EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
Г. Баширова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.139

УДК: 657.6

Г. Баширова

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

Анотація

Використання аналітичних процедур в аудиті є запорукою підвищення якості наданих аудиторських послуг та формування достатніх й прийнятних аудиторських доказів. Застосування аналітичних процедур в аудиті податку на прибуток дозволяє отримати інформацію про достовірність та правильність формування фінансових результатів діяльності, розподілу прибутку та його оподаткування. Метою дослідження є поглиблення теоретичних досліджень і розробка практичних рекомендацій з використання аналітичних процедур на різних етапах аудиту податку на прибуток. У статті проаналізовано трактування поняття "аналітичні процедури" науковцями, систематизовано підходи до визначення його економічного змісту та запропонований авторське визначення даної дефініції. Систематизовані фактори, які впливають на використання переліку та видів аналітичних процедур при аудиті податку на прибуток. Розглянуто порядок застосування аналітичних процедур у ході проведення аудиту податку на прибуток. Визначено перелік аналітичних процедур за видовими ознаками за кожним етапом аудиту податку на прибуток.

Ключові слова: аудит; податок на прибуток; аналітичні процедури; аналіз; аналітичні показники; фінансова звітність; методика аудиту.

Література

1. Аренс А., Лоббек Дж. Аудит. М.: Финансы и статистика, 1995. 560 с.
2. Барановська Т.В. Сутність аналітичних процедур в аудиті через призму економічного аналізу // ВІСНИК ЖДТУ. 2010. № 4 (54). С. 11—16
3. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: монографія / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: ЖДТУ, 2004. 564 с.
4. Винниченко Н.В., Федяй А.Ю. Аналітичні процедури для отримання аудиторських доказів. Ефективна економіка. 2019. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/15.pdf
5. Гевлич Л.Л., Пушак І.С. Підходи до сутності та класифікації аналітичних процедур в аудиті. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 13. С. 1320—1326.
6. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. 402 с.
7. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Видання 2016—2017 рр. Частина І.К., Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2018. 1442 с.
8. Мултанівська Т.В., Горяєва М.С. Застосування аналітичних процедур при аудиті безперервності діяльності. СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ. 2017. Вип. 2 (07). С. 285—291.
9. Назаренко О.В. Сутність, функціональне призначення та особливості застосування аналітичних процедур в аудиті. Агросвіт. 2018. № 14. С. 3—8.
10. Пелешко Н.М. Аналітичні процедури аудиту доходів і витрат підприємства. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2009. № 647. С. 458—462.
11. Пилипчук Н.М. Методичний підхід до організації аналітичної роботи внутрішнього аудиту доходів від основної діяльності. Науковий вісник Ужгородського університету. 2015. Вип. 1 (45). Т. 2. С. 382—385.
12. Сурніна К.С. Аналітичні процедури в аудиті: методологія та організація: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 — бухгалтерський облік та аудит (за видами економічної діяльності). Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ, 2012. 36 с.
13. Сурніна К.С. Необхідність використання аналітичних процедур для підтвердження достовірності фінансової звітності підприємства. Таврійський науковий вісник. 2012. Вип. 79. С. 341—346.
14. Шевчук В.О. Удосконалення процедури контролю за процесом формування бюджетів // Фінанси України. 2009. № 5. С. 19—28.
15. Шеремет А.Д. Аудит: учебник / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007. 448 с.

G. Bashirova

ANALYTICAL PROCEDURES IN AUDIT OF INCOME TAX

Summary

The use of analytical procedures in the audit is a guarantee of improving the quality of audit services provided and the formation of sufficient and acceptable audit evidence. The auditor's statement of the relevant type of audit opinion should be based on incontrovertible evidence, as well as the appropriate validity of the auditor's professional judgment. The use of analytical procedures in the audit of income tax allows obtaining information about the reliability and correctness of the formation of financial results, profit distribution and taxation. Analytical procedures ensure the implementation and adherence to the principles of comprehensiveness and systematic audit in the applied aspect.
The article is concerned with studying the theoretical research and develops practical recommendations for the use of analytical procedures at different stages of the audit of income tax. The article analyzes the interpretation of the concept of "analytical procedures" by scientists, systematizes the approaches to determining its economic content and proposes the author's definition of this definition. It is proposed that the term "analytical procedures" to understand the system of actions of the auditor to establish, study and evaluate the relationship between financial and non-financial performance of the entity to identify causal relationships between them, deviations and develop performance indicators.
The influencing factors to the use of the list, types of analytical procedures in the audit of income tax have been systematized. It is justified that audit procedures in the audit of income tax should be applied at all stages of the audit and their application should help identify the risks of income tax transactions, obtain information on the dynamics and amount of income tax, assess the tax burden on the entity. The procedure for applying analytical procedures during the audit of income tax is considered. A list of analytical procedures by species for each stage of the audit of income tax, which allows you to objectively assess the business transactions for the calculation and payment of corporate income tax, to develop specific measures to address identified shortcomings and reduce the tax burden.

