EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ ЯК СКЛАДОВОЮ ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
М. П. Денисенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.17

УДК: 338.48

М. П. Денисенко

УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ БІЗНЕСОМ ЯК СКЛАДОВОЮ ТУРИСТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Анотація

Розвиток туристичної системи, зважаючи на сукупність виконуваних соціально-економічних, геополітичних, культурних та інших функцій, є важливим державним завданням. Невід'ємною та потужною складовою туристичної системи став готельний бізнес. Наразі ці сектори економіки під впливом трансформаційних чинників зазнали значних змін, що потребують дослідження, вирішення, а також впровадження заходів щодо оптимізації та управління їх діяльністю. Метою статті є розроблення пропозицій щодо удосконалення управління готельним бізнесом як складовою туристичної системи детерміновоного чинниками зовнішнього середовища. В роботі узагальнено фактори зовнішнього середовища, що впливають на систему управління суб'єктів готельного бізнесу: економічні, соціально-психологічні, геополітичні, екологічні, технологічні, культурні, медико-біологічні. Сукупність зазначених чинників здійснює потужний вплив на розвиток суб'єктів готельного бізнесу. На основі аналізу динаміки основних показників, які відображають стан розвитку готельного бізнесу України визначено та обгрунтовано детермінанти і причини волатильності результатів, а також існуючі проблеми у його розвитку. Удосконалення системи управління готельним бізнесом передбачає встановлення чіткої і конкретної мети діяльності, дієвих напрямів реалізації процесів управління та врахування базового інструментарію — принципів, функцій та методів. Запропоновано також шляхи стимулювання та підтримки системи управління суб'єктів готельного бізнесу: пряма та непряма державна підтримка, діяльність кластерних структур, використання засобів альтернативного фінансування, посилення власного інтернет-брендингу.

Ключові слова: управління; туризм; туристична система; готельний бізнес; пандемія; мультиплікативний ефект.

Література

1. Бойко М., Босовська М., Охріменко А. Туристична система: генеза та пріоритети розвитку. Економіка та суспільство. 2017. №11. С. 54—60. URL: http://www. economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/9.pdf
2. Брич В.Я., Охота В.І. Основні фактори впливу на функціонування готельно-ресторанних комплексів та туризму в Україні. Економіка та держава. 2018. № 8. С. 9—12. http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4118&i=1
3. Гук Х.З. Ідентифікація концептуальних особливостей функціонування та державного регулювання розвитку готельно-ресторанного бізнесу держави. Глобальні та національні проблеми економіки. 6. 134—139. http://global-national.in.ua/archive/6-2015/28.pdf
4. Захарова С.Г. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на розвиток готельно-ресторанного господарства України. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2015. № 2 (35). С. 49—53.
5. Колективні засоби розміщування (з урахуванням діяльності фізичних осіб-підприємців). Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Обсяг реалізованих послуг за регіонами за видами економічної діяльності. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Охріменко А. Національна туристична система: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 592 с.
8. Охріменко А.Г. Управління національною туристичною системою: дис. …. д-ра економ. наук, спец. 08.00.03 (економіка та управління національним господарством). Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. 619 с.
9. Перепелиця А.С. Регулювання готельного бізнесу в умовах інформатизації глобального економічного простору. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. 2017. Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм". Вип. 6. С. 187—190.
10. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій: Закон України № 962-ІХ, від 4.11.2020. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/199161.html
11. Трикоз І.В., Панчук С.С., Полохач Л.П. Визначення факторів впливу на готельну сферу України та особливості й значення її ризиків. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2019. № 2 (46). С. 32—36.
12. Cтратегічне управління готельними підприємствами в умовах глобалізації: монографія [Електронний ресурс] / колектив авторів; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. — 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. — Назва з тит. екрана.
13. Denysenko M. and Budiakova O. Features of economic development of hotel and restaurant business. Ekonomika ta derzhava. 2020. vol. 10, Р. 9—23. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.19
14. Denysenko, M. and Breus, S. The impact of tourism development in the hotel business in the context of management. Economic strategies for the development of society: collective monograph / Illiashenko K., Bezverkhnia Y., etc. Іnternational Science Group. Boston: Primedia eLaunch, 2020. Р. 46—52.
15. Mazaraki A., Boiko M., Bosovska M., Vedmid N., Okhrimenko A. (2018), Formation of National Tourism System of Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2018. 16 (1), Р. 68—84. URL: http://dx.doi.org/10.21511/ ppm.16(1).2018.07.
16. Melnychenko S., Boiko M., Okhrimenko A., Bosovska M., Mazaraki N. Foresight technologies of economic systems: evidence from the tourism sector of Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2020. 18 (4). С. 303—318. URL: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.25
17. Shevchuk J. and Denysenko M. Forecasting hotel income in current unstable development situations. Economics, Finance And Management Review. 2020. Issue 3, 20—28. DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5208-2020-3-20

