EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У ГЕНЕРАЛЬНОМУ ГУБЕРНАТОРСТВІ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
З. В. Мокринська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.108

УДК: 657.1

З. В. Мокринська

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У ГЕНЕРАЛЬНОМУ ГУБЕРНАТОРСТВІ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Анотація

У статті досліджено зміну організації обліку промислових підприємств у період Другої світової війни на території Генерального губернаторства. Історія розвитку бухгалтерського обліку та його минула практика дозволили сформуватися сучасним обліковим системам. Звісно, історичні потрясіння суспільства, зокрема, економічні кризи, революції чи війни, не могли знівелювати значення праці бухгалтерів та необхідність реєстрації господарських операцій. Більше того, саме завдяки таким історичним періодам можна прослідкувати та проаналізувати чіткий взаємозв'язок між державним регулюванням обліку відповідно до потреб того часу, дослідити сутність та значення впливу бухгалтерського обліку як ключового елемента відображення подальших суспільних змін. Тому у статті визначено вплив на облік підприємства зміни у інформаційних потребах та пріоритетах німецької влади. Варто зазначити, що для окупаційної влади бухгалтерський облік був ще одним інструментом контролю, який максимально використовували для реалізації своїх цілей. В роки Другої світової війни на окупованій території бухгалтерський облік виконував ряд завдань: оцінку активів, пасивів та результатів діяльності підприємства, контроль витрат та аналіз цін, визначення прибутковості підприємства та планування. Для ефективної реалізації цих завдання на території Генерального губернаторства і було введено в дію єдиний план рахунків для промислових підприємств, який дозволив систематизувати бухгалтерського обліку шляхом збору та упорядкування всіх записів та змін, які вони викликають на відповідних рахунках. Проаналізовано передумови реформи бухгалтерського обліку на території Генерального губернаторства. Визначено причини, які призвели до уніфікації обліку через запровадження єдиного плану рахунків для промислових підприємств. Надано порівняння мінімального та звичайного плану рахунків для промислових підприємств Генерального губернаторства. Розкрито основні етапи переходу на єдиний план рахунків для промислових підприємств. Ця стаття не має на меті пропаганду нацистської ідеології, а всі зібрані та представлені матеріали мають лише науковий характер.

Ключові слова: бухгалтерський облік; план рахунків; промислові підприємства; Генеральне губернаторство; Друга світова війна.

