EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДВИЩЕННЯ ІМІДЖУ ВИРОБНИКІВ ПИВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЇХ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Н. С. Косар, Ю. Т. Савченко, Н. Є. Кузьо

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.98

УДК: 339.138:663.4

Н. С. Косар, Ю. Т. Савченко, Н. Є. Кузьо

ПІДВИЩЕННЯ ІМІДЖУ ВИРОБНИКІВ ПИВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЇХ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Анотація

Встановлено, що у сучасних умовах для досягнення своїх цілей у системі управління маркетингом виробники пива належну увагу повинні приділяти підвищенню свого іміджу на ринку. У статті з цією метою рекомендується розробляти певні соціальні заходи, що спрямовані на охорону ними довкілля, покращання умов праці та організацію відпочинку персоналу, підтримання вітчизняної науки, допомогу малозабезпечним і потребуючим та забезпечити належний рівень їх просування. Необхідність останнього підтверджена результатами зібраної та проаналізованої первинної маркетингової інформації. Дослідження свідчать, що імідж пивоварних підприємств на ринку формується не лише під впливом їх цілеспрямованої діяльності, але і спонтанно, тому даним підприємствам необхідно постійно його оцінювати та розробляти корегувальні заходи для досягнення бажаного рівня. У роботі подано перелік параметрів, які можуть бути використані для оцінювання стану корпоративного іміджу пивоварних компаній.

Ключові слова: ринок пива України; пивоварні компанії; управління маркетингом; заходи соціально-відповідального бізнесу; імідж підприємства.

Література

1. Строцюк Ю.В. Сутність та значення позитивного іміджу для підприємства. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління. 2010. № 684. С. 243—248.
2. Таранич А.В., Шаповал А.С. Особливості брендингової політики споживчих товарів. Економіка і організація управління. 2019. Вип. 1. С. 92—102.
3. Пасько М.І. Характеристика та особливості іміджу підприємства. Економіка розвитку. 2018. № 1 (85). С. 58—65.
4. Ліпич Л., Хілуха О., Кушнір М. Система формування іміджу підприємства. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2018. № 19. С. 82—85.
5. Божкова В.В. Теоретичні основи створення і підтримки регіонального іміджу підприємств. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_re/ 2010_7_2/8.pdf (дата звернення 24.12.2020).
6. Бондаренко С.М., Ліфар К.В. Імідж організації: сутність, зміст та основні етапи формування. Технології та дизайн. 2014. № 2 (11). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2014_2_14 (дата звернення 26.12.2020).
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 27.12.2020).
8. 10 найцікавіших фактів про пивоваріння в Україні. URL: https://24tv.ua/pivo_v_ukrayini_tsikavi_fakti_pro_pivovarinnya_v_ukrayini_n1186670 (дата звернення 23.12.2020 р.).
9. Офіційний сайт компанії AB InBev Efes Україна. URL: https://mind.ua/ru/companies/195-ab-inbev-efes-ukraina (дата звернення 25.12.2020).
10. Офіційний сайт ПрАТ "Карлсберг Україна". URL: http://www.carlsbergukraine.com (дата звернення 27.12.2020).
11. Офіційний сайт ПрАТ "Оболонь". URL: http://obolon.ua (дата звернення 25.12.2020).
12. Офіційний сайт ТОВ ТВК "Перша приватна броварня". URL: http://ppb.com.ua (дата звернення 25.10.2020).
13. Аналіз ринку крафтового пива в Україні. 2020 рік. URL: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-kraftovogo-piva-v-ukraine-2020-god (дата звернення 27.10.2020 р.)
14. Кузьо Н.Є., Косар Н.С., Кубрак Н.Р. Стратегії розвитку пивоварних компаній в Україні. Економіка та держава. 2020. № 2. С. 110—114.
15. Лютий І.О., Солодка О.О. Банківський маркетинг: підручник. Київ, 2009. 776 с.
16. Дмитрук В.І. Паблік рілейшнз як інструмент формування репутаційного капіталу підприємств сфери туризму. Review of transport economics and management. 2019. Вип. 1 (17) С. 115—126.

