EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ
А. В. Руснак, І. І. Надточій, Д. А. Ломоносов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.24

УДК: 330.341.1: 627.212

А. В. Руснак, І. І. Надточій, Д. А. Ломоносов

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

Анотація

Визначено та обгрунтовано чинники, які обмежують розвиток портів, як-от: концентрація ключових повноважень на верхніх рівнях системи управління портами; відсутність взаємодії портів та місцевих громад; перенасичення компетенцій Міністерства інфраструктури України; обмежений статус портової влади; централізована структура управління портами; нестача профільних кадрів. Зазначено, що конкурентоспроможність морського порту можна визначити, як його здатність надавати послуги, які за ціновими і неціновими (якісними та кількісними) характеристикам більш привабливі для споживачів (судновласників, вантажовідправників і пасажирів), ніж послуги іншого морського порту. Висвітлено конкурентні переваги портової галузі країни, основні з яких: вигідне географічне розташовування морських портів, близькість морських портів до центрів споживання і виробництва продукції та формування масових вантажів, наявність вільних територій для перспективного розвитку морських портів, високий потенціал морських портів. Узагальнено чинники, які впливають на підвищення конкурентоспроможності морських портів України. Встановлено, що їх можна розділити на такі групи: макрорівень, мезорівень, мікрорівень. У якості негативного чинника, який зменшує конкурентоспроможність морських портів, виділено їх обмежену пропускну спроможність. Запропоновано розробляти конкурентні стратегії морських портів, зосереджуючи увагу не тільки на збільшенні портових потужностей, а й на залученні суден, які забезпечують вивіз вантажів, тобто функціонування морських портів. Висвітлено заходи щодо оптимізації роботи морських портів України в рамках інноваційно-інтенсивного шляху розвитку. Запропоновано заходи щодо нейтралізації чинників, які обмежують сталий розвиток портів в Україні, зокрема перегляд підходу до формування компетенції всіх суб'єктів, що становлять управлінську вертикаль у портовій галузі.

Ключові слова: конкурентоспроможність; сталий розвиток; морський порт; чинник; стратегія.

Література

1. Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року. URL: https://mtu.gov.ua/files/Стратегія%20розвитку%20морпортів%20до%202038.pdf (дата звернення: 21.12.2020).
2. Развитие морских портов на пересечении международных торговых путей. URL: https://www.pwc.ru/ru/publications/razvitiye-morskikh-portov-v2.html (дата звернення: 15.11.2020).
3. Про морські порти України: Закон України 4709-VI від 17.05.2012. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17#Text (дата звернення: 18.12.2020).
4. Подгайный А. Развитие морских портов Украины на основе внедрения обособленных портовых управлений. 2015. URL: Режим доступу:http://agreca.ua/wp-content/uploads/2017/02/Brief_Landlord_Port_in_Ukraine_UA.pdf (дата звернення: 25.12.2020).
5. Наливайченко С.П., Михайлова В.Е., Амельченко Т.В. и др. Стратегическая ориентация предприятия в современной экономике: монография. Под ред. д.э.н., проф. С.П. Наливайченко. Симферополь: ЧП "Предприятие Феникс", 2008. 307 с.
6. Демьянченко А.Г. Функции и модели управления современным портом. Экономика промышленности. № 3—4. (59—60). 2012. С. 258—267.

A. Rusnak, I. Nadtochii, D. Lomonosov

FACTORS OF FORMATION OF COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SEAPORTS IN UKRAINE

Summary

Factors limiting port development have been identified and justified, such as: concentration of key powers at the top levels of the port management system; lack of interaction between ports and local communities; oversaturation of the competencies of the Ministry of Infrastructure of Ukraine; limited status of port authorities; centralized port management structure; lack of specialized personnel. It is noted that the competitiveness of a seaport can be defined as its ability to provide services that are more attractive to consumers (ship owners, shippers and passengers) in terms of price and non-price (qualitative and quantitative) characteristics than the services of another seaport. The competitive advantages of the country's port industry are highlighted, the main of which are as follows: the favourable geographical location of seaports, the proximity of seaports to centres of consumption and production as well as formation of bulk cargo, the availability of free territories for the prospective development of seaports, the high potential of seaports. The factors that affect the competitiveness of seaports of Ukraine are summarized. It is established that they can be divided into the following groups: macro-level, meso-level, micro-level. The limited capacity of seaports is highlighted as a negative factor that reduces their competitiveness. It is proposed to develop competitive strategies for seaports, focusing not only on increasing port capacity, but also on attracting ships that ensure export of goods, i.e. the functioning of seaports. Internal (endogenous) and external (exogenous) factors that ensure sustainable development of the seaport have been identified. Internal factors are formed due to intra-port production and technical, personnel and financial capabilities of the transport complex. External factors are formed by the national transport policy of the country, its international economic relations, the state of the national economy and the economy of partner countries in this period and the prospects for their development in the future. Measures to optimize operation of the seaports of Ukrainian as a part of the innovation and intensive development path are highlighted. The authors have proposed measures to neutralize the factors that limit the sustainable development of ports in Ukraine, in particular, a review of the approach to the formation of the competence of all the entities comprising the management vertical in the port industry.

Keywords: competitiveness; sustainable development; seaport; factor; strategy.

References

1. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2013), "Strategy for the development of seaports in Ukraine for the period up to 2038", available at: https://mtu.gov.ua/files/Стратегія%20розвитку%20морпортів%20до%202038.pdf (Accessed 21 Dec 2020).
2. PwC (2020), "Development of seaports at the intersection of international trade routes", available at: https://www.pwc.ru/ru/publications/razvitiye-morskikh-portov-v2.html, (Accessed 15 Nov 2020).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On seaports of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4709-17#Text (Accessed 18 December 2020).
4. Podgainy, A. (2015), "Development of the seaports of Ukraine through the introduction of separate port authorities", available at: http://agreca.ua/wp-content/uploads/2017/02/Brief_Landlord_Port_in_Ukraine_UA.pdf (Accessed 25 Dec 2020).
5. Nalyvaychenko, S.P. Mikhailova, V.E. and Amelchenko, T.V. (2008), Strategicheskaja orientacija predprijatija v sovremennoj jekonomike, [Strategic orientation of the enterprise in the modern economy], Chastnoe predprijatie "Predprijatie Feniks", Simferopol, Ukraine.
6. Demyanchenko, A.G. (2012), "Modern port management functions and models", Jekonomika promyshlennosti, vol. 3—4 (59—60), pp. 258—267.

№ 2 2021, стор. 24 - 28

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 1072

Відомості про авторів

А. В. Руснак

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

A. Rusnak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0002-3198-2866


І. І. Надточій

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

I. Nadtochii

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0003-0693-8000


Д. А. Ломоносов

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Херсон, Україна

D. Lomonosov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Kherson Branch of the Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4394-1807

Як цитувати статтю

Руснак А. В., Надточій І. І., Ломоносов Д. А. Чинники формування конкурентоспроможності та сталого розвитку морських портів України. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 24–28. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.24

Rusnak, A., Nadtochii, I. and Lomonosov, D. (2021), “Factors of formation of competitiveness and sustainable development of seaports in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 24–28. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.