M. Denysenko

MANAGEMENT OF HOTEL BUSINESS AS A COMPONENT OF THE TOURISM SYSTEM

Summary

The development of the tourist system, given the set of socio-economic, geopolitical, cultural and other functions performed, is an important state task. An integral and powerful component of the tourist system is the hotel business. Currently, these sectors of the economy under the influence of transformational factors have undergone significant changes that require research, solutions, as well as the implementation of measures to optimize their activities. The purpose of the article is to develop proposals for improving the management of the hotel business as part of the tourist system determined by environmental factors. The paper summarizes the environmental factors influencing the management of hotel business: economic, socio-psychological, geopolitical, environmental, technological, cultural, medical and biological. The combination of these factors has a powerful impact on the development of hotel businesses. Based on the analysis of the dynamics of the main indicators that reflect the state of development of the hotel business in Ukraine, the determinants and causes of volatility of results, as well as existing problems in its development are identified and substantiated. The main factors of changes in the management of hotel business development are geopolitical, related to the need to preserve the sovereignty and territorial integrity of Ukraine and the choice of its vector of development to European values; socio-economic in the context of the presence of inflationary processes, and on the other hand — the expansion of opportunities for citizens to travel; technological, innovative development of the hotel business and medical and biological, which are currently relevant due to the significant impact of the global pandemic COVID-19. Ways to stimulate and support the management system of hotel business entities are suggested. An important aspect is direct and indirect state support. Improving the hotel business management system involves establishing a clear and specific purpose, effective areas of management processes and taking into account the basic tools — principles, functions and methods. There are also activities that can be organized by the hotel business themselves with some support, including local authorities: the activities of cluster structures, the use of alternative funding, strengthening their own Internet branding.

Keywords: management; tourism; tourist system; hotel business; pandemic; multiplier effect.

References

1. Boiko, M. Bosovs'ka, M. and Okhrimenko, A. (2017), "The tourism system: Genesis and development priorities", Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 11, 54—60, available at: http://www. economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/9.pdf (Accessed 20 Dec 2020).
2. Brych, V. and Okhota, V. (2018), "The main factors influencing the functioning of hotel-restaurant complexes and tourism in Ukraine", Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 9—12, available at: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4118&i=1 (Accessed 20 Dec 2020).
3. Guk, H.Z. (2015), "Identification of conceptual features of functioning and state regulation of development of hotel and restaurant business of the state", Global and national economic problems, 6, 134—139, available at: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/28.pdf (Accessed 20 Dec 2020).
4. Zakharova, S. H. (2015), "Analysis of the influence of environmental factors on the development of hotel and restaurant industry of Ukraine", Visnyk Donbaskoi derzhavnoi mashynobudivnoi akademii, № 2 (35), рр. 49—53.
5. State Statistics Service (2020), "Collective means of accommodation (taking into account the activities of individual entrepreneurs)", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 Dec 2020).
6. State Statistics Service (2020), "The volume of services provided by region by type of economic activity", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 Dec 2020).
7. Okhrimenko, A. (2019), Natsional'na turystychna systema [National tourism system], Kyivs'kyj natsional'nyj torhovel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
8. Okhrimenko, A. (2020), Upravlinnia natsional'noiu turystychnoiu systemoiu [Management of the national tourist system], Kyivs'kyj natsional'nyj torhovel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
9. Perepelytsia, A. S. (2017), "Regulation of hotel business in terms of informatization of the global economic space". Bulletin of Kharkiv National University named after VN Karazina. Series "International Relations. Economy. Local lore. Tourism", vol. 6, pp. 187—190.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On Amendments to the Tax Code of Ukraine on State Support of Culture, Tourism and Creative Industries", available at: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/199161.html (Accessed 20 Dec 2020).
11. Trykoz, І. V. Panchuk, S. S. and Polokhach, L. P. (2019), "Introduction of factors influence on ukrainian business sphere and peculiarities of determination of risk of functioning". Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 2 (46), pp. 32—36.
12. Zaitseva, V.M. (2018), Stratehichne upravlinnia hotelnymy pidpryiemstvamy v umovakh hlobalizatsii [Strategic management of hotel enterprises in the conditions of globalization], ZNTU, Zaporizhzhia, Ukraine.
13. Denysenko, M. and Budiakova, O. (2020), "Features of economic development of hotel and restaurant business", Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp. 9—23. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.10.19
14. Denysenko, M. and Breus, S. (2020), The impact of tourism development in the hotel business in the context of management. Economic strategies for the development of society: collective monograph, Іnternational Science Group, Primedia eLaunch, Boston, USA, pp. 46—52.
15. Mazaraki, A. Boiko, M. Bosovska, M. Vedmid, N. and Okhrimenko, A. (2018), "Formation of National Tourism System of Ukraine. Problems and Perspectives in Management", vol. (1), pp. 68—84. http://dx.doi.org/10.21511/ ppm.16 (1).2018.07
16. Melnychenko, S. Boiko, M. Okhrimenko, A. Bosovska, M. and Mazaraki, N. (2020), "Foresight technologies of economic systems: evidence from the tourism sector of Ukraine", Problems and Perspectives in Management, vol. 18 (4), pp. 303—318. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.18(4).2020.25
17. Shevchuk, J. and Denysenko, M. (2020), "Forecasting hotel income in current unstable development situations", Economics, Finance And Management Review, vol. 3, pp. 20—28. https://doi.org/10.36690/2674-5208-2020-3-20

№ 1 2021, стор. 17 - 23

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 904

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри економіки та сфери обслуговування,Київський національний університет технологій та дизайну

M. Denysenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Services, Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0001-8767-9762

Як цитувати статтю

Денисенко М. П. Управління готельним бізнесом як складовою туристичної системи. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 17–23. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.17

Denysenko, M. (2021), “Management of hotel business as a component of the tourism system”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 17–23. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.