EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТИВІЗАЦІЯ РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
М. О. Житар, В. С. Бєлін, О. Г. Оліщук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.67

УДК: 336

М. О. Житар, В. С. Бєлін, О. Г. Оліщук

АКТИВІЗАЦІЯ РИНКУ ОБЛІГАЦІЙ ВНУТРІШНЬОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) як інструмент впливу на економіку України. Досліджено роботу ОВДП на ринку цінних паперів в України та практичний досвід з випуску та безпосередньо обігу облігацій внутрішніх державних позик України. Обгрунтовано напрями інституційних змін ринку облігацій внутрішніх державних позик в Україні та визначено важливі чинники, що впливають на випуск та обіг державних цінних паперів. Визначено головні структурні фактори які впливають на вартість та всі можливі ризики (інфляційні, платоспроможності держави, валютні, політичні). Досліджено співвідношення державного боргу до ОВДП як фактор впливу на економіку України. Відображене законодавче спрямування на розвиток та функціонування облігацій внутрішніх державних позик України та доведено їх актуальність на сьогодні. Виокремлено причини стрімкого зростання зацікавлення з боку іноземних інвесторів щодо облігацій внутрішніх державних позик саме України. Проведено аналіз купівлі ОВДП різними групами інвесторів та динаміки обсягу емісії державних облігацій. Розглянуто кореляцію таких складових елементів, як боргові зобов'язання держави з розміщенням боргових цінних паперів на ринку. Проаналізовано доцільність купівлі ОВДП інвесторами з подальшою їх реалізацію на ринку цінних паперів, переваги і недоліки розміщень Україною ОВДП та вплив на економічні процеси. Зроблено висновок, що одним із головних питань залишається використання державою інвестицій, які доцільно спрямовувати на заходи та програми, результатом яких буде ріст реального сектору економіки на товари, які мають додану вартість, що в свою чергу буде відображати позитивний ріст економіки країни.

Ключові слова: боргові цінні папери; ОВДП; державний борг; державні запозичення; реструктуризація; інвестиції; дефіцит державного боргу.

Література

1. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
2. Національний банк України "Фінансові ринки" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/markets
3. Статистика ОВДП Міністерство Фінансів України — Електронний ресурс — Режим доступу:: https://www.minfin.gov.ua/news/borg/ozdp-shcho-perebuvaiut-v-obihu
4. Облігації як інструмент залучення грошових ресурсів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/61.pdf
5. Розбудова ринку облігацій внутрішньої державної позики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.worldbank.org/uk/news/feature/2019/11/04/ukraine-building-the-domestic-debt-market-for-local-currency-issuances
6. ОВДП як інструмент: вплив на економіку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://yur-gazeta.com/publications/practice/bankivske-ta-finansove-pravo/ovdp-yak-instrument-vpliv-na-ekonomiku.html
7. Самородов Б.В., Житар М.О. Оцінка функціонування ринку цінних паперів України в умовах глобалізації. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка". 2020. № 16 (44). С. 174—183.
8. Kuzheliev M., Rekunenko I., Boldova A., Zhytar M. Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine. Investment Management and Financial Innovations. № 2. 2019. С. 260—269.
9. Kuzhelev M.O., Zhytar M.O., Stabias S.M., Nemsadze G.G. Analysis of the current state of the corporate securities market of Ukraine. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. № 2 (29). P. 150—158.

