EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
Є. Ю. Мордань, Є. К. Бондаренко, Я. І. Кальченко, Ю. С. Давиденко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.115

УДК: 330.1

Є. Ю. Мордань, Є. К. Бондаренко, Я. І. Кальченко, Ю. С. Давиденко

БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ: СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Анотація

Негативна тенденція щодо зростання частки тіньового ринку актуалізує питання щодо виявлення операцій з легалізація доходів, отриманих незаконним шляхом. Переважна більшість таких операцій здійснюється за участю банків, тому створення ефективної системи щодо виявлення та попередження фактів легалізації злочинних доходів законодавець покладає на банки. Статтю присвячено дослідженню економічної сутності поняття "банківські ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом". На основі узагальнення існуючих досліджень визначено, що складовими банківських ризиків ЛДОЗШ є ризик клієнта, ризик країни та ризик продукту/послуг. У статті систематизовано фактори, що провокують виникнення ризиків ЛДОЗШ з поділом їх на зовнішні та внутрішні. Досліджено взаємозв'язок ризиків ЛДОЗШ із типовими ризиками банку. Описано теоретичні засади запропонованої системи управління банківськими ризиками ЛДОЗШ, яка повинна бути прописана в нормативних документах банку, органічно вписуватися в загальну стратегію банку з управління активами і пасивами. У статті наведено етапи реалізації системи управління, описано принципи, існуючі стратегії, методи оцінки та методи управління ризиками ЛДОЗШ у банківській установі.

Ключові слова: банк; банківські ризики; ризики легалізації доходів; отриманих злочинним шляхом; ризик-орієнтований підхід; система управління ризиками легалізації доходів; отриманих злочинним шляхом.

