EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ
В. А. Биба

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.58

УДК: 005.32:005.743

В. А. Биба

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглядається такий відносно новий напрям у менеджменті, як самоменеджмент. Розкрито можливості, що відкриваються в разі сприйняття самоменеджменту як специфічної області реалізації досягнень науки і практики менеджменту та інших гуманітарних наук по відношенню до себе і власного життя.
Розглядається підхід до сталого розвитку організації на основі принципів самоменеджменту. На думку автора, методами самоменеджменту можна забезпечити сталий розвиток інституції. Досліджується самоменеджмент не тільки з позицій особистих технологій, але і самоменеджмент робочих команд на основі мобілізації та збереження внутрішніх джерел самоорганізації та самовдосконалення, а також активної участі персоналу в самоврядуванні організації. Розглянуто не тільки різні підходи до визначення терміна "самоменеджмент", а й генезис самоменеджменту.
Вважаємо, що самоменеджмент — це комплексна інноваційна наука, яка тільки зароджується одночасно з формуванням ринкової економіки, являє собою складне соціально-економічне та організаційно-технічне явище, процес самоорганізації, що має справу зі зміною станів і якостей, що передбачає наявність певних тенденцій і етапів, який пов'язаний з закономірностями і принципами, які складають предмет будь-якої науки.
Встановлено, що самоменеджмент грунтується не тільки на використанні своїх внутрішніх ресурсів, але і на збереженні власних, внутрішніх ресурсів комплексу "суб'єкт — об'єкт". Це твердження також дозволяє нам говорити про процес збереження сталості внутрішнього середовища організації за рахунок коштів самоврядування, але одного збереження недостатньо, бо управління суб'єкта господарювання передусім передбачає розвиток внутрішніх ресурсів.
Доведено, що методами самоменеджменту можна забезпечувати відновлення життєвого циклу і виявляти траєкторії розвитку організації. Самоменеджмент стає ефективним способом реалізації нових реальностей розвитку організації, магістральним шляхом її розвитку. У чому б не проявлявся самоменеджмент — це самоменеджмент окремої особистості або колективу спільно працюючих людей, їх спільної діяльності, на основі мобілізації внутрішніх джерел вдосконалення персоналу і самої організації, а також активна участь їх в органах самоврядування.

Ключові слова: менеджмент; самоменеджмент; суб'єкт господарювання; персонал; внутрішні ресурси.

Література

1. Чкан А.С. Самоменеджмент як головний інструмент системи мотиваційного менеджменту на підприємстві. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 1. С. 261—266.
2. Продіус О.І. Роль самоменеджменту в формуванні іміджу керівника. Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка. 2013. Т. 21, вип. 7 (4). С. 119—125.
3. Маркова С.В. Управлінські підходи до формування системи менеджменту якості підприємства засобами розвитку персоналу та самоменеджменту. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 7. С. 194—201.
4. Синица А.В. Организация рабочего времени как состовляющая самоменеджмента руководителя. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2012. Вип. 3. С. 74—80.
5. Лукашевич Н.П. Самоменеджмент: Теория и практика. К.: Ника-Центр, 2007. 340 с.
6. Добротворский И.Л. Самоменеджмент. Эффективные технологии: Практическое руководство для решения повседневных проблем. Москва: Приор-издат, 2003. 272 с.
7. Штепа О. Структура та формування функції самоменеджменту. Актуальні проблеми психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. К., 2008. Т. 15. Ч. 2. С. 430—436.
8. Бишоф А. Само менеджмент. М.: ОМЕГА-М, 2006. 127 с.
9. Карпичев В. Самоменеджмент (Введение в проблему). Проблемы теории и практики управления. 1994. № 5. С. 103—107.

V. Byba

THEORETICAL FOUNDATIONS OF SELF-MANAGEMENT DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION

Summary

The article deals with self-management — a relatively new direction in management. The possibilities offered by the perception of self-management as a specific area of achieving accomplishments in science and practice of management and other humanities in relation to oneself and one's own life have been explained.
A self-management approach to the sustainable development of the organization is examined. The author states that self-management methods can ensure the sustainable development of the institution. Self-management is explored not only from the perspective of personal technologies, but also the management of working teams on the basis of mobilization and preservation of internal sources of self-organization and self-development, as well as active participation of the employees in self-management of the organization. The different approaches to the definition of the term "self-management" and genesis of self-management have been considered.
The author argues that self-management is a complex innovative science that is only emerging alongside with the formation of a market economy. It is a complex socio-economic and organizational-technical phenomenon. Self-management is also a process of self-organization that deals with changes in states and qualities, which presupposes the existence of certain trends and stages which relates to the patterns and principles that make up the subject of any science.
It has been established that self-management is based not only on the use of its internal resources, but also on the preservation of its own internal resources of the "subject — object" complex. This statement also shows the process of maintaining the sustainability of the internal environment in the organization through self-government, but preservation alone is not enough, since the management of the enterprise primarily involves the development of internal resources.
The author shows that self-management methods can restore the life cycle and identify the trajectories of an organization's development. Self-management is becoming an effective way of implementing new realities of the organization's development and the main way of its development. Whatever self— management manifests itself in, it is the self-management of an individual or a group of people working together and their cooperation through the mobilization of internal sources of improvement of the employees and the organization itself, as well as their active participation in self-government bodies.

Keywords: management; self-management; business entity; employees; internal resources.

References

1. Chkan, A.S. (2014), "Self-management as the main tool of the motivational management system at the enterprise", Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 1, pp. 261—266.
2. Prodius, O.I. (2013), "The role of self-management in shaping the image of the leader", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Ser.: Ekonomika, vol. 21, no. 7(4), pp. 119—125.
3. Markova, S.V. (2014), "Management approaches to the formation of the quality management system of the enterprise by means of personnel development and self-management", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 7, pp. 194—201.
4. Synytsa, A.V. (2012), "Organization of working time as a component of the manager's self-management", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 3, pp. 74—80.
5. Lukashevych, N.P. (2007), Samomenedzhment [Self-management: theory and practice], Nyka-Tsentr, Kyiv, Ukraine.
6. Dobrotvorskyj, Y.L. (2003), Samomenedzhment. Effektyvnye tekhnolohyy: Praktycheskoe rukovodstvo dlia reshenyia povsednevnykh problem [Self-management. Effective Technology: A Practical Guide to Solving Daily Problems], Pryor-yzdat, Moscow, Russia.
7. Shtepa, O. (2008), "The structure and formation of the function of self-management", Zb. nauk. prats' Instytutu psykholohii im. H.S. Kostiuka APN Ukrainy, vol. 15, no. 2, pp. 430—436.
8. Byshof, A. (2006), Samo menedzhment [Management itself], OMEHA-M, Moscow, Russia.
9. Karpychev, V. (1994), "Self-management (Introduction to the problem). Problems of theory and practice of management", Problemy teoryy y praktyky upravlenyia, vol. 5, pp. 103—107.

№ 2 2021, стор. 58 - 61

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 794

Відомості про авторів

В. А. Биба

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Білоцерківський національний аграрний університет

V. Byba

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-9157-3191

Як цитувати статтю

Биба В. А. Теоретичні засади розвитку самоменеджменту організації. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 58–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.58

Byba, V. (2021), “Theoretical foundations of self-management development of the organization”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 58–61. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.58

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.