EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ
М. П. Ткачук, А. О. Князевич

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.35

УДК: 338.001.36

М. П. Ткачук, А. О. Князевич

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ

Анотація

У статті розглянуто трудовий колектив як ключову складову внутрішнього середовища підприємства та всієї системи управління ним. Розкрито об'єкти та соціально-економічні процеси під час здійснення виробничої діяльності та її результативності, визначено нові підходи в управлінській діяльності, розроблено та обгрунтовано систему ефективного управління трудовим колективом підприємства. Мета статті полягає у розробці та обгрунтуванні системи ефективного управління трудовим колективом підприємства. На практиці ефективне управління трудовим колективом є головним важелем підвищення результативності діяльності підприємства, отримання конкурентних переваг, адаптації до змін та успіху на ринку. Розроблено і обгрунтовано систему управління трудовим колективом, яка включає чотири складові: механізм управління, структуру управління, процес управління і розвиток системи управління. Проведене дослідження дало змогу узагальнити наукові розробки з цієї проблематики та обгрунтувати доцільність щодо забезпечення комплексного і системного підходу до управління трудовим колективом.

Ключові слова: трудовий колектив; система управління; функції управління; ефективне управління; процес управління.

Література

1. Armstrong M. Zarzаdzane zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna. Krakоw 2000, 393 s.
2. Buzowska B., Paliga R., Pujer K. Zarzаdzanie personelem w organizacji wybrane problemy teorii i praktyki. EXANTE. Wroclaw, 2017. 115 s.
3. Dessler G. Human Resource Management. 16th Edition. Florida International University. 2020. 728 p.
4. Kostera M. Zarz?dzanie personelem, PWE, Warszawa 2010. 140 s.
5. Кодекс Законів про працю України. Правова єдність. Всеукраїнська асоціація видавців. Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. 368 с.
6. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор'єва М.І. Економіка праці й соціально-економічні відносини: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 440 с.
7. Беляцкий Н.П. Управление персоналом: учеб. Минск: Белорусский Дом печати, 2008. 448 с.
8. Бойкова Ю., Куценко Є. Формування системи управління організації на основі інтеграційного підходу. Вісник магістратури. 2016. № 3-2 (54). С. 46—48.
9. Гавкалова Н.Л., Власенко Т.А. Управління розвитком промислового підприємства в контексті зниження трансакційних витрат. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва. 2014. № 64. С. 58—61.
10. Дороніна М.С., Тютлікова В.В. Управління організаційною поведінкою: моногр.; за ред. М.С. Дороніної. Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. 200 с.
11. Економічна енциклопедія / за ред. С.В. Мочерного. К.: "Академія". Т. 3, 2002. 952 с.
12. Економіка підприємства: навч. посіб.; за ред. А.В. Шегди. 3-тє вид., випр. К.: Знання-Прес, 2005. 335 с.
13. Касьянова Н.В. Процесна модель управління розвитком підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2013. № 4 (1). С. 7—11.
14. Князевич А.О. Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку економіки: моногр. Рівне: Волинські обереги, 2018. 362 с.
15. Лепейко Т.І. Організаційно-економічні засади реінжинірингу бізнес-процесів сучасного підприємства. Український журнал прикладної економіки. 2019. Т. 4, № 1. С. 143—150.
16. Масліченко О.М. Концептуальні засади організаційного забезпечення розвитку підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2011. Вип. 3. С. 330—332.
17. Майбутнє України: стратегія поступу: моногр. / Р.М. Лепа, О.І. Александров, О.І. Амоша, І.В. Філіпішин та ін. Донецьк: ТОВ "Юго-Восток. Лтд", 2008. 304 с.
18. Мартиненко М.М. Основи менеджменту. К.: Каравелла, 2005. 385 с.
19. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Вильямс, 2006. 672 с.
20. Мошек Г.Є., Федоренко В.Л., Коваленко О.В. Менеджмент організації. Теорія та практика: навч. посіб. / за заг. ред. Г.Є. Мошека. К.: Ліра-К, 2020. — 808 с.
21. Ткачук М.П., Князевич А.О. Концептуальні основи механізму забезпечення організаційної досконалості. Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 15—16 жовтня 2020 р. Рівне: МЕГУ, 2020. С. 277—280.
22. Шемаєва Л.Г., Безгін К.С. Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві. Харківський національний економічний ун-т. Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. 240 с.

M. Tkachuk, A. Kniazevych

FORMATION OF AN EFFECTIVE MANAGEMENT SYSTEM OF THE LABOR COLLECTIVE

Summary

The article considers the labor collective as a key component of the internal environment of the enterprise and the entire management system. Objects and socio-economic processes in the implementation of production activities and its effectiveness are revealed, new approaches in management are defined, the system of effective management of the labor collective of the enterprise is developed and substantiated.
The purpose of the article is to develop and substantiate a system of effective management of the labor collective of the enterprise.
Methods. The scientific and methodological basis is modern theories of enterprise management in market conditions. In the process of research, the methods of theoretical generalization, system and logical approach, analysis and synthesis, observation were used. The information base of the study was the regulations of Ukraine, monographs and periodicals of foreign and domestic scientists on the topic of the study, the experience of leading enterprises of Ukraine.
Results. Market conditions require effective management of the labor collective, ensuring the integration of innovative approaches into the overall management system of the enterprise. Effective management of the labor collective is the main lever to increase the efficiency of the enterprise, gain competitive advantage, adapt to change and success in the market.
Developed and substantiated management system of the labor collective, which includes four components: management mechanism, management structure, management process and development of the management system. Detailed implementation of all components as a holistic management system of the labor collective contains the prospect of its improvement, accumulates new approaches to solving certain tasks, the implementation of which will contribute to the stable development of the enterprise. The implementation of the proposed system will survive a tool to achieve the unity of the labor collective, flexible organization of the enterprise, coordination of management processes aimed at reforming in accordance with the new challenges objectives by changes in the market situation.
The study made it possible to summarize scientific developments on this problem and substantiated the feasibility of providing a comprehensive and systematic approach to labor collective management.
The practical significance lies in the justification of the feasibility of implementing the developed management system of the labor collective, aimed at ensuring the stable development of the enterprise.

