EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
В. І. Приступа

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.159

УДК: 658.5

В. І. Приступа

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті обгрунтовано, що в системі економічного потенціалу підприємства, зокрема в галузі машинобудування, визначна роль відводиться управлінню ресурсним потенціалом. Ресурсний потенціал підприємства розглядається як функціонально-структурний елемент економічного потенціалу, що визначає якість процесів формування та ефективного використання ресурсного забезпечення з метою підтримання ефективності функціонування та розвитку економічної системи підприємства. Розглянуто підходи до концептуального змісту механізму управління потенціалом. Визначено структуру механізму управління ресурсним потенціалом підприємства, що складається з впровадження управлінського блоку (організаційних заходів, пов'язаних зі формуванням системи управління), запуску процесного блоку (планування, підготовки та реалізації низки пов'язаних між собою заходів), налагодження ефективної взаємодії з елементами інтерфейсного блоку (використання можливостей суб'єктів зовнішнього середовища) для більш якісного формування, відтворення та ефективного використання ресурсного потенціалу підприємства. Ідентифіковано логічну послідовність реалізації інструментів політики управління ресурсним потенціалом підприємства.

Ключові слова: машинобудівні підприємства; ресурсний потенціал; механізм управління; складові потенціалу; менеджмент.

Література

1. Орєхова А.І. Економічний потенціал підприємства: сутнісні характеристики та структуризація. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 17. С. 308—313.
2. Квасницька Р., Тарасюк М. Структуризація потенціалу підприємства. Вісник КНТЕУ. 2017. № 1. С. 73—82.
3. Маслак О.І., Квятковська Л.А., Безручко О.О. Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 9 (135). С. 36—46.
4. Васильців Т.Г., Магас Н.В. Передумови конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Т. 24. Вип. 2. С. 218—222.
5. Маречик В.Я., Невмержицька С.М. Розвиток управлінського потенціалу як запорука успішного функціонування підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2013. № 3. Т. 2. С. 237—242.
6. Васильців Т.Г., Лупак Р.Л., Юрків Н.Я. Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні. Фінанси України. 2012. Вип. 3. С. 90—101.
7. Міценко Н.Г., Кумечко О.І. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, структура, стратегія використання. Науковий вісник НЛТУ. 2010. Вип. 20.9. С. 193—198.
8. Сердак С.Е. Принципи ефективного управління ресурсами суб'єктів господарювання. Економічний огляд. 2008. № 2. С. 83—88.
9. Чорна М.В. Ціннісно-орієнтоване управління реалізацією ресурсного потенціалу торговельного підприємства: монографія. Харків: ХДУХТ, 2015. 373 с.
10. Латишева О.В. Ресурсний потенціал підприємства: сутність, складові та особливості управління елементами забезпечення сталого розвитку. Економічний вісник Донбасу. 2018. № 3 (53). С. 126—130.
11. Васильців Т.Г. Удосконалення дозвільної системи діяльності малих і середніх підприємств як засіб зміцнення їх економічної безпеки в умовах економічної кризи. Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. 2009. Вип. 1. С. 279—285.

V. Prystupa

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE MECHANISM OF ENTERPRISE RESOURCE POTENTIAL MANAGEMENT FORMATION

Summary

The goal of the article is to to substantiate the theoretical and methodological approach to the formation of the mechanism for managing the resource potential of the enterprise. The article substantiates that in the system of economic potential of the enterprise, in particular in the field of mechanical engineering, a significant role is given to the management of resource potential. The resource potential of the enterprise is considered as a functional-structural element of economic potential, which determines the quality of the processes of formation and efficient use of resource provision in order to maintain the efficiency of functioning and development of the economic system of the enterprise.
The article shows that the mechanism for managing the resource potential of the enterprise is an organized management subsystem consisting of such elements as objects and subjects of management, purpose, goals and objectives, principles, functions, strategy, institutional and organizational, economic, technological, informative and others tools. The introduction of a mechanism for managing the resource potential of the enterprise allows on a permanent systemic basis to achieve the result associated with the proper formation, reproduction and effective implementation of the resource potential of the enterprise.
The practical significance of the research results is that the task of policy implementation is defined: creation of internal normative-methodical basis and organizational structure of resource potential management; implementation of measures to improve the financial and resource provision of the policy, increase the efficiency of resource use and create motivation for the development of resource potential; technological modernization of the production process and the formation of resource potential in accordance with the needs of innovation and technological development of the machine-building enterprise.
The scientific novelty of the research results is to determine the logical and methodological sequence of the mechanism: (1) approval of the control unit, (2) implementation of measures within the process unit, (3) interaction of the enterprise with the environment through the interface unit.

Keywords: machine-building enterprises; resource potential; management mechanism; components of potential; management.

References

1. Orekhova, A. I. (2018), "Economic potential of the enterprise: essential characteristics and structuring", Economics and society, vol. 17, pp. 308—313.
2. Kvasnytska, R. and Tarasiuk, M. (2017), "Structuring of enterprise potential", Bulletin of Kyiv National Economic University, no. 1, pp. 73—82.
3. Maslak, O.I. Kvjatkovsjka, L.A. and Bezruchko, O.O. (2012), "Features of formation of economic potential of the enterprise in the conditions of cyclic oscillations". Current problems of the economy, no. 9 (135), pp. 36—46.
4. Vasyltsiv, Т. G. and Маgаs, N. V. (2014), "Prerequisites for the competitiveness of retail enterprises". Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, vol. 24. Issue 2, pp. 218—222.
5. Marechyk, V.Yа. and Nevmerzhic'ka, S.M. (2013), "Development of managerial capacity as a guarantee of successful operation of the enterprise", Bulletin of Khmelnytsky National University, no. 3, vol. 1, pp. 237—242.
6. Vasyltsiv, T.G. Lupak, R.L. and Yurkiv, N.Ya. (2012), "Institutional support for expanding the financial capabilities of industrial enterprises and agro-industrial complex at the regional level", Finances of Ukraine, vol. 3, pp. 90—101.
7. Micenko, N.G. and Kumechko, O.I. (2010), "Resource potential of the enterprise: essence, structure, strategy of use", Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, no. 20.9, pp. 193—198.
8. Serdak, S.E. (2008), "Principles of effective resource management of business entities", Еconomic review, no. 2, pp. 83—88.
9. Chorna, M. V. (2015), Cinnisno-oriyentovane upravlinnia realizaciyeyu resursnogo potencialu torgovelnogo pidpryemstva [Value-oriented management of the realization of the resource potential of a commercial enterprise], Kharkiv State University of Food and Trade, Kharkiv, Ukraine.
10. Latysheva, O. V. (2018), "Resource potential of theenterprise: the essence, constituents and features ofmanagement of elements of sustainable development", Economic Bulletin of Donbass, vol. 3 (53), pp. 126—130.
11. Vasyltsiv, T.G. (2009), "Improving the licensing system of small and medium enterprises as a means of strengthening their economic security in the economic crisis", Bulletin of Donetsk National University. Series B. Economics and law, vol. 1, pp. 279—285.

№ 1 2021, стор. 159 - 163

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 1217

Відомості про авторів

В. І. Приступа

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет

V. Prystupa

Postgraduate student of the Department of International Economic Relations,National University of Khmelnytsk

ORCID:

0000-0002-7098-7395

Як цитувати статтю

Приступа В. І. Теоретико-методичний підхід до формування механізму управління ресурсним потенціалом підприємства. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 159–163. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.159

Prystupa, V. (2021), “Theoretical and methodological approach to the mechanism of enterprise resource potential management formation”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 159–163. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.159

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.