Література

1. Алифанова Е.Н. Развитие методических подходов к управлению рисками финансовых институтов в сфере ПОД/ФТ. Финансы и кредит. 2014. № 6. С. 31—40.
2. Байдукова Н.В. Актуальные вопросы, регулирующие рынок платежных услуг. Вестник Оренбургского государственного университета. 2009. № 1.
3. Басс А.Б. Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов. Финансы и кредит. 2010. №26. С. 29—38.
4. Бережний О.М., Дмитров С.О., Меренкова О.В., Медвідь Т.А., Ващенко О.М. Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку: монографія / за заг. ред. О.М. Бережного. Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. 114 с.
5. Бойко А.О., Лєонов С.В., Боженко В.В., Лучко І.В. Роль та значення Національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 3 (15). С. 137—142.
6. Воробьева И.Г. Систематизация инструментов управления рисками финансовых институтов в сфере отмывания денег или финансирования терроризма и направления повышения их эффективности. Финансовые исследования: электронный научный журнал. 2013. С. 21.
7. Глущенко О.О., Семеген І.Б. Антилегалізаційний фінансовий моніторинг: ризик-орієнтований підхід: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Р.А. Слав'юка. Київ: УБС НБУ, 2014. 386 с.
8. Дзедзик І.Б. Місце ризиків у системі фінансового моніторингу операцій банківської установи. Регіональна економіка. 2008. № 4. С. 109—114.
9. Дмитров С.О., Медвідь Т.А. Новітня компонента в системі банківських ризиків. Науковопрактичний журнал Вісник Національного банку України. 2010. № 4 (170). С. 11—14.
10. Єгоричева С.Б. Організація фінансового моніторингу в банках навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 292 с.
11. Єпіфанов А.О., Васильєва Т.А., Козьменко С.М. Управління ризиками банків: монографія у 2 томах. Т. 1: Управління ризиками базових банківських операцій / за ред. А.О. Єпіфанова, Т.А. Васильєвої. Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. — 283 с.
12. Каратаев М.В. Риск вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов: сущность, классификация и оценка последствий. Финансы и кредит. 2009. № 31. С. 56.
13. Керівництво ФАТФ щодо застосування ризик-орієнтованого підходу для банківського сектору. URL: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160805/rek%201.pdf
14. Ковалева С.Е. Виды рисков кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и особенности управления ими в российской банковской практике. Управление экономическими системами. 9/2013. URL: http://www.uecs.ru/makroekonomika/item/2347-2013— 09-16-08-05-52
15. Ковалева С.Е. Совершенствование управления рисками кредитных организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем: дис.... кандидата экономических наук: 08.00.10 / Ковалева С.Е. Москва. 2013, 162 с. URL: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/152218/0-803782.pdf?sequence=-1
16. Корженівський Я.В. Національна система оцінки ризиків відмивання коштів: проблеми нормативно-правового удосконалення. Наше право. 2014. № 3. С. 67—73.
17. Краліч В.Р. Фінансовий моніторинг у забезпеченні функціонування системи економічної безпеки банківських установ в України: автореф. дис. … канд. ек. наук: спец. 21.04.02. Київ, 2010. 22 с.
18. Кузьменко О.В. Бойко А.О., Полюхович В.М. Розвиток методичних засад моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування. Економіка та держава. 2017. № 2. С. 46—55.
19. Лебедева М.Е., Вагизова В.И. Региональные банки — одна из важнейших составляющих банковской системы России. Журнал правовых и экономических исследований. 2013. № 2.
20. Леонова Н.Г. Романова А.А. Риск-ориентированный подход в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Электронное научное издание "Ученые заметки ТОГУ". 2017. С. 1—5.
21. Молова Л.А. Управление риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-riskom-vovlecheniya-banka-v-protsessy-legalizatsii-prestupnyh-dohodov-1/viewer
22. Мордань Є.Ю. Давиденко Ю.С. Сутність банківських ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у аспекті детінізації економіки України. Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: збірник матеріалів V Всеукр. наук.-практ. on-line конференції: (м. Суми, 19-20 листопада 2020 р.) ННІ БТ "УАБС" СумДУ. — Суми: СумДУ, 2020. С. 51—54.
23. Мордань Є.Ю., Діденко К.В. Виникнення ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у банківських установах. Актуальні проблеми розвитку фінансової системи України в умовах інтеграційних та глобалізаційних процесів: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 22 червня 2020 р.) Херсон, 2020. С. 117—119.
24. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу / Постанова Правління НБУ від 19.05.2020 року № 65. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text
25. Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах / Постанова Правління НБУ від 11.06.2018 № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text
26. Ревенков П.В., Дудка А.Б., Воронин А.Н., Каратаев М.В. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. Москва: КНОРУС: ЦИПСиР, 2012. 140 с.
27. Синявская Т.Г. Маленко В.И. Подходы к классификации рисков финансовых институтов в сфере отмывание денег или финансирование терроризма. Финансовые исследования: электронный научный журнал. 2012. № 3. С. 51—59.
28. Уткіна О.В. Система управління банківськими ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: дис. … к-та еконо. наук: 08.00.08. ДВНЗ "Університет банківської справи". Київ, 2019. 218 с.
29. Худокормова М.І. Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільноти Актуальні проблеми економіки 2011. № 6. С. 226—232.
30. Шаманина Е.И. Противодействие легализации незаконных доходов в банковской системе Российской Федерации: опыт и пути развития: дис... к-та екон. наук: 08.00.10. Москва, 2014. 221 с. URL: https://guu.ru/files/referate/2014/shamanina_e_dis.pdf

Ye. Mordan, E. Bondarenko, Ya. Kalchenko, Yu. Davydenko

BANKING RISKS OF MONEY LAUNDERING: ESSENCE, TYPES AND MANAGEMENT SYSTEM

Summary

The article discusses the approaches of scientists to understanding the nature of money laundering risks in banks and found that most scholars consider the risks of money laundering in fragments, focusing only on some aspects, or the reasons for their occurrence, or the consequences of their implementation, which greatly narrows his understanding. The paper details the objects of management in terms of types of money laundering risks in banks, namely customer risk, country risk and product / service risk. External (socio-economic, geographical) and internal (organizational, financial, informational, technological) factors of income money laundering risks in banks are described. The interrelationships of income legalization risks with other typical risks of the bank, in particular with strategic, operational, reputational, credit, market, compliance risks and country and liquidity risks, are considered and characterized. Based on the generalization of existing research, the author's definition of the concept of " money laundering risk-management in banks" is formed. The proposed system of money laundering risk-management in banks should be based on the methods and principles prescribed in the bank's regulations, fit organically into the overall strategy of the bank for asset and liability management, and include the following stages: defining goals, principles, objectives and resources for risk management; development of methods and assessment of the effectiveness of risk management; risk identification, collection of risk information, risk analysis, indicative risk assessment, choice of management method, risk assessment, evaluation results, decision-making, control over the implementation of decisions. The article describes the principles (adaptability, efficiency and awareness, continuity and complexity, confidentiality, prudence and dynamism), existing strategies (risk tolerance, moderate risk acceptance, risk localization, maximum risk avoidance, risk limitation associated with the purchase of insurance), methods of assessment (rating, rapid assessment, probabilistic, expert assessments) and methods of management (avoidance, transfer) of money laundering risks in banks.

