EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Ю. Г. Власенко, Т. В. Букіна, Л. М. Литвин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.53

УДК: 330.3/339.7

Ю. Г. Власенко, Т. В. Букіна, Л. М. Литвин

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ

Анотація

У статті розглядаються питання особливостей розвитку та умов запровадження принципів та складових четвертої промислової революції (Індустрії 4.0) в Україні. Проаналізовано трактування поняття як нового рівня організації виробництва і управління ланцюжком створення вартості протягом усього життєвого циклу продукції, що випускається, зміни технологічних укладів з подальшим різким стрибком продуктивності і зростанням економіки (промислові / індустріальні революції), появи інформаційних систем відкритого доступу, а також глобальних інтегрованих між собою промислових мережевих потоків, що виходять за межі інформаційного простору окремого підприємства і мають здатність взаємодіяти між собою.
Показано, що надмірна продуктивність матеріальних і нематеріальних галузей національної економіки дає можливість у найближчій перспективі досягнути належного рівня прожиткового мінімуму в суспільстві, незалежно від віку, фахової приналежності і соціального статусу члена спільноти. Результатом цього також повинно бути вирівнюння неналежних пропорцій між класами суспільства, реального утворення в Україні потужного середнього класу. А сама сутність цього процесу піддається повному функціональному прониканню мережевих складових інтернету та IT-технологій в практично усі сфери суспільного життя і галузі промисловості — від повсякденного побуту до промислового виробництва. "Індустрія 4.0", передбачає застосування "інтернету речей", а також Big Data (структурованих і неструктурованих даних величезних обсягів і значного розмаїття) на виробництві, завдяки чому його ланки пов'язані між собою за допомогою значної кількості різноманітних платформ мережі інтернет, самостійно та індивідуально знаходять та запроваджують напрямки можливого зниження власних витрат.
Обгрунтовано, що подекуди дещо обережне ставлення до пришвидшення темпів впровадження та реалізації проєктів Індустрії 4.0 може суттєво знизити шанси досягнення позитивних результатів, а тренд із створення широких, різнопланових мульти-стейкхолдерських платформ працевлаштування повинен бути орієнтованим на зростання або розгортання технологічних виробничих напрямів, програм підтримки підприємництва, що прискорюється за рахунок цифрової трансформації і цифровізації сфери підприємництва.

Ключові слова: індустрія; розвиток; технологія; інновації; революція; ризик.

Література

1. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. К.: КНЕУ, 2004. 480 с.
2. Дэвис Н., Шваб К. Технологии Четвертой промышленной революции. Москва: Бомбора Эксмо, 2018. 317 с.
3. Евстафьев Д. Четвертая промышленная революция: пропагандистский миф или "знак беды"? Инвест-Форсайт. Деловой журнал. Октябрь. № 12. 2017. URL: https://www.if24.ru/4-promyshlennaya-revolyutsiya-mif/
4. Зварич І. Циркулярна економіка і глобалізоване управління відходами. Журнал європейської економіки. Т. 16. № 1 (60). 2017. С. 43.
5. Ілляшенко С.М., Ілляшенко Н.С. Перспективи і загрози Четвертої промислової революції та їх урахування при виборі стратегій інноваційного зростання. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 1. С. 11—21. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
6. Кагерманн Х. INDUSTRIE 4.0 — розумне виробництво майбутнього. Державна Hi Tech стратегія Німеччини до 2020 року. Germany Trade & Invest. ControlMarket. URL: https://controlmarket.com.ua/blog/industrie4-smart-manufacturing-for-the-future
7. Клименко С.М., Дуброва О.С. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2005. 252 с.
8. Макстон Г., Рандерс Й. У пошуках добробуту. Керування економічним розвитком для зменшення безробіття, нерівності та змін клімату. Київ: Пабулум, 2017. 320 с.
9. Скіцько В. І. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 5. С. 33—40.
10. Федак М. Огляд стратегій по 4.0 країн ЄС від Єврокомісії. URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2018/08/27/review-national-strategies-4-0-in-eu/
11. Шандра В. Україна 0.0 чи 4.0: Як нам стати на чолі четвертої промислової революції? URL: https://blog.liga.net/user/vshandra/article/30923 (03.09.2018).
12. Шваб К. Четвертая промышленная революция. Москва: Эксмо, 2016. 138 с.
13. Шаравара О., Шваб К. "Четверта промислова революція": світоглядні ідеї. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2017. № 15. URL: http://www.apfs.in.ua/v15_2017/44.pdf
14. Adviser T. The fourth industrial revolution. Popular about the main technological trend of the XXI century. Государство. Бизнес. ИТ (2017/10/17). URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Indust,yD1%83%D1%8F_4.0
15. National initiatives. Digital transformation monitor. URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/category/national-initiatives (Accessed 6 Aug 2020).
16. Push for Franco-German Tax Alliance. Handelsblatt Global: May 22, 2017. URL: https://global.handelsblatt.com/ politics/germany-and-france-seek-tax-coordination-769554
17. Piketty T. Capital in the Twenty-First Century. Cambridgt, MA: Belrnap Press, 2014. URL: https://www.theguardian.com/books/2014/jul/17/capital-twenty-first-century-thomas-piketty-review
18. Rubmann M. Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries. The Boston Consulting Group. Inc. 2015. URL: https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_usiness_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.aspx