Keywords: labor collective; management system; management functions; effective management; management process.

References

1. Armstrong, M. (2000), Zarzadzane zasobami ludzkimi [Human Resource Management], Oficyna Ekonomiczna, Krakow, Poland.
2. Buzowska, B. Paliga, R. and Pujer, K. (2017), Zarzadzanie personelem w organizacji wybrane problemy teorii i praktyki [Personnel management in an organization selected problems of theory and practice], EXANTE. Wroclaw, Poland.
3. Dessler, G. (2020), Human Resource Management, 16rd ed, Florida International University, Florida, USA.
4. Kostera, M. (2010), Zarz?dzanie personelem [Personnel Management], PWE, Warsaw, Poland.
5. Labor Code of Ukraine (2008), Legal Unity, Kyiv, Ukraine.
6. Buriak, P.Yu. Karpins'kyj, B.A. and Hryhor'ieva, M.I. (2004), Ekonomika pratsi j sotsial'no-ekonomichni vidnosyny [Labor economics and socio-economic relations], CNL, Kyiv, Ukraine.
7. Beljackij, N.P. (2008), Upravlenie personalom [Personnel Management], Belorusskij Dom Pechati, Minsk, Belarus.
8. Bojkova, Yu. and Kutsenko, Ye. (2016), "Formation of the management system of the organization on the basis of the integration approach", Visnyk mahistratury, vol. 3-2 (54), pp. 46—48.
9. Havkalova, N.L. and Vlasenko, T.A. (2014), "Management of industrial enterprise development in the context of reducing transaction costs", Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu "KhPI", Seriia: Tekhnichnyj prohres ta efektyvnist' vyrobnytstva, vol. 64, pp. 58—61.
10. Doronina, M.S. and Tiutlikova, V.V. (2011), Upravlinnia orhanizatsijnoiu povedinkoiu [Management of organizational behavior], KhNEU, Kharkiv, Ukraine.
11. Mochernyj, S.V. (2002), Ekonomichna entsyklopediia [Economic encyclopedia], Vol. 3, Akademiia, Kyiv, Ukraine.
12. Shehda, A.V. (2005), Ekonomika pidpryiemstva [Economics of the enterprise], 3rd ed, Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.
13. Kas'ianova, N.V. (2013), "Process model of enterprise development management", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 4 (1), pp. 7—11.
14. Kniazevych, A.O. (2018), Upravlinnia infrastrukturnym zabezpechenniam innovatsijnoho rozvytku ekonomiky [Management of infrastructure support of innovative development of economy], Volyns'ki oberehy, Rivne, Ukraine.
15. Lepejko, T.I. (2019), "Organizational and economic principles of business process reengineering of a modern enterprise", Ukrains'kyj zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 4, no. 1, pp. 143—150.
16. Maslichenko, O.M. (2011), "Conceptual principles of organizational support of enterprise development". Bulletin of Zhytomyr State Technological University, vol. 3, pp. 330—332.
17. Lepa, R.M. Aleksandrov, O.I. Amosha, O.I. and Filipishyn I.V. (2008), Majbutnie Ukrainy: stratehiia postupu [The future of Ukraine: a strategy of progress], Yuho-Vostok, Donets'k, Ukraine.
18. Martynenko, M.M. (2005), Osnovy menedzhmentu [Basics of management], Karavella, Kyiv, Ukraine.
19. Meskon, M. Al'bert, M. and Hedourі, F. (2006), Osnovy menedzhmenta [Basics of management], Vil'jams, Moscow, Russia.
20. Moshek, H.Ye. Fedorenko, V.L. and Kovalenko, O.V. (2020), Menedzhment orhanizatsii. Teoriia ta praktyka [Management of the organization. Theory and practice], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
21. Tkachuk, M.P. and Kniazevych, A.O. (2020), "Conceptual bases of the mechanism of maintenance of organizational perfection", Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij konferentsii [Conference Proceedings of the International Conference], Mіzhnarodna konferentsіya [International conference], International University of Economics and Humanities Academician Stepan Demianchuk, Rivne, Ukraine, pp. 277—280.
22. Shemaieva, L.H. and Bezghin, K.S. (2011), Upravlinnia iakistiu biznes-protsesiv na pidpryiemstvi [Quality management of business processes at the enterprise], KhNEU, Kharkiv, Ukraine.

№ 2 2021, стор. 35 - 41

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 854

Відомості про авторів

М. П. Ткачук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'ячука

M. Tkachuk

PhD in Economic, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Private Higher Education Establishment "Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities"

ORCID:

0000-0001-8585-1143


А. О. Князевич

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту,Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'ячука

A. Kniazevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management, Private Higher Education Establishment "Academician Stepan Demianchuk International University of Economics and Humanities"

ORCID:

0000-0002-5394-5599

Як цитувати статтю

Ткачук М. П., Князевич А. О. Формування ефективної системи управління трудовим колективом. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 35–41. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.35

Tkachuk, M. and Kniazevych, A. (2021), “Formation of an effective management system of the labor collective”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 35–41. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.