EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ
А. В. Філатова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.134

УДК: 338.433.4:338.5

А. В. Філатова

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ КУКУРУДЗИ

Анотація

Кукурудза є однією з найбільш розповсюджених та стратегічно важливою сільськогосподарською культурою в Україні та світі загалом. Україна, як країна з одними з найбільших площ сільськогосподарських угідь є привабливим ринком для проникнення іноземних постачальників посівного матеріалу. Оскільки на сьогодні підхід до ефективного ведення сільського господарства вимірюється не лише отриманням найвищої урожайності з гектару посіву, а й оптимальною економічною ефективністю, в статті запропоновано методичний підхід до ціноутворення на основі розкриття потенціалу посівного матеріалу. До особливостей ціноутворення можна віднести структуру споживчого попиту, ціни на продукцію конкурентів (особливо порівняння української селекції з міжнародними), витрати на виробництво (витрати на новітні розробки та дослідження). Нижче вказаний метод допоможе компаніям виробникам об'єктивно підходити до ціноутворення та пояснювати кінцевому споживачу, яким чином формується вартість і ціна продукції. Для кінцевого споживача через велику кількість посівного матеріалу на ринку, оцінка його потенціалу та фактичної вартості можуть стати ключовими чинниками для збільшення ефективності кожного гектару поля. Також для висвітлення потенціалу ринку, та йоги динаміки, у статті розглянуті динаміка посівних площ, валового збору та урожайності кукурудзи в Україні в період 2010—2018 рр.

Ключові слова: ринок кукурудзи; посівний матеріал кукурудзи; ціна; ціноутворення; посівна одиниця; сільськогосподарська продукція.

Література

1. Воронецька І.С. Особливості функціонування маркетингу в агропромисловому виробництві. Збірник наукових праць ВНАУ. № 2 (53). Т. 3. 2011. С. 93—98.
2. Галунка С.С. Ринок кукурудзи в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку. 2013 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/download/581/556 (дата звернення 12 листопада 2020 р.).
3. Дикаленко М. ТОП-15 позицій українського експорту аграрної продукції [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://landlord.ua/reytingi/top-15-pozytsii-ukrainskoho-eksportu-ahrarnoi-produktsii/ (дата звернення 12 листопада 2020 р.).
4. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2020 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin (дата звернення 18 листопада 2020 р.).
5. Кожухар Т. Глобальний ринок зерна та насіння, [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://agravery.com/uk/posts/show/globalnij-ta-ukrainskij-rinok-nasinna-obsagi-ta-trendi (дата звернення 12 листопада 2020 р.).
6. Лобас М.Г., Россоха В.В., Соколов Д.О. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки". Київ. 2016, 222 c.
7. Міжнародна організація ФАО [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (дата звернення 12 листопада 2020 р.).
8. Супрун О.М., Велична Є.І., Іванікова І.С. Вплив цінових чинників на виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. № 12. 2015. С. 64—68.
9. Чернобай Л. Фактори, які впливають на урожайність кукурудзи, Пропозиція №3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://propozitsiya.com/ua/faktory-yaki-vplyvayut-na-vrozhaynist-gibrydiv-kukurudzy-0 (дата звернення 12 листопада 2020 р.).
10. Шпичак О.М. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Економіка АПК. № 8. 2012. С. 3—10.

A. Filatova

MAIN ASPECTS OF PRICE SETTING ON CORN SEED MARKET

Summary

With the growth of the world population and the rapid growth of biofuel production on the world market there is a high level demand on corn and as a result formation of a competitive purchase price. Corn is one of the most widespread and strategically important agricultural crop in Ukraine and the world as a whole. Ukraine, as a country with one of the largest areas of agricultural land, is an attractive market for the penetration of foreign seeds suppliers. Nowadays the approach to efficient agriculture is measured not only by obtaining the highest yield per hectare of crop, but also the optimal economic efficiency. The article proposes methods of approach to pricing based on the genetic seed potential. The price setting is a difficult and important stage for each goods producer. The producer profit, the sales volume and the finance results are depend on how well the prices are formed. During the price policy setting each producer should try to set up price according to product quality, market demand and price should be revised in case of changes in market environmental.
At the current stage of development the agricultural sector of the economy, agricultural marketing requires new integrated approaches that will ensure healthy competition between producers, which will improve the quality of products to meet all consumer needs. The price setting feature include the structure of customers demand, competitors products price (especially the comparison between Ukrainian selection and international, production cost (R&D cost). The following method will help suppliers to set up pricing objectively and explain the cost of production to the end consumer. For farmers due to the large amount of different seed types on the market, the assessment of its potential and actual value can be key factors in increasing the efficiency of each hectare of field. In agriculture there is a need of formation of an effective model that considering the interests of producers and consumers that justify the price size that will provide equivalent exchange. Also, for correct market potential assessment in the article was analyzed the dynamic of sown areas, gross harvest and yield of corn in Ukraine in the period 2010—2018.

Keywords: Corn market; corn seeds; price; pricing; seed unit; agriculture products.

References

1. Voronets'ka, I.S. (2011), "Features of marketing in agro-industrial production", Zbirnyk naukovykh prats' VNAU, vol. 2 (53), no. 1, pp. 93—98.
2. Halunka, S.S. (2013), "Corn market in Ukraine current state and problem", available at: journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/download/581/556 (Accessed 12 November 2020).
3. Dykalenko, M. (2019), "TOP 15 position of Ukrainian export of agriculture products", available at: https://landlord.ua/reytingi/top-15-pozytsii-ukrainskoho-eksportu-ahrarnoi-produktsii/ (Accessed 12 November 2020).
4. Ukrainian Institute of Plant Variety Examination (2020), "State register of plant varieties suitable for distribution in Ukraine for 2020", available at: https://sops.gov.ua/reestr-sortiv-roslin (Accessed 18 November 2020).
5. Kozhukhar, T. (2019), "Global grain and seed market", available at: https://agravery.com/uk/posts/show/globalnij-ta-ukrainskij-rinok-nasinna-obsagi-ta-trendi (Accessed 12 November 2020).
6. Lobas, M.H. Rossokha, V.V. and Sokolov, D.O. (2016), Upravlinnia innovatsijno-tekhnolohichnym rozvytkom agrosfery [Innovation-Technik management in agrosphere], Natsional'nyj naukovyj tsentr "Instytut agrarnoi ekonomiky", Kyiv.
7. Food and Agriculture Organization of the United Nation (2020), "FAOSTAT", available at: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (Accessed 12 November 2020).
8. Suprun, O. M. Velychna, I. and Ivanikova, I. S. (2015), "Impact of price factors on milk production in agriculture enterprises", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 64—68.
9. Chernobaj, L. (2019), "Factors that affect corn yield", Propozytsiia, [Online], vol.3, available at: https://propozitsiya.com/ua/faktory-yaki-vplyvayut-na-vrozhaynist-gibrydiv-kukurudzy-0 (Accessed 12 November 2020).
10. Shpychak, O. M. (2012), "Teoretical and methodological aspects of price setting for the agricultural products", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 3—10.

№ 12 2020, стор. 134 - 138

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 60

Відомості про авторів

А. В. Філатова

аспірант, Національний університет біоресурсів та природокористування України

A. Filatova

Postgraduate student, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1139-0481

Як цитувати статтю

Філатова А. В. Особливості ціноутворення на ринку посівного матеріалу кукурудзи. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 134–138. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.134

Filatova, A. (2020), “Main aspects of price setting on corn seed market”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 134–138. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.134

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.