EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИХ ІНДЕКСАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ
М. В. Руденко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.11

УДК: 338.28:330.5

М. В. Руденко

АНАЛІЗ ПОЗИЦІЙ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНИХ ІНДЕКСАХ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті проведено аналіз позицій України в глобальних індексах цифрової економіки. Виділено компоненти необхідні для розвитку цифрової економіки з деталізацією твердої та м'якої цифрової інфраструктури. Виявлено, що найбільш поширеними методами оцінки стану розвитку цифрової економіки в світі є формування рейтингових індексів.
Проведено аналіз основних рейтингових індексів цифровізації та представництво України в них на основі визначення популярності (значущості) індексу (тобто частоти, з якою той чи інший індекс зустрічається (згадується) при здійсненні відповідних запитів на сайтах пошукової системи Google). Окреслено часові рамки (період) представництва нашої держави в глобальних індексах цифрової економіки з метою виявлення динаміки змін, які відбуваються в нашій державі під впливом факторів загальної цифровізації економік світу. Здійснено порівняння місця України з країнами найближчими географічними сусідами в обраних для поглибленого дослідження індексах, а саме: Глобальному інноваційному індексі (GII), індексі прийняття цифровізації (DAI) та індексі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (IDI).
Виявлено невисокі позиції України в межах обраних для поглибленого дослідження індексів, що доводить необхідність пошуку комплексних рішень щодо реалізації базових складових цифрової трансформації в алгоритми роботи уряду, діяльність бізнесу та життєдіяльність суспільства.

Ключові слова: цифрова економіка; рейтингові індекси цифровізації; країни географічні сусіди України; розвиток; рівень цифровізації; динаміка.

Література

1. Пантєлєєва Н.М. Цифрова економіка як ключовий тренд розвитку постіндустріального суспільства: монографія / за ред. Н.М. Пантєлєєвої, С.Ю. Колодія, М.А. Ребрика. К.: ДВНЗ "Університет банківської справи", 2019. 299 с.
2. Руденко М.В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 61—65.
3. Ляшенко В.І. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія / В.І. Ляшенко, О.С. Вишневський; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. К.: 2018. 252 с.
4. Семеног А.Ю. Аналіз світових рейтингів оцінки формування та розвитку цифрової економіки та місце України в них. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. Вип. 43. С. 38—43.
5. Єріна А.М. Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Статистика України. 2016. № 4. С. 66—75.
6. Єгоров І.Ю., Грига В.Ю. Порівняльний аналіз наявності індикаторів цифровізації в Україні та інших країнах Східного партнерства ЄС. Статистика України. 2019. № 3. С. 56—62.
7. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/print1518169633175646 (дата звернення 12.01.2021).
8. Фіщук В. Цифрова інфраструктура економічного зростання. Новое время. 2017. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/fichuk/tsifrova-infrastruktura-ekonomichnogo-zrostannja-1408403.html (дата звернення 12.01.2021).
9. World Bank Group (2016). Digital Dividends. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf (дата звернення 12.01.2021).
10. The Fletcher School at Tufts University & Mastercard. (2017). Еhe Digital Evolution Index (DEI 2017) URL: https://globalrisk.mastercard.com/wp-content/uploads/2017/07/Mastercard_DigitalTrust_PDFPrint_FINAL_AG.pdf (дата звернення 12.01.2021).
11. EC. The Digital Economy and Society Index (DESI). URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi (дата звернення 12.01.2021).
12. Kochuma I., Rudenko M. Determinants of social policy in the formation of the human development institutional environment: management aspect. Financial space. 2020. № 4 (40). P. 9—22.
13. Гаряга Л.О. Розвиток фінансового ринку в умовах цифровізації економіки. Бізнес Інформ. 2018. №11. С. 388—393.
14. WIPO (2020). World intellectual property organization. URL: https://www.wipo.int/portal/en (дата звернення 12.01.2021).
15. ICT Development Index (2017). IDI 2017 rank. URL: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html (дата звернення 12.01.2021).

