EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВОПИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
О. В. Бугров, О. О. Бугрова, І. О. Лук'янчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.61

УДК: 330.322:336

О. В. Бугров, О. О. Бугрова, І. О. Лук'янчук

СВОПИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Анотація

Стаття розкриває сутність і механізм дії свопів в умовах невизначеності, а також у контексті ризик менеджменту під час укладення відповідних угод на позабіржовому ринку. Розкрито механізм виникнення можливих фінансових вигід або втрат для сторін своп контрактів. Досліджено, що через особливості ринку своп контрактів і насамперед через неможливість і навіть недоцільність жорсткого регулювання цього специфічного сегменту, основними напрямами його удосконалення можуть бути визнані (1) регламентація відносин учасників ринку шляхом створення базових правил укладення своп угод (модельних контрактів і низки альтернативних їх параграфів) і (2) розвиток ринку шляхом запровадження ефективних моделей ризик менеджменту (які були б одночасно і дієвими, і простими). В рамках оцінки доцільності укладення свопів запропонована модель на основі методології "вигоди-витрати", з урахуванням теорії ймовірностей і вартості грошей у часі. Пропонована концептуальна модель прийняття рішень щодо укладення своп угод, на основі прогнозування руху грошових коштів за трьома сценаріями, розрахунку відповідних NPV і PERT оцінки, дозволить зменшити кількість випадків, коли сторона, яка винна кошти, не в змозі впоратися з надвисокими зобов'язаннями по контракту. Таким чином, ринок із застосуванням цієї моделі стане більш безпечним для учасників, а ймовірність його перетворення в загрозливий фінансовий міхур знизиться.

Ключові слова: своп; хеджування; невизначеність; ризик; вартість грошей у часі; контракт; теорія ігор.

Література

1. Бугрова О.О. Методологічні основи оцінки ризику при прийнятті інвестиційних рішень / О.О. Бугрова // Економіка України. — 2003. — №10. — С. 29—32.
2. Дема Д.І. Фінансовий ринок: навч. посібник / Д.І. Дема, І.В. Абрамова, Л.В. Недільська.: [за заг. ред. Д.І. Деми]. — Житомир: ЖНАЕУ, 2017. — 448 с.
3. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок". — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text
4. Здреник В.С. Складові похідних фінансових інструментів та їх класифікація для потреб бухгалтерського обліку / В.С. Здреник // Міжнародний збірник наукових праць. — 2008. — № 2 (11). — С. 109—123.
5. Кац С.В. Валютні та процентні свопи на міжнародному та національному ринках / С.В. Кац // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2014. — № 3 (43). — С. 22—30.
6. Падалко Т.М. Свопові угоди в світовій фінансовій системі / Т.М. Падалко, А.О. Падалко // Вісник соціально-економічних досліджень. — 2009. — №35. — С. 437—441.
7. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17#Text
8. Постанова Правління Національного банку України №104 від 15.03.2004 р. "Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04#Text
9. Проект Закону України "Про похідні (деривативи)". — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF4X400A.html
10. Резнік Н.П. Фінансові деривативи: навчальний посібник / Н.П. Резнік, В.О. Яворська, А.М. Слободяник, Н.В. Хміль. — К.: Вид-во КиМУ, 2017. — 480 с.
11. Солодка О. Кредитний дефолт ний своп у механізмі перерозподілу кредитного ризику / О. Солодка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2015. — 2 (167). — С. 85—91.
12. Солодкий М.О. Основи біржової діяльності: навчальний посібник / Солодкий М.О., Резнік Н.П., Яворська В.О.: [за ред. Солодкого М.О.]. — К.: ЦП Компринт, 2017. — 450 с.
13. Солодкий М.О. Товарні деривативи: теорія і практика / М.О. Солодкий // Моніторинг біржового ринку. — 2014. — № 7 (26). — С. 19—27.
14. Berg, Eric N. (1987). Fed acts on banks' swap risk. The New York Times. — March 5. — P.1.
15. ISDA Legal Guidelines for Smart Derivatives Contracts: Interest Rate Derivatives. (2020). International Swaps and Derivatives Association, Inc.