Keywords: ank; banking risks; risks of money laundering; risk-oriented approach; risk management system of money laundering.

References

1. Alifanova, E. N. (2014), "Development of methodological approaches to risk management of financial institutions in the area of AML / CFT)", Finansy i kredit, vol. 6, pp. 31—40.
2. Bajdukova, N. V. (2009), "Current issues regulating the payment services market ", Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 1.
3. Bass, A. B. (2010), "Fundamentals of risk management of involving a bank in the processes of money laundering", Finansy i kredit, vol. 26, pp. 29—38.
4. Berezhnyj, O. M. Dmytrov, S. O. Merenkova, O. V. Medvid', T. A. and Vaschenko, O. M. (2010), Otsinka ta upravlinnia ryzykom vykorystannia posluh dlia lehalizatsii kryminal'nykh dokhodiv abo finansuvannia teroryzmu v komertsijnomu banku [Assessing and managing the risk of using services for money laundering or terrorist financing in a commercial bank], DVNZ "UABS NBU", Sumy, Ukraine.
5. Bojko, A. O. Lieonov, S. V. Bozhenko, V. V. And Luchko, I. V. (2018), "The role and significance of the National system of counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime in the current conditions of development of the financial market of Ukraine", Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 3, pp. 137—142.
6. Vorob'eva, I. G. (2013), "Systematization of risk management tools of financial institutions in the field of money laundering or terrorist financing and ways to improve their efficiency", Finansovye issledovanija: jelektronnyj nauchnyj zhurnal, p. 21.
7. Hluschenko, O. O. Semehen, I. B. and Slav'iuka, R. A. (2014), Antylehalizatsijnyj finansovyj monitorynh: ryzyk-oriientovanyj pidkhid [Anti-legalization financial monitoring: a risk-oriented approach], UBS NBU, Kyiv, Ukraine.
8. Dzedzyk, I. B. (2008), "The place of risks in the system of financial monitoring of operations of a banking institution", Rehional'na ekonomika, vol. 4, pp. 109—114.
9. Dmytrov, S. O. and Medvid', T. A. (2010), "The newest component in the system of banking risks", Naukovopraktychnyj zhurnal Visnyk Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 4 (170), pp. 11—14.
10. Yehorycheva, S. B. (2014) Orhanizatsiia finansovoho monitorynhu v bankakh [Organization of financial monitoring in banks], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
11. Yepifanov, A. O. Vasyl'ieva, T. A. and Koz'menko, S. M. (2012), Upravlinnia ryzykamy bankiv [Bank risk management], DVNZ "UABS NBU", Sumy, Ukraine.
12. Karataev, M. V. (2009), "The risk of involving a bank in the processes of money laundering: essence, classification and assessment of consequences", Finansy i kredit, vol. 31, p. 56.
13. FATF (2014), "FATF Guidelines for Applying a Risk-Oriented Approach to the Banking Sector", available at: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20160805/rek%201.pdf (Accessed 20 Dec 2020).
14. Kovaleva, S. E. (2013), "Types of risks of credit institutions in the field of combating money laundering, and peculiarities of their management in Russian banking practice", Upravlenie jekonomicheskimi sistemami, [Online], vol. 9, available at: http://www.uecs.ru/makroekonomika/item/2347-2013— 09-16-08-05-52 (Accessed 20 Dec 2020).
15. Kovaleva, S. E. (2013), "Improving risk management of credit institutions in the field of combating money laundering", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Finansovyj universitet pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii, Moscow, Russia, available at: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/152218/0-803782.pdf?sequence=-1 (Accessed 20 Dec 2020).
16. Korzhenivs'kyj, Ya. V. (2014), "National money laundering risk assessment system: problems of regulatory improvement", Nashe pravo, vol. 3, pp. 67—73.
17. Kralich V. R. (2010), "Financial monitoring in ensuring the functioning of the system of economic security of banking institutions in Ukraine", Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
18. Kuz'menko, O. V. Bojko, A. O. and Poliukhovych, V. M. (2017), "Development of methodological bases for modeling the risk of a banking institution in relation to the use of its services for money laundering or terrorist financing during inspections", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 46—55.
19. Lebedeva, M. E. and Vahyzova, V. Y. (2013), "Regional banks are one of the most important components of the Russian banking system", Zhurnal pravovykh y ekonomycheskykh yssledovanyj, vol. 2.
20. Leonova, N. G. and Romanova, A. A. (2017), "Risk-based approach in combating money laundering and terrorist financing", Jelektronnoe nauchnoe izdanie "Uchenye zametki TOGU", pp. 1—5.