Література

1. Белоусов А.И., Зеленина А.В. Особенности бухгалтерского учета в период Великой отечественной войны. Вестник Ставропольского государственного университета. 2010. № 68. C. 13—17.
2. Цыганков К.Ю. Бухгалтерский учет в СССР в годы Великой отечественной войны. Сибирская финансовая школа. 2015. №6. C. 185—187.
3. Cremers P. Wskazоwki dla uzgodnienia ksiegowosci podlug minimalnego planu kont dla zakladow przemyslowych, nabywajacego moc obowifzujfcf z dn. 1. stycznia 1944 r. Mitteilungsblatt — Biuletyn Grupy Glywnej Gospodarki i Ruchu w Izbie Centralnej i Grup Glywnych Gospodarki Przemyslowej i Ruchu w Izbach Okregowych Dla Gospodarki. 1943. Nr. 21. S. 127—128.
4. Cremers Р. Przemysl a nowoczesna rachunkowosc w Generalnym Gubernatorstwie Mitteilungsblatt — Biuletyn Grupy Glywnej Gospodarki i Ruchu w Izbie Centralnej i Grup Glywnych Gospodarki Przemyslowej i Ruchu w Izbach Okregowych Dla Gospodarki. 1944. Nr. 12. S. 89.
5. Dekret w sprawie unormowania rachunkowosci przemyslowej gospodarki. Mitteilungsblatt — Biuletyn Grupy Glywnej Gospodarki i Ruchu w Izbie Centralnej i Grup Glywnych Gospodarki Przemyslowej i Ruchu w Izbach Okregowych Dla Gospodarki Ogylnej. 1943. Nr. 9. S. 3—4.
6. Gater R. Jednolity plan kont dla zakladow przemyslowych w Generalnym Gubernatorstwie: wytyczne dla wprowadzenia usystematyzowanej rachunkowosci = Der Einheitskontenplan fur Industriebetriebe im Generalgouvernement: Leitfaden fur die Einfuhrung eines geordneten Rechnungswesens. T. 1, Berlin: Beuth-Vertrieb, 1942. 101 s.
7. Instrukcja Grupy Glywnej Gospodarki Przemyslowej i Ruchu w Izbie Centralnej dla Ogolnej Gospodarki w Generalnym Gubernatorstwie, Grupa Przemyslu w sprawie zaprowadzenia prawidlowe rachunkowosci w zakladach przemyslowych GG. Mitteilungsblatt — Biuletyn Grupy Glywnej Gospodarki i Ruchuw Izbie Centralnej i Grup Glywnych Gospodarki Przemyslowej i Ruchu w Izbach Okrugowych Dla Gospodarki Ogylnej. 1943. Nr. 10. S. 3—7.
8. Knapheide O. Obowiazujacy jednolity plan kont dla przedsiebiorstw przemyslowych. Mitteilungsblatt — Biuletyn Grupy Glywnej Gospodarki i Ruchuw Izbie Centralnej i Grup Glywnych Gospodarki Przemyslowej i Ruchu w Izbach Okregowych Dla Gospodarki. 1943. Nr. 13. S.1—3.
9. Rozporzadzenie o zalozeniu spolek handlowych w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 15 listopada 1939 r. Dziennik Rozporzqdzen Generalnego Gubernatora dla Okupowanych Polskich Obszaryw. 1939. Nr. 6. S. 38.
10. Sarikas R., Djatej A. The Second World War and Soviet accounting. Accounting History. 2009. Vol 14, Nr. 1—2. Р. 35—54.
11. Turzynski M. Rachunkowosc czasu II wojny swiatowej w okupowanej Polsce: przypadek Generalnego Gubernatorstwa. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci. 2014. Tom 80 (136). S. 225—243.
12. Zuraw Р. Tozsamosc zawodowa ksiegowych. Wymiar historyczny, organizacyjny, menedzerski, etyczny i psychologiczny. Warszawa: Difin, 2018. 354 s.

Z. Mokrynska

FUNDAMENTAL OF ACCOUNTING FOR INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE GENERAL GOVERNMENT DURING WORLD WAR II

Summary

The article examines the change in accounting of industrial enterprises during World War II in the General Government. The history of accounting development and its past practice has allowed the formation of modern accounting systems. Of course, the historical upheavals of society, particularly economic crises, revolutions or wars, could not negate the importance of the work of accountants and the need to register business transactions. Moreover, through such historical periods, it is possible to trace and analyze the exact relationship between government regulation of accounting according to the needs of the time and explore the nature and significance of the impact of accounting as a critical element in reflecting further social change. Therefore, the article identifies the impact on the company's accounting changes in the German government's information needs and priorities. It is worth noting that accounting was another tool of control for the occupying power, which was used to the maximum to achieve their goals. During the World War II, in the occupied territories, accounting performed several tasks: assessment of assets, liabilities and results of the enterprise, cost control and price analysis, determining the enterprise's profitability and planning. To effectively implement these tasks in the General Government's Office and introduced a single chart of accounts for industrial enterprises, which allowed to systematize accounting by collecting and organizing all the records and changes that they cause in the relevant accounts. The preconditions of accounting reform on the territory of the General Government are analyzed. The reasons that led to the unification of accounting by introducing a single chart of accounts for industrial enterprises are identified. A comparison of the minimum and usual chart of accounts for industrial enterprises of the General Government is given. The main stages of the transition to a single chart of accounts for industrial enterprises are revealed. This article is not intended to promote Nazi ideology, and all materials collected and presented are scientific only.

Keywords: accounting; chart of accounts; industrial enterprises; General Government; World War II.

