EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Ю. В. Подмешальська, Я. В. Піддубня

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.100

УДК: 657.6:658.1

Ю. В. Подмешальська, Я. В. Піддубня

УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

У статті проаналізовано проблемні аспекти обліку та аудиту заробітної плати. За результатами дослідження проблемних питань запропоновано методичні та практичні рекомендації щодо їх вирішення. Встановлено, що ефективність організації обліку та якість аудиторських перевірок залежить від визначення об'єктів обліку та аудиту, які є основою для розробки технологічного процесу обліку та методики аудиту. У статті визначено об'єкти обліку та аудиторської перевірки заробітної плати. Як приклад, визначено технологічний процес бухгалтерського обліку одного із об'єктів обліку, а саме: утримань із заробітної плати.
Доведено, що забезпечення управлінського персоналу корисною, якісною інформацією про витрати на оплату праці можливо за допомогою розробки додаткових документів обліку для групування та узагальнення інформації, які повинні бути розроблені за такими формою та змістом, щоб бути зрозумілими користувачам і корисними для прийняття управлінських рішень.
У статті запропоновано форму розрахункової відомості розрахунків за виплатами працівникам, використання якої передбачає відображення нарахування заробітної плати відповідно до структури фонду оплати праці, визначення фактичних витрат на оплату праці за місяць.
Для посилення внутрішнього контролю обліку заробітної плати запропоновано Відомість узагальнення інформації про фактичні витрати на додаткову заробітну плату з урахуванням видів виплат відповідно до Інструкції № 5 з присвоєнням їм коду або шифру для використання у розрахунковій відомості. Для посилення контролю та аналізу витрат суб'єктів господарювання на допомогу з тимчасової непрацездатності та своєчасності погашення заборгованості ФСС запропоновано Відомість узагальнення інформації обліку допомоги з тимчасової непрацездатності.
У статті розглянуто методику організації та проведення аудиторської перевірки заробітної плати та документальне забезпечення аудиторської перевірки на етапах проведення аудиту. У статті запропоновано програму аудиту заробітної плати, форми робочих документів аудитора, форму підсумкового документа за результатами аудиторської перевірки бухгалтерського обліку заробітної плати.
Наведені пропозиції можуть бути використані в практичній діяльності суб'єктами господарювання та аудиторами; як один із варіантів вирішення проблемних питань організації аналітичного обліку заробітної плати, документального забезпечення; для розробки методичних рекомендацій для проведення аудиторської перевірки бухгалтерського обліку заробітної плати; для подальших досліджень вирішення проблемних питань обліку та аудиту заробітної плати.

Ключові слова: облік; заробітна плата; аудит; розрахункова відомість; аудит; Програма аудиту; робочі документи; аудиторські процедури.

Література

1. Макаренко А.П. Фінансовий облік II: навч.-метод. посібник для студ. ЗДІА спец. 6.030509 "ОіА" ден. та заоч. форм навчання / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста // ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2014. — 288 c.
2. Меліхова Т.О., Єременко М.Р. Концептуальні основи обліку заробітної плати та аналізу податкового навантаження для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. Економічний вісник Донбасу: наук. журнал. Луганськ, 2012. Вип. 1 (27). С. 150—155.
3. Подмешальська Ю.В., Резніченко Л.О. Удосконалення методики внутрішнього аудиту заробітної плати як засобу внутрішнього контролю на підприємстві. Агросвіт. 2019. № 4. С. 88—96. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.88
4. Подмешальська Ю.В., Панченко А.М. Удосконалення організації обліку заробітної плати. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 1. С. 58—63. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.58.
5. Подмешальська Ю.В., Бескоста Г.М., Стафійчук К.В. Аудит розрахунків з оплати праці. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua

Yu. Podmeshalska, Y. Piddubnia

IMPROVING ACCOUNTING AND AUDIT OF WAGES AT THE ENTERPRISE

Summary

The article analyzes the problematic aspects of accounting and auditing of wages. Based on the results of the research of problematic issues, methodical and practical recommendations for their solution are offered. It is established that the effectiveness of the organization of accounting and the quality of audits depends on the definition of objects of accounting and auditing, which are the basis for the development of the technological process of accounting and audit methods. The article defines the objects of accounting and auditing of wages. As an example, the technological process of accounting of one of the objects of accounting, namely, deductions from wages, is defined.
It has been proven that providing management with useful, high-quality information on labor costs is possible through the development of additional accounting documents for grouping and summarizing information, which should be developed in such a form and content to be understandable to users and useful for management decisions.
The article proposes a form of settlement statement of payments for employees, the use of which reflects the calculation of wages in accordance with the structure of the payroll, determining the actual labor costs for the month, as well as the use of codes to display information on payroll and payroll deductions.
To strengthen the internal control of wage accounting, the Statement of generalization of information on the actual costs of additional wages, taking into account the types of payments in accordance with Instruction № 5 with the assignment of a code or code for use in the calculation statement. To strengthen the control and analysis of the costs of business entities for temporary disability benefits and the timely repayment of debts of the FSS, the Statement of generalization of information on the accounting of temporary disability benefits is proposed.
The article considers the method of organizing and conducting an audit of wages and documentation of the audit at the stages of the audit. The article offers a salary audit program, forms of working documents of the auditor, the form of the final document based on the results of the audit of payroll accounting.
The proposed proposals can be used in practice by business entities and auditors; as one of the options for solving problematic issues of the organization of analytical accounting of wages, documentation; to develop guidelines for conducting an audit of payroll accounting; for further research to address the problematic issues of accounting and auditing of wages.

Keywords: accounting; salary; audit; payroll; audit; audit program; working papers; audit procedures.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2014), Finansovyy oblik II [Financial Accounting II], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Melikhova, T.O. Yeremenko, M.R. (2012), Kontseptualni osnovy obliku zarobitnoi platy ta analizu podatkovoho navantazhennia dlia pidvyshchennia rivnia finansovoi bezpeky pidpryiemstva [Conceptual bases of the accounting of wages and analysis of a tax load for increase of level of financial safety of the enterprise]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu: nauk. zhurnal [Donbass Economical Bulletin]. Luhansk, vol. 1, no. 27, pp. 150—155.
3. Podmeshalska, Yu. and Reznichenko, L. (2019), "Improvement of the method of internal audit of wages as a means of internal control at an enterprise", Agrosvit, vol. 4, pp. 88—96. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.88
4. Podmeshalska, Yu. and Panchenko, A. (2020), "Improving the organization of payroll", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 1, pp. 58—63. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.1.58
5. Podmeshalska, Y.V. Beskosta, H.M. and Stafiychuk, K.V. (2017), "Аudit of рayroll сalculations", Efektyvna ekonomika, vol.12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5975 (Accessed 10 Feb 2018).

№ 12 2020, стор. 100 - 108

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 55

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0001-6353-4542


Я. В. Піддубня

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Y. Piddubnia

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0002-0273-971X

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Піддубня Я. В. Удосконалення обліку та аудит заробітної плати на підприємстві. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 100–108. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.100

Podmeshalska, Yu. and Piddubnia, Y. (2020), “Improving accounting and audit of wages at the enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 100–108. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.