EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
В. В. Пухальський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.41

УДК: 336.02

В. В. Пухальський

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

У сучасних умовах Україна знаходиться у складних економічних, політичних та соціальних умовах. На економічну складову значний вплив має всесвітня пандемія, яка не оминула і Україну. Крім того, суб'єкти господарювання зменшили обсяги виробництва, значна кількість малих підприємств значно скоротила або взагалі припинала економічну діяльність. У таких умовах особливого значення набуває пошук додаткових джерел наповнення бюджету України, які можуть бути виявлені в результаті проведення контрольних заходів та процедур податкового контролю, що визначають необхідність удосконалення підходів до оцінки податкового контролю з точки зору його ефективності та результативності.
У статті приділено увагу показниками інтенсивності проведення податкових перевірок, а також обгрунтуванню суб'єкта, який проводить оцінку ефективності податкового контролю, що дало змогу запропонувати удосконалення системи критеріїв, показників та методики оцінки ефективності та результативності податкового контролю.
За допомогою порівняльних методів розглянуті наукові підходи до проведення оцінки ефективності податкового контролю, що складають методологію дослідження. Відповідно визначено передумови вдосконалення оцінки ефективності податкового контролю. Розглянуто та проаналізовано застосовувані в даний час коефіцієнти ефективності. Проведений аналіз дозволив дати методичні рекомендації щодо застосування показників оцінки ефективності податкового контролю (коефіцієнт ефективності податкових перевірок, коефіцієнт реальної ефективності податкового контролю, частка результативних податкових перевірок, частка скасованих донарахованих грошових зобов'язань, коефіцієнт охоплення податковими перевірками).
Запропонована система показників, на основі якої може проводиться оцінка ефективності та результативності податкового контролю, дає можливість вирішення науково-практичного завдання — удосконалення системи податкового контролю.
Розроблений підхід до оцінки податкового контролю є інструментом покращення надходжень податків і зборів до бюджету країни та сприяє удосконаленню аналізу ефективності податкового контролю в Україні. Результати дослідження можуть бути використані пыд час розроблення обгрунтованих заходів щодо підвищення ефективності податкового контролю, визначенні пріоритетних напрямків розвитку податкової системи України. Удосконалення аналізу ефективності податкового контролю є одним з інструментів механізму підвищення сплати податків та забезпечення економічної безпеки України.

Ключові слова: податковий контроль; бюджет; вдосконалення; ефективність; результативність; оцінка.

Література

1. Стратегічні цілі розвитку ДФС до 2020 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://sfs.gov.ua/data/files/218923.pdf
2. Друкер П. Задачи менеджмента в ХХI веке: пер. с англ. / П. Друкер. — М.: Изд-во "Вильямс", 2003. — 272 с.
3. Яковенко Р.В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Р.В. Яковенко. — [Вид. 2-ге, випр.]. — Кіровоград: видавець Лисенко В.Ф. 2015. — 130 с.
4. Англо-русский словарь. 20000 слов / Под ред. О.С. Ахмановой. Изд. 27-е, стереотип. — М.: "Русский язык". — 1978. — 640 с.
5. Андрущенко В.А. Ефективність адміністрування податків за критеріями Світового банку / В.А. Андрущенко. — Міжнародне співробітництво України в сфері оподаткування. Реформування податкової служби України відповідно до європейських стандартів: зб. матер. наук.-практ. конференції, 23 жовтня 2009 р. / Держ. подат. адмін. України, Нац. унів. ДПС України, Наук.— досл. центр з пробл. опод. — Ірпінь: Нац. унів. ДПС України, 2009р. — 418 с.
6. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное / Д. Рикардо; пер. с англ. Клюкин П.Н. — М.: Изд-во ЭКСМО, 2007. — 960 с. — (Серия "Антология экономической мысли").
7. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон. — М.: Бизнес-информ, 1997. — 198 с.
8. Макконелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблеммы и политика / К.Р. Макконелл, С.Л. Брю. — Т. 2; перев. с англ. — 11-е изд. — М.: Республика, 1995. — 400 с.
9. Мочерний С.В. Основи економічних знань / С.В. Мочерний. — К: Академія, 2000р. — 303 с.
10. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія / В.Г. Андрійчук. — Вид. 2-е, без змін. — К.: КНЕУ, 2006. — 292 с.
11. Шохин С.О. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России / С.О. Шохин, Л.И. Воронина. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 240 с.
12. Фурманюк О.Л. Управління ефективністю діяльності суб'єктів оподаткування: курс лекцій / О.Л. Фурманюк. — Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2003. — 240 с.
13. Олексюк О.І. Технологія оцінки результативності діяльності підприємства / О.І. Олексюк // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. — Черкаси: ЧДТУ, 2009. — Вип. 22. — Т. 2. — С. 169—173.
14. Державний стандарт України. Системи управління якістю. Вимоги. ДСТУ ISO 9001-2001. — К.: Держстандарт України, 2001. — 24 с.
15. Гройсман В. Сторінка у Facebook [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts/
16. Академічний тлумачний словник [Електронний ресурс]. — Режим доступу до ресурсу: http://sum.in.ua/s/kryterij.
17. Иванова Г.П. Критериальная база современного воспитания / Г.П. Иванова [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id%20=%20368&p%20=%2012673.4.
18. Жигаленко О.В. Ефективність податкового контролю в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук за спеціальністю 08.00.08 — Гроші, фінанси і кредит / О.В. Жигаленко. — К., 2009. — 24 с.
19. Шевчук О.А. Оцінка ефективності податкового контролю / О.Д. Шевчук // Економіка та держава. — 2013. — № 1. — C. 28-—31.
20. Лещух І.В. Методичні засади оцінювання та пріоритети підвищення ефективності податкового контролю в Україні / І.В. Лещух // Бюджетна та податкова політика — 2014. — Вип. 3 (113) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ird.gov.ua/sep/sep20153(113)/sep20153(113)_059_LeshchukhIV.pdf
21. Податковий кодекс України від у редакції від 25.11.2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
22. Динаміка податкового боргу // Державна податкова служба України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://tax.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/dinamika-podatkovogo-borg