References

1. Belousov, A.Y. and Zelenyna A.V. (2010), "Features of accounting during the Great Patriotic War", Vestnyk Stavropol'skoho hosudarstvennoho unyversyteta, vol. 68, pp. 13—17.
2. Tsyhankov, K. Yu. (2015), "Accounting in the USSR during the Great Patriotic War", Sybyrskaia fynansovaia shkola, vol. 6, pp. 185—187.
3. Cremers, P. (1943), "Guidelines for the reconciliation of accounting according to the minimum chart of accounts for industrial plants, acquiring the validity of January 1, 1944", Biuletyn Grupy Glownej Gospodarki i Ruchu w Izbie Centralnej i Grup Glownych Gospodarki Przemyslowej i Ruchu w Izbach Okregowych Dla Gospodarki, vol. 21, pp. 127—128.
4. Cremers, R. (1944), "Industry and modern accounting in the General Government", Biuletyn Grupy Glownej Gospodarki i Ruchu w Izbie Centralnej i Grup Glownych Gospodarki Przemyslowej i Ruchu w Izbach Okregowych Dla Gospodarki, vol. 12, pp. 89.
5. Central Chamber and the Main Groups of Industrial Economy and Movement in District Chambers for General Economy (1943), "Decree on the regulation of industrial accounting of the economy", Dekret w sprawie unormowania rachunkowosci przemyslowej gospodarki. Mitteilungsblatt — Biuletyn Grupy Glownej Gospodarki i Ruchu w Izbie Centralnej i Grup Glownych Gospodarki Przemyslowej i Ruchu w Izbach Okregowych Dla Gospodarki Ogolnej, vol. 9, pp. 3—4.
6. Gater, R. (1942), "Uniform chart of accounts for industrial plants in the General Government: guidelines for the implementation of structured accounting", Der Einheitskontenplan fur Industriebetriebe im Generalgouvernement: Leitfaden fur die Einfuhrung eines geordneten Rechnungswesens, vol. 1, Beuth-Vertrieb, Berlin.
7. General Economy and Traffic Group at the Central Chamber for General Economy in the General Government (1943), "Instruction of the General Economy and Traffic Group at the Central Chamber for General Economy in the General Government, Industry Group on the implementation of correct accounting in industrial plants of the General Government", Biuletyn Grupy Glownej Gospodarki i Ruchuw Izbie Centralnej i Grup Glownych Gospodarki Przemyslowej i Ruchu w Izbach Okregowych Dla Gospodarki Ogelnej, vol. 10, pp. 3—7.
8. Knapheide, O. (1943), "Uniform chart of accounts for industrial enterprises in force", Biuletyn Grupy Glownej Gospodarki i Ruchuw Izbie Centralnej i Grup Glownych Gospodarki Przemyslowej i Ruchu w Izbach Okregowych Dla Gospodarki, vol. 13, pp. 1—3.
9. General Governor for the Occupied Polish Areas (1939), "Rozporzadzenie o zalozeniu spolek handlowych w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 15 listopada 1939 r.", Dziennik Rozporzadzen Generalnego Gubernatora dla Okupowanych Polskich Obszarow, vol. 6, p. 38.
10. Sarikas, R. and Djatej, A. (2009), "The Second World War and Soviet accounting", Accounting History, Vol. 14, No. 1—2, pp. 35—54.
11. Turzynski, M. (2014), "Accounting of the Second World War in occupied Poland: the case of the General Government", Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci, vol. 80 (136), pp. 225—243.
12. Zuraw, R. (2018), Tozsamosc zawodowa ksiegowych. Wymiar historyczny, organizacyjny, menedzerski, etyczny i psychologiczny [Professional identity of accountants. Historical, organizational, managerial, ethical and psychological dimension], Difin, Warszawa, Poland.

№ 1 2021, стор. 108 - 114

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 626

Відомості про авторів

З. В. Мокринська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Національний авіаційний університет, м. Київ

Z. Mokrynska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Auditing, National Aviation University, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6546-412X

Як цитувати статтю

Мокринська З. В. Основи організації бухгалтерського обліку для промислових підприємств у генеральному губернаторстві в період другої світової війни. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 108–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.108

Mokrynska, Z. (2021), “Fundamental of accounting for industrial enterprises in the general government during world war ii”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 108–114. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.108

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.