EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК INDUSTRY 4.0 Й ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ У ФОКУСІ ГЛОБАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО СУПЕРНИЦТВА КНР І США
В. Г. Панченко, Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.4

УДК: 339.96

В. Г. Панченко, Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко

РОЗВИТОК INDUSTRY 4.0 Й ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ У ФОКУСІ ГЛОБАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ТА ІННОВАЦІЙНОГО СУПЕРНИЦТВА КНР І США

Анотація

У статті, мета якої полягає у дослідженні проявів глобального технологічного та інноваційного суперництва КНР і США в цифровій сфері та у сфері Industry 4.0, покликаного сприяти становленню нових порівняльних переваг та досягненню стійких темпів економічного зростання та розвитку, було ідентифіковано імплементовані країнами інструменти інституційної, регуляторної, структурної, економічної, інфраструктурної та інших політик, спрямовані на реалізацію окресленої мети. Було встановлено, що економічне суперництво визначатиметься технологічними перемогами, втім, на відміну від попередніх століть, не технологія визначить переможця, а здатність до іншої організації процесу чи моделей виробництва, а також практичне застосування технологій в інфраструктурі та в промисловості 4.0. Державна підтримка у вигляді видимих і прихованих субсидій — це вже не детермінуючий фактор в межах нового розуміння розвитку: мережева система інновацій майбутнього включає державу та її лідерів у бізнес-процес як органічний, постійно існуючий, а не тимчасовий елемент. Розглянуто стратегію "подвійної циркуляції", орієнтованої на внутрішню та зовнішню експансію. Визначено позиції КНР на ринку напівпровідників та охарактеризовано перспективи його переділу. Оцінено вплив інноваційних парків у процесі здійснення трансферу технологій, а також географію "трансферу мізків", який виступає ключовим фактором науково-технологічних перегонів у ХХІ ст. Охарактеризовано невідповідність довгострокової і середньострокової зовнішньої політики США комерційній політиці американських багатонаціональних підприємств та фінансових компаній. Проведено аналіз регуляторної політики в сфері цифрової економіки, що здійснюється США та країнами ЄС, а також оцінено її вплив на конкурентоспроможність китайського регуляторного середовища. Розглянуто причини відставання американських Інтернет-компаній від китайських конкурентів, а також наслідки політики решорингу для стратегічного позиціонування КНР. На основі ретроспективного аналізу досліджено особливості реалізації лінійної моделі інноваційного процесу Ваннавара Буша в США половині ХХ ст. та проведено компаративний аналіз її реалізації в сучасних умовах у КНР з врахуванням національної специфіки її адаптації. Встановлено, що успіх в інноваційному та технологічному суперництві залежатиме від спроможності країн утримати контроль над інноваційним циклом у глобальному масштабі. Стверджується, що в КНР нині створюються умови для розвитку інноваційно орієнтованої економіки, зміцнюються міжнародні технологічні ланцюги і здійснюється підготовка кадрів, затребуваних в епоху глобальної інформаційної революції. При цьому КНР, демонструючи видатні результати в цифровій економіці, підтримує традиційну економіку повного циклу, орієнтовану на виробництво, підвищуючи стандарти продукції, домагаючись конкурентоспроможності власних товарів на глобальному ринку.

Ключові слова: інтеграційний неопротекціонізм; Угода про вільну торгівлю; вільна економічна зона; міжнародна конкурентоспроможність; міжнародна економічна політика КНР.

