EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА У СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ
Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, Т. О. Кадацька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.10

УДК: 338.2: 338.47

Т. І. Лозова, Г. Ю. Олійник, Т. О. Кадацька

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА У СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ

Анотація

Статтю присвячено комплексному методичному підходу до розробки та впровадженню корпоративної культури в системі реалізації маркетингової стратегії компанії. Обгрунтовано організаційно-економічний механізм підготовки, розробки та управління системою корпоративної культури компанії. Инструменты, які пропонуються у роботі, на економічному просторі нашої держави, перевірені на таких, значних для економіки України підприємствах, як ПАТ "Укртелеком", ПАТ "Укрзалізниця", АТ "Приватбанк", структурні підрозділи яких розташовано в різних географічних та етнічних регіонах України.
Загалом корпоративну культуру цих компаній можна звести до кількох постулатів, а саме:
— поведінка згідно з нормами етикету;
— виваженість та ефективність у прийнятті рішень;
— клієнт завжди правий (і навіть, коли він не правий, він правий);
— все, що потрібно клієнту, завжди є в компанії.
Кожна організація має свою культуру, філософію та принципи бізнесу, методи рішення проблем і способи прийняття рішень, трудову атмосферу, "фольклор" (історію, яка ілюструє цінності компанії), систему табу і систему цінностей, поведінку та стандарти, "своє обличчя". Все це разом визначає її культуру. Таким чином, корпоративну культуру компанії складають цінності, віра, принципи ведення бізнесу, традиції, робочі процедури, трудова атмосфера.
Основу КК утворюють переконання і філософія організації, яка пояснює чому вона робить так, а не інакше. Культура компанії проявляється в переконаннях та принципах бізнесу, які декларуються і практикуються керівництвом в етичних стандартах та офіційній політиці, у відношеннях з різними партнерами (особливо з власними працівниками, профспілками, акціонерами, постачальниками та суспільством), у традиціях, методах контроля, вимогах до поведінки робітників, у тій атмосфері, яка відрізняє одну компанію від мільйонів інших. Усі ці соціальні фактори, не завжди чітко формуються у комплексі та визначають культуру організації. Створення КК, яка відповідає стратегії компанії — важливий фактор її реалізації, тому що при цьому формується трудова атмосфера і корпоративний дух, які сприяють отриманню запланованих показників, успіху на ринку і прибутку. Культура компанії будується на методах бізнесу, цінностях і впевненості керівників вищого рівня та працівників, етичних стандартах, філософії компанії, а також на традиціях, якими вона живе.

Ключові слова: корпоративна культура; кодекс етики; корпоративні цінності; економічний ефект; прибутковість.

Література

1. Друкер П. Задачи менеджменту в ХХ1 веке: пер. с англ. М.: Изд. дом "Вильямс", 2018. 286 с.
2. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента. Principles of Scientific Management1911 [Электронный ресурс ]. "Центр гуманитарных технологий, 2010—2018 (последняя редакция 25.08.2018.)URL: https://gtmarket.ru/personals/
3. Приватизація, інвестиції та фондовий ринок: правові засади та практика. Т. 2: Приватизація відкритих акціонерних товариств (на прикладі ВАТ "Укртелеком") / [С.О. Довгий, Т.І. Лозова, Г.Ю. Олійник]; за ред. С.О. Довгого, Т.І. Лозової.— К.:Укртелеком, 2001. — 552 с.
4. Воробієнко П.П. Перехідна економіка теорія та практика: монографія / Ворбієнко П.П., Олійник Г.Ю. Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2018. — 272 с.
5. Олійник Г.Ю. Управління реструктуризацією залізничного комплексу України. Г.Ю. Олійник. К.: Логос, 2014. 306 с.

