EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕКАРБОНІЗАЦІЯ ЯК ПРІОРИТЕТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
М. О. Кузнецова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.171

УДК: 338.467, 65.011.4

М. О. Кузнецова

ДЕКАРБОНІЗАЦІЯ ЯК ПРІОРИТЕТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Статтю присвячено аналізу особливостей функціонування енергетичних підприємств у контексті реалізації Україною міжнародних ініціатив з декарбонізації. В ході дослідження визначено ключові напрями забезпечення сталого розвитку вітчизняних компаній за умов виконання положень Паризької кліматичної угоди та Європейської Зеленої Угоди. Підкреслено доцільність якісного переходу на екологічну сировину для забезпечення інклюзивного розвитку та дотримання принципів корпоративної соціальної відповідальності всіма енергетичними підприємствами України, а особливо тими, що становлять найбільшу загрозу для навколишнього середовища — тепловими електростанціями. Детально проаналізовано генераційні особливості функціонування теплоелектростанцій, а також актуалізовано важливість переходу на менш екологічно шкідливі марки вугілля із встановленням додатково нових фільтрів з метою попередження вивільнення парникових газів антропогенного походження, визначених Кіотським протоколом, а також підвищення ефективності реалізації політики низьковуглецевого виробництва. Обгрунтовано актуальність залучення енергетичних компаній України до міжнародного поділу праці у контексті активізації процесів розробки та реалізації інновацій щодо переходу від сучасного пріоритету в "абсолютний нуль" шкідливих викидів до вуглецевої нейтральності. Представлено характеристику відповідної інноваційної технології щодо зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу шляхом його акумуляції з джерела генерації з подальшим його зберіганням та корисним використанням. Доведено, що впровадження інноваційних виробничих та управлінських практик дозволить ініціювати поступовий перехід вітчизняної економіки від індустріальної до циркулярної, а також забезпечити побудову енергетичних компаній майбутнього з довгостроковими конкурентними перевагами, заснованими на принципах енергонезалежності та енергоефективності, прогресивної декарбонізації та сталого розвитку. Наголошено на вирішальному значенні саме інноваційного напрямку розвитку економіки загалом та бізнес-процесів сучасних енергетичних підприємств для підвищення їх конкурентних переваг на міжнародному ринку.

Ключові слова: декарбонізація; екологізація; енергоефективність; сталість; сталий розвиток; циркулярна економіка.

Література

1. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України: офіційний портал. URL: https://mepr.gov.ua (дата звернення: 05.12.2020).
2. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text (дата звернення: 25.11.2020).
3. Вергун А.М. Концепція сталого розвитку в умовах глобалізації / А.М. Вергун, І.О. Тарасенко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2014. № 2. С. 207—218.
4. Харазішвілі Ю.М. Системна безпека сталого розвитку: інструментарій оцінки, резерви та стратегічні сценарії реалізації: монографія / Ю.М. Харазішвілі; НАН України, Інститут економіки промисловості. Київ, 2019. 304 с.
5. Кулик М.П. Аналіз екологічної небезпеки об'єктів теплової енергетики та методів зменшення шкідливих викидів / М.П. Кулик // Вісник Інженерної академії України. 2014. Вип. 2. С. 253—258.
6. Основи технічного аналізу вугілля: навч. посіб. / О.Ю. Свєткіна, О.Б. Нетяга, Г.В. Тарасова, С.М. Лисицька; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. Дніпро: НГУ, 2017. 111 с.
7. Крижанівський Є.І. Екологічні проблеми енергетики / Є.І. Крижанівський, Г.В. Кошлак // Нафтогазова енергетика. 2016. № 1. С. 80—90.
8. IEA (2020), Direct Air Capture, IEA, Paris. URL: https://www.iea.org/reports/direct-air-capture (дата звернення: 05.12.2020).

M. Kuznetsova

DECARBONIZATION AS PRIORITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY COMPANY

Summary

The article is aimed at the peculiarities analysis of energy enterprises functioning in the context of Ukrainian decarbonization international initiatives implementation. The study identifies key areas for sustainable development of domestic companies in compliance with Paris Climate Agreement and European Green Deal. The expediency of high-quality transition to ecological raw materials to ensure inclusive development and adherence to the principles of corporate social responsibility by all energy enterprises of Ukraine is emphasized, especially in scope of those companies that pose the greatest threat to the environment ? thermal power generation plants. The generation features of thermal power plants are analyzed in detail, as well as the importance of switching to less environmentally harmful types of coal with the installation of new filters to prevent the release of greenhouse gases of anthropogenic origin, defined by the Kyoto Protocol, and increase the efficiency of low-carbon production. The urgency of involving Ukrainian energy companies in the international division of labor in the context of intensifying the processes of development and implementation of innovations to move from the current "absolute zero" priority of harmful emissions to carbon neutrality. The characteristics of the corresponding innovative technology for reducing carbon dioxide emissions into the atmosphere by its accumulation from the generation source with its subsequent storage and fruitful usage are presented. The establishment of innovative production and management practices is proved to initiate a gradual transition of the domestic economy from industrial to circular, as well as ensure the construction of energy companies of the future with long-term competitive advantages based on energy independence and energy efficiency, progressive decarbonization and sustainable development. Emphasis is placed on the crucial importance of the innovative direction of economic development in general and business processes of modern energy companies in particular to increase their competitive advantages in the international market.

Keywords: decarbonization; greening; energy efficiency; sustainability; sustainable development; circular economy.

References

1. Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine: official website (2020), Available at: https://mepr.gov.ua (Accessed: 05.12.2020).
2. President of Ukraine (2019), Decree "On Sustainable Development Goals of Ukraine for the period till 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/shov/722/2019#Text (Accessed: 25.11.2020).
3. Verhun, A.M. and Tarasenko I.O. (2014), "Concept of sustainable development in the globalization", Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu tekhnolohij ta dyzajnu, vol. 2, pp. 207—218.
4. Kharazishvili, Yu.M. (2019), Systemna bezpeka staloho rozvytku: instrumentarij otsinky, rezervy ta stratehichni stsenarii realizatsii [System security of sustainable development: assessment tools, reserves and strategic implementation scenarios], IIE of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
5. Kulyk, M.P. (2014), "Analiz ekolohichnoi nebezpeky ob'iektiv teplovoi enerhetyky ta metodiv zmenshennia shkidlyvykh vykydiv", Bulletin of Engineering Academy of Ukraine, vol. 2, pp. 253—258.
6. Svietkina, O.Yu. Netiaha, O.B. Tarasova, H.V. and Lysyts'ka, S.M. (2017), Osnovy tekhnichnoho analizu vuhillia [Fundamentals of technical analysis of coal], M-vo osvity i nauky Ukrainy, Nats. hirn. un-t. NHU, Dnipro, Ukraine.
7. Kryzhanivs'kyj, Ye. (2016), "Ecological issues of energy sector", Naftohazova enerhetyka, vol. 1, pp. 80—90.
8. IEA (2020), "Direct Air Capture", Available at: https://www.iea.org/reports/direct-air-capture (Accessed: 05.12.2020).

№ 1 2021, стор. 171 - 174

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 916

Відомості про авторів

М. О. Кузнецова

асистент кафедри економіки підприємства,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

M. Kuznetsova

Assistant of the Department of Business Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-2958-0312

Як цитувати статтю

Кузнецова М. О. Декарбонізація як пріоритет сталого розвитку енергетичного підприємства. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 171–174. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.171

Kuznetsova, M. (2021), “Decarbonization as priority for sustainable development of energy company”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 171–174. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.171

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.