Література

1. Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Перспективи формування нових центрів економічного зростання в умовах нової норми світової економіки як прояв неозалежності. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 11. С. 5—9.
2. Dellios R. China: The 21st Century Superpower? 2005. URL: https://www.casaasia.es/pdf/9200595422AM1127202862621.pdf
3. Bu M. China in 2020: A New Type of Superpower. 2015. URL: http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt127wj9.1
4. Abdullahi K.T., Phiri J. Study on the Rise of China as a Dangerous Superpower. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/330543814_Study_on_the_Rise_of_China_as_a_Dangerous_Superpower/cita tions
5. Зварич Р.Є, Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Експансіоністські імперативи та детермінанти міжнародної економічної політики КНР. Ефективна економіка. 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7286
6. Zvarych R., Reznikova N., Iavshchenko O. Approaches to identifying the form of china's economic expansion in the context of global economy transnationalization: the commercial expansion case. Ефективна економіка. 2019. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/
7. Стадвелл Д. Чому Азії вдалося. Успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу. Київ: Наш Формат, 2017. 448 с.
8. Идеи социализма с китайской спецификой новой эпохи и стратегия их реализации: материалы Междунар. науч. конф., Минск, 2 мар. 2018 г. / под ред. проф. А.А. Тозика. Минск: РИВШ, 2018. 430 с.
9. Панченко В. Г. Замкнутий цикл інновацій як інструмент інноваційного неопротекціонізму в політиці стимулювання економічної модернізації: виклики створенню інноваційної екосистеми. Ефективна економіка. 2017. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6144
10. Лин Дж.Й. Демистификация китайской экономики. Москва: Мысль, 2013. 384 с.
11. Резнікова Н.В. Глобалізація залежності в термінах конвергенції: виклики міжкраїновій взаємодії. Вісник Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право. 2014. № 1. С. 164—168.
12. Reznikova N. Economic Expansion in the Conditions of Formation of a New Framework of Intercountry Interaction. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 111 (2). Р. 90—100.
13. Резнікова Н.В. Теоретико-методологічні засади визначення економічної залежності в умовах двополярного зонування світової економіки. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2012. № 4 (63). С. 38—42.
14. Іващенко О.А., Резнікова Н.В. Еволюція форм економічної експансії: неопротекціонізм як інструмент глобального домінування. Економіка та держава. 2016. № 4. С. 4—8.
15. Резнікова Н.В. Економічні виклики неозалежності: конфлікт інтересів в умовах глобальної взаємодії. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право. 2013. № 1. С. 181—187.
16. Trends in International Rule-Makingfor the Digital Economy. 2017. URL: https://www.unescap.org/sites/default/files/Trends%20in%20Rule%20Making%20for%20the%20Digital%20Economy.pdf
17. Рєзнікова Н. Інноваційна модель розвитку національної економіки: оцінка стартових можливостей та засобів реалізації. URL: www.academia.org.ua
18. Osaulenko O., Yatsenko O., Reznikova N., Rusak D. The Productive Capacity of Countries Through the Prism of Sustainable Development Goals: challenges to international economic security and to competitiveness. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2020. Vol. 2 (33). P. 492—499.
19. Reznikova N., Rubtsova M., Yatsenko O. The role of innovation clusters in building up investment and innovation strategies in the crossborder cooperation context. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2020. Вип. 142. C. 85—98.
20. Резнікова Н.В., Рубцова М.Ю., Рилач Н.М. Інституційні важелі міжнародної конкурентоспроможності національної інноваційної системи: проблема вибору інструментів стимулювання інноваційних підприємств. Ефективна економіка. 2018. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6699
21. Digital Infrastructure Policy and Regulation in the Asia-Pacific Region. 2019. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2019/RRITP2019/ASP/ITU_2019_Digital_Infrastructure_28Aug2019FNL.pdf
22. IPOs continue to grow in mainland China and Hong Kong despite the outbreak of COVID-19. 2020. URL: https://www.ey.com/en_cn/news/2020/06/ipos-continue-to-grow-in-mainland-china-and-hong-kong-despite-the-outbreak-of-covid-19
23. A-share market hits decade high on fund raising, China concept stocks continue to pursue secondary listing in Hong Kong. 2020. URL: https://www.ey.com/en_cn/news/2020/12/a-share-market-hits-decade-high-on-fund-raising-china-concept-stocks-continue-to-pursue-secondary-listing-in-hong-kong
24. Digital Markets Act: Ensuring fair and open digital markets. 2020. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2349
25. Amaro S. EU announces sweeping new rules that could force breakups and hefty fines for Big Tech. 2020. URL: https://www.cnbc.com/2020/12/15/digital-markets-act-eus-new-rules-on-big-tech.html
26. Evans O. Trumponomics: The Effects of US-China Trade War on Consumers, Firms, Stocks, Cryptocurrency, Brexit, and Developing Countries. 2018. URL: https://www.researchgate.net/publication/327213030_Trumponomics_The_Effects_of_US-China_Trade_War_on_Consumers_Firms_Stocks_Cryptocurrency_Brexit_and_Developing_Countries/citations
27. Панченко В.Г. Інноваційний неопротекціонізм як новий інструмент регулювання міжнародних економічних відносин: нові проекції неомеркантилізму. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 18. Ч. 2. С. 139—143.
28. Bush V. Science: the endless frontier. 1945. URL: http://ia600408.us.archive.org/18/items/scienceendlessfr00unit/scienceendlessfr00uni t.pdf
29. Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Стратегічне партнерство як нова форма економічної інтеграції: аспекти незалежності ЄС та КНР. Економіка та держава. 2015. № 12. С. 6—9.
30. World Economic Outlook, October 2020: A Long and Difficult Ascent. 2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020

