятості. Проведено диференціацію підходів політики доходів від сільськогосподарської діяльності населення в Польщі залежно від продуктивності фермерських господарств. За вказаним критерієм виокремлено та охарактеризовано 3 типи фермерських господарств: неперспективні в плані зростання продуктивності; потенційно конкурентоспроможні; високо конкурентоспроможні. Визначено на прикладі Республіки Польщі ключові концепти політики формування окремих джерел доходів сільських домогосподарств у Європейському Союзі в контексті актуальності для України. На основі їх узагальнення показано, що не зважаючи на отримання цією країною зі Структурних фондів ЄС значних фінансових ресурсів для забезпечення сільського розвитку, там частково продовжують зберігатися притаманні нашій державі проблеми в сфері зайнятості та доходів жителів села; а отже, актуальними для вітчизняних умов є цільові настанови та застосовувані підходи польської політики доходів. Вказано на першочергові завдання, невідкладне вирішення яких сприятиме створенню передумов для зростання доходів і рівня життя сільського населення в Україні.

Ключові слова: державна політика доходів; сільське населення; сфери зайнятості сільського населення; Європейський Союз; Республіка Польща.

Література

1. Rural population (% of total population). — Режим доступу: https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?page=1 (дата звернення: 27.11. 2020).
2. Keats, Sh. and Wiggins, S. (2016). Population change in the rural developing world: making the transition. Available at: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10570.pdf (дата звернення: 30.11. 2020).
3. Castaneda A., Doan D., Newhouse D., Nguyen M.C., and others (2018). A new profile of the global poor. World Development, vol. 101, pp. 250—267, available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17302735 (дата звернення: 03.12. 2020).
4. The Food and Agriculture Organization (2019), "Novel Coronavirus (COVID-19). Policy responses", available at: http://www.fao.org/2019-ncov/analysis-detail/en/c/1268563/ (дата звернення: 7.12.2020).
5. Зінчук Т.О., Куцмус Н.М. Диверсифікація бізнесу на сільських територіях: досвід країн світу. Економіка АПК. 2018. № 4. С. 19—27.
6. Яременко О.Л. Суперечливий вплив інституційних реформ на функціонування економіки. Економіка України. 2018. № 11. С. 3—18.
7. Regional Outlook 2016: Productive Regions for Inclusive Societies (English), OECD Publishing, Paris, 2016, available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264260245-en (дата звернення: 15.12. 2020).
8. Бородіна О.М. Науково-прикладні засади реконструктивного розвитку сільського господарства та села в Україні. Економіка і прогнозування. 2016. № 4. С. 70—80.
9. Мантино Ф. Сельское развитие в Европе: Политика, институты и действующие лица на местах с 1970-х годов до наших дней. — Пер. с итальянского. — ФАО/ Business Media of the Sole 24 Ore, 2010, 272 с. Режим доступу: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/tci/docs/WP4-(rus)Rural%20development%20in%20Europe.pdf (дата звернення: 21.12. 2020).
10. A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19 (English). United Nations, April 2020. Аvailable at: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf (дата звернення: 28.12. 2020).
11. Determinants of the regional employment development and the formation of income of the rural population conditions Covid-19 spreading in Ukraine. Sustainable Development of the Agricultural Sector of Foothill Regions (English): collect. monogr. / edit. by O. Stasiv. Riga: Lambert Academic Publishing, Latvia, 2020, pp. 229—253, available at: https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/hu/book/978-620-2-81698-4/sustainable-development-of-the-agricultural-sector-of-foothill-regions?search=Sustainable%20Development%20of%20the%20Agricultural%20Sector%20of%20Foothill%20Regions (дата звернення 4.01. 2021).
12. Digital Transformation: Powering the Great Reset 2 (English). The World Economic Forum, July 2020. Аvailable at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital _Transformation_Powering_the_Great_Reset_2020.pdf (дата звернення: 4.01. 2021).
13. Walega, A. Zroznicowanie poziomu i zrodel dochodоw gospodarstw pracowniczych w Polsce. Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. 2012. № 271. S. 219—232. Аvailable at: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171214695 (дата звернення: 11.01. 2021).
14. Share of the labor force employed in agriculture. Our World in Data, 2017. Аvailable at: https://ourworldindata.org/grapher/share-of-the-labor-force-employed-in-agriculture?time=2017 (Дата звернення 14.01. 2021 р.).
15. Karwat-Wozniak B. Rynek pracy dostepny dla ludnosci wiejskiej a wspolna polityka rolna Unii Europejskiej. Zeszyty naukowe PolitechnikI Slaskiej. 2018. Seria: Organizacja i zarzadzanie z. 129, s. 201—219. Аvailable at: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20129/Karwat-Wo%C5%BAniak.pdf (дата звернення: 15.01. 2021 р.).
16. Економічна активність населення України 2017: Статистичний збірник. Держ. служба статистики України. Київ, 2018. 205 с.
17. Bozek J. Zroznicowanie i dynamika liczby malych obszarowo gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych. 2018. Nr. 3. S. 5—19. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.3.5
18. Podstawka M., Golasa P. Dochody gospodarstw rolnych — porownanie wynikow badan. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych. 2018. Nr 3. S. 79—88. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.3.79.
19. Kania J. Mlodzi rolnicy w gospodarstwach rodzinnych Unii Europejskiej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych. 2014, Nr. 3. S. 35—50. Аvailable at: https://pdgr.urk.edu.pl/zasoby/98/2014_z3_a04.pdf (дата звернення: 5.01.2021 р.).
20. Rural Policy Reviews: Poland 2018 (English). OECD, 2018. https://doi.org/10.1787/19909284, available at: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-rural-policy-reviews_19909284 (дата звернення: 22.12. 2020 р.).
21. Na czym polega WPR: platnosci bezposrednie dla rolnikow w latach 2015-2020. Komisja Europejska, May 2017, available at: http://publications.europa.eu/resource/cellar/541f0184-759e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1.0005.03/DOC_1 (дата звернення: 4.01.2021).
22. Zasada wzajemnej zgodnosci. Uzaleznienie wsparcia dochodu od przestrzegania regul Unii Europejskiej. Komisja Europejska, 2018, аvailable at: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/income-support/cross-compliance_pl#whatiscrosscompliance (дата звернення: 20.01. 2021 р.).
23. Zajac D. Endogeniczne uwarunkowania rozwoju pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w gminach wiejskich Polski Wschodniej. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych. 2017. Nr. 2. S. 81—98. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.2.81.
24. Бородіна О.М., Киризюк С.В., Прокопа І.В. Фермерський потенціал домогосподарств: методичні підходи до оцінювання та розвитку. Економіка та прогнозування. 2018. № 4. С. 106—115. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2018.04.106.

