EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА МАРКЕТИНГОВИХ ЗАСАДАХ
О. І. Жидков, І. А. Ажаман

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.47

УДК: 658:330.1

О. І. Жидков, І. А. Ажаман

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА НА МАРКЕТИНГОВИХ ЗАСАДАХ

Анотація

Обгрунтовано актуальність проведення досліджень, визначено мету і завдання управління розвитком економічного потенціалу сервісного підприємства. Запропоновано управління інноваційним розвитком економічного потенціалу сервісного підприємства здійснювати на основі інтеграційного підходу, який поєднуватиме в собі переваги системного щодо розгляду потенціалу підприємства як системи, яка складається з певних елементів, взаємопов'язаних між собою, ситуаційного — з точки зору врахування впливу оточуючого середовища, функціонального та процесного — щодо комплексності та послідовності дій для забезпечення результату, а також врахування сучасних тенденцій та напрямів розвитку менеджменту, зокрема в контексті підтримки саморозвиваючих та самоорганізованих систем, в яких на перше місце виходить людський чинник — основний ресурс і генератор інноваційного розвитку.
Процес управління інноваційним розвитком економічного потенціалу підприємства пропонується розглядати як комплекс послідовних функцій управління, реалізація яких дозволить забезпечити формування, використання та подальше нарощення потенціалу, що створить передумови для забезпечення гнучкості та адаптації суб'єкту господарювання до впливу оточуючого середовища та сприятиме досягненню стратегічних цілей підприємства.

Ключові слова: управління; розвиток; економічний потенціал; зовнішнє середовище; підходи; методи дослідження; процес.

Література

1. Ажаман І.А., Жидков О.І. Методичні підходи до оцінювання рівня розвитку економічного потенціалу сервісного підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 5 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7028
2. Азарян О.М. Концепція управління потенціалом підприємства на основі інтегрального маркетингу. Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наукових праць. ПДТУ. Маріуполь, 2012. Вип. 24. С. 128—132.
3. Григораш О.В. Концептуальний підхід до управління економічним потенціалом торговельних підприємств. Економіка і організація управління. 2012. № 2 (12). С. 105—112.
4. Кисельова В.А., Рязанцева О.В., Аристархов П.В. Анализ развития концепции экономического потенциала предприятия [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-razvitiya-kontseptsii-ekonomicheskogo-potentsiala-predpriyatiya/viewer
5. Лапін Є.В. Економічний потенціал підприємства промисловості: формування, оцінка, управління: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук. Харків: НТУ "Харківський політехнічний ін-т", 2006. 37 с.
6. Маслак О.І., Безручко О.О. Управління економічним потенціалом підприємства на різних стадіях його життєвого циклу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 1. С. 201—212.
7. Маслак О.І., Безручко О.О. Особливості оцінювання економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 1 (48). С. 121—127.
8. Отенко И.П. Стратегическое управление потенциалом предприятия: монография. Харьков: ХНЭУ, 2006. 256 с.
9. Рзаєва Т.Г. Підходи до оцінки потенціалу підприємства: їх переваги та недоліки. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 3. Т. 3. С 150—155.
10. Хэмел Г. Манифест лидера. Что действительно важно сейчас. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 320 с.

