EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ
О. О. Самойлов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.121

УДК: 628.4.038

О. О. Самойлов

СУТНІСТЬ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті встановлено, що накопичення відходів завдає величезних екологічних, економічних та соціальних збитків знижує потенціал екологічної стійкості держави. Обгрунтовано сутність твердих побутових відходів як частини твердих комунальних відходів, яка містить найбільш цінні для використання у господарстві компоненти, а також небезпечні відходи, що утворюються у фізичних осіб. Таке трактування орієнтовано на підвищення обсягу та якості вилучення вторинної сировини, яка використовується у господарстві, забезпеченні безпеки технологічних процесів і зниженні негативного впливу на навколишнє природне середовище.
Проаналізовано принципи управління твердими побутовими відходами в ЄС та Україні. Основними принципами з управління відходами в ЄС є: запобігання утворення відходів та зниження негативного ефекту; самодостатність країн ЄС загалом і окремо; удосконалення технологій остаточної утилізації та моніторингу, які не спричиняють надмірних витрат. Основними принципами державної політики щодо управління відходами в Україні є: пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів; забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів; науково обгрунтовано узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку. Визначено, що основні принципи управління відходами в Україні відповідають європейським.
Встановлено, що для побудови належної системи управління твердими побутовими відходами, яка буде економічно ефективною і сприятиме розвитку громад і країни загалом, доцільно на регіональному рівні розробити стратегії та плани управління твердими побутовими відходами.

Ключові слова: відходи; принципи управління; сортування; утилізація; тверді побутові відходи; методи управління.

Література

1. Петрук М.П., Козій О.І., Вахула О.М., Яцюк Р.А. Екологічні та правові аспекти утилізації твердих побутових відходів. Наше право. Серія: "Екологічне право". № 3. 2017. С. 178—184.
2. Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року / Розпорядження Кабінету Міністрів України. 2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text (дата звернення 20.09.2020).
3. Про відходи / Закон України. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 36—37. Ст. 242). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 01.10.2020).
4. Кращі європейські практики управління відходами: [посібник] / А. Войціховська, О. Кравченко, О. Мелень-Забрамна, М. Панькевич, [за заг. ред. О. Кравченко]. Львів: Видавництво "Компанія "Манускрипт"", 2019. 64 с.
5. Ферару Г.С. Оценка эффективности управления предприятием в рамках системы экологического менеджмента. Менеджмент в России и за рубежом. 2007. №1. С. 50—59.
6. Коваль І.І., Погребник В.Д., Джумеля Е.А. Тенденції розвитку методів і систем управління відходами. Науковий вісник НЛТУ України: збірник наукових праць. Львів. 2019. Т. 29, № 1. С. 78—82.
7. Директива Європейського Парламенту та Ради 2008/98/ЄС від 19 листопада 2008 року про відходи та скасування деяких Директив. 2008. URL: https://mepr.gov.ua/files/docs/2008%2098%20%D0%84%D0%A1.pdf (дата звернення 20.09.2020).
8. From the 3Rs to the Zero Waste hierarchy. 2013. URL: https://www.zerowasteeurope.eu/2013/04/zero-waste-hierarchy. (дата звернення 20.09.2020).
9. Зубко Г. Нова політика управління відходами можлива зі зміною ментальності. Урядовий портал. 2018. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/nova-politika-upravlinnya-vidhodami-mozhliva-zi-zminoyu-mentalnosti-gennadij-zubko (дата звернення 20.09.2020).
10. Дорофеев Е.Ю. Управление системой обращения с отходами в муниципальном образовании (на примере Трёхгорного городского округа). 2018. URL: https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/21804/2018_343_dorofeeveyu.pdf?sequence=1 (дата звернення 20.09.2020).

O. Samoilov

ESSENCE AND PRINCIPLES OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN UKRAINE