V. Pukhalskyi

METHODICAL PROVISION OF EVALUATION OF EFFICIENCY AND EFFICIENCY OF TAX CONTROL IN UKRAINE AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT

Summary

In current conditions, Ukraine is in difficult economic, political, and social conditions. The financial component is significantly affected by the global pandemic, which has not bypassed Ukraine. Besides, businesses have reduced production, significantly reduced the number of small companies, or shut down businesses altogether. In such conditions, the search for additional sources of revenue to Ukraine's budget can be identified as a result of control measures and tax control procedures, which determine the need to improve approaches to assessing tax control in terms of its effectiveness and efficiency.
The article examines such concepts as efficiency and effectiveness and outlines the author's vision of these concepts. Several scholars believe that tax control's effectiveness is determined by achieving its goal with minimal expenditure of public resources, consistent with economic efficiency. As for the efficacy of tax control, it is necessary to proceed from the ratio of its purpose and the achieved result, which it pursues. The result will be the amount of accrued and collected monetary obligations, which must be lawful, correctly defined, and applied.
The concept of tax control effectiveness is closely related to the idea of its efficacy, as effectiveness is its main criterion. The significance of tax control is an essential component of efficiency, which timely detects violations in taxation through the use of effective control procedures and indicates the share of effective tax audits in their total number.
The effectiveness and efficiency of tax control can be determined using a system of criteria and indicators. Hence, the study aims to improve the design of measures, indicators, and methods to assess the effectiveness and efficiency of tax control.
The problem of assessing and developing ways to improve tax control effectiveness is quite complex, and therefore is the subject of discussion and comprehensive analysis by scholars and practitioners. Although numerous publications are devoted to tax control, the current situation in this area requires an in-depth study of its results as the issues of assessing the effectiveness of tax control in the context of traffic police reform remain unresolved.
Using comparative methods, scientific approaches to assessing tax control effectiveness, which makes up the research methodology, are considered. Accordingly, the prerequisites for improving the assessment of the effectiveness of tax control are identified. The coefficients of its efficiency used at present are considered. Along with the key indicators of SFS efficiency, which allow taxpayers to independently assess the activities of the SFS, based on the study developed guidelines for the application of indicators of tax control efficiency (coefficient of effectiveness of tax audits, coefficient of the real efficacy of tax control, the share of effective tax audits, share of canceled accruals; monetary liabilities, the rate of coverage of tax audits).
The proposed system of indicators, based on which the efficiency and effectiveness of tax control can be assessed, makes it possible to solve the scientific and practical problem — improving tax control. The developed approach to assessing the effectiveness and efficiency of tax control is a tool to improve tax revenues and fees to the country's budget and enhance its analysis in Ukraine. The study results can be used to develop measures to strengthen the effectiveness of tax control, determining the priority areas of development of Ukraine's tax system. Improving the analysis of the effectiveness of tax control is one of the tools to increase tax payments and ensure Ukraine's economic security.

Keywords: taxes control; budget; improvement; efficiency; performance; assessment.