M. Rudenko

ANALYSIS OF UKRAINE'S POSITIONS IN GLOBAL INDICATORS OF THE DIGITAL ECONOMY

Summary

The position of Ukraine in the global indices of the digital economy has been analyzed in the article. The components necessary for the development of the digital economy have been highlighted, namely: information and telecommunication technologies (ICT), human capital, favorable business climate, and effective management. The formation of hard and soft digital infrastructure necessary for the development of the digital economy has been detailed. It has been revealed that the most common methods of assessing the state of development of the digital economy in the world are the formation of rating indices. The main rating indices of digitalization have been highlighted: Digital Economy and Society Index (DESI), Digital Evolution Index (DEI), Digital Adoption Index (DAI), ICT Development Index (IDI), Global Innovation Index (GII), Networked Readiness Index (NRI), Boston Consulting Group (e-Intensity), IMD World Digital Competitiveness Index (DCI).
The analysis of the main rating indices of digitization and the representation of Ukraine in them based on determining the popularity (significance) of the index (ie the frequency with which an index occurs (mentioned) when making relevant queries on Google search sites) has been provided. The time frame (period) of the representation of our state in the global indices of the digital economy has been outlined to identify the dynamics of changes that occur in our country under the influence of factors of general digitalization of world economies. The place of Ukraine has been compared with the countries with the nearest geographical neighbors in the indices selected for in-depth research, namely: the Global Innovation Index (GII), the Digital Acceptance Index (DAI), and the Information and Communication Technology Development Index (IDI).
Ukraine's low positions within the indices selected for in-depth research have been identified, which proves the need to find comprehensive solutions for the implementation of the basic components of digital transformation into algorithms of government, business, and society.

Keywords: digital economy; rating indices of digitalization; countries geographical neighbors of Ukraine; development; level of digitalization; dynamics.

References

1. Panteleeva, N.M. Kolodii, S.Yu. and Rebryk, M.A. (2019), Tsyfrova ekonomika yak klyuchova tendentsiya rozvytku postindustrial'noho suspil'stva [Digital economy as a key trend in the development of post-industrial society], DVNZ "Universytet bankivs'koyi spravy", Kyiv, Ukraine.
2. Rudenko, M.V. (2018), "Digitalization of the economy: new opportunities and prospects", Ekonomika ta derzhava, vol. 11, pp. 61—65.
3. Lyashenko, V.I. and Vyshnevs'kyy, O.S. (2018), Tsyfrova modernizatsiya ekonomiky Ukrayiny yak mozhlyvist' proryvnoho rozvytku [Digital modernization of the Ukrainian economy as a possibility of breakthrough development], NAN Ukrayiny, In-t ekonomiky prom-sti, Kyiv, Ukraine.
4. Semenog, A.Yu. (2020), "Analysis of world ratings for assessing the formation and development of the digital economy and Ukraine's place in them", Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol. 43, pp. 38—43.
5. Yerina, A.M. (2016), "International ratings: statistical aspects of calculation and application", Statystyka Ukrayiny, vol. 4, pp. 66—75.
6. Egorov, I.Yu. and Hryha, V.Yu. (2019), "Comparative analysis of digitalization indicators in Ukraine and other EU Eastern Partnership countries", Statystyka Ukrayiny, vol. 3, pp. 56—62.
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "About the conceptualization of the development of the digital economy for Ukraine and Ukraine for 2018-2020 and the hardening of the plan for entry into the project", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (Accessed 12.01.2021).
8. Fishchuk, V. (2017), "Digital infrastructure of economic growth", Novoe vremja, available at: https://biz.nv.ua/ukr/experts/fichuk/tsifrova-infrastruktura-ekonomichnogo-zrostannja-1408403.html (Accessed 12.01.2021).
9. World Bank Group (2016), "Digital Dividends", available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf (Accessed 12.01.2021).
10. The Fletcher School at Tufts University and Mastercard. (2017), "Еhe Digital Evolution Index", available at: https://globalrisk.mastercard.com/wp-content/uploads/2017/07/Mastercard_DigitalTrust_PDFPrint_FINAL_AG.pdf (Accessed 12.01.2021).
11. EC (2020), "The Digital Economy and Society Index", available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi (Accessed 12.01.2021).
12. Kochuma, I. and Rudenko, M. (2020), "Determinants of social policy in the formation of the human development institutional environment: management aspect", Financial space, vol. 4 (40), pp. 9—22.
13. Garyaga, L.O. (2018), "Development of the financial market in the conditions of digitalization of economy", Biznes Inform, vol. 11, pp. 388—393.
14. WIPO (2020), "World intellectual property organization", available at: https://www.wipo.int/portal/en (Accessed 12.01.2021).
15. ICT Development Index (2017), "IDI 2017 rank", available at: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html (Accessed 12.01.2021).

№ 2 2021, стор. 11 - 18

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 2292

Відомості про авторів

М. В. Руденко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та інформаційних технологій, Університет банківської справи, Черкаський інститут

M. Rudenko

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and information technologies, Banking University, Cherkasy institute

ORCID:

0000-0002-1966-7695

Як цитувати статтю

Руденко М. В. Аналіз позицій України в глобальних індексах цифрової економіки. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 11–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.11

Rudenko, M. (2021), “Analysis of Ukraine's positions in global indicators of the digital economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 11–18. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.