EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВИХ СКЛАДОВИХ МІГРАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ
М. О. Рудяк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.125

УДК: 330.88:331.556.4

М. О. Рудяк

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНО-ЗМІСТОВИХ СКЛАДОВИХ МІГРАЦІЙНИХ ТЕОРІЙ

Анотація

Статтю присвячено аналізу міграційних теорій, у яких дослідники намагаються знайти та пояснити головні та специфічні тренди в історії міграції, торкаючись при цьому концептуальних підходів, які пояснюють рушійні сили міграції, що базуються на різних інституціональних засадах. У досліджені концептуалізації міграційних теорій авторка спиралася на методологічну декомпозицію, ретроспективний, абстрактно-логічний та структурно-змістовий аналіз як на найбільш затребувані методи, які закріпилися у теоретичних дослідженнях міграції за останні десятиліття. Авторку цікавило, наскільки корисними є різноманітні концептуальні витоки міграційних теорій в обставинах світової пандемії COVID-19. Структурно-змістовий аналіз множинних багатозначних міграційних концепцій розуміється, по-перше, як гетерогенний процес, в якому між собою конкурують різні концептуальні погляди як недавнього минулого, так і актуального сучасного щодо регулювання міграційних процесів; по-друге, як метод систематизації та пошуку візій (visions) розвитку міжнародного ринку праці, який під час колапсу економічних криз і соціальних потрясінь демонструє протиборство тенденцій, які починають формувати нові вимоги, проте все ще не забезпечує баланс між локальними й глобальними тенденціями розвитку ринку праці, і залишається вельми чутливим до національних міграційних політик.

Ключові слова: міграційні теорії; міграційні процеси; концепції міграційних теорій; ринок праці; міграційна політика; тенденції.

