EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ ІНЖИНІРИНГОВИХ ШКІЛ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН
М. В. Поляков, М. В. Рябоконь

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.4

УДК: 330.341.1

М. В. Поляков, М. В. Рябоконь

РОЛЬ ІНЖИНІРИНГОВИХ ШКІЛ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН

Анотація

У статті визначено сутність та важливість інноваційної системи у контексті створення та розвитку інжинірингових шкіл. Обгрунтовано необхідність розвитку інноваційної системи та важливість розвитку інжинірингових шкіл. Досліджено проблеми формування інноваційної системи в Україні, зокрема показано негативні тенденції у розвитку наукового сектору та інноваційної активності. Інжинірингова школа — це новий вид освітньої установи в інноваційній інфраструктурі, що інтегрує навчання, дослідження та інноваційне підприємництво. У роботі сформовано основні функції інжинірингових шкіл в інноваційній системі. Водночас виявлено, що інжинірингові школи вирішують завдання розвитку національних економік. У статті розглянуто результативність української науки та підтверджено факт зменшення кількості організацій, що здійснюють дослідження і розробки в Україні. Доведено, що інжинірингові школи доцільно використовувати у регіонах та містах з метою диверсифікації їх економіки, надаючи, таким чином, допомогу депресивним регіонам і містам.

Ключові слова: інновації; інноваційна система; наука; освіта; дослідження і розробки; інжинірингова школа.

Література

1. Бабич Т.О. Інноваційно-технологічні фактори глобального економічного прогресу: дис. … канд. екон. наук: 08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини. Київ, 2018. С. 310.
2. Білозубенко В.С. Інноваційна система Європейського Союзу: особливості формування та розвитку. Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. 456 с.
3. Давимука С.А., Федулова Л.І. Інтелектуальний ресурс — основний фактор забезпечення сталого розвитку регіонів України в умовах децентралізації. Регіональна економіка. 2017. № 1. С. 5—16.
4. Поляков М.В. Економіка знань: сутність, детермінанти, глобальний ландшафт: монографія. Дніпро: Нова ідеологія, 2018. 688 с.
5. Ханин И.Г. Ноосферный путь познания и хозяйствования. Днипро: Нова ідеологія, 2018. 319 c.
6. Coenen L., Diaz Lopez F.J. Comparing systems approaches to innovation and technological change for sustainable and competitive economies: an explorative study into conceptual commonalities, differences and complementariness. Journal of Cleaner Production. 2010. № 18. P. 1149—1160.
7. Aviram A. The decline of the modern paradigm in education. International Review of Education. 1996. Vol. 42. № 5. P. 421—443.
8. Jacobs G. Towards a new paradigm in education. CADMUS. 2014. Vol. 2. Iss. 2. Part 2. P. 116—125. URL: http://cadmusjournal.org/article/volume-2/issue-2-part-2/ towards-new-paradigm-education
9. Сандул М.С. Глобальна конкурентоспроможність національних систем вищої освіти: дис. … канд. екон. наук: 08.00.02 — світове господарство і міжнародні економічні відносини. Київ, 2018. 326 с.
10. Forms of knowledge and modes of innovation / M. Jensen, B. Johnson, E. Lorenz, B. Lundvall. Research policy. 2007. Vol. 36. No. 5. Р. 680—693.
11. Державна служба статистики України. Держстат України, 2019. URL: www.ukrstat.gov.ua
12. Наукова та інноваційна діяльність України: стат. зб. Держ. служба статистики України. Київ, 2018. 178 c.
13. Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня та отримані результати у 2017 році: аналітична довідка. Київ: ДНУ Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформації, 2018. 103 с.
14. EU agreement on future research and innovation programme. Council of the European Union, 2019. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/ 2019/03/27/eu-agreement-on-future-research-and-innovation-programme/
15. Horizon Europe — the next research and innovation framework programme. European Commission, 2019. URL: https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
16. Towards Horizon Europe (2021—2027). Freie Universitаt Berlin, 2019. URL: https://www.fu-berlin.de/en/sites/bruessel/FP9/index.html

M. Polyakov, M. Ryabokon

THE ROLE OF ENGINEERING SCHOOLS IN THE FORMATION OF THE INNOVATION SYSTEM IN THE CONTEXT OF GLOBAL TECHNOLOGICAL CHANGE

Summary

The essence and importance of the innovation system in the context of the creation and development of engineering schools is defined in the article. The necessity of development of innovation system and importance of development of engineering schools is proved. The problems of formation of the innovation system in Ukraine are studied, in particular the negative tendencies in the development of the scientific sector and innovative activity are shown. Engineering School is a new type of educational institution in innovation infrastructure that integrates teaching, research and innovative entrepreneurship.
The main functions of engineering schools in the innovation system are formed in the article. At the same time, it was found that engineering schools solve the problem of development of national economies. Engineering schools are focused on large breakthrough innovative projects, the field of high technology, the development of new sectors of the economy through advanced achievements.
The indicators of efficiency of engineering schools by segments are analyzed. It was found that engineering schools are mechanism of interaction between science, education and business, which can be extended to the whole economy. Engineering schools need a constant search for new knowledge and monitoring of innovations for effective functioning.
The effectiveness of Ukrainian science are considered in the article and confirmed the fact of reducing the number of organizations engaged in research and development in Ukraine. The main problems in the development of the scientific sector in Ukraine remain: outdated research infrastructure, insufficient logistics; weak links with production and business, low level of market entry; low level of efficiency of science management and other.
The main results of the activity of engineering schools and their role in the formation of the innovation system are given. Engineering schools should join the world space of knowledge, international scientific and technical cooperation, participate in international projects and programs. Engineering schools can be used to create new industries, providing training for them.

