EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕТЕРМІНАНТНИХ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
О. А. Мангул

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.153

УДК: 338.1

О. А. Мангул

ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕТЕРМІНАНТНИХ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Анотація

Зміст публікації відбиває результати імітаційного моделювання поведінки цільових факторів за можливих регулюючих впливах через зміну факторів-важелів, встановлених з 35 індикаторів-загроз методом когнітивного моделювання. План експерименту передбачав двадцять сценаріїв імітаційного моделювання розповсюдження збурень. Результати моделювання представлені у вигляді графіків, де вісь абсцис представляє такти моделювання, а вісь ординат — зміну цільових факторів в умовних одиницях. Відібрані чотири сценарії з кращими результатами були перевірені на ступінь детермінації з використання регресивного аналізу, що дало змогу виділити два найбільш перспективних. Встановлено, що врахування в моделі максимальної кількості факторів підвищує цільовий результат, але зменшує детермінацію самої моделі внаслідок специфіки та складності когнітивних зв'язків. Для прогнозування впливу цільових факторів на рівень економічного росту та економічної безпеки України доцільно проводити розрахунок парної кореляційно-регресивної залежності для підвищення рівня її детермінації.

Ключові слова: імітаційне моделювання; фактори-важелі; цільові фактори; економічна безпека; економічний ріст; кореляційний аналіз; когнітивне моделювання.

Література

1. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №1277 від 29.10.2013р. "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakononline.com.ua/documents/show/218014___218079
2. Axelrod Robert M., Structure of decision: The Cognitive Maps of Political Elites [Text] / R.M. Axelrod. — Princeton, NJ, Princeton Un. Pr.,1976, 404 p.
3. Kosko B. Fuzzy Cognitive Maps [Text] // Intern. Journal of Man-Machine Studies, — 1986. — vol. 24. — pp. 65—75.
4. Кунц Г., О'Доннел С. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций. — М.: Прогресс, 2002. — 224 с.
5. Кальтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS. 3-е изд. — СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004. — 847 с.
6. Зиновьев И.Ф. Формирование и реализация кадрового єэкономического потенциала в аграрной сфере: монография Симферополь: ЧП "Предприятие Феникс", 2008. — 407 с.
7. Nazarova O. Cognitive modeling in the regional strategic management / Shevchuk O., Plotnichenko S., Surzhenko N., Nazarova O. // Springer Nature Switzerland AG. 2019. Р. 473—481.
8. Назарова О.П. Когнитивный подход к управлению производительностью труда и качеством жизни / А.В. Ярчук, О.П. Назарова // The 9th International conference — Science and society (February 1, 2018) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada. — 2019. — Р. 1295—1307.
9. Кулинич А.А. Когнитивная система поддержки принятия решений "Канва" //Программные продукты и системы. — 2002. — № 3. С. 25—28.
10. Кулинич А.А. Компьютерные системы моделирования когнитивных карт: подходы и методы // Проблемы управления. 2010. № 3. C. 2—15.
11. Варналій З.С., Онищенко С.В., Маслій О.А. Механізм попередження загроз економічнчій безпеці України //Economic Annals — XXI/ — 2016. — №159(50-6). — С. 20—24.
12. Николаев Е.Б. Интерпретация интересов и угроз в концепции экономической безопасности // Экономическая теория. — 2011. — № 2. — С. 1—10.
13. Мартиненко В.В. Загрози економічній безпеці України в контексті викликів глобалізації // Економічний часопис — ХХІ. — 2011. — № 7—8. — С. 40—43.
14. Денисенко М.П., Колісніченко П.Т. Пріоритетні напрями посилення економічної безпеки // Економіка та держава. — 2017. — № 3. — С. 31—35.
15. Сухоруков А.І. Теоретико-методологічний підхід до інтегральної оцінки та регулювання економічної безпеки держави / А.І. Сухоруков, Ю.М. Харазішвілі // Банківська справа. — 2011. — № 4. — C. 13—32.
16. Система економічної безпеки держави / За заг. ред. А.І. Сухорукова / Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. РНБО України. — К.: Стилос, 2009. — 685 с.
17. Система економічної безпеки держави / За заг. ред. д. е. н., проф. А.І. Сухорукова / Нац. ін-т проблем міжнар. безпеки. РНБО України. — К.: Стилос, 2010. — С. 366—394.
18. Харазішвілі Ю. М. Теоретичні основи системного моделювання соціально-економічного розвитку України: монографія / Ю. М. Харазішвілі. — К.: ТОВ "Поліграф-Консалтинг", 2007. — 324 с.
19. Харазішвілі Ю.М. Методологічні підходи до оцінки рівня економічної безпеки країни // Наука та наукознавство. — 2014. — № 4. — С. 44—58.
20. Прогнозування індикаторів, порогових значень та рівня економічної безпеки України у середньостроковій перспективі; аналіт. доп. / Ю.М. Харазішвілі, Є.В. Дронь. — К.: НІСД, 2014. — 117 с.
21. Харазішвілі Ю.М., Дронь В.Д. Адаптивний підхід до визначення стратегічних орієнтирів економічної безпеки України // Економіка України. — 2014. — № 5 (630). — С. 28—45.