Література

1. Людський розвиток в Україні: інституційне підгрунтя соціальної відповідальності: кол. моногр. / за ред. Е.М. Лібанової; відпов. за випуск О.В. Макарова, О.М. Хмелевська. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, 2017. 368 с.
2. Малиновська О.А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії: монографія. Київ: НІСД, 2018. 472 с.
3. Українське суспільство: міграційний вимір: нац. доповідь. Київ: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2018. 396 с.
4. Величко К.Ю., Носач Л.Л., Печенка О.І. Міграційні процеси в Україні: сучасні тенденції та соціально-економічні наслідки. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2017. Вип. 2 (26). С. 232—246.
5. Новосад К.Я. Нові соціальні ризики міжнародних трудових мігрантів в умовах переходу до постіндустріального суспільства. Український соціум. 2017. Вип. 4 (63). С. 123—132.
6. Малиновська О.А. Політика сусідніх країн щодо співвітчизників як інструмент поповнення людських ресурсів: виклики та уроки для України. Стратегічні пріоритети. № 3 (28). 2013. С.138—146.
7. Recommendations on Statistics of International Migration. Revision 1. UN Department of Economic and Social Affairs. Statistical Papers Series M, № 58, Rev. 1. URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_58rev1e.pdf (дата звернення 15.09.2020 р.).
8. Migration Theory: talking across disciplines. Еd. by Caroline B. Brettell and James F. Hollifield. Reprodused by permission of Routledge: Taylor & Francis Group LLC. URL: https://ccis.ucsd.edu/_files/Miscellaneous/Migration%20Theroy.pdf (дата звернення 16.09.2020 р.).
9. Fedyuk O., Kindler M. (Eds.). Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies. IMISCOE Research Series. 2016. DOI10.1007/978-3-319-41776-9
10. Ravenstein E.G. The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London, Vol. 48, № 2. (June, 1885), pp. 167—235. URL: https://escholarship.org/content/qt3018p230/qt3018p230.pdf?t=o0wt2w (дата звернення 16.07.2020 р.).
11. Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor J.E. Theories of International Migration: Review and Appraisal. Population and Development Review, 1993. Vol. 19, № 3 (19 (3)). рр. 431—466.
12. Wimalaratana Wijitapure. International migration and migration theories. Social Affairs. Vol. 1. № 5, 13—32, Fall 2016.
13. Massey D. A Missing Element in Migration Theories. Migration Letters, Sept. 2015. Vol. 12(3), p. 279-299, DOI: 10.33182/ml.v12i3.280, URL: https://www.researchgate.net/publication/305212582_A_Missing_Element_in_Migration_Theories (дата звернення 15.09.2020).
14. OECD: Harnessing the skills of migrants and diaspora to foster development: policy options. 2012. URL: https://www.oecd.org/migration/Policy_Brief_Migrants_En_BD%20DEFINITIF.pdf (дата звернення 18.10.2020).
15. Castles S., Miller M. J. The Age of Migration. 3rd ed. New York: Guilford Press. 2003. 306 p.
16. Berger S., Piore M. J. Dualism and Discontinuity in Industrial Societies. New York: Cambridge. 1980. 159 p.
17. Hirschman C., DeWind J., Kasinitz P. (eds.). Theories of International Migration and Immigration: A Preliminary Reconnaissance of Ideal Types. International Migration and the Remaking of America. New York: Russell Sage Foundation. 1999. URL: https://faculty.washington.edu/charles/new%20PUBS/A85.pdf (дата звернення 10.10.2020).
18. Mckenzie D., Rapoport H. (2007). "Network effects and the dynamics of migration and inequality: Theory and evidence from Mexico", Journal of Development Economics. Vol. 84, p. 1—24, doi:10.1016/j.jdeveco.2006.11.003. URL: http://econweb.umd.edu/~Lafortune/puc-readings/McKenzie_Rapoport_2007.pdf (дата звернення 18.10.2020).
19. Міграція в умовах трансформації регіональних ринків праці України: механізми регулювання / Наук. ред. У. Я. Садова. Львів: ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України", 2019. 263 с.
20. Sassen S. The mobility of labor and capital. A study in untertational investment and labor flow. Cambridge university press. 1988. 201 p.
21. Arango J. Explaining Migration: а Critical View. Intenetional Social Science Journal. 2000. Vol. 52. Is. 165. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1468-2451.00259./ https://doi.org/10.1111/1468-2451.00259 (дата звернення 18.10.2020).
22. Kurekova L. Theories of migration: Conceptual review and empirical testing in the context of the EU East-West flows. Paper presented at the Interdisciplinary Conference on Migration, Economic Change, Social Challenge. 2011. URL: http://cream.conference-services.net/resources/952/2371/pdf/ mecsc2011_0139_paper.pdf (дата звернення 20.10.2020).
23. Massey D.S. Economic Development and International Migration in Comparative Perspective. Population and Development Review. 1988. vol. 14. p. 383—413.
24. Оліфіренко Л.Д., Рудяк М.О. Використання ресурсного потенціалу інститутів громадянського суспільства щодо регулювання зайнятості населення та міграційних процесів. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал. Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2020. № 1 (21). С. 20—37. DOI: 10.25140/2411-5215-2020-1(21)-20-37.
25. Favell A. The New Face of East-West Migrationin Europe. Journal of Ethnic and Migration Studies. 2008. Vol. 34, № 5, pp. 701—716.
26. Prakash N. The development impact of workers' remittances in Fiji. URL: Retrieved from Massey University website: http://mro.massey.ac.nz/xmlui/handle/10179/1281 (дата звернення 22.10.2020).
27. Smith J.P., Thomas D. Remembrances of things past: test-retest reliability of retrospective migration histories. Journal of the Royal Statistical Society. 2003. Vol. 166 (1), pp. 23—49.
28. Глобальні тенденціїі перспективи: світова економіка та Україна. / Наук. ред. В. Юрчишин. Київ: Заповіт, 2018. 202 с.

