EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР
Ю. С. Герасименко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.92

УДК: 332.37

Ю. С. Герасименко

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

Анотація

У статті висвітлено оцінку рівня державної підтримки сільськогосподарських підприємств у перехідний період у виробництві сої, ріпаку та соняшнику. Наводяться приклади державної підтримки органічного виробництва в різних країнах світу. Окремо підкреслюється, що перехідний період до органічного виробництва породжує значні ризики для підприємств. Це обумовлено відсутністю в зазначений період сертифікатів на органічну продукцію та відмовою від використання хімічних речовин, що негативно впливає на рівень урожайності культур. З метою їх мінімізації та стимулюванні виробництва органічної продукції виникає об'єктивна потреба в державній підтримці цього напряму виробництва. Метою статті є оцінка рівня державної підтримки сільськогосподарських підприємств у перехідний період у виробництві сої, ріпаку та соняшнику. Автором було проведено розрахунок рівня державної підтримки сільськогосподарських підприємств в перехідний період при виробництві сої за даними 2019 року. Дослідження здійснювалось на прикладі сільськогосподарських підприємств Харківської області за даними 2019 року. Запропоновано авторський підхід для визначення державних дотацій при виробництві технічних культур на перехідний період від звичайного виробництва до органічного. В основі запропонованого підходу покладено необхідність компенсації втрат підприємств при відмові від використання хімічних засобів з врахування відповідного рівня інтенсивності виробництва. Розрахунки здійснювались по сої, ріпку та соняшнику. Всі підприємства по кожній культурі були поділено на групи за рівнем витрат хімічних речовин по кожній культурі на один гектар посівної площі. Досліджувана сукупність дорівнювала по сої — 95 підприємствам, ріпаку — 31 підприємства, соняшнику — 496 підприємств. По сої та ріпаку було виділено дві групи, а по соняшнику — шість. Визначено, що рівень державної підтримки по сої у відповідності з запропонованою методикою може дорівнювати від 433,4 грн/га до 564,7 грн/га в залежності від рівня інтенсивності, ріпаку — від 268,0 грн/га до 286,7 грн/га, соняшнику — від 1687 грн/га до 2917,8 грн/га. Підкреслюється, що розроблена методика може бути використана при розрахунку можливих дотацій на перехідний період по іншим культурам.

Ключові слова: державна підтримка; перехідний період; органічне сільське господарство; інтенсивність виробництва; дотації.