M. Zhytar, V. Belin, O. Olishuk

ACTIVATION OF THE DOMESTIC BOND MARKET AS A TOOL TO INFLUENCE THE UKRAINIAN ECONOMY

Summary

In the article the relevance of this study, the systematic and gradual activation of the domestic government bond market (IGLBs) in Ukraine.
The article forms an understanding of the work of IGLBs in the securities market in Ukraine and practical experience in the issuance and direct circulation of domestic government bonds of Ukraine.
The directions of institutional changes in the market of domestic government bonds in Ukraine are substantiated. Important factors influencing the issue and circulation of government securities have been identified.
The main structural factors that affect the cost and all possible risks (inflation, solvency of the state, currency, political). The ratio of public debt to IGLBs as a factor influencing the economy of Ukraine is studied.
The legislative orientation on the development and functioning of domestic government bonds of Ukraine is reflected in their relevance to date.
The role and place of IGLBs in the country's economy and the direct consequences of market confessions in the securities market. The ratio of foreign financial institutions to debt securities of Ukraine is their share in the total portfolio. Explain the reason for the rapid growth of interest from foreign investors in domestic government bonds in Ukraine. The analysis of IGLBs purchase by different groups of investors is carried out. Attention is paid to the participation of various entities in investing funds in government securities, identified risky activities for such a policy. An analysis of the dynamics of the volume of government bond issues.
The correlation of such components as debt obligations of the state with the placement of debt securities on the market is considered. The expediency of IGLBs purchase by investors with their subsequent sale on the securities market is analyzed. Advantages and disadvantages of IGLBs placement in Ukraine and impact on economic processes.
The result of Ukraine's restructuring of IGLBs debt to foreign investors: a political decision. Identification of the direct relationship between public debt management of Ukraine and the rational placement of IGLBs on the market. Research of enterprise bonds as one of the ways to form the loan capital of the day of domestic entrepreneurs.

Keywords: debt securities; IGLBs; public debt; government borrowings; restructuring; investments; public debt deficit.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), The Law of Ukraine "About securities and the stock market", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 (Accessed 12 Nov 2020).
2 National Bank of Ukraine (2020), "Financial Markets", available at: https://bank.gov.ua/ (Accessed 12 Nov 2020).
3. Ministry of Finance of Ukraine (2020), "Statistics IGLBs Ministry of Finance of Ukraine", available at: https://www.minfin.gov.ua/news/borg/ozdp-shcho-perebuvaiut-v-obihu (Accessed 12 Nov 2020).
4. Hryhorash, T. Miahkov, O. and Voievodskyi, H. (2019), "Bonds as a tool for attracting money resources", Hroshi, finansy i kredyt, [Online], vol. 3(14), available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/61.pdf (Accessed 12 Nov 2020).
5. The world bank (2019), " Ukraine: development of the domestic government bond market", available at: https://www.worldbank.org/uk/news/feature/2019/11/04/ukraine-building-the-domestic-debt-market-for-local-currency-issuances (Accessed 10 Nov 2020).
6. Yuridchna gazeta (2020), "IGLBs as a tool: impact on the economy", available at: https://yur-gazeta.com/publications/practice/bankivske-ta-finansove-pravo/ovdp-yak-instrument-vpliv-na-ekonomiku.html (Accessed 12 Nov 2020).
7. Samorodov, B.V. and Zhytar, M.O. (2020), "Assessment of the functioning of the securities market of Ukraine in the context of globalization, Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". "Seriia "Ekonomika", vol. 16 (44), pp. 174—183.
8. Kuzheliev, M. Rekunenko, I. Boldova, A. and Zhytar, M. (2019), "Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine", Investment Management and Financial Innovations, vol. 2, pp. 260—269.
9. Kuzhelev, M.O. Zhytar, M.O. Stabias, S.M. and Nemsadze, G.G. (2019), "Analysis of the current state of the corporate securities market of Ukraine", Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 2 (29), pp. 150—158.

№ 12 2020, стор. 67 - 71

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 73

Відомості про авторів

М. О. Житар

к. е. н., доцент, заступник директора, Навчально-науковий інститут фінансів банківської справи Університету ДФС України

M. Zhytar

PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Director of the Educational and Scientific Institute of Finance and Banking, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0003-3614-0788


В. С. Бєлін

здобувач вищої освіти, Навчально-науковий інститут фінансів банківської справи Університету ДФС України

V. Belin

student of the Educational and Scientific Institute of Finance and Banking, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1018-2170


О. Г. Оліщук

здобувач вищої освіти, Навчально-науковий інститут фінансів банківської справи Університету ДФС України

O. Olishuk

student of the Educational and Scientific Institute of Finance and Banking, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ORCID:

0000-0001-9609-6681

Як цитувати статтю

Житар М. О., Бєлін В. С., Оліщук О. Г. Активізація ринку облігацій внутрішньої державної позики як інструменти впливу на економіку України. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 67–71. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.67

Zhytar, M., Belin, V. and Olishuk, O. (2020), “Activation of the domestic bond market as a tool to influence the ukrainian economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 67–71. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.