Yu. Vlasenko, T. Bukina, L. Lytvyn

DEVELOPMENT OF UKRAINE'S ECONOMY IN THE CONDITIONS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

Summary

In the article the questions of features of development and terms of input of principles and constituents of the fourth industrial revolution (Industries 4.0) are examined in Ukraine. Interpretation of concept is analysed, as a new level of organization of production and management of creation of cost beaded during all life cycle of products that is produced, changes of the technological modes with the further sharp jump of the productivity and increase of economy (industrial / industrial revolutions), appearance of the informative systems of open access, and also global integrated inter se industrial network streams that go out outside informative space of separate enterprise and have ability cooperate interse.
It is shown that the excessive productivity of material and non-material industries of national economy gives an opportunity in the nearest prospect to attain the proper level of living wage in society, regardless of age, professional belonging and social status of member of association. By the result of it also it must be smoothing of improper proportions between the classes of society, real formation in Ukraine of powerful middle class.
And essence of this process yields complete functional penetration of network constituents of the internet and IT— of technologies in practically all spheres of public life and industry of industry — from the everyday way of life to the industrial production. "Industry 4.0", envisages application of the "internet of things", and also Big Data (structured and unstructured data of enormous volumes and considerable variety) on a production, due to what his links are constrained inter se by means of far of various platforms of network the internet, independently and individually find and enter directions of the possible own cost cutting.
Reasonably, that here and there something careful attitude toward the acceleration of rates of introduction and realization of projects of Industry 4.0 can substantially bring down the chances of achievement of positive results, and a trend from creation of wide, різнопланових мульти-стейкхолдерських platforms of employment must be oriented to the increase or development of technological productive directions, programs of support of enterprise that is accelerated due to digital transformation and цифровізації sphere of enterprise.

Keywords: industry; development; technology; innovations; revolution; risk.