Література

1. Органічне виробництво в Україні. URL: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini
2. Білоусов Є.Ю. (2015). Принципи, напрями та механізми державної підтримки розвитку органічного землеробства в Україні. Молодий вчений. № 6. С. 74—77.
3. Вдовиченко А.В. (2016). Перспективні напрями державної підтримки органічного сільського господарства в Україні. Агросвіт. № 17. С. 44—49.
4. Мартинюк М.П. (2017). Державне регулювання органічного виробництва: стан та перспективи розвитку: матеріали доповідей учасників V Міжнародної науково-практичної конференції "Органічне виробництво і продовольча безпека". — Житомир: ЖНАЕУ. С. 5—10.
5. Маслак О.М. (2014). Міжнародний досвід державної підтримки виробництва органічної продукції. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. Вип. 8. С. 72—76.
6. Самсонова Я.О. Державно-правове забезпечення механізмів стимулювання виробництва органічної продукції. Проблеми законності. 2017. Вип. 139. С. 164—175.
7. Willer H. (2018), The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging trends / H. Willer, J. Lernoud. FiBL&IFOAM — Organic International. Germany: Medienhaus Plump, 348 p.
8. Kyrylov, Yurii et al. (2018), The world trends of organic production and consumption. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, [S.l.], vol. 40, no. 4, pр. 514—530.
9. Potapova N., Kachurovskyy S., Ushkalenko I. and Volontyr L. (2019), Formation of management mechanisms of warehousing logistics in ukrainian aic. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, no. 41 (3), рр. 343—353. URL: https://doi.org/10.15544/mts.2019.28
10. Новак Н.П. (2016). Світовий досвід державної підтримки виробництва органічної продукції. Ефективна економіка. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/efek_2016_6_26
11. Les chiffres clеs. URL: https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/
12. Soetriono Soetriono, Djoko Soejono, Evita Soliha Hani, Anik Suwandari, Bagus Shandy Narmaditya. (2020), Challenges and Opportunities for Agribusiness Development:Lesson from Indonesia Journal of Asian Finance, Economics and Business, vol. 7, no 9. pр. 791—800.
13. Sajadian M., Khoshbakht K., Liaghati H. and Veisi, H. (2017), Developing and quantifying indicators of organic farming using analytic hierarchy process. Ecological Indicators, no 83 (February), рр. 103—111. URL: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.07.047.
14. Kramol P., Thong-ngam K., Gypmantasiri P. and Davies W.P. (2006), Challenges in developing pesticide-free and organic vegetable markets and farming systems for smallholder farmers in north thailand, Acta Hortic. no. 699, рр. 243—252. DOI: 10.17660/ActaHortic.2006.699.28
15. Scott S., Si Z., Schumilas T., Chen A. (2014), Contradictions in state-and civil society-driven developments in China's ecological agriculture sector, Food Policy, vol. 45, рр. 158—166, ISSN 0306-9192, http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.08.002
16. Wang, Erpeng and Gao, Zhifeng and Heng, Yan and Shi, Lijia (2019), "Chinese consumers' preferences for food quality test/measurement indicators and cues of milk powder: A case of Zhengzhou, China". Food Policy. Elsevier. Vol. 89 (C).
17. Міжнародні акредитовані органи сертифікації. Стандарт Міжнародних акредитованих органів сертифікації з органічного виробництва і переробки. URL: http://organicstandard.com.ua/files/standards/ua/ec/V17%20Jan%20IACBs%20Equivalent%20EU%20Standard_ua.pdf

Y. Нerasymenko

CERTAIN ASPECTS OF FORMATION OF ECONOMIC MECHANISM OF STATE SUPPORT OF ORGANIC PRODUCTION OF TECHNICAL CULTURES

Summary

The article covers the assessment of the level of state support of agricultural enterprises in the transition period in the production of soybeans, rapeseed and sunflower. Examples of state support for organic production in different countries are given. It is emphasized that the transition to organic production poses significant risks for businesses. This is due to the lack of certificates for organic products in this period and the refusal to use chemicals, which negatively affects the level of crop yields. In order to minimize them and stimulate the production of organic products, there is an objective need for state support for this area of production. The purpose of the article is to assess the level of state support for agricultural enterprises in the transition period in the production of soybeans, rapeseed and sunflower. The author calculated the level of state support for agricultural enterprises in the transition period in soybean production according to 2019 data. The study was carried out on the example of agricultural enterprises of Kharkiv region according to 2019 data. The author's approach to the definition of state subsidies in the production of industrial crops for the transition period from conventional to organic production is proposed. The proposed approach is based on the need to compensate for losses of enterprises in the refusal to use chemicals, taking into account the appropriate level of production intensity. Calculations were made for soybeans, turnips and sunflowers. All enterprises for each crop were divided into groups according to the level of consumption of chemicals for each crop per hectare of sown area. The studied population was equal to soybeans — 95 enterprises, rapeseed — 31 enterprises, sunflower — 496 enterprises. Two groups were identified for soybean and rapeseed, and six for sunflower. It is determined that the level of state support for soybeans in accordance with the proposed method can be from 433,4 UAH / ha to 564,7 UAH / ha depending on the level of intensity, rapeseed — from 268,0 UAH / ha to 286,7 UAH / ha, sunflower — from 1687 UAH / ha to 2917,8 UAH / ha. It is emphasized that the developed technique can be used in the calculation of possible subsidies for the transition period for other crops.

Keywords: state support; transition; organic agriculture; production intensity; grants.

