EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ РЕГІОНУ
І. М. Тесленок, О. О. Соріна, В. В. Коваль

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.77

УДК: 35.076.2

І. М. Тесленок, О. О. Соріна, В. В. Коваль

РОЗРОБКА МЕХАНІЗМУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ КОМПЛЕКСОМ РЕГІОНУ

Анотація

У статті зазначено, що промисловий комплекс — це цілісна сукупність взаємозв'язаних виробничих підприємств на відповідній території.
Обгрунтовано необхідність розробки механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону, яка обумовлена тим, що процес управління здійснюється з боку державних та регіональних органів влади, інтереси яких не збігаються, що викликає ряд негативних явищ.
Метою статті є розроблення механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону. У складі механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону запропоновано виділити три блоки: система стратегічного управління промисловим комплексом регіону, об'єкт стратегічного управління промисловим комплексом регіону та методи стратегічного управління промисловим комплексом регіону.
Визначено учасників та функції стратегічного управління промисловим комплексом регіону з позиції державного та регіонального управління. Показано роль промислових підприємств. Окремими завданнями є ідентифікація дефініції "промисловий комплекс", аналіз процесу державного та регіонального стратегічного управління промисловим комплексом регіону та визначення проблем при реалізації управління промисловим комплексом. Особливо важливим завданням стратегічного управління промисловим комплексом на рівні регіону є правильне визначення пріоритетів регіонального розвитку, з врахуванням всіх факторів, що на нього впливає, та державних цілей.
Перевагами створеного механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону є врахування інтересів всіх учасників процесу, виключення дублювання функцій управління і вирішення завдань з використанням найбільш ефективних методів управління.
Запропонований механізм стратегічного управління промисловим комплексом регіону можна буде використовувати в будь-якому регіоні країни, попри його територіальні, економічні, технологічні, соціальні та демографічні особливості.

Ключові слова: промисловий комплекс; стратегічне управління; механізм стратегічного управління; регіон.

Література

1. Бітунов В.В. Галузь і території. Москва: "Думки". 1987. 238 с.
2. Ершов К.О. Проблеми стратегічного управління розвитком регіонального промислового комплексу. Збірник "Російське підприємництво". 2014. Т. 15. Вип. 9. С. 89—94.
3. Ізард В. Методи регіонального аналізу. Москва: Прогрес, 1966. 659 с.
4. Колосовский М.М. Обрані праці. Смоленськ: Ойкумена, 2006. 336 с.
5. Кузнєцова К.О. Менеджмент регіонального розвитку: навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. 81 с.
6. Мазур А.Г. Управління в регіональних економічних системах: теорія, методологія, практика. Вінниця: "Консоль". 2003. 408 с.
7. Мільнер Б.З., Евенко Л.И., Раппопорт В.С. Системний підхід до організації управління. Москва: Економіка, 1983. 224 с.
8. Пуліна Т.В. Методичні підходи до створення та розвитку кластерних об'єднань підприємств харчової промисловості: монографія. Запоріжжя: "Акцент", 2013. 408 с.
9. Сторчеус О.М. Сутність регулювання промислового комплексу регіону. Державне управління: удосконалення та розвиток. № 4. 2010. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=125
10. Шраг М.І. Промислові комплекси (Теоретичні нариси). Москва: Економіка, 1969. 158 с.

І. Teslenok, O. Sorina, V. Koval

DEVELOPMENT OF THE STRATEGIC MANAGEMENT MECHANISM OF THE REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEX

Summary

The article states that an industrial complex is an integral set of interconnected production enterprises in the relevant territory.
The necessity of developing a mechanism of strategic management of the industrial complex of the region is substantiated, which is due to the fact that the management process is carried out by state and regional authorities, whose interests do not coincide, which causes a number of negative phenomena.
The purpose of the article is to develop a mechanism for strategic management of the industrial complex of the region. As part of the mechanism of strategic management of the industrial complex of the region, it is proposed to distinguish three blocks: the system of strategic management of the industrial complex of the region, the object of strategic management of the industrial complex of the region and methods of strategic management of the industrial complex of the region
The participants and functions of strategic management of the industrial complex of the region from the standpoint of state and regional management are determined. The role of industrial enterprises is shown. Separate tasks are the identification of the definition of "industrial complex", analysis of the process of state and regional strategic management of the industrial complex of the region and identification of problems in the implementation of industrial complex management. A particularly important task of strategic management of the industrial complex at the regional level is the correct definition of regional development priorities, taking into account all the factors that affect it and state goals.
The advantages of the created mechanism of strategic management of the industrial complex of the region are taking into account the interests of all participants in the process, eliminating duplication of management functions and solving problems using the most effective management methods.
The proposed mechanism of strategic management of the industrial complex of the region can be used in any region of the country, regardless of its territorial, economic, technological, social and demographic characteristics.

Keywords: industrial complex; strategic management; management mechanism; region.

References

1. Bitunov, V. V. (1987), Haluz' i terytoriyi [Industry and territory], Dumky, Moscow, Russia.
2.Ershov, K. O. (2014), "Problems of strategic management of the regional industrial complex", Zbirnyk Rosiys'ke pidpryyemnytstvo, vol. 15, pp. 89—94.
3. Izard, V. (1966), Metody rehional'noho analizu [Methods of regional analysis], Prohres, Moscow, Russia.
4. Kolosovsky, M. M. (2006), Obrani pratsi [Selected works], Oikumena, Smolensk, Russia.
5. Kuznetsova, K. O. (2020), Menedzhment rehional'noho rozvytku [Management of regional development], KPI Igora Sikorsky, Kyiv, Ukraine.
6. Mazur, A. G. (2003), Upravlinnya v rehional'nykh ekonomichnykh systemakh: teoriya, metodolohiya, praktyka [Management in regional economic systems: theory, methodology, practice], Konsol, Vinnytsya, Ukraine.
7. Milner, B.Z. Evenko, L.I. and Rappoport, V. S. (1983), Systemnyy pidkhid do orhanizatsiyi upravlinnya [System approach to management], Ekonomika Moscow, Russia.
8. Pulina, T. V. (2013), Metodychni pidkhody do stvorennia ta rozvytku klasternykh ob'iednan' pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti [Methodical approaches to the creation and development of cluster associations of food industry enterprises], Aktsent, Zaporizhzhiia, Ukraine.
9. Storcheus, O.M. (2010), "The essence of regulation of the industrial complex of the region", Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=125 (Accessed 28 Nov 2020).
10. Shrah, M. I. (1969), Promyslovi kompleksy [Industrial complexes], Ekonomika, Moscow, Russia.

№ 12 2020, стор. 77 - 81

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 713

Відомості про авторів

І. М. Тесленок

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Національний університет "Запорізька політехніка"

І. Teslenok

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management, National University "Zaporizhzhya Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-8495-5167


О. О. Соріна

старший викладач кафедри менеджменту, Національний університет "Запорізька політехніка"

O. Sorina

Senior Lecturer of the Department of management, National University "Zaporizhzhya Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-6644-6377


В. В. Коваль

магістрант кафедри менеджменту, Національний університет "Запорізька політехніка"

V. Koval

master's student, National University "Zaporizhzhya Polytechnic"

ORCID:

0000-0001-6834-0632

Як цитувати статтю

Тесленок І. М., Соріна О. О., Коваль В. В. Розробка механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.77

Teslenok, І., Sorina, O. and Koval, V. (2020), “Development of the strategic management mechanism of the regional industrial complex”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.