EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯМ РОЗВИТКОМ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Д. О. Мельниченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.142

УДК: 005.57:658.8:614

Д. О. Мельниченко

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯМ РОЗВИТКОМ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Анотація

У статті досліджено створення системи маркетингових досліджень в організації охорони здоров'я. Визначено сучасні особливості нової економіки, основою якої є інформаційні технології, тенденції розвитку електронної торгівлі послугами і товарами. Узагальнено закордонний досвід вирішення проблем забезпечення необхідного внутрішньою та зовнішньою економічною і технологічною інформацією регіональних підприємств і різних комерційних структур. Приділено увагу легальним формам і методам отримання необхідної комерційної інформації про конкурентів у межах проведення заходів з конкурентної розвідки та проекту надання консалтингових послуг. Обгрунтовано створення регульованої державою системи інформаційного забезпечення українських медичних установ. Узагальнені сучасні напрями в управлінні інформаційною діяльністю медичні організації та надано алгоритм проведення відповідного маркетингового дослідження. У межах теми проведеного дослідження уточнено наступні поняття: маркетингова інформація, система інформації, внутрішня інформація, зовнішня інформація, система маркетингових досліджень, планування отримання інформації. Узагальнено методи прийняття і реалізації її управлінських рішень у процесі маркетингової діяльності організації охорони здоров'я. Доведено систематизацію зовнішніх джерел інформації в процесі маркетингових досліджень: індивідуальні звіти, спеціалізовані дослідження, звіти фірм з ділових послуг, державні установи, компанії з інформаційного обслуговування, обгрунтовано підходи до створення інформаційної служби маркетингу організації охорони здоров'я.

Ключові слова: маркетинг; інформація; охорона здоров'я; система; технологія; організація; консалтинг.

Література

1. Барзилович А.Д. Реформування системи охорони здоров'я в Україні: стратегічні аспекти. Інвестиції: практика та досвід, 2002. №2. С. 134—140.
2. Гейко М.Е., Чубукова О.Ю. Стимулювання продажу як складова маркетингових комунікацій в діяльності роздрібного підприємства ТОВ "Країна казок". Формування ринкових відносин в Україні, 2019 №11 (222). С. 102—108.
3. Економічна безпека і конкурентна розвідка: конспект лекцій. За ред. В.І. Захарченка. Одеса: Бахва, 2018. 520 с.
4. Захарченко В.И., Меркулов Н.Н. Моделирование информационной системы "Маркетинг" на основе методологии структурного анализа и проектирования. Маркетинг: теория и практика, 2006. №12 С. 96—101.
5. Карлаш В.В. Державне регулювання сучасним станом охорони здоров'я України. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 161—164.
6. Квасний Л.Г., Килівник О.В. Дослідження інноваційного розвитку закладів охорони здоров'я України. Економіка реалії часу. 2019. № 5 С. 60—66.
7. Концепція розвитку охорони здоров'я населення України: Указ Президента України від 07.12.2000 №1313/2000. URL://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/200 (дата звернення) The President of Ukraine (2000), "Decree of the President of Ukraine "The concept of development of health care of the population of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000 (Accessed 15 December 2019).
8. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: монографія. За ред. С.М. Ілляшенка. Суми: Папірус, 2010, 624 с.
9. Подольчак Н.Ю., Білик О.І., Ханик Ю.-Б, Р. Поняття публічного маркетингу та приклади його застосування в Україні. Інвестиція: практика та досвід. 2020. № 1. С.155—160.
10. Румянцева Е.Л., Нестеров А.Э., Трояновский В.М. Принцип самонастройки в проблемно-ориентированных информационных системах. Инновации. 2005. № (78).
11. Таран В.А. Маркетинговая система информации. ИТР. 2003. № 2 (26). С. 7—28.
12. Терешкович Т.Г. Світоглядно-філософські основи біоетики у контексті реформування системи охорони здоров'я. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 3. С. 93—103.
13. Уэлч Д. Джек. Мои годы в GE Пер.с англ. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2006. 528 с.