V. Panchenko, N. Reznikova, O. Ivashchenko

THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY 4.0 AND DIGITAL ECONOMY IN FOCUS OF THE CHINA-UNITED STATES GLOBAL TECHNOLOGICAL AND INNOVATION RIVALRY

Summary

This article, which aim is to investigate the manifestations of global technological and innovation rivalry of the China and the United States in the digital domain and in the domain of Industry 4.0, intended to help establish comparative advantages and achieve sustainable rates of economic growth and development, identified the tools of institutional, regulatory, structural, economic, infrastructural and other policies implemented by the countries and focused on the realization of the outlined goal. It was revealed that the economic rivalry would be determined by technological victories, but, contrary to previous centuries, a winner would not be determined by a technology, but by the capacity to organize production process or model in a different manner and by practical applications of technologies in the infrastructure and Industry 4.0. The government support in form of visible or hidden subsidies is no longer a determining factor in the development perspective: the network system of innovations of the future integrates the state and its leaders in a business process as an organic, permanently existing component rather than a temporary one. The strategy of "dual circulation" oriented on the internal and external expansion is analyzed. The China's positions on the semiconductor market are determined, with outlining the prospects of its reshaping. The impact of innovation parks in the process of technology transfer is evaluated, as well as the geography of "brain transfer" that constitutes a key factor in science & technology races of 21 century. Evidence of the mismatch between long-term and medium-term external policies of the U.S. and commercial policies of American transnational enterprises and financial companies is given. A review of the regulatory policy on digital economy, pursued by the United States and EU countries, is made, with evaluating its impact on the competitiveness of the Chinese regulatory environment. The reasons why American Internet companies lag behind the Chinese competitors and the consequences of re-shoring policies for the strategic positioning of China are analyzed. Specificities in implementing the Vannevar Bush linear model of the innovation process in the United States in the second half of 20 century are investigated on the basis of a retrospective review, with making a comparative analysis of its implementation in the current China's conditions considering the national specifics of its adaptation. It is revealed that success in the innovation and technological rivalry will be conditional on the country's capacity to keep control of the innovation cycle at the global scales. It is argued that the conditions for the innovation-driven economy development are being created now in China, with strengthening international technological chains and training staff demanded in the era of the global information revolution. At the same time, China, while demonstrating remarkable results in the digital economy, supports the production-oriented traditional economy of the full cycle by enhancing product standards and striving for the competitiveness of domestic goods on the global market.