Summary

One of the most pressing problems today is the accumulation and disposal of waste. Pollution of the environment with solid household waste is increasing much faster than the population of the planet. This problem is especially acute for Ukraine, which ranks first among European countries in the amount of household waste per person and the level of harmful effects of landfills on the environment. Accumulation of waste causes huge environmental, economic and social damage, reduces the potential for environmental sustainability of the state. Sustainable development of the country's territories largely depends on the solid waste management system.
It is established that the accumulation of waste causes huge environmental, economic and social damage, reduces the potential for environmental sustainability of the state. The article substantiates the essence of solid household waste, namely as a part of municipal solid waste, which contains the most valuable components for use in the economy, as well as hazardous waste generated by individuals. This interpretation is focused on improving the volume and quality of extraction of secondary raw materials used in the economy, ensuring the safety of technological processes and reducing the negative impact on the environment.
The principles of solid waste management in Ukraine are analyzed. It is established that the state policy of waste management in Ukraine, as well as the basic principles and priorities correspond to the European ones. However, the mechanisms of their implementation are being implemented very slowly in practice. It is determined that it is expedient to speed them up, because by taking these basic steps in the direction of solid waste management, it is possible to get closer to solving the problem of overcoming a large-scale environmental catastrophe in the near future. Adoption of such norms, rules and requirements, and their application in economic activity will allow to achieve the optimal cost of resources and resources to address the problems of solid waste.
It is determined that the waste management system is characterized by a set of forms, methods, principles and means of waste management in order to increase the efficiency of their disposal, disposal and recycling with a concomitant reduction of costs. It is established that in world practice there are three models of waste management: centralized, decentralized and integrated models.
Effective solid waste management is the basis for sustainable development of the state. The level of Ukrainian legislation in the field of waste management is quite high. The state policy of waste management in Ukraine, as well as the basic principles and priorities correspond to the European ones. However, the mechanisms of their implementation are being implemented very slowly in practice. Therefore, they need to be accelerated, because by taking these basic steps to manage solid waste, it is possible in the near future to come closer to solving the problem of overcoming a large-scale environmental disaster. Adoption of such norms, rules and requirements, and their application in economic activity will allow to achieve optimal costs, means and resources for solving problems with solid waste. It is also advisable to develop solid waste management strategies and plans at the local level. This will provide an opportunity to build an appropriate system that will be cost-effective and flow to the development of communities and the country as a whole.

Keywords: waste; management principles; sorting; utilization; solid household waste; management methods.

References

1. Petruk, M.P. Kozii, O.I. Vakhula, O.M. and Yatsiuk, R.A., (2017), "Environmental and legal aspects of solid waste disposal", Nashe pravo, Seriia: Ekologichne pravo, vol. 3, 178—184.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order "On Approval of the National Strategy for Waste Management in Ukraine until 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80 (Accessed 20 September 2020).
3. Verkhovna Rada Ukrainy (1998), The Law of Ukraine "About waste", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 20 September 2020).
4. Voitsikhovska, A. Kravchenko, O. and Melen-Zabramna, O., & Pankevych, M., (2019). "Krashi evropeiski praktyky upravlinnia vidhodamy" [European best waste management practices], Vydavnyctvo Kompaniia "Manuskrypt", Lviv, Ukraine.
5. Feraru, H.S. (2007), "Evaluation of the effectiveness of enterprise management within the environmental management system", Menedjment v Rossie i za rubejom (Management in Russia and abroad), vol. 1, 50—59.
6. Koval, I.I. Pohrebnyk, V.D. and Dzhumelia, E.A. (2019), "Trends in the development of waste management methods and systems", Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy (Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine), vol. 29, no. 1, 78—82.
7. European Parliament and Council (2008), "Directive 2008/98 / EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives", available at: https://mepr.gov.ua/files/docs/2008%2098%20%D0%84%D0%A1.pdf (Accessed 20 September 2020).
8. Simon, J.M. (2013), "From the 3Rs to the Zero Waste hierarchy", available at: https://www.zerowasteeurope.eu/2013/04/zero-waste-hierarchy (Accessed 20 September 2020).
9. Zubko, H. (2018), "A new waste management policy is possible with a change of mentality", Uriadovyi portal (Government portal), available at: https://www.kmu.gov.ua/news/nova-politika-upravlinnya-vidhodami-mozhliva-zi-zminoyu-mentalnosti-gennadij-zubko (Accessed 20 September 2020).
10. Dorofeev, E.Yu. (2018). "Management of the waste management system in the municipality (on the example of the Three-Mountain City District)", available at: https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/21804/2018_343_dorofeeveyu.pdf?sequence=1 (Accessed 20 September 2020).

№ 12 2020, стор. 121 - 124

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 53

Відомості про авторів

О. О. Самойлов

аспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН

O. Samoilov

Postgraduate student, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

ORCID:

0000-0001-5520-5714

Як цитувати статтю

Самойлов О. О. Сутність та принципи управління твердими побутовими відходами в Україні. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 121–124. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.121

Samoilov, O. (2020), “Essence and principles of solid waste management in Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 121–124. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.121

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.