D. Melnychenko

INFORMATION PROVISION FOR DEVELOPMENT MANAGEMENT IN THE HEALTHCARE SYSTEM

Summary

The article examines the creation of a system of marketing research in the organization of health care. The modern features of the new economy, the basis of which is information technology, trends in the development of electronic commerce of services and goods. The foreign experience of solving the problems of providing the necessary internal and external economic and technological information of regional enterprises and various commercial structures is generalized. Attention is paid to legal forms and methods of obtaining the necessary commercial information about competitors within the framework of competitive intelligence activities and the project of providing consulting services. The creation of a state-regulated system of information support of Ukrainian medical institutions is substantiated. The modern directions in management of information activity of the medical organization are generalized and the algorithm of carrying out the corresponding marketing research is given. Within the theme of the research the following concepts are specified: marketing information, information system, internal information, external information, system of marketing researches, planning of receiving information. The methods of making and implementing its management decisions in the process of marketing activities of the health care organization are generalized. The systematization of external sources of information in the process of marketing research is proved: individual reports, specialized researches, reports of business services firms, state institutions, information service companies, approaches to creation of information service of marketing of health care organization are substantiated.
In this study, first of all, attention was paid to the marketing information of health care organizations. Therefore, the incoming information must be differentiated according to the relevant marketing parameters. In addition, it is necessary to filter the information in order to free it from accidental or insignificant data. Hence, the effective functioning of such a system should be based on a developed information service, which provides in its activities the unity of data processing and full information support.

Keywords: marketing; information; health care; system; technology; organization; consulting.

References

1. Barzilovich, A.D. (2002), "Reform of the health protection system in Ukraine: strategic aspects", Investments: Practice and Experience, vol. 2, pp. 134—140.
2. Geiko, M.E. and, Chubukova O.Yu. (2019), "Sales promotion as a component of marketing communications in the activities of the retail company LLC "Country of Fairy Tales", Formation of market relations in Ukraine, vol. 11 (222), pp. 102—108.
3. Zakharchenko, V.I. (2018), Ekonomichna bezpeka i konkurentna rozvidka: konspekt lektsij [Economic security and competitive intelligence: lecture notes.], Bakhva, Odessa, Ukraine.
4. Zakharchenko, V.I. and Merkulov, N.N. (2006), "Modeling the information system "Marketing" based on the methodology of structural analysis and design", Marketing: theory and practice, vol. 12, pp. 96—101.
5. Karlash, V.V. (2020), "State regulation of the current state of health care in Ukraine", Investments: practice and experience, vol. 1, pp. 161—164.
6. Kvasny, L.G and Kilovnik, O.V. (2019), "Research of innovative development of health care institutions of Ukraine", Economics of the reality of time, vol. 5, pp. 60—66.
7. The President of Ukraine (2000), Decree "The concept of development of health care of the population of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1313/2000 (Accessed 15 December 2019).
8. Ilyashenko, S.M. (2010), P Marketynh. Menedzhment. Innovatsii: monohrafiia [Marketing. Management. Innovations: monograph.], apyrus, Sumy, Ukraine.
9. Podolchak, N.Yu. Bilyk, O.I. and Khanyk, Yu.-B R. (2020), "The concept of public marketing and examples of its application in Ukraine", Investment: practice and experience, vol. 1, pp. 155—160.
10. Rumyantseva, E.L. Nesterov, A.E. and Troyanovsky, V.M. (2005), "The principle of self-tuning in problem-oriented information systems", Innovations, vol. 78.
11. Taran, V.A. (2003), "Marketing information system", ITR, vol. 2 (26), pp. 7—28.
12. Tereshkovich, T.G. (2020), "Worldview and philosophical foundations of bioethics in the context of health care reform", Investments: practice and experience, vol. 3, pp. 93—103.
13. Welch, D. J. (2006), Moy hody v GE [My years at GE], Mann, Ivanov and Ferber, Moscow, Russia.

№ 1 2021, стор. 142 - 152

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 755

Відомості про авторів

Д. О. Мельниченко

аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет

D. Melnychenko

Postgraduate student of the Department of Management of Foreign Economic and Innovative Activity, Odessa National Polytechnic University

ORCID:

0000-0003-0793-9507

Як цитувати статтю

Мельниченко Д. О. Інформаційне забезпечення управлінням розвитком у системі охорони здоров'я. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 142–152. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.142

Melnychenko, D. (2021), “Information provision for development management in the healthcare system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 142–152. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.142

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.