References

1. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), "Organic production in Ukraine", available at: https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini (Accessed 10 Dec 2020).
2. Bilousov, E. U. (2015), "Principles, directions and mechanisms of organic farming development state support in Ukraine", Molodij vchenij, vol. 6, pp. 74—77.
3. Vdovichenko, A. V. (2016), "Perspective directions of organic agriculture state support in Ukraine", AGROSVIT, vol.17, pp. 44—49.
4. Martinyuk, M. P. (2017), "Organic production state regulation: the status and development prospects", Materiali dopovidej uchasnikiv V Mizhnarodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi "Organichne virobnictvo i prodovolcha bezpeka" [Materials of reports of participants of the V International scientific and practical conference "Organic production and food safety"], ZhNAEU, Zhytomyr, Ukraine, pp. 5—10.
5. Maslak, O. M. (2014), "International experience of the organic production state support", Visnik Sumskogo nacionalnogo agrarnogo universitetu. Seriya: Ekonomika i menedzhment, vol. 8, pp. 72—76.
6. Samsonova, Y. (2017), "State and legal support of mechanisms to stimulate the production of organic products", Problems of legality, vol. 139, pp. 164—175.
7. Willer, H. and Lernoud, J. (2018), The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging trends, FiBL&IFOAM — Organic International, Medienhaus Plump, Germany.
8. Kyrylov, Y. (2018), "The world trends of organic production and consumption", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 40, no. 4, pр. 514—530.
9. Potapova, N. Kachurovskyy, S. Ushkalenko, I. and Volontyr, L. (2019), "Formation of management mechanisms of warehousing logistics in ukrainian aic.", Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol.41(3), рр. 343—353. https://doi.org/10.15544/mts.2019.28
10. Novak, N. P. (2016), "World experience of state support of organic production", Efficient economy, vol. 6, available at: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/efek_2016_6_2 (Accessed 10 Dec 2020).
11. AgenceBIO (2020), "Les chiffres cl?s",. available at: https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/ (Accessed 10 Dec 2020).
12. Soejono, S. D. Hani, E. S. Suwandari, A. and Narmaditya, B. S. (2020), "Challenges and Opportunities for Agribusiness Development:Lesson from Indonesia", Journal of Asian Finance, Economics and Business, vol. 7, no 9, pр. 791—800.
13. Sajadian, M. Khoshbakht, K. Liaghati, H. and Veisi, H. (2017), "Developing and quantifying indicators of organic farming using analytic hierarchy process", Ecological Indicators, vol. 83, рр. 103—111. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.07.047
14. Kramol, P. Thong-ngam, K. Gypmantasiri, P. and Davies, W.P. (2006), "Challenges in developing pesticide-free and organic vegetable markets and farming systems for smallholder farmers in north thailand", Acta Hortic, vol. 699, рр. 243—252. DOI: 10.17660/ActaHortic.2006.699.28
15. Scott, S. Si, Z. Schumilas, T. and Chen, A. (2014), "Contradictions in state-and civil society-driven developments in China's ecological agriculture sector", Food Policy, vol. 45, рр. 158—166. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodpol.2013.08.002
16. Erpeng, W. Zhifeng, G. Yan, H. and Lijia, S. (2019), "Chinese consumers' preferences for food quality test/measurement indicators and cues of milk powder: A case of Zhengzhou, China", Food Policy, Elsevier, vol. 89.
17. Organic Standard (2017), "International accredited certification bodies. Standard of International Accredited Certification Bodies for Organic Production and Processing", available at: http://organicstandard.com.ua/files/standards/ua/ec/V17%20Jan%20IACBs%20Equivalent%20EU%20Standard_ua.pdf (Accessed 10 Dec 2020).

№ 1 2021, стор. 92 - 97

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 633

Відомості про авторів

Ю. С. Герасименко

к. е. н., доцент кафедри статистики і економічного аналізу, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

Y. Нerasymenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Statistics and Economic Analysis, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaeva

ORCID:

0000-0002-8888-7472

Як цитувати статтю

Герасименко Ю. С. Окремі аспекти формування економічного механізму державної підтримки органічного виробництва технічних культур. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 92–97. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.92

Нerasymenko, Y. (2021), “Certain aspects of formation of economic mechanism of state support of organic production of technical cultures”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 92–97. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.92

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.