O. Manhul

SIMULATION MODELING OF DETERMINANT FACTORS OF UKRAINE'S ECONOMIC SECURITY

Summary

The results presented in the publication are based on previous researches of the author, in which the interdependence of the level of economic security and economic growth of Ukraine is experimentally proved. The structuring of indicators of economic security of Ukraine in the system of factors of economic growth is carried out. For the period 2010—2018, 35 indicators of the critical level of threat were calculated. The content of the publication reflects the results of simulation modeling of the behavior of target factors under possible regulatory influences due to the change of leverage factors established from 35 threat indicators by the method of cognitive modeling. The design of the experiment included twenty scenarios for simulating the propagation of perturbations. The simulation results are presented in the form of graphs, where the abscissa represents the simulation clocks, and the ordinate — the change of target factors in conventional units. Scenarios with negative clock dynamics of target factors allow us to assess the possible adverse effects in the case of a negative scenario of change of leverage factors, both due to the lack of balanced economic policy and in the case of unpredictable fluctuations in economic conditions. In our case, the analysis of scenarios is focused on establishing a mechanism for achieving the best positive result, which is seen in solving the scientific problem of increasing the level of economic security of Ukraine while stimulating economic growth. The selected four scenarios with the best results were tested for the degree of determination using regression analysis, which allowed to identify the two most promising. It has been found that taking into account the maximum number of factors in the model increases the target result, but reduces the determination of the model itself due to the specificity and complexity of cognitive relationships. To predict the impact of target factors on the level of economic growth and economic security of Ukraine, it is advisable to calculate the pair correlation-regression dependence to increase the level of its determination. Given the mutual compensatory influence of the high level of determination of the model in scenario number nine and the significant absolute deviation of target factors in scenario number twenty, both of these scenarios can be considered in further study of Ukraine's economic security in the system of economic growth factors.

Keywords: simulation modeling; leverage factors; target factors; economic security; economic growth; correlation analysis; cognitive modeling.