O. Stasiv, N. Kotko, L. Mahas

PRINCIPLES OF STATE POLICY OF RURAL INCOME GENERATION IN POLAND: CONCLUSIONS FOR UKRAINE

Summary

Common determinants have been identified, which to some extent determine the principles and direction of state income policy in relation to the rural population in the vast majority of countries: increasing the productivity of agricultural factors; intensification of globalization processes, dynamic development of international trade, improvement of communications; changing the mechanisms of farmers' income support policy, as well as reorienting the impact of the implemented measures from sectoral to rural development; the Covid-19 pandemic; significant acceleration of the digital transformation of global and national economic systems. The directions of support of the income of the rural population received from agrarian employment carried out within the limits of agrarian policy of Poland are generalized.
Differentiation of approaches of policy of incomes from agricultural activity of the population in Poland depending on productivity of farms is carried out. According to this criterion, 3 types of farms were identified and characterized: unpromising in terms of productivity growth; potentially competitive; highly competitive. The key concepts of the policy of forming separate sources of income of rural households in the European Union in the context of relevance for Ukraine are identified on the example of the Republic of Poland. Based on their generalization, it is shown that despite the fact that this country has received significant financial resources from the EU Structural Funds to ensure rural development, there are still some inherent problems of our country in the field of employment and income of rural residents; therefore, the target guidelines and applied approaches of the Polish income policy are relevant for domestic conditions. The priority tasks are indicated, the immediate solution of which will help to create the preconditions for the effectiveness of measures of this type of policy in Ukraine: certainty about the long-term prospects for the development of PPH (personal peasant households); institutionalization of small producers; introduction of a special program to formalize PPH as family farms; adequate redistribution of rural labor from the low-productivity agricultural segment to non-agricultural activities.

Keywords: state income policy; rural population; spheres of employment of rural population; European Union; Republic of Poland.