References

1. SFS (2017), "Strategic goals of SFS development until 2020", available at: http://sfs.gov.ua/data/files/218923.pdf (Accesed 14.11.2020).
2. Drucker, P. (2003), Zadachi menedzhmenta v ХХI veke [Management tasks in the XXI century: lane], Williams Publishing House, Moscow, Russian Federation.
3. Yakovenko, R.V. (2015), Tlumachnyj anhlo-ukrains'kyj slovnyk ekonomichnykh terminiv z elementamy teorii ta problematyky [Explanatory English-Ukrainian dictionary of economic terms with elements of theory and issues], Publisher Lysenko, Kirovograd, Ukraine.
4. Ahmanova, O.S. (1978), Anglo-russkij slovar'. 20000 slov [English-Russian dictionary. 20,000 words, Ed. 27 th, stereotype], Russian language, Moskow, Russian Federation.
5. Andrushchenko, V.A (2009), "The effectiveness of tax administration according to the criteria of the World Bank", Mizhnarodne spivrobitnytstvo Ukrainy v sferi opodatkuvannia. Reformuvannia podatkovoi sluzhby Ukrainy vidpovidno do ievropejs'kykh standartiv: zb. mater. nauk.-prakt. konferentsii [International cooperation of Ukraine in the field of taxation. Reforming the tax service of Ukraine in accordance with European standards: Coll. mater. scientific-practical Conference], Nat. univ. State Tax Service of Ukraine, Irpin', Ukraine, 23 oct.
6. Ricardo, D. (2007), Nachala politicheskoj jekonomii i nalogovogo oblozhenija. Izbrannoe [The beginnings of political economy and taxation", Series "Anthology of Economic Thought], EKSMO, Moscow, Russian Federation.
7. Emerson, G. (1997), Dvenadcat' principov proizvoditel'nosti [Twelve principles of productivity], Business-inform, Moscow, Russian Federation.
8. McConnell, K.R. (1995), Jekonomiks: Principy, problemmy i politika [Economics: Principles, problems and politics], vol. 2, 11th ed, Respublika, Moscow, Russian Federation.
9. Mochernyi, S.V. (2000), Osnovy ekonomichnykh znan' [Fundamentals of economic knowledge], Academy, Kyiv, Ukraine.
10. Andriychuk, V.G. (2006), Efektyvnist' diial'nosti ahrarnykh pidpryiemstv: teoriia, metodyka, analiz [Effeciency of agrarians enterprises: theory, methodology and analysis], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
11. Shokhin, S.O. (1997), Bjudzhetno-finansovyj kontrol' i audit. Teorija i praktika primenenija v Rossii [Budget and financial control and audit. Theory and practice of application in Russia], Finance and Statistics, Moscow, Russian Federation.
12. Furmanyuk, O.L. (2003), Upravlinnia efektyvnistiu diial'nosti sub'iektiv opodatkuvannia: kurs lektsij [Management of efficiency of activity of subjects of taxation: a course of lectures], National Academy of the State Tax Service of Ukraine, Irpin, Ukraine.
13. Oleksyuk, O.I. (2009), "Technology of performance evaluation of the enterprise," Collection of scientific works of ChSTU, Series: Economic Sciences, Cherkassy, vol. 22, pp. 169—173.
14. Derzstandart (2001), Derzhavnyj standart Ukrainy. Systemy upravlinnia iakistiu. Vymohy. DSTU ISO 9001-2001 [State standard of Ukraine. Quality management systems. Requirements. DSTU ISO 9001], Derzstandart Ukrainu, Kyiv, Ukraine.
15. Groysman, V. (2020), "Facebook page", available at: https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/posts (Accesed 14.11.2020).
16. Academic Explanatory Dictionary (2020), available at: http://sum.in.ua/s/kryterij (Accesed 20.11.2020).
17. Ivanova, G.P. (2005), "Criteria base of modern education", available at: http: //web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php? Id% 20 =% 20368 & p% 20 =% 2012673.4 (Accesed 10.10.2020).
18. Zhyhalenko, O.V. (2009), "The effectiveness of tax control in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Кyiv, Ukraine, 24 p.
19. Shevchuk, O.A. (2013), "Estimation of efficiency of tax control", Economika ta derzhava, vol. 1, pp. 28—31.
20. Leshchukh, I.V. (2014), "Methodical bases of estimation and priorities of increase of efficiency of tax control in Ukraine", Budget and tax policy, vol. 3 (113), available at: http://ird.gov.ua/sep/sep20153(113)/sep20153(113)_059_LeshchukhIV.pdf (Accesed 11.11.2020).
21. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accesed 20.11.2020).
22. State Tax Service of Ukraine (2020), "Dynamics of tax debt", available at: https://tax.gov.ua/diyalnist-/pokazniki-roboti/dinamika-podatkovogo-borg/ (Accesed 18.11.2020).

№ 1 2021, стор. 41 - 47

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 873

Відомості про авторів

В. В. Пухальський

к. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

V. Pukhalskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting, audit and taxes, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1145-0109

Як цитувати статтю

Пухальський В. В. Методичне забезпечення оцінки результативності та ефективності податкового контролю в Україні та напрями його вдосконалення. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 41–47. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.41

Pukhalskyi, V. (2021), “Methodical provision of evaluation of efficiency and efficiency of tax control in Ukraine and directions of its improvement”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 41–47. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.