M. Rudiak

STRUCTURAL AND CONTENT COMPONENT CONCEPTUALIZATION OF MIGRATION THEORIES

Summary

The article is devoted to the analysis of migration theories, in which researchers try to find and explain the main and specific trends in the history of migration, touching on conceptual approaches that explain the driving forces of migration based on different institutional principles. In the studied conceptualization of migration theories, the author relied on methodological decomposition, retrospective, abstract-logical and structural-semantic analysis, as the most popular methods that have become entrenched in theoretical studies of migration in recent decades. This research analyzes the specific factors that underlie each international migration theory, and in what economic and social effects they manifested when we adhered to their conceptual content to analyze the development of migration processes and post-effects from them. Depending on the interpretation of the migration policy of a particular country, the author received different answers to the question of which methods and tools for regulating migration flows will be most effective, and which trends should be expected to be prolonged. The author was interested in how useful the various conceptual origins of migration theories are in the context of the global COVID-19 pandemic. At the end of the research, the author proposed the conceptualization of scenario strategies for the deployment of global migration processes in the context of enhancing human development. Structural and substantive analysis of multiple multi-valued migration concepts is understood, first, as a heterogeneous process in which different conceptual views of both the recent past and the contemporary present views on the regulation of migration processes compete with each other; secondly, as a method of systematization and search for visions of the international labour market, which during the collapse of economic crises and social upheavals demonstrates the confrontation of trends that are beginning to form new requirements, but still doesn't provide a balance between local and global trends of the labour market, and remains very sensitive to national migration policies.

Keywords: migration theories; migration processes; concepts of migration theories; labor market; migration policy; trends.