N. Kosar, Yu. Savchenko, N. Kuzo

IMPROVING THE IMAGE OF BREWERIES IN THE SYSTEM OF THEIR MARKETING MANAGEMENT

Summary

The analysis of scientific publications confirms the fact that in the modern conditions, commercial success of an enterprise can be achieved by a high positive corporate image, which improves enterprise's competitiveness by attracting new consumers and keeping the available ones. It also raises the enterprise's market positions. Basing on the research of the beer market and its competitive environment, it is determined that in the current conditions, to achieve the set goals in the system of marketing management, beer producers should pay much attention to improvement of the company's image at the market. In the article it is recommended for breweries to develop social measures, being focused on environmental protection, improvement of working conditions and organization of staff relaxation, contribution to domestic science, and support for low-income and needy people. However, the analysis of collected primary marketing information confirms that beer consumers get little information on the measures of socially responsible marketing of beer producers. Therefore, breweries should not only plan and organize such measures, but also better inform consumers about such actions in the system of their marketing communication. The research demonstrates that image of brewing companies at the market is developed not only under the impact of their principal activity, but also spontaneously. Therefore, such enterprises should evaluate and develop corrective measures to achieve the expected level. The works describes components, which can be used to evaluate conditions of the corporate image of breweries, particularly external and internal. Components of the external image of brewing companies include their image among consumers, market partners (primarily, suppliers and intermediaries), governmental structures and social one. It can be improved by means of external marketing measures. The internal image of breweries is the image it has among the staff. It is influenced be the developed measures of internal marketing. It is worth mentioning that the image of breweries at the market primarily depends on the quality of supplied goods. Therefore, brewing companies should conduct permanent monitoring and analysis of the information about them and their products in the Internet and mass media, consumers' satisfaction with the companies' products and their activity in total.

Keywords: eer market in Ukraine; breweries; marketing management; measures of socially responsible business; company's image.

References

1. Strotsiuk, Yu. V. (2010), "The essence and importance of a positive image for the company", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia: Problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 684, pp. 243—248.
2. Taranych, A. V. and Shapoval, A. S. (2019), "Peculiarities of consumer products branding policy", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 1, pp. 92—102.
3. Pasko, M. І. (2018), "Characteristics and special features of the image of an enterprise", Ekonomika rozvytku, vol. 1 (85), pp. 58—65.
4. Lipych, L. Khilukha, O. and Kushnir, M. (2018), "System of image formation of the enterprise", Naukovi zapysky Lvivskoho universytetu biznesu ta prava, vol. 19, pp. 82—85.
5. Bozhkova, V.V. (2010), "Theoretical bases of creation and support of regional image of the enterprises", available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_re/ 2010_7_2/8.pdf (Accessed 24 December 2020).
6. Bondarenko, S.M. and Lifar, K. V. (2014), "Image of organization: the essence, content and basic stages of formation", Tekhnolohii ta dyzain, vol. 2 (11), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2014_2_14 (Accessed 26 December 2020).
7. Official website State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 27 December 2020).
8. Economy 24tv (2019), "10 most interesting facts about brewing in Ukraine", available at: https://24tv.ua/pivo_v_ukrayini_tsikavi_fakti_pro_pivovarinnya_v _ukrayini_n1186670 (Accessed 23 December 2020).
9. Official website AB INBEV Efes Ukraine Company (2020), available at: https://abinbevefes.com.ua (Accessed 25 December 2020).
10. Official website PJSC Carlsberg (2020), available at: http://www.carlsbergukraine.com (Accessed 27 December 2020).
11. Official website компанії PJSC OBOLON (2020), available at: http://obolon.ua (Accessed 25 December 2020).
12. Official website TVK "Persha pryvatna brovarnia" LLC. (2020), available at: http://ppb.com.ua (Accessed 25 December 2020).
13. Pro-consulting (2020), "Analysis of the craft beer market in Ukraine. 2020 year", available at: https://pro-consulting.ua/ua/issledovanie-rynka/analiz-rynka-kraftovogo-piva-v-ukraine-2020-god (Accessed 27 December 2020).
14. Kuzo, N. Ye. Kosar, N. S. and Kubrak, N. R. (2020), "Development strategies of brewing companies in Ukraine", Ekonomika ta derzhava,vol. 2, pp. 110—114.
15. Liutyi, I.O. and Solodka, O.O. (2010), Bankivskyi marketynh [Banking marketing], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
16. Dmytruk, V.I. (2019), "Public relations as a tool for the formation of reputational capital of tourism enterprises", Review of transport economics and management, vol. 1 (17), pp. 115—126.

№ 1 2021, стор. 98 - 103

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 924

Відомості про авторів

Н. С. Косар

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

N. Kosar

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-0180-2630


Ю. Т. Савченко

к. е. н., асистент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

Yu. Savchenko

PhD in Economics, Assistant of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-2760-1757


Н. Є. Кузьо

старший викладач кафедри маркетингу і логістики, Національний університет "Львівська політехніка"

N. Kuzo

Senior Lecturer of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-0640-3276

Як цитувати статтю

Косар Н. С., Савченко Ю. Т., Кузьо Н. Є. Підвищення іміджу виробників пива в системі управління їх маркетинговою діяльністю. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 98–103. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.98

Kosar, N., Savchenko, Yu. and Kuzo, N. (2021), “Improving the image of breweries in the system of their marketing management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 98–103. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.