Keywords: audit; income tax; analytical procedures; analysis; analytical indicators; financial statements; audit methods.

References

1. Arens, A. and Lobbeck, J. (1995), Audyt [Audit], Fynansy i statystyka, Moscow, Russia.
2. Baranovska, T.V. (2010), "The essence of analytical procedures in audit through the prism of economic analysis", VISNYK ZhDTU, vol. 4 (54), pp. 11—16
3. Butynets, F.F. Maliuha, N.M. and Petrenko, N.I. (2004), Audyt: stan i tendentsii rozvytku v Ukraini ta sviti [Audit: state and trends in Ukraine and the world], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.
4. Vynnychenko, N.V. and Fediai, A.Yu. (2019), "Analytical procedures for obtaining audit evidence", Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2019/15.pdf (Accessed 06.12.2020).
5. Hevlych, L.L. and Pushak, I.S. (2017), "Approaches to the nature and classification of analytical procedures in audit", Ekonomika i suspilstvo, vol. 13, pp. 1320—1326.
6. Dorosh, N.I. (2001), Audyt: metodolohiia i orhanizatsiia [Audit: methodology and organization], Znannia, Kyiv, Ukraine.
7. International Auditing and Assurance Standards Board (2018), Mizhnarodni standarty kontroliu yakosti, audytu, ohliadu, inshoho nadannia vpevnenosti ta suputnikh posluh [Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements], Edition 2016—2017, vol. I, International Federation of Accountants, Audit Chamber of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
8. Multanivska, T.V. and Horiaieva, M.S. (2017), "Application of analytical procedures in business continuity audit", EASTERN EUROPE: ECONOMY, BUSINESS AND GOVERNANCE, vol. 2 (07), pp. 285—291.
9. Nazarenko, O.V. (2018), "The essence, functional purpose and features of the application of analytical procedures in auditing", Ahrosvit, vol. 14, pp. 3—8.
10. Peleshko, N.M. (2009), "Analytical procedures for the audit of income and expenses of the enterprise", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", vol. 647, pp. 458—462.
11. Pylypchuk, N.M. (2015), "Methodical approach to the organization of analytical work of internal audit of income from the main activity"], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, vol. 1 (45), no. 2, pp. 382—385.
12. Surnina, K.S. (2012), "Analytical procedures in audit: methodology and organization", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Natsionalna akademiia statystyky, obliku ta audytu, Kyiv, Ukraine.
13. Surnina, K.S. (2012), "The need to use analytical procedures to confirm the reliability of financial statements of the enterprise", Tavriiskyi naukovyi visnyk, vol. 79, pp. 341—346.
14. Shevchuk, V.O. (2009), "Improving the procedure of control over the process of budget formation", Finansy Ukrainy, vol. 5, pp. 19—28.
15. Sheremet, A.D. (2007), Audyt [Audit], YNFRA-M, Moscow, Russia.

№ 12 2020, стор. 139 - 144

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 60

Відомості про авторів

Г. Баширова

аспірант кафедри аудиту та підприємницької діяльності,Національна академія статистики, обліку та аудиту

G. Bashirova

Postgraduate student of the Department of Audit and Entrepreneurship,National Academy of Statistics, Accounting and Audit

ORCID:

0000-0002-6379-9468

Як цитувати статтю

Баширова Г. Аналітичні процедури в аудиті податку на прибуток. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 139–144. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.139

Bashirova, G. (2020), “Analytical procedures in audit of income tax”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 139–144. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.139

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.