References

1. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order "On approval of Methodical recommendations concerning calculation of level of economic safety of Ukraine", available at https://zakononline.tsom.ua/dotsuments/shov/218014___218079 (Accessed 26 August 2020).
2. Akhelrod, R. M. (1976), Structure of decision: The Cognitive Maps of Political Elites, Printseton Un. Pr., Printseton, NJ, USA.
3. Kosko, B. (1986), "Fuzzy Cognitive Maps", Intern. Journal of Man-Machine Studies, vol. 24, pp. 65—75.
4. Kunts, H. and O'Donnel, S. (2002), Upravlenie: systemnyj y sytuatsyonnyj analyz upravlencheskykh funktsyj [Management: systemic and situational analysis of management functions], Prohress, Moscow, Russia.
5. Kal'ton, V. and Lou, A. (2004), Ymytatsyonnoe modelyrovanie [Simulation modeling], Yzdatel'skaia hruppa BHV, Kyiv, Ukraine.
6. Zynov'ev, Y.F. (2008), Formyrovanie y realyzatsyia kadrovoho i ekonomycheskoho potentsiala v ahrarnoj sfere [Formation and implementation of human economic potential in the agricultural sector], ChP "Predpryiatie Fenyks", Symferopol', Ukraine.
7. Shevchuk, O. Plotnichenko, S. Surzhenko, N. and Nazarova, O. (2019), "Cognitive modeling in the regional strategic management", Springer Nature Svitzerland AG, p. 473—481.
8. Nazarova, O.P. and Yarchuk, A.V. (2019), "A cognitive approach to managing labor productivity and quality of life", The 9th International tsonferentse — Science and society, Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada, February 1, pp. 1295—1307.
9. Kulynych, A.A. (2002), "Cognitive decision support system "Canvas", Prohrammnie produkty y systemy, vol.. 3, pp. 25—28.
10. Kulynych, A. A. (2010), "Computer systems for modeling cognitive maps: approaches and methods", Problemy upravlenyia, vol. 3, pp. 2—15.
11. Varnalij, Z.S. Onyschenko, S.V. and Maslij, O.A. (2016), "Mechanism of the prevention of threats to the economic security of Ukraine", Economic Annals XXI, vol. 159 (50-6), pp. 20—24.
12. Nykolaev, E.B. (2011), "Interpretation of interests and threats in the concept of economic security", Ekonomycheskaia teoryia, vol. 2, pp. 1—10.
13. Martynenko, V.V. (2011), "Threats to Ukraine's economic security in the context of the challenges of globalization", Ekonomichnyj chasopys XXI, vol. 7—8, pp. 40—43.
14. Denysenko, M.P. and Kolisnichenko, P.T. (2017), "Priority areas for strengthening economic security", Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 31—35.
15. Sukhorukov, A.I. and Kharazishvili, Yu. M. (2011), "Theoretical and methodological approach to the integrated assessment and regulation of economic security of the state", Bankivs'ka sprava, vol. 4, pp. 13—32.
16. Sukhorukov, A.I. (2009), Systema ekonomichnoi bezpeky derzhavy [The system of economic security of the state], Nats. in-t problem mizhnar. bezpeky. RNBO Ukrainy. Stylos, Kyiv, Ukraine.
17. Sukhorukov, A.I. (2010), Systema ekonomichnoi bezpeky derzhavy [The system of economic security of the state], Nats. in-t problem mizhnar. Bezpeky, RNBO Ukrainy. Stylos, Kyiv, Ukraine, pp. 366—394.
18. Kharazishvili, Yu. M. (2007), Teoretychni osnovy systemnoho modeliuvannia sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy [Theoretical bases of system modeling of social and economic development of Ukraine], TOV "Polihraf-Konsaltynh", Kyiv, Ukraine.
19. Kharazishvili, Yu.M. (2014), "Methodological approaches to assessing the level of economic security of the country", Nauka ta naukoznavstvo, vol. 4, pp. 44—58.
20. Kharazishvili, Yu.M. and Dron', Ye.V. (2014), Prohnozuvannia indykatoriv, porohovykh znachen' ta rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy u seredn'ostrokovij perspektyv [Forecasting indicators, thresholds and the level of economic security of Ukraine in the medium term], NISD, Kyiv, Ukraine.
21. Kharazishvili, Yu.M. and Dron', V.D. (2014), "An adaptive approach to defining strategic guidelines for Ukraine's economic security", Ekonomika Ukrainy, vol. 5 (630), pp. 28—45.

№ 1 2021, стор. 153 - 158

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 647

Відомості про авторів

О. А. Мангул

аспірант кафедри бізнес-консалтингу та міжнародного туризму,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

O. Manhul

Postgraduate student of the Department of business consulting and international tourism, Dmitro Motorniy Tavria State Agrotechnological University

ORCID:

0000-0002-3218-2334

Як цитувати статтю

Мангул О. А. Імітаційне моделювання детермінантних факторів економічної безпеки України. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 153–158. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.153

Manhul, O. (2021), “Simulation modeling of determinant factors of Ukraine's economic security”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 153–158. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.153

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.