References

1. Data.worldbank (2018), "Rural population (% of total population)", available at: https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?page=1 (Accessed 27 November 2020).
2. Keats, Sh. and Wiggins, S. (2016), "Population change in the rural developing world: making the transition (English)", available at: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10570.pdf (Accessed 30 November 2020).
3. Castaneda, A. Doan, D. Newhouse, D. Nguyen, M.C. Uematsu, H. and Azevedo, J.P. (2018), "A new profile of the global poor", World Development, vol. 101, pp. 250-267, available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17302735 (Accessed 3 December 2020).
4. The Food and Agriculture Organization (2019), "Novel Coronavirus (COVID-19). Policy responses", available at: http://www.fao.org/2019-ncov/analysis-detail/en/c/1268563/ (Accessed 7 December 2020).
5. Zinchuk, T.O. and Kutsmus, N.M. (2018), "Diversification of business in rural areas: the experience of countries", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 19—27.
6. Yaremenko, O.L. (2018), "Contradictory influence of institutional reforms on the functioning of the economy", Ekonomika Ukrayiny, vol. 11, pp. 3—18.
7. OECD (2016), "Regional Outlook 2016: Productive Regions for Inclusive Societies", available at: http://dx.doi.org/10.1787/9789264260245-en (Accessed 15 December 2020).
8. Borodina, O.M. (2016), "Scientific and applied principles of reconstructive development of agriculture and rural areas in Ukraine", Ekonomika i prohnozuvannya, vol. 4, pp. 70-80.
9. Mantino, F. (2010), "Rural Development in Europe: Politics, Institutions and Local Actors from the 1970s to the Presen", available at: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/tci/docs/WP4-(rus)Rural%20development%20in%20Europe.pdf (Accessed 21 December 2020).
10. United Nations (2020), "A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19 (English)", available at: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf (accessed 28 December 2020).
11. Stasiv, O. (2020), Determinants of the regional employment development and the formation of income of the rural population conditions Covid-19 spreading in Ukraine. Sustainable Development of the Agricultural Sector of Foothill Regions (English), Lambert Academic Publishing, Riga, Latvia, pp. 229-253, available at: https://www.lap-publishing.com/catalog/details/store/hu/book/978-620-2-81698-4/sustainable-development-of-the-agricultural-sector-of-foothill-regions?search=Sustainable%20Development%20of%20the%20Agricultural%20Sector%20of%20Foothill%20Regions (Accessed 4 January 2011).
12. The World Economic Forum (2020), "Digital Transformation: Powering the Great Reset 2 (English)", available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Transformation_Powering_the_Great_Reset_2020.pdf (Accessed 4 January 2021).
13. Walega, A. (2012), "Differentiation of the level and sources of income of employee farms in Poland", Acta Univesitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, vol. 271, pp. 219—232. DOI: 11089/1915, available at: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171214695 (Accessed 11 January 2021).
14. Our World in Data (2017), "Share of the labor force employed in agriculture", available at: https://ourworldindata.org/grapher/share-of-the-labor-force-employed-in-agriculture?time=2017 (Accessed 14 January 2021).
15. Karwat-Wozniak, B. (2018), "The labor market available to the rural population and the common agricultural policy of the European Union", Zeszyty naukowe PolitechnikI Slaskiej. Seria: Organizacja i zarzadzanie, z. 129, s. 201—219, available at: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/Zeszyt%20129/Karwat-Wo%C5%BAniak.pdf (Accessed 15 January 2021).
16. State Statistics Service of Ukraine (2018), Ekonomichna aktyvnist' naselennya Ukrayiny 2017. Statystychnyy zbirnyk [Economic Activity of Population in Ukraine 2017, Statistical Publication], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
17. Bozek, J. (2018), "Diversification and dynamics of the number of small farm areas in the European Union countries", Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, vol. 3, pp. 5—19. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.3.5.
18. Podstawka, M. and Golasa, P. (2018), "Farm incomes — comparison of research results", Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, vol. 3, pp. 79—88. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2018.3.79.
19. Kania, J. (2014), "Young farmers on family farms in the European Union", Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, vol. 3, pp. 35—50, available at: https://pdgr.urk.edu.pl/zasoby/98/2014_z3_a04.pdf (Accessed 5 January 2021).
20. OECD (2018), "Rural Policy Reviews: Poland 2018 (English)". https://doi.org/10.1787/19909284, available at: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-rural-policy-reviews_19909284 (Accessed 22 December 2020).
21. Komisja Europejska (2017), "What the CAP is all about: direct payments to farmers in 2015—2020", available at: http://publications.europa.eu/resource/cellar/541f0184-759e-11e7-b2f2-01aa75ed71a1.0005.03/DOC_1 (Accessed 4 January 2021).
22. Komisja Europejska (2018), "The principle of cross compliance. Making income support dependent on compliance with the European Union rules", available at: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/income-support/cross-compliance_pl#whatiscrosscompliance (Accessed 20 January 2021).
23. Zajac, D. (2017), "Endogenous conditions for the development of non-agricultural economic activity in rural communes of Eastern Poland", Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, vol. 2, pp. 81—98. DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.2.81/
24. Borodinam, O.M. Kyryzyuk, S.V. and Prokopa, I.V. (2018), "Farming potential of households: methodological approaches to evaluation and development", Ekonomika ta prohnozuvannya, vol. 4, pp. 106—115. DOI: https://doi.org/10.15407/eip2018.04.106

№ 2 2021, стор. 62 - 69

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 648

Відомості про авторів

О. Ф. Стасів

к. е. н., доцент, директор, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України

O. Stasiv

PhD in Economics, Аssociate Рrofessor, Director

ORCID:

0000-0003-3737-739X


Н. М. Котько

к. е. н., завідувач лабораторії економіки, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України

N. Kotko

PhD in Economics, Head of the laboratory of economics

ORCID:

0000-0001-9330-9688


Л. М. Магас

старший науковий співробітник лабораторії економіки, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України

L. Mahas

Senior Researcher of the laboratory of economics

ORCID:

0000-0002-6334-552X

Як цитувати статтю

Стасів О. Ф., Котько Н. М., Магас Л. М. Засади державної політики формування доходів сільського населення в польщі: висновки для України. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 62–69. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.62

Stasiv, O., Kotko, N. and Mahas, L. (2021), “Principles of state policy of rural income generation in poland: conclusions for Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 62–69. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.