21. Molova, L. A. (2014), "Management of the risk of involving the bank in the processes of money laundering", available at: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-riskom-vovlecheniya-banka-v-protsessy-legalizatsii-prestupnyh-dohodov-1/viewer (Accessed 20 Dec 2020).
22. Mordan, Ye. Yu. and Didenko, K. V. (2020), "The emergence of risks of legalization of proceeds from crime in banking institutions", Aktual'ni problemy rozvytku finansovoi systemy Ukrainy v umovakh intehratsijnykh ta hlobalizatsijnykh protsesiv. I Vseukrains'ka naukovo-praktychna konferentsiia [Actual problems of development of the financial system of Ukraine in the conditions of integration and globalization processes. The first All-Ukrainian scientific-practical conference], Khersons'kyj natsional'nyj tekhnichnyj universytet, Kherson, Ukraine, pp. 117—119.
23. Mordan, Ye. Yu. and Davydenko, Yu.S. (2020), "The essence of banking risks of legalization of proceeds from crime in terms of de-shadowing of Ukraine's economy", Problemy ta perspektyvy rozvytku finansovo-kredytnoi systemy Ukrainy. V Vseukrains'ka naukovo-praktychna on-line konferentsiia [Problems and prospects of development of the financial and credit system of Ukraine. Fifth All-Ukrainian scientific-practical on-line conference], NNI BT "UABS" SumDU, Sumy, Ukraine, pp. 51—54.
24. Board of the National Bank of Ukraine (2020), Decree "On approval of the Regulation on financial monitoring by banks", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0065500-20#Text (Accessed 20 Dec 2020).
25. Board of the National Bank of Ukraine (2018), Decree " On approval of the Regulations on the organization of the risk management system in banks of Ukraine and banking groups", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text (Accessed 20 Dec 2020).
26. Revenkov, P. V. Dudka, A. B. Voronin, A. N. and Karataev, M. V. (2012), Finansovyj monitoring: upravlenie riskami otmyvanija deneg v bankah [Financial monitoring: money laundering risk management in banks], KNORUS: CIPSiR, Moscow, Russia.
27. Sinjavskaja, T. G. and Malenko, V. I. (2012), "Approaches to the classification of risks of financial institutions in the field of money laundering or terrorist financing", Finansovye issledovanija: jelektronnyj nauchnyj zhurnal, vol. 3, pp. 51—59.
28. Utkіna, O.V. (2019), "The system of management of bank risers of legalization of income, taken away by the evil way", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, DVNZ "Universytet bankivs'koi spravy", Kyiv, Ukraine.
29. Khudokormova, M. I. (2011), "Risk management of money laundering as the latest requirement of the world community", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 6, pp. 226—232.
30. Shamanina, E. I. (2014), "Countering the legalization of illegal income in the banking system of the Russian Federation: experience and ways of development", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Moscow, Russia, available at: https://guu.ru/files/referate/2014/shamanina_e_dis.pdf (Accessed 20 Dec 2020).

№ 1 2021, стор. 115 - 123

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 981

Відомості про авторів

Є. Ю. Мордань

к. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

Ye. Mordan

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance, Banking and Insurance,Sumy State University, Sumy

ORCID:

0000-0002-3942-1262


Є. К. Бондаренко

к. е. н., асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

E. Bondarenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

ORCID:

0000-0003-0525-6948


Я. І. Кальченко

студентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

Ya. Kalchenko

student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

ORCID:

0000-0002-7399-0928


Ю. С. Давиденко

студентка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет, м. Суми

Yu. Davydenko

student of the Department of Finance, Banking and Insurance, Sumy State University, Sumy

ORCID:

0000-0001-9271-6572

Як цитувати статтю

Мордань Є. Ю., Бондаренко Є. К., Кальченко Я. І., Давиденко Ю. С. Банківські ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: сутність, види та система управління. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 115–123. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.115

Mordan, Ye., Bondarenko, E., Kalchenko, Ya. and Davydenko, Yu. (2021), “Banking risks of money laundering: essence, types and management system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 115–123. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.115

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.