O. Bugrov, O. Bugrova, I. Lukyanchuk

SWAPS IN THE FINANCIAL MARKET: DECISION-MAKING IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

Summary

The article reveals the nature and mechanism of swaps in conditions of uncertainty, as well as in the context of risk management in concluding relevant agreements on the OTC market. In the period of economic turbulence, this topic becomes especially relevant. A joint classification of swaps by contract subject and degree of flexibility in the terms of the agreement is proposed. In this case, flexibility may relate to the possibility of making changes to the contract and the execution of the contract under various stipulated options. The mechanism of occurrence of possible financial benefits or losses for the parties of swap contracts is revealed. It is investigated that due to the peculiarities of the swap contract market and, first of all, due to the impossibility and even inexpediency of strict regulation of this specific segment, the main directions of its improvement can be recognized:
— regulation of relations between market participants by creating basic rules for concluding swap agreements (model contracts and a number of alternative paragraphs);
— market development through the introduction of effective risk management models (which would be both effective and simple).
A swap deal, on the one hand, is a risk hedging tool and, on the other hand, represents a certain business bet. As part of the assessment of the feasibility of swaps, a model is based on the methodology of "benefit-cost" analysis (taking into account the theory of probabilities and the time value of money). The parties usually decide to enter into a swap agreement remotely, with passion, very quickly and under pressure. Thus, in such conditions, it is advisable to apply a convenient and simple model for calculating the integrated expected result. The proposed conceptual decision-making model for swap agreements is based on forecasting cash flows under three scenarios, calculating the NPV of these scenarios and the overall PERT estimate. This approach will reduce the number of cases where the party who owes the funds is unable to cope with the excessive obligations under the contract. Thus, the market using the proposed model will be safer for participants, and the likelihood of its transformation into a threatening financial bubble will be reduced. The general program for improving the swap contract market in Ukraine should consist of the following four sections: (1) organizational development, (2) statistics and analytics, (3) standardization and modeling, (4) digitalization.

Keywords: swap; hedging; uncertainty; risk; time value of money; contract; game theory.

References

1. Bugrova, O. O. (2003), "Methodological bases of risk assessment in making investment decisions", Economy of Ukraine, vol. 10, pp. 29—32.
2. Dema, D. I. Abramova I. V. and Nedilskaya L. V. (2017), Finansovyj rynok [Financial market], ZhNAEU, Zhytomyr, Ukraine.
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine "On Securities and Stock Market", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text (Accessed 10 Dec 2020).
4. Zdrenik, V. S. (2008), "Components of derivative financial instruments and their classification for the needs of accounting", International collection of scientific works, vol. 2 (11), pp. 109—123.
5. Katz, S. V. (2014), "Currency and interest rate swaps in the international and national markets", Regional Business Economics and Management, vol. 3 (43), pp. 22—30.
6. Padalko, T. M. (2009), "Swap agreements in the world financial system", Bulletin of socio-economic research, vol. 35, pp. 437—441.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "The Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (Accessed 10 Dec 2020).
8. Board of the National Bank of Ukraine №104 (2004), Resolution "Guidelines for Bank Inspection" Risk Assessment System", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04#Text (Accessed 10 Dec 2020).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Draft Law of Ukraine "On Derivatives (Derivatives)", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JF4X400A.html (Accessed 10 Dec 2020).
10. Reznik, N. P. Yavorska, V. O. Slobodyanyk, A. M. and Khmil, N. V. (2017), Finansovi deryvatyvy [Financial derivatives], KiMU Publishing House, Kyiv, Ukraine.
11. Solodka, O. (2015), "Credit default swap in the mechanism of credit risk redistribution", Visnyk of Kyiv National Taras Shevchenko University, vol. 2 (167), pp. 85—91.
12. Solodky, M. O. Reznik, N. P. and Yavorskaya, V. O. (2017), Osnovy birzhovoi diial'nosti [Fundamentals of exchange activity], CP Comprint, Kyiv, Ukraine.
13. Solodky, M. O. (2014), "Commodity derivatives: theory and practice", Monitoring the stock market, vol. 7 (26), pp. 19—27.
14. Berg, E. N. (1987), "Fed acts on banks' swap risk", The New York Times, vol. March 5, Section D, P. 1.
15. International Swaps and Derivatives Association (2020), ISDA Legal Guidelines for Smart Derivatives Contracts: Interest Rate Derivatives, International Swaps and Derivatives Association Inc, NY, USA.

№ 1 2021, стор. 61 - 69

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 1132

Відомості про авторів

О. В. Бугров

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління проєктами,Київський національний університет будівництва і архітектури

O. Bugrov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Project Management, Kyiv National University of Construction and Architecture

ORCID:

0000-0002-2325-1545


О. О. Бугрова

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

O. Bugrova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

ORCID:

0000-0001-8447-282X


І. О. Лук'янчук

студент, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

I. Lukyanchuk

Student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0002-0077-092X

Як цитувати статтю

Бугров О. В., Бугрова О. О., Лук'янчук І. О. Свопи на фінансовому ринку: прийняття рішень в умовах невизначеності. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 61–69. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.61

Bugrov, O., Bugrova, O. and Lukyanchuk, I. (2021), “Swaps in the financial market: decision-making in conditions of uncertainty”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 61–69. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.