Keywords: integration neo-protectionism; free trade agreement; free economic zone; international competitiveness; China's international economic policy.

References

1. Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2017), "Prospects for the emerging new centers of economic growth in the context of new norm of the global economy: a manifestation of neo-dependence", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 11, pp. 5—9.
2. Dellios, R. (2005), "China: The 21st Century Superpower?", available at: https://www.casaasia.es/pdf/9200595422AM1127202862621.pdf (Accessed 6 Jan 2021).
3. Bu, M. (2015), "China in 2020: A New Type of Superpower", available at: http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt127wj9.1 (Accessed 6 Jan 2021).
4. Abdullahi, K.T. and Phiri, J. (2019), "Study on the Rise of China as a Dangerous Superpower", available at: https://www.researchgate.net/publication/330543814_Study_on_the_Rise_of_China_as_a_Dangerous_Superpower/cita tions (Accessed 6 Jan 2021).
5. Zvarych, R. Reznikova, N. and Iavshchenko, O. (2019), "The expansionist imperatives and determinants of the international economic policy of china", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7286 (Accessed 7 Jan 2021).
6. Zvarych, R. Reznikova, N. and Iavshchenko, O. (2019), "Approaches to identifying the form of china's economic expansion in the context of global economy transnationalization: the commercial expansion case", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7285 (Accessed 7 Jan 2021).
7. Stadvell, D. (2017), Chomu Azii vdalosia. Uspikhy i nevdachi najdynamichnishoho rehionu svitu [Why Asia succeeded. Successes and failures of the most dynamic region of the world], Nash Format, Kyiv, Ukraine.
8. Tozika, A. A. (2018), "Ideas of socialism with Chinese characteristics of the new era and the strategy for their implementation", Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii [International Scientific Conference], RIVSh, Minsk, Belorussija.
9. Panchenko, V. (2017), "The Closed Loop of Innovations as an Instrument for Innovation Protectionism in the Policy Stimulating Economic Modernization: Challenges to the Creation of an Innovative Eco-System", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6144 (Accessed 7 Jan 2021).
10. Lin, J. Y. (2013), Demistifikacija kitajskoj jekonomiki [Demystifying the Chinese economy], Mysl', Moskva, Rossija.
11. Reznikova, N. (2014), "Globalization of dependence in terms of convergence: challenges of intercountry interaction", Bulletin of Donetsk National University. Series B: Economics and Law, vol. 1, pp. 164—168.
12. Reznikova, N. (2012), "Economic Expansion in the Conditions of Formation of a New Framework of Intercountry Interaction", Current economic problems, vol. 111, no. 2, pp. 90—100.
13. Reznikova, N. (2014), "Theoretical and methodological principles of determining economic dependence in the conditions of bipolar zoning of the world economy", Foreign trade: economics, finance, law, vol. 4, no. 63, pp. 38—42.
14. Ivashchenko, O. and Reznikova, N. (2016), "Evolution of economic expansion forms: neo-protectionism as an instrument for global dominance", Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 4—8.
15. Reznikova, N. (2013), "Economic challenges of independence: conflict of interest in the context of global interaction", Development strategy of Ukraine. Economics, sociology, law, vol. 1, pp. 181—187.
16. Huawei Technologies (2017), "Trends in International Rule-Makingfor the Digital Economy", available at: https://www.unescap.org/sites/default/files/Trends%20in%20Rule%20Making%20for%20the%20Digital%20Economy.pdf (Accessed 7 Jan 2021).
17. Reznikova, N. (2020), "Innovative model of national economy development: assessment of starting opportunities and means of implementation", available at: www.academia.org.ua (Accessed 7 Jan 2021).
18. Osaulenko, O. Yatsenko, O. Reznikova, N. and Rusak, D. (2020), "The Productive Capacity of Countries Through the Prism of Sustainable Development Goals: challenges to international economic security and to competitiveness", Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 2, no. 33, pp. 492—499.
