EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Н. В. Войтович, Ю. Я. Поляк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.62

УДК: 339.138

Н. В. Войтович, Ю. Я. Поляк

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ ЯК СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Анотація

Розглянуто розуміння трансферу технологій як сукупність економічних відносин у сфері використання нових систематизованих знань, застосування процесу між власником чи розробником і споживачем. Охарактеризовано трансфер технологій та п'ять ключових областей, а саме: якість, вартість, швидкість, надійність та гнучкість, які спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу та їх інноваційний розвиток. Розглянуто основні стратегічні цілі підприємств агропромислового комплексу, які прагнуть бути більш прибутковими, ефективними, безпечними і екологічно чистими. Виділено основні види трансферу технологій, як-от: передача патентів на винаходи, передача "ноу-хау", інжиніринг, інформаційний обмін через персональні контакти, наукові, маркетингові дослідження та інноваційні проекти. Проаналізовано основні, на наш погляд, інструменти взаємодії між учасниками процесу, якими виступають: підприємства, науково-дослідницькі інститути, вищі навчальні заклади тощо. Надано характеристику інноваційним інструментам та їх використанню при налагодженні відносин взаємодії між суб'єктами інноваційної діяльності. Основними інструментами виступають: спеціальні консультації працівників підприємства в університетах; регулярні (неофіційні) дискусії між викладачами та працівниками підприємств на засіданнях професійних асоціацій; купівля результатів університетських досліджень (патентів); коучинг співробітників підприємства дослідниками університетів; спільні публікації викладачів університетів та співробітників підприємства; спільні права інтелектуальної власності; доступ до спеціального обладнання підприємства чи університету; формальні співпраці у галузі