T. Lozova, G. Oliynyk, T. Kadatska

CORPORATE CULTURE IN THE IMPLEMENTATION SYSTEM MARKETING STRATEGY OF THE COMPANY

Summary

The article is devoted to a comprehensive methodological approach to the development and implementation of corporate culture in the implementation of the company's marketing strategy. The organizational and economic mechanism of preparation, development and management of the corporate culture system of the company is substantiated. The tools offered in the work in the economic space of our country, tested at such important for the economy of Ukraine enterprises as PJSC "Ukrtelecom", PJSC "Ukrzaliznytsia", JSC "Privatbank", whose structural units are located in different geographical and ethnic regions Of Ukraine.
In general, the corporate culture of these companies can be reduced to several postulates, namely:
— behavior in accordance with the rules of etiquette;
— balance and efficiency in decision-making;
— the client is always right. And even when he is wrong, he is right;
— everything the client needs is always in the company.
Each organization has its own culture, philosophy and business principles, problem-solving methods and decision-making methods, work atmosphere, "folklore" (history that illustrates the company's values), taboo system and value system, behavior and standards, "its face". All this together determines its culture. Thus, the corporate culture of the company consists of values, faith, business principles, traditions, work procedures, work atmosphere.
The basis of the Criminal Code is formed by the beliefs and philosophy of the organization, which explains why it does so and not otherwise. The company's culture is manifested in the beliefs and principles of business, which are declared and practiced by management in ethical standards and official policies, in relations with various partners (especially with its own employees, unions, shareholders, suppliers and society), traditions, control methods, requirements for behavior workers, in an atmosphere that distinguishes one company from millions of others. All these social factors are not always clearly formed in the complex and determine the culture of the organization. Creating a QC that meets the company's strategy is an important factor in its implementation, because it creates a working atmosphere and corporate spirit, which contribute to the planned performance, market success and profits. The company's culture is based on business methods, values and confidence of top managers and employees, ethical standards, company philosophy, as well as the traditions in which it lives.

Keywords: corporate culture; code of ethics; corporate values; economic effect; profitability.

References

1. Drucker, P. (2018), Zadachy menedzhmentu v XXI veke [Tasks of management in the twentieth century], Izd. House Williams, Moscow, Russia, pp. 286.
2. Taylor, F. Y. (2010—2018), "Principles of scientific management. Principles of Scientific Management1911", Center of humanitarian technologies, available at: https://gtmarket.ru/personals/ (Accessed 20 Jan 2019).
3. Dovgoiy, S.O. and Lytvyn, V.M. (2001), Perekhidna ekonomika teoriia ta praktyka [Privatization, Investments and the Stock Market: Legal Basis and Practice], 4th ed., vol. 2, Pryvatyzatsiia vidkrytykh aktsionernykh tovarystv (na prykladi VAT "Ukrtelekom") [Privatization of open joint-stock companies (for example, OJSC Ukrtelecom)], Ukrtelecom, Kyiv, Ukraine, pp. 552.
4. Vorobienko, P.P. Lozova, T.I. and Oliynyk, G.Yu. (2018), Perekhidna ekonomika teoriia ta praktyka [Transitional economics theory and practice], ONAT named after O.S.Popov, Odesa, Ukraine, pp. 272.
5. Oliynyk, G.Yu. (2014), Upravlinnia restrukturyzatsiieiu zaliznychnoho kompleksu Ukrainy [Management of the Restructuring of the Railway Complex of Ukraine], Logos, Kyiv, Ukraine, pp. 306.

№ 1 2021, стор. 10 - 16

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 1095

Відомості про авторів

Т. І. Лозова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри обліку та фінансів,Бориспільський інститут муніципального менеджменту при МАУП

T. Lozova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Accounting and Finance, Boryspil Institute of Municipal Management at IAPM

ORCID:

0000-0003-3244-408Х


Г. Ю. Олійник

д. е. н., доцент, професор кафедри управління та адміністрування, Інститут економіки та менеджменту Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

G. Oliynyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Management and Administration, International University of Human Development "Ukraine", Kyiv

ORCID:

0000-0002-4073-4012


Т. О. Кадацька

старший викладач, керівник, КННЦ Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова

T. Kadatska

Senior Lecturer, Head, KNNC Odessa National Academy of communications im. O. S. Popova

ORCID:

0000-0002-1302-1260

Як цитувати статтю

Лозова Т. І., Олійник Г. Ю., Кадацька Т. О. Корпоративна культура у системі реалізації маркетингової стратегії компанії. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.10

Lozova, T., Oliynyk, G. and Kadatska, T. (2021), “Corporate culture in the implementation system marketing strategy of the company”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.