EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНА НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ГАЛУЗІ
О. М. Романуха, Ю. А. Халілова-Чуваєва, К. С. Хаврова, О. С. Коваленко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.42

УДК: 640.4(477)-043.86(045)

О. М. Романуха, Ю. А. Халілова-Чуваєва, К. С. Хаврова, О. С. Коваленко

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНА НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті розглянуто питання розвитку індустрії гостинності в Україні на прикладі готельно-ресторанної галузі. Проаналізовано статистичні дані щодо динаміки розвитку підприємств готельно-ресторанного комплексу. Констатовано динамічне зростання роботи галузі, випереджаючі темпи розвитку підприємств ресторанного господарства над готелями. Виокремлено залежність темпів розвитку від стабільності політичної системи, що слугує індикатором надійності інвестицій в галузь. Звернено увагу на роль фізичних та юридичних осіб підприємців та доведено, що активність перших у розбудові готельно-ресторанного комплексу, була значно вищою. Аналіз динаміки розвитку засвідчив поступове зростання частки фізичних осіб підприємців в індустрії гостинності, особливо в сфері ресторанного господарства. Фізичні особи підприємці були більш динамічними у своїй роботі та швидко реагували на вимоги ринку. Торкаючись питання впливу великих міжнародних подій на особливості динаміки становлення, з'ясовано, що під час проведення Євро-2012 та Євробачення-2017 частка юридичних осіб підприємців зростала, особливо в готельній сфері. Найбільші показники ефективності роботи підприємств фіксувалися не в рік проведення заходу, а наступного року. Звертаючи увагу на регіональні особливості розвитку готельної справи, виокремлено найбільш динамічні регіони. Зазначено, що анексія Кримського півострову та розгортання військового конфлікту на Сході України багато в чому змінили рейтинг лідерів, висунувши на перше місце області Півдня та Заходу України. Це мало наслідки у зміні потоку інвестицій у більшій бік до Дніпропетровської, Одеської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Підкреслено важливість інтеграції індустрії гостинності України до Європейського простору, як найбільшого ринку світу готельних та ресторанних послуг.

Ключові слова: гостинність; готель; ресторан; розвиток; туризм; інвестиції.

Література

1. Давидова О. Індустрія гостинності у контексті проведення євро-2012. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сергія економіка. 2011. № 121—122. С. 44—48.
2. Волковська Я.В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 12. С. 82—85.
3. Онищук Н.В. Розвиток індустрії гостинності в Україні та світі. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 4 (21). 297—304.
4. КондратенкоН.О., Оболенцева Л.В. Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку готельного бізнесу в регіонах України. Проблеми економіки. 2019. №4 (42). С. 72—80. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-4-72-80
5. Офіційний сайт Держжавної служби статистики України. Колективні засоби розміщення в Україні у 2017 році. Статистичний щорічник. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_kzr_2017.pdf (дата звернення: 10.01.2021).
6. Офіційний сайт Держжавної служби статистики України. Колективні засоби розміщування в Україні (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) у 2019 році. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/tyr/kol_zas_ukr/arch_kol_zas_ukr.htm (дата звернення: 10.01.2021).
7. Офіційний сайт Держжавної служби статистики України. Обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності у 2013—2019 роках. Кількість суб'єктів великого, середнього, малого та мікропідпрємництва за видами економічної діяльності у 2010—2019 роках. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/ioz.htm (дата звернення: 10.01.2021).
8. Офіційний сайт Держжавної служби статистики України. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/ioz.htm (дата звернення: 15.12.2020).