References

1. Makarova, O. V. and Khmelevskaya, O. M. (2017), Liudskyi rozvytok v Ukraini: instytutsiine pidgruntia sotsialnoi vidpovidalnosti, [Human development in Ukraine: the institutional basis of social responsibility], Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
2. Malinovska, O. A. (2018), Migracijna polity`ka: global`ny`j kontekst ta ukrayins`ki realiyi: monografiya [Migration Policy: Global Context and Ukrainian Realities: monograph], NISD, Kyiv, Ukraine.
3. Ptoukha Institute for Demography and Social Studies (2018), Ukrainske suspilstvo: mihratsiinyi vymir [Ukrainian society: a migration dimension: national report], Ptoukha Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
4. Velychko, К. Nosach, L. and Pechenka O. (2017), "Migration processes in Ukraine: modern tendencies and social-economic consequences". Economic strategy and prospects for development of trade and services, [Online], vol. 2(26), available at URL: http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/2191 (Accessed 16 Oct 2020).
5. Novosad, K. Ya. (2017), "New social risks of international labor migrants inder conditions of transition to post-industrial society", Ukrainian society, vol. 4 (63), pp. 123—132.
6. Malinovska, O.A. (2013), "Neighborhood Policy for Compatriots as a Human Resources Replenishment Tool: Challenges and Lessons for Ukraine", Strategic priorities, vol. 3 (28), pp. 138—146.
7. UN Department of Economic and Social Affairs (1998), "Recommendations on Statistics of International Migration. Revision 1", Statistical Papers Series M, vol. 58, Rev. 1, available at: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_58rev1e.pdf (Accessed 15 Sept 2020).
8. Brettell, C. B. and Hollifield, J. F. (2000), "Migration Theory: talking across disciplines", Reprodused by permission of Routledge, Taylor & Francis Group LLC, available at: https://books.google.com.fj/books?id=zVkKfgVF1YYC&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false / https://ccis.ucsd.edu/_files/Miscellaneous/Migration%20Theroy.pdf (Accessed 16 Sept 2020).
9. Fedyuk, O. and Kindler, M. (Eds.). (2016), "Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies", IMISCOE Research Series. DOI10.1007/978-3-319-41776-9.
10. Ravenstein, E.G. (2003), "The Laws of Migration, 1885", Journal of the Statistical Society of London, vol. 48, no. 2, pp. 167—235, available at https://escholarship.org/content/qt3018p230/qt3018p230.pdf?t=o0wt2w (Accessed 16 Jul 2020).
11. Massey, D. S. Arango, J. Hugo, G. Kouaouci, A. Pellegrino, A. and Taylor, J. E. (1993), "Theories of International Migration: Review and Appraisal", Population and Development Review, Vol. 19, no. 3 (19(3), рр. 431—466.
12. Wimalaratana, W. (2016), "International migration and migration theories", Social Affairs, vol. 1, no. 5, рр. 13—32.
13. Massey, D. (2015), "A Missing Element in Migration Theories", Migration Letters, [Online], vol. 12 (3), pp. 279—299, available at https://www.researchgate.net/publication/305212582_A_Missing_Element_in_Migration_Theories (Accessed 15 Sept. 2020). DOI: 10.33182/ml.v12i3.280.
14. OECD (2012), "Harnessing the skills of migrants and diaspora to foster development: policy options",available at: https://www.oecd.org/migration/Policy_Brief_Migrants_En_BD%20DEFINITIF.pdf (Accessed 18 Oct. 2020).
15. Castles, S. and Miller, M. J. (2003), The Age of Migration, 3rd ed., Guilford Press, New York, USA.
16. Berger, S. and Piore, M. J. (1980), Dualism and Discontinuity in Industrial Societies, Cambridge, New York, USA.
17. Hirschman, C. (1999), "Theories of International Migration and Immigration: A Preliminary Reconnaissance of Ideal Types", International Migration and the Remaking of America, pp. 120-126, Russell Sage Foundation, available at: https://faculty.washington.edu/charles/new%20PUBS/A85.pdf (Accessed 10 Oct2020).
18. Mckenzie, D. and Rapoport, H. (2007). "Network effects and the dynamics of migration and inequality: Theory and evidence from Mexico", Journal of Development Economics, [Online], vol. 84, pp. 1—24, available at: http://econweb.umd.edu/~Lafortune/puc-readings/McKenzie_Rapoport_2007.pdf (Accessed 18 Oct 2020). doi:10.1016/j.jdeveco.2006.11.003
19. Sadova, Ya. (2019), Migraciya v umovax transformaciyi regional`ny`x ry`nkiv praci Ukrayiny`: mexanizmy` regulyuvannya [Migration in the conditions of transformation of regional labor markets of Ukraine: mechanisms of regulation], Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine.
20. Sassen, S. (1988), The mobility of labor and capital. A study in untertational investment and labor flow, Cambridge university press, London, UK.
21. Arango, J. (2000), "Explaining Migration: а Critical View", Intenetional Social Science Journal, [Online], vol. 52. no. 165, available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1468-2451.00259./ (Accessed 18 Oct 2020). https://doi.org/10.1111/1468-2451.00259
22. Kurekova, L. (2011). "Theories of migration: Conceptual review and empirical testing in the context of the EU East-West flows", Paper presented at the Interdisciplinary Conference on Migration, Economic Change, Social Challenge, [Online], available at: http://cream.conference-services.net/resources/952/2371/pdf/mecsc2011_0139_paper.pdf (Accessed 20 Oct 2020).
23. Massey, D. S. (1988). "Economic Development and International Migration in Comparative Perspective", Population and Development Review, vol. 14, p. 383—413.
24. Olifirenko, L. and Rudіak, M. (2020), "Using of resources' potential of civil society institutions for regulation of population employment and migration processes", Problems and prospects of economics and management, vol. 1 (21), pp. 20—37. DOI: 10.25140/2411-5215-2020-1(21)-20-37.
25. Favell, A. (2008), "The New Face of East-West Migrationin Europe", Journal of Ethnic and Migration Studie, vol. 34, no. 5, pp. 701—716.
26. Prakash, N. (2009), "The development impact of workers' remittances in Fiji", available at URL: http://mro.massey.ac.nz/xmlui/handle/10179/1281 (Accessed 22 Oct 2020).
27. Smith, J. P. and Thomas, D. (2003), "Remembrances of things past: test-retest reliability of retrospective migration histories", Journal of the Royal Statistical Society, vol. 166 (1), pp. 23—49.
28. Yurchishin, V. (2018), Global`ni tendenciyii perspekty`vy`: svitova ekonomika ta Ukrayina [Global trends and prospects: the world economy and Ukraine], Zapovit, Kyiv, Ukraine.

№ 12 2020, стор. 125 - 133

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 65

Відомості про авторів

М. О. Рудяк

аспірант науково-освітньої програми "Менеджмент",Національний університет "Чернігівська політехніка"

M. Rudiak

Postgraduate student of the scientific-educational program "Management", National University "Chernihiv Polytechnic", Сhernihiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6069-4556

Як цитувати статтю

Рудяк М. О. Концептуалізація структурно-змістових складових міграційних теорій. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 125–133. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.125

Rudiak, M. (2020), “Structural and content component conceptualization of migration theories”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 125–133. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.125

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.