19. Reznikova, N. Rubtsova, M. and Yatsenko, O. (2020), "The role of innovation clusters in building up investment and innovation strategies in the crossborder cooperation context", Actual Problems of International Relations, vol. 142, pp. 85—98.
20. Reznikova, N. Rubtsova, M. and Rylach, N. (2018), "Institutional levers of the international competitiveness of the national innovation system: the problem of selecting the instruments for stimulation of innovating enterprises", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6699 (Accessed 7 Jan 2021).
21. ITU (2019), "Digital Infrastructure Policy and Regulation in the Asia-Pacific Region", available at: https://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/AsiaPacific/SiteAssets/Pages/Events/2019/RRITP2019/ASP/ITU_2019_Digital_Infrastructure_28Aug2019FNL.pdf (Accessed 7 Jan 2021).
22. EY (2020), "IPOs continue to grow in mainland China and Hong Kong despite the outbreak of COVID-19", available at: https://www.ey.com/en_cn/news/2020/06/ipos-continue-to-grow-in-mainland-china-and-hong-kong-despite-the-outbreak-of-covid-19 (Accessed 7 Jan 2021).
23. EY (2020), "A-share market hits decade high on fund raising, China concept stocks continue to pursue secondary listing in Hong Kong", available at: https://www.ey.com/en_cn/news/2020/12/a-share-market-hits-decade-high-on-fund-raising-china-concept-stocks-continue-to-pursue-secondary-listing-in-hong-kong (Accessed 7 Jan 2021).
24. European Commission (2020), "Digital Markets Act: Ensuring fair and open digital markets", available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2349 (Accessed 7 Jan 2021).
25. Amaro, S. (2020), "EU announces sweeping new rules that could force breakups and hefty fines for Big Tech", available at: https://www.cnbc.com/2020/12/15/digital-markets-act-eus-new-rules-on-big-tech.html (Accessed 7 Jan 2021).
26. Evans, O. (2018), "Trumponomics: The Effects of US-China Trade War on Consumers, Firms, Stocks, Cryptocurrency, Brexit, and Developing Countries", available at: https://www.researchgate.net/publication/327213030_Trumponomics_The_Effects_of_US-China_Trade_War_on_Consumers_Firms_Stocks_Cryptocurrency_Brexit_and_Developing_Countries/citations (Accessed 7 Jan 2021).
27. Panchenko, V. (2018), "Innovative neo-protectionism as a new tool for regulating international economic relations: new projections of neo-commercialism", Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, vol. 18, pp. 139—143.
28. Bush, V. (1945), "Science: the endless frontier", available at: http://ia600408.us.archive.org/18/items/scienceendlessfr00unit/scienceendlessfr00unit.pdf (Accessed 7 Jan 2021).
29. Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2015), "Strategic partnership as a new form of economic integration: aspects of neo-dependency between the EU and China", Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 6—9.
30. IMF (2020), "World Economic Outlook, October 2020: A Long and Difficult Ascent", available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020 (Accessed 7 Jan 2021).

№ 2 2021, стор. 4 - 10

Дата публікації: 2021-02-25

Кількість переглядів: 1069

Відомості про авторів

В. Г. Панченко

д. е. н., директор, Аналітичний центр економіко-правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців

V. Panchenko

Doctor of Economic Sciences, Director of Analytical Center For Economic And Legal Research And Forecasting, The Federation of Employers of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5578-6210


Н. В. Резнікова

д. е. н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of World Economy and International Economic Relations, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-2570-869X


О. А. Іващенко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

ORCID:

0000-0002-8490-778X

Як цитувати статтю

Панченко В. Г., Резнікова Н. В., Іващенко О. А. Розвиток industry 4.0 й цифрової економіки у фокусі глобального технологічного та інноваційного суперництва кнр і сша. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.4

Panchenko, V., Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2021), “The development of industry 4.0 and digital economy in focus of the china-united states global technological and innovation rivalry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.