Keywords: innovations; innovative system; science; education; research and development; Engineering school.

References

1. Babych, T.O. (2018), "Innovation and technological factors of global economic progress", Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
2. Bilozubenko, V.S. (2012), Innovatsijna systema Yevropejs'koho Soiuzu: osoblyvosti formuvannia ta rozvytku [The innovation system of the European Union: features of formation and development], Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, Ukraine.
3. Davymuka, S.A. and Fedulova, L.I. (2017), "Intellectual resource is the main factor in ensuring sustainable development of the regions of Ukraine in the conditions of decentralization", Rehionalna ekonomika, vol. 1, pp. 5—16.
4. Poliakov, M.V. (2018), Ekonomika znan': sutnist', determinanty, hlobal'nyj landshaft [Knowledge economy: essence, determinants, global landscape], Nova ideolohiia, Dnipro, Ukraine.
5. Khanyn, I. H. (2018), Noosfernyj put' poznanija i hozjajstvovanija [Noospheric way of knowledge and management], Nova ideolohiia, Dnipro, Ukraine.
6. Coenen, L. and Diaz Lopez, F. J. (2010), "Comparing systems approaches to innovation and technological change for sustainable and competitive economies: an explorative study into conceptual commonalities, differences and complementariness", Journal of Cleaner Production, vol.18, pp. 1149—1160.
7. Aviram, A. (1996), "The decline of the modern paradigm in education", International Review of Education, vol. 42. No. 5. P. 421—443.
8. Jacobs, G. (2014), "Towards a new paradigm in education", CADMUS, vol. 2, Iss. 2, Part 2, pp. 116—125, available at: http://cadmusjournal.org/article/volume-2/issue-2-part-2/ towards-new-paradigm-education (Accessed 25 Dec 2020).
9. Sandul, M.S. (2018), "Global competitiveness of national systems of food education", Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
10. Jensen, M. Johnson, B. Lorenz, E. and Lundvall, B. (2007), "Forms of knowledge and modes of innovation", Research policy, vol. 36, No, 5. pp. 680—693.
11. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: www.ukrstat.gov.ua (Accessed 25 Dec 2020).
12. State Statistics Service of Ukraine (2018), Naukova ta innovatsijna diial'nist' Ukrainy [Scientific and innovative activity of Ukraine], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
13. DNU Ukr. in-t nauk.-tekhn. ekspertyzy ta informatsii (2018), Realizatsiia seredn'ostrokovykh priorytetnykh napriamiv innovatsijnoi diial'nosti haluzevoho rivnia ta otrymani rezul'taty u 2017 rotsi [Implementation of medium-term priority areas of innovation at the industry level and the results obtained in 2017], DNU Ukr. in-t nauk.-tekhn. ekspertyzy ta informatsii Kyiv, Ukraine.
14. Council of the European Union, (2019), "EU agreement on future research and innovation programme", available at: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/27/eu-agreement-on-future-research-and-innovation-programme/ (Accessed 25 Dec 2020).
15. European Commission, (2019), "Horizon Europe — the next research and innovation framework programme", available at: https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en (Accessed 25 Dec 2020).
16. Freie Universitаt Berlin (2019), "Towards Horizon Europe (2021—2027)", available at: https://www.fu-berlin.de/en/sites/bruessel/FP9/index.html (Accessed 25 Dec 2020).

№ 1 2021, стор. 4 - 9

Дата публікації: 2021-01-29

Кількість переглядів: 832

Відомості про авторів

М. В. Поляков

д. е. н., професор кафедри економіки підприємства і міжнародного бізнесу, Національний університет водного господарства та природокористування

M. Polyakov

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Enterprise Economics and International Business, National University of Water and Environmental Engineering, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7896-2486


М. В. Рябоконь

д. філос. (PhD), Черкаський державний технологічний університет

M. Ryabokon

PhD, Cherkasy State Technological University

ORCID:

0000-0002-4121-991X

Як цитувати статтю

Поляков М. В., Рябоконь М. В. Роль інжинірингових шкіл у формуванні інноваційної системи в умовах глобальних технологічних змін. Економіка та держава. 2021. № 1. С. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.4

Polyakov, M. and Ryabokon, M. (2021), “The role of engineering schools in the formation of the innovation system in the context of global technological change”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 4–9. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.1.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.