O. Zhydkov, І. Azhaman

CONCEPTUAL ASPECTS OF ENTERPRISE POTENTIAL MANAGEMENT ON A MARKETING BASIS

Summary

The relevance of conducting research has been substantiated, the goals and tasks of managing the development of the economic potential of the service enterprise have been defined. It is proposed to manage the innovative development of the economic potential of a service enterprise on the basis of an integrative approach that would combine the advantages of a systematic consideration of the potential of the enterprise as a system, which consists of certain elements which are interrelated, situational — from the point of view of environmental impact, functional and procedural — in terms of complexity and sequencing of actions to ensure the result, as well as taking into account current trends and directions of management development, in particular in the context of supporting self-development and self-organizing systems in which the human factor comes first — the main resource and generator of innovative development.
It is proposed that the process of managing the innovative development of an enterprise's economic potential should be seen as a coherent set of governance functions that will enable the generation, use and further development of capacity, Create the prerequisites for flexibility and adaptation of the entity to environmental impacts and contribute to the achievement of the strategic objectives of the enterprise.
Management of the innovative development of the economic potential of a service enterprise, taking into account the stages of the life cycle, can be presented as a process that includes a sequence of stages, In order to identify priorities and directions for the development of the components of economic potential, taking into account the impact of external and internal factors and the opportunities and constraints they impose. This process of managing the development of an enterprise's economic potential through marketing involves the following steps: assessing the current state and level of development of the enterprise's economic potential; identifying the factors influencing development and determining the direction of development; Determining the importance of factors and the extent to which they affect economic potential; identifying the main factors affecting economic potential at a given stage in the life cycle of the enterprise; identification of priority components of economic potential for each stage of the life cycle of the enterprise; identification of opportunities and constraints for the development of priority elements of economic potential at each stage of the life cycle of the enterprise; Identification of methods and instruments for the development of priority elements of economic potential; development of strategic guidelines for the development of the economic potential of an enterprise; monitoring of the organization of the development of elements of economic potential; Assessment of the effectiveness of the management of the development of the economic potential of an enterprise at the stage of the business life cycle.
The implementation of this approach to the management of economic potential will allow for environmental changes and ensure that economic potential is in line with the stages of the life cycle of the enterprise and will contribute to the competitiveness of the enterprise; and The ability to identify and meet the market needs of consumers.

Keywords: management; development; economic potential; external environment; approaches; research methods; process.

References

1. Azhaman, I.A. and Zhydkov, O.I. (2019), "Methodical approaches to assessing the level of development of the economic potential of the service enterprise", Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7028 (Accessed 08 Feb 2021).
2. Azarian, O.M. (2012), "The concept of enterprise potential management based on integrated marketing", Visnyk Pryazovs'koho derzhavnoho tekhnichnoho universytetu : zb. naukovykh prats'. PDTU. Mariupol', vol. 24, pp. 128—132.
3. Hryhorash, O.V. (2012), "Conceptual approach to managing the economic potential of commercial enterprises", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 2 (12), pp. 105—112.
4. Kisel'ova, V.A. Rjazanceva, O.V. and Aristarhov, P.V. (2010), "Analysis of the development of the concept of the economic potential of the enterprise", available at: https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-razvitiya-kontseptsii-ekonomicheskogo-potentsiala-predpriyatiya/viewer (Accessed 10 Feb 2021).
5. Lapin, Ye.V. (2006), "Economic potential of the industrial enterprise: formation, estimation, management", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, NTU "Kharkivs'kyj politekhnichnyj in-t", Kharkiv, Ukraine.
6. Maslak, O.I. and Bezruchko, O.O. (2014), "Management of economic potential of the enterprise at different stages of its life cycle", Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 1, pp. 201—212.
7. Maslak, O.I. and Bezruchko, O.O. (2013), "Features of assessing the economic potential of the enterprise in conditions of cyclical fluctuations", Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 1 (48), pp. 121—127.
8. Otenko, I.P. (2006), Strategicheskoe upravlenie potencialom predprijatija [Strategic management of enterprise potential], HNJeU, Kharkiv, Ukraine.
9. Rzaieva, T.H. (2014), "Approaches to assessing the potential of the enterprise: their advantages and disadvantages", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 3, no. 3, pp. 150—155.
10. Hjemel, G. (2013), Manifest lidera. Chto dejstvitel'no vazhno sejchas [Manifesto of the leader. What really matters now], Mann, Ivanov i Ferber, Moscow, Russia.

№ 2 2021, стор. 47 - 52

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 706

Відомості про авторів

О. І. Жидков

аспірант кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

O. Zhydkov

Postgraduate student of the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ORCID:

0000-0003-1876-874X


І. А. Ажаман

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. Azhaman

Doctor of Economic Sciences, Рrofessor, Head of the Department of Management and Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ORCID:

0000-0002-0245-1652

Як цитувати статтю

Жидков О. І., Ажаман І. А. Концептуальні аспекти управління потенціалом підприємства на маркетингових засадах. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 47–52. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.47

Zhydkov, O. and Azhaman, І. (2021), “Conceptual aspects of enterprise potential management on a marketing basis”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 47–52. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.