References

1. Vitlinskyy, V. V. and Velykoivanenko, G. I. (2004), Ryzykolohiya v ekonomitsi ta pidpryyemnytstvi : Monohrafiya [Ryzykolohiya in economics and entrepreneurship: Monograph], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Davis, N. and Schwab, K. (2018), Tekhnolohyy Chetvertoy promыshlennoy revolyutsyy [Technologies of the Fourth Industrial Revolution], Bombora Exmo, Moscow, Russia.
3. Evstafіev, D. (2017), "The Fourth Industrial Revolution: A Propaganda Myth or "Sign of Trouble"?", Invest-Forsyth. Business Magazine, available at: https://www.if24.ru/4-promyshlennaya-revolyutsiya-mif/ (Accessed 10 Dec 2020).
4. Zvarych, I. (2017), "Circular economy and globalized waste management", Zhurnal yevropeys'koyi ekonomiky, vol. 16, No. 1 (60), р. 43.
5. Ilyashenko, S. and Ilyashenko, N. S. (2016), "Prospects and threats of the Fourth Industrial Revolution and their consideration in choosing strategies for innovative growth", Marketynh i menedzhment innovatsiy, vol. 1, рр. 11—21, available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ (Accessed 10 Dec 2020).
6. Kagermann, H. (2018), "INDUSTRIE 4.0 - smart production of the future. Germany's state hi-tech strategy until 2020", Germany Trade & Invest. ControlMarket, available at: https://controlmarket.com.ua/blog/industrie4-smart-manufacturing-for-the-future (Accessed 10 Dec 2020).
7. Klimenko, S. M. and Dubrova, O. S. (2005), Obhruntuvannya hospodars'kykh rishen' ta otsinka ryzykiv: navch. posibnyk [Substantiation of business decisions and risk assessment: teach. Manual], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Maxton, G. and Randers, J. (2017), U poshukakh dobrobutu. Keruvannya ekonomichnym rozvytkom dlya zmenshennya bezrobittya, nerivnosti ta zmin klimatu [In search of prosperity. Managing economic development to reduce unemployment, inequality and climate change], Pabulum, Kyiv, Ukraine.
9. Skitsko, V. I. (2016), "Industry 4.0 as the industrial production of the future", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 5, рр. 33—40.
10. Fedak, M. (2018), "Review of strategies for 4.0 EU countries from the European Commission", available at: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2018/08/27/review-national-strategies-4-0-in-eu/ (Accessed 10 Dec 2020).
11. Shandra, V. (2018), "Ukraine 0.0 or 4.0: How to become the leader of the fourth industrial revolution?", available at: https://blog.liga.net/user/vshandra/article/30923 (Accessed 10 Dec 2020).
12. Schwab, K. (2016), Chetvertaya promыshlennaya revolyutsyya [The Fourth Industrial Revolution], Exmo, Moscow, Russia.
13. Sharavara, O. and Schwab, K. (2017), ""The Fourth Industrial Revolution": worldview ideas", Aktual'ni problemy filosofiyi ta sotsiolohiyi, vol. 15, available at: http://www.apfs.in.ua/v15_2017/44.pdf (Accessed 10 Dec 2020).
14. Adviser, T. (2017), "The fourth industrial revolution. Popular about the main technological trend of the XXI century", Hosudarstvo. Byznes. YT, available at: https://www.tadviser.ru/index.php/IndustryD1%83%D1%8F_4.0 (Accessed 10 Dec 2020).
15. National initiatives (2020), "Digital transformation monitor", available at: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/category/national-initiatives (Accessed 10 Dec 2020).
16. Push for Franco-German Tax Alliance (2017), "Handelsblatt Global: May 22, 2017", available at: https://global.handelsblatt.com/ politics/germany-and-france-seek-tax-coordination-769554 (Accessed 10 Dec 2020).
17. Piketty, T. (2014), Capital in the Twenty-First Century, Cambridgt, MA: Belrnap Press, available at: https://www.theguardian.com/books/2014/jul/17/capital-twenty-first-century-thomas-piketty-review (Accessed 10 Dec 2020).
18. Rubmann, M. (2015), Industry 4.0: The Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries, The Boston Consulting Group. Inc., available at: https://www.bcg.com/publications/2015/engineered_products_project_ usiness_industry_4_future_productivity_growth_manufacturing_industries.aspx (Accessed 10 Dec 2020).

№ 1 2021, стор. 53 - 60

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 1513

Відомості про авторів

Ю. Г. Власенко

к. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Yu. Vlasenko

PhD in Economics, Associate Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7071-2984


Т. В. Букіна

к. і. н., завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

T. Bukina

PhD in Historical Sciences, Head of the Department of Social-Humanities, Pervomayska branch of the National University of Shipbuilding Admiral Makarov

ORCID:

0000-0003-3628-6859


Л. М. Литвин

к. е. н., доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

L. Lytvyn

PhD in Economics, Associate Professor, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University

ORCID:

0000-0003-3850-6587

Як цитувати статтю

Власенко Ю. Г., Букіна Т. В., Литвин Л. М. Розвиток економіки України в умовах четвертої промислової революції. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 53–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.53

Vlasenko, Yu., Bukina, T. and Lytvyn, L. (2021), “Development of Ukraine's economy in the conditions of the fourth industrial revolution”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 53–60. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.