EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ
Д. С. Файвішенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.48

УДК: 339.564

Д. С. Файвішенко

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИНКУ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті узагальнено стратегічні цілі розвитку торгівлі України відповідно до Експортної стратегії, затвердженої урядом з метою використання наявних можливостей для розвитку експорту. Проаналізовано експортні можливості України, структуру та динаміку експорту. Визначено бар'єри розвитку міжнародної економічної політики та торгівлі. Систематизовано напрями посилення експортного потенціалу зовнішньоекономічної діяльності для економіки. Доведено, що країна має значний економічний потенціал та входить до числа провідних країн континенту за рівнем запасів та видобутку мінерально-сировинних ресурсів. На основі оцінки ринку мінеральної води визначено особливості розвитку зазначеного сектору в Україні. Досліджено вплив пандемії коронавірусу (COVID — 19) та введених карантинних заходів на експортний потенціал країни. Визначено стратегічні завдання щодо посилення експортного потенціалу ринку мінеральної води, реалізація яких дозволить підвищити рівень внутрішнього споживання продукції промисловості та національну конкурентоспроможність країни.

Ключові слова: бренд; експорт; експортний потенціал; зовнішньоекономічна діяльність конкурентоспроможність; мінеральна вода; ринок; стратегічне управління.

Література

1. Зубрицький А.І. Експортний потенціал України у контексті порівняльних переваг. Економіка і прогнозування. 2015. № 1. С. 140—154
2. Кушніренко А.М. Проблеми та напрями розвитку сучасних підприємств з розливу мінеральних вод в Україні. Продовольчі ресурси. 2018. №11. С. 103—109.
3. Малишева Н.Ю. Вплив поведінки споживачів на функціонування та розвиток ринку мінеральних вод України. Ефективна економіка. 2013. № 7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_49 (дата звернення: 05.12.2020).
4. Тюха І.В., Савчук І.В. Світові тенденції ринку безалкогольних напоїв. Еконоімка та держава. 2017. № 12. С. 48—51.
5. Танасійчук А.М., Середницька Л.П., Габрид А.І. Особливості формування сучасного ринку мінеральної води. Modern economics. 2019. №29. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/peculiarities-of-formulating-the-current/ (дата звернення: 05.12.2020).
6. Про схвалення Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017—2021 роки: розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. №1017-р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 05.12.2020).
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 05.12.2020).
8. Вектори економічного розвитку 2030. Кабінет Міністрів України. Київ, 2020. 384 с.
9. IDS Borjomi Ukraine продовжує піклуватися про безпеку споживачів. Моршинська. URL: https://www.morshynska.ua/news (дата звернення: 05.12.2020).
10. Звіт зі сталого розвитку системи компаній Кока-кола в Україні та ключові напрямки підтримки громад під час COVID-19. Cоca-cola Україна. URL: https://www.coca-cola.ua/know-us-better/sustainable-development/zvit-zi-stalogo-rozvitku-sistemi-kompanij-coca-cola (дата звернення: 05.12.2020).
11. Офіційний сайт Корпорації "Оболонь". URL: https://obolon.ua/ua/press/news/575 (дата звернення: 05.12.2020).

D. Fayvishenko

EXPORT POTENTIAL OF THE MINERAL WATER MARKET IN UKRAINE

Summary

The article summarizes the strategic goals of Ukraine's trade development in accordance with the Export Strategy approved by the government in order to use the available opportunities for export development. The export opportunities of Ukraine, the structure and dynamics of exports are analyzed. It is proved that due to the rapid ill-considered integration of the domestic economy into the world system of international division of labor, the products of Ukrainian producers are almost not represented in the growing markets of the world. Barriers to the development of international economic policy and trade have been identified: insufficient institutional capacity of the government to coordinate European integration, insufficient awareness of Ukrainian business about export opportunities, limited access to foreign markets, inefficient customs clearance process, unfair competition, etc. The directions of strengthening the export potential of foreign economic activity for the mineral water market and the economy as a whole are systematized. It is proved that the country has significant economic potential and is one of the leading countries of the continent in terms of reserves and extraction of mineral resources. Based on the assessment of the mineral water market, the peculiarities of the development of this sector in Ukraine are determined: decrease in demand for carbonated water, increase in demand for non-carbonated and low-carbonated, ambiguous production trend, concentration of domestic mineral water producers in the domestic market, weak export potential. The impact of coronavirus and introduced quarantine measures on the country's export potential has been studied. Strategic objectives for strengthening the export potential of the mineral water market (ensuring transparency and accessibility of the industry for foreign and domestic investment; ensuring the effective functioning of the industry through the development of innovative approaches and high technologies; ensuring harmonization of the industry with the environment), the implementation of which will increase domestic consumption of industrial products and national competitiveness of the country.

Keywords: and; export; export potential; foreign economic activity; competitiveness; mineral water; market; strategic management.

References

1. Zubryts'kyj, A.I. (2015), "Ukraine's export potential in the context of comparative advantages", Ekonomika i prohnozuvannia, vol. 1, pp. 140—154.
2. Kushnirenko, A.M. (2018), "Problems and directions of development of modern enterprises for bottling of mineral waters in Ukraine", Prodovol'chi resursy, vol. 11, pp. 103—109.
3. Malysheva, N. Yu. (2013), "The influence of consumer behavior on the functioning and development of the mineral water market of Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 7, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_49 (Accessed 5 December 2020).
4. Tiukha, I.V. and Savchuk, I.V. (2017), "Global trends in the soft drinks market", Ekonoimka ta derzhava, vol. 12, pp. 48—51.
5. Tanasijchuk, A. M. Serednyts'ka, L. P. and Habryd, A. I. (2019), "Features of formation of the modern market of mineral water", Modern economics, vol.29, available at: https://modecon.mnau.edu.ua/peculiarities-of-formulating-the-current/ (Accessed 5 December 2020).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order "On approval of the Export Strategy of Ukraine ("road map" of strategic trade development) for 2017-—2021", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80#Text (Accessed 5 December 2020).
7. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 5 December 2020).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Vektory ekonomichnoho rozvytku 2030. Kabinet Ministriv Ukrainy [Vectors of economic development 2030], Cabinet of Ministers of Ukraine, Кyiv, Ukraine.
9. Official site of Morshynska (2020), "IDS Borjomi Ukraine continues to care about consumer safety", available at: https://www.morshynska.ua/news (Accessed 5 December 2020).
10. Official site of Cоca-cola Ukraine (2020), "Report on the sustainable development of the Coca-Cola system in Ukraine and key areas of community support during COVID-19", available at: https://www.coca-cola.ua/know-us-better/sustainable-development/zvit-zi-stalogo-rozvitku-sistemi-kompanij-coca-cola (Accessed 5 December 2020).
11. Official site of Obolon Corporation

№ 1 2021, стор. 48 - 52

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 1079

Відомості про авторів

Д. С. Файвішенко

к. е. н., доцент кафедри журналістики та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет

D. Fayvishenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Journalism and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0001-7880-9801

Як цитувати статтю

Файвішенко Д. С. Експортний потенціал ринку мінеральної води в Україні. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 48–52. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.48

Fayvishenko, D. (2021), “Export potential of the mineral water market in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 48–52. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.