O. Romanukha, Iu. Khalilova- Chuvaeva, К. Khavrova, O. Kovalenko

DYNAMICS OF HOSPITALITY INDUSTRY DEVELOPMENT IN UKRAINE ON THE EXAMPLE OF HOTEL AND RESTAURANT INDUSTRY

Summary

The article considers the development of the hospitality industry in Ukraine on the example of the hotel and restaurant industry. Statistical data on the dynamics of development of enterprises of the hotel and restaurant complex are analyzed. The dynamic growth of the industry, outpacing the pace of development of restaurant enterprises over hotels was stated. The dependence of the pace of development on the stability of the political system, which serves as an indicator of the reliability of investment in the industry. Attention is paid to the role of individuals and legal entities of entrepreneurs and it is proved that the activity of the first in the development of the hotel and restaurant complex was much higher. The analysis of the dynamics of development showed a gradual increase in the share of individual entrepreneurs in the hospitality industry, especially in the restaurant industry. Individual entrepreneurs were more dynamic in their work and responded quickly to market demands. Regarding the impact of major international events on the peculiarities of the dynamics of formation — it was found that during Euro 2012 and Eurovision-2017, the share of legal entities grew, especially in the hotel industry. At the same time, the highest performance indicators of enterprises were recorded not in the year of the event, but the following year. Paying attention to the regional features of the hotel business, the most dynamic regions are highlighted. It is noted that the annexation of the Crimean peninsula and the unfolding of the military conflict in eastern Ukraine have greatly changed the rating of leaders by putting the region of South and West Ukraine in first place. This had the effect of changing the flow of investment to a greater extent in Dnipropetrovsk, Odessa, Ternopil and Ivano-Frankivsk regions. The importance of the integration of the hospitality industry of Ukraine into the European space as the largest market in the world of hotel and restaurant services is emphasized. Proximity to this center and competitive pricing policy will contribute to the further development of the industry. Strengthening the competition of Ukrainian hotels and restaurants should be due to further improvement of service and quality of service, effective interaction of all elements of the hospitality industry.

Keywords: hospitality; hotel; restaurant; development; tourism; investments.

References

1. Davydova, O. (2011), "Hospitality industry in the context of Euro-2012", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia ekonomika, vol. 121—122, pp. 44—48.
2. Volkovskaya, Ya.V. (2015), "Trends in the development of hotel and restaurant business in Ukraine", Scientific Bulletin of the International Humanities University, vol. 12, pp. 82—85.
3. Onishchuk, N.V. (2019), "Development of the hospitality industry in Ukraine and the world", Eastern Europe: Economy, Business and Management, vol. 4 (21), pp. 297—304.
4. Kondratenko, N.O. and Obolentseva, L.V. (2019), "Analysis of the current state and trends in the hotel business in the regions of Ukraine", Problems of the economy, vol. 4 (42). pp. 72—80. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-4-72-80
5. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2018), "Collective accommodation in Ukraine in 2017. Statistical yearbook", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/05/zb_kzr_2017.pdf (Accessed: 10 January 2021).
6. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), "Collective accommodation in Ukraine (legal entities, separate divisions of legal entities) in 2019", available at: https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2019/tyr/kol_zas_ukr/arch_kol_zas_ukr.htm (Accessed: 10 January 2021).
7. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), "The volume of products (goods, services) of large, medium, small and micro enterprises by type of economic activity in 2013-2019". "Number of large, medium, small and micro enterprises by types of economic activity in 2010-2019", available at: https://ukrstat.org/en/operativ/menu/menu_u/ioz.htm (Accessed: 10 January 2021)
8. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), "Capital investment by type of economic activity", available at: https://ukrstat.org/en/operativ/menu/menu_u/ioz.htm (Accessed: 15 December 2020).

№ 2 2021, стор. 42 - 46

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 1507

Відомості про авторів

О. М. Романуха

к. і. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнесу,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

O. Romanukha

PhD in Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Business of the Educational and Scientific Institute of Business and Hospitality, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

ORCID:

0000-0003-4695-3985


Ю. А. Халілова-Чуваєва

к. політ. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,Одеська національна академія харчових технологій

Iu. Khalilova- Chuvaeva

PhD in Political Sciences, Associate professor, Associate Professor of the Department of hotel and restaurant business,Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1935-7793


К. С. Хаврова

д. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та бізнесу,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

К. Khavrova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Business of the Educational and Scientific Institute of Business and Hospitality, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

ORCID:

0000-0001-9376-0700


О. С. Коваленко

студент, гр. ГРС-20, навчально-науковий інститут бізнесу та гостинності,Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

O. Kovalenko

Student of the Department of Educational and Scientific Institute of Business and Hospitality, Donetsk national university of economics and trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky

ORCID:

0000-0003-1635-2775

Як цитувати статтю

Романуха О. М., Халілова-Чуваєва Ю. А., Хаврова К. С., Коваленко О. С. Динаміка розвитку індустрії гостинності в Україна на прикладі готельно-ресторанної галузі. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 42–46. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.42

Romanukha, O., Chuvaeva, Iu. Khalilova-, Khavrova, К. and Kovalenko, O. (2021), “Dynamics of hospitality industry development in Ukraine on the example of hotel and restaurant industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 42–46. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.