EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
О. М. Гавриш, В. П. Пильнова, О. В. Пісковець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.109

УДК: 330.341

О. М. Гавриш, В. П. Пильнова, О. В. Пісковець

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТНІСТЬ, ЗНАЧЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Анотація

У статті розкрито основні теоретичні аспекти інноваційної підприємницької діяльності як основи розвитку підприємства. Систематизовано наукові погляди на зміст і економічну сутність інноваційного підприємництва. Висвітлено проблеми розвитку інноваційного підприємництва в Україні. Основними проблемами є: низький попит на інновації на ринку; відсутність вдалих ідей і можливостей для створення інновацій; недостатність коштів у підприємства; відсутність партнерів по співпраці. Розглянуто основні способи та методи активізації інноваційної діяльності підприємств. Зображено сукупність інноваційного підприємництва, що має важливе значення в економічному розвитку і соціальній сфері держави, формуючи нові досягнення. Окреслено основні завдання для вирішення таких проблеми, як формування завдань для подальшого державного розвитку; детальна поетапна програма переліку галузей для подальшого ефективного функціонування; вдосконалення нормативно-правового забезпечення для подальшого розвитку інноваційної підприємницької держави; забезпечення державної підтримки та пільгового режиму кредитування підприємствам, які займаються науково-технічними розробками. Запропоновано орієнтовні шляхи вирішення. Сформовано чинники заохочення впровадження інноваційних розробок у діяльність українських підприємств. Обгрунтовано, що інноваційний напрям підприємницької діяльності гарантує для суб'єктів господарювання конкурентні переваги, забезпечує їм зміцнення ринкових позицій, сприяє економічному розвитку. Держава повинна підтримувати та заохочувати інноваційний розвиток та інноваційне підприємництво та інноваційний розвиток.

Ключові слова: підприємництво; інноваційна діяльність; інноваційне підприємництво; економічний інтерес; інновації; інвестиція; новаторство; інноваційний процес; інноваційний розвиток; конкурентоспроможність.

Література

1. Ткаченко Т.П., Тульчинський Р.В. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні. Економічний вісник НТУУ "КПІ" 2010. № 7. С. 223—229.
2. Паладій М. Інноваційний шлях розвитку українського суспільства потребує нової економічної стратегії. URL: http://patent.km.ua/ukr/articles/i385 (Дата звернення 30.10.2020).
3. Шумпетер Й.А. Теорія економічного розвитку. URL: https://vk.com/doc-81195643_345611914?hash=4a7a38fa26063a08e2&dl=87014217319a1ef81а (Дата звернення 30.10.20).
4. Зянько В.В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку: монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ. Вінниця. 2008. 397 с. URL: http://fk.vntu.edu.ua/images/documents/mon_08.pdf (Дата звернення 30.10.20).
5. Устенко О. Інноваційне підприємництво в Україні: стан та перспективи розвитку. Економіка. Фінанси. Право. 1999. № 6. С. 11—13.
6. Ганечко І. Проблеми розвитку інновацій в Україні. Економіка. 2011. № 5. С. 21—24. URL http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/33819 (Дата звернення 30.10.20).
7. Тюха І.В., Кузнєцова В.А. Проблеми інноваційної діяльності і Україні та на вітчизняних підприємствах. Електронний журнал. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4545 (Дата звернення 30.10.20).

О. Havrysh, V. Pylnova, O. Piskovets

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP: ESSENCE, MEANING AND PROBLEMS IN THE MODERN CONDITIONS OF FUNCTIONING

Summary

The article theoretical aspects of innovative entrepreneurial activity as the basis of enterprise development are revealed in the article. Scientific views on the content and economic essence of innovative entrepreneurship are systematized. The problems of development of innovative entrepreneurship in Ukraine are highlighted. The main problems are: low demand for innovation in the market; lack of successful ideas and opportunities for innovation; lack of funds from the enterprise; lack of cooperation partners. The main ways and methods of activating the innovative activity of enterprises are considered. The set of innovative entrepreneurship is depicted, which plays an increasingly prominent role in the economic and social development of society, acquiring new priorities. The priority tasks for the decision of such problems as, definition of priorities of development of the state are specified; specification of the list of spheres of activity of priority development; creation of evaluation mechanisms; formation of a stable legal framework for the development of innovative entrepreneurship; state funding or granting benefits to enterprises engaged in scientific and technical development. Approximate solutions are proposed. Factors of encouragement of introduction of innovative developments in activity of the Ukrainian enterprises are formed. It is substantiated that the innovative direction of entrepreneurial activity guarantees competitive advantages for economic entities, provides them with strengthening of market positions, promotes economic development. The state should support and encourage innovative development and innovative entrepreneurship and innovative development. Modern innovative entrepreneurial activity is a special type of management aimed at finding new opportunities and commercial use of innovations. This type of activity is characterized by a special behavior of the entrepreneur, which includes: the presence of innovative management thinking, changes in management style, full economic and social responsibility.

Keywords: entrepreneurship; innovative activity; innovative entrepreneurship; economic interest; innovations; investment; innovation; innovation process; innovative development; competitiveness.

References

1. Tkachenko, T.P. and Tul'chyns'kyj, R.V. (2010), "Development of innovative entrepreneurship in Ukraine", Ekonomichnyj visnyk NTUU "KPI", vol. 7, pp. 223—229.
2. Paladij, M. (2004), "The innovative way of development of Ukrainian society requires a new economic strategy", available at: http://patent.km.ua/ukr/articles/i385 (Accessed 30 Oct 2020).
3. Shumpeter, J.A. (2011), "Theory of economic development", available at: https://vk.com/doc-81195643_345611914?hash=4a7a38fa26063a08e2&dl=87014217319a1ef81a (Accessed 30 Oct 2020).
4. Zian'ko, V.V. (2008), Innovatsijne pidpryiemnytstvo: sutnist', mekhanizmy i formy rozvytku [Innovative entrepreneurship: the essence, mechanisms and forms of development], UNIVERSUM, Vinnytsia, Ukraine.
5. Ustenko, O. (1999), "Innovative entrepreneurship in Ukraine: state and prospects of development", Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 6, pp. 11—13.
6. Hanechko, I. (2011), "Problems of innovation development in Ukraine", Ekonomika, vol. 5, pp. 21—24, available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/33819 (Accessed 30 Oct 2020).
7. Tiukha, I.V. and Kuznietsova, V.A. (2015), "Problems of innovative activity in Ukraine and at the national enterprises", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4545 (Accessed 30 Oct 2020).

№ 12 2020, стор. 109 - 113

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 63

Відомості про авторів

О. М. Гавриш

к. е. н., доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

О. Havrysh

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

ORCID:

0000-0002-5756-0880


В. П. Пильнова

к. е. н., доцент,доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

V. Pylnova

PhD in Economics" Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1816-1876


О. В. Пісковець

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій

O. Piskovets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

ORCID:

0000-0002-5940-7003

Як цитувати статтю

Гавриш О. М., Пильнова В. П., Пісковець О. В. Інноваційне підприємництво: сутність, значення та проблеми в сучасних умовах функціонування. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 109–113. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.109

Havrysh, О., Pylnova, V. and Piskovets, O. (2020), “Innovative entrepreneurship: essence, meaning and problems in the modern conditions of functioning”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 109–113. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.109

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.