EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ
Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, О. А. Олійник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.29

УДК: 338.2: 338.47

Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, О. А. Олійник

МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ ВПРОВАДЖЕННЯ

Анотація

Статтю присвячено комплексному методичному підходу до моделювання та впровадження маркетингової системи корпоративного управління під час формування стратегії компанії. Обгрунтовано організаційно-економічний механізм підготовки, розробки та моделювання маркетингової системи корпоративного управління компанії.
Інструменти та методики, які пропонуються у роботі, на економічному просторі нашої держави, перевірялись у мережевій роботі підготовки спеціалістів, обговорювались на семінарах та конференціях, таких, значних для економіки України підприємствах, як ПАТ "Укртелеком", ПАТ "Укрзалізниця", ПАТ "Укрпошта", структурні підрозділи яких розташовані по всій території України, в її різних географічних та етнічних регіонах. Необхідність моделювання маркетингової системи корпоративного управління компанії обумовлена тим, що бізнес, як власність, належить принципалам (власникам, інвесторам), а права керування — делеговані агентам — раді директорів і менеджменту, яка породжує асиметрію інформації та пов'язані з нею агентські витрати, що виражаються в діях менеджменту, не спрямованих на задоволення інтересів власників.
Корпоративне управління не має безпосереднього відношення до оперативного (англ. Operational management) і тактичного управління компанією, але останнім часом включається в систему її стратегічного управління. Предметом маркетингової системи корпоративного управління є контроль за здійсненням корпоративних дій, за формуванням та отриманням прибутку і впровадженням самої системи. Загалом, кожна компанія повинна підійти до впровадження маркетингової системи корпоративного управління, з урахуванням своєї специфіки.
Загалом маркетингову систему корпоративного управління компанії можна визначити, опираючись на корпоративне управління:
— внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контроля компанії;
— система взаємодії між акціонерами і керівництвом компанії (акціонерного товариства, корпорації), включаючи її раду директорів (наглядову раду), та інші зацікавлені особи, з допомогою яких реалізуються права акціонерів;
— комплекс механізмів, що дозволяють акціонерам (інвесторам) здійснювати контроль діяльність керівників компанії і вирішувати виникаючі проблеми з іншими групами впливу.

Ключові слова: акціонери; менеджмент; маркетингова система; прибуток; стратегічне; корпоративне управління.

Література

1. Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. Редакція станом на 16.08.20 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua
2. Приватизація, інвестиції та фондовий ринок: правові засади та практика. Т. 2: Приватизація відкритих акціонерних товариств (на прикладі ВАТ "Укртелеком") / [С.О. Довгий, Т.І. Лозова, Г.Ю. Олійник]; за ред. С.О. Довгого, Т.І. Лозової. К.: Укртелеком, 2001. 552 с.
3. Воробієнко П.П. Перехідна економіка теорія та практика: монографія / П.П. Воробієнко, Г.Ю. Олійник. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. 272 с.
4. Харичков С.К. Мобилизация интегрального ресурса — стратегический фактор экономического роста и социального процесса / С.Г. Харичков // Экономические инновации. — 2020. Вып. 10. С. 23—28.
5. Друкер П. Задачи менеджменту в ХХ1 веке: пер. с англ. М.: Изд. дом "Вильямс", 2018. — 286 с.
6. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. Principles of Scientific Management 1911 Центр гуманитарных технологий. 2010—2018 (последняя редакция 25.08.2018). URL: https:// gtmarket.ru/personals/
7. Олійник Г.Ю. Корпоративне управління: навчальний посібник для студентів транспорту та зв'язку. Київ: ДЕТУТ, 2012. 384 с.

T. Lozova, G. Oliynyk, O. Oliinyk

DESIGN OF THE MARKETING SYSTEM OF CORPORATE MANAGEMENT OF COMPANY AND EFFICIENCY OF HER INTRODUCTION

Summary

The article is sanctified to the complex methodical going near a design and introduction of the marketing system of corporate managemen in at forming of strategy of company. The organizationally-economic mechanism of preparation, development and design of the marketing system of corporate management of company is reasonable.
Instruments and methodologies that is offered in-process, on economic space of our state, checked up during network work of preparation of specialists, came into question on seminars and conferences, such, considerable, for the economy of Ukraine enterprises, as the PJSC "Ukrtelekom", PJSC "Ukrzaliznytsia", PJSC "Ukrposhta", structural subdivisions of that ar located on all territory of Ukraine, in her different geographical and ethnic regions.
The necessity of design of the marketing system of corporate management of company is conditioned by that business, as property, belongs to принципалам (t theproprietors investors), and rights for a management — delegated to the agents — board of directors and management, that generates asymmetry of information and agent charges, that is expressed in the actions of management, interests of proprietors not sent to pleasure, related to her.
A corporate management does not have direct attitude toward an operative (eng of Operational of management) and tactical management a company, but lately joins in the system of her strategic management. The article of the marketing system of corporate management is control after realization of corporate actions, after forming and receipt of income and introduction of the system. On the whole, every company must walk up to introduction of the marketing system of corporate management, taking into account the specific.
The marketing system of corporate management of company can be defined on the whole, leaning against a corporate management:
— are the internal systems, structures and procedures that is used for a management and company;
— it is the system of co-operation between shareholders and company (joint-stock company, corporation) management, including her board of directors (review broker's), and other interested persons with the help of that rights for shareholders will be realized;
— it is a complex of mechanisms that allow to the shareholders (to the investors) to carry out control activity of leaders of company andto settle nascent problems with other groups of influence.

Keywords: shareholders; management; marketing system; income; strategic; corporate management.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 17 September 2008).
2. Dovgiy, S.O. and Lytvyn, V.M. (2001), Perekhidna ekonomika teoriia ta praktyka [Privatization, Investments and the Stock Market: Legal Basis and Practice], 4th ed., vol. 2, Pryvatyzatsiia vidkrytykh aktsionernykh tovarystv (na prykladi VAT "Ukrtelekom") [Privatization of open joint-stock companies (for example, OJSC Ukrtelecom)], Ukrtelecom, Kyiv, Ukraine.
3. Vorobiienko, P.P. Lozova, T.I. and Olijnyk, H.Yu. (2018), Perekhidna ekonomika: teoriia ta praktyka Transition Economics: Theory and Practice , Odessa National Academy of Telecommunications, Odessa, Ukraine.
4. Harichkov, S.K. (2020), "Integral resource mobilization is a strategic factor of economic growth and social process", Jekonomicheskie innovacii, vol. 10, pp. 23—28.
5. Drucker, P. (2018), Zadachy menedzhmentu v XXI veke [Tasks of management in the twentieth century], Izd. House Williams, Moscow, Russia.
6. Taylor, F.Y. (2019), "Principles of scientific management. Principles of Scientific Management1911", Center of humanitarian technologies, available at: https://gtmarket.ru/personals/ (Accessed 20 Jan 2019).
7. Oliynyk, G.Yu. (2012), Korporatyvne upravlinnia Corporative management , Derzhavnyj universytet ekonomiky ta tekhnolohij, Kyiv, Ukraine.

№ 2 2021, стор. 29 - 34

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 612

Відомості про авторів

Т. І. Лозова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та фінансів,Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП

T. Lozova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Finance, Boryspil Institute of Municipal Management at IAPM

ORCID:

0000-0003-3244-408Х


Г. Ю. Олійник

д. е. н., доцент, професор кафедри управління та адміністрування, Інститут економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

G. Oliynyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Administration, International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

ORCID:

0000-0002-4073-4012


О. А. Олійник

старший викладач кафедри залізничної колії, Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ

O. Oliinyk

Senior Lecturer of the Department of Railway Track, State University of infrastructure and technologogy, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3362-8956

Як цитувати статтю

Лозова Т. І., Олійник Г. Ю., Олійник О. А. Моделювання маркетингової системи корпоративного управління компанії та ефективність її впровадження. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 29–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.29

Lozova, T., Oliynyk, G. and Oliinyk, O. (2021), “Design of the marketing system of corporate management of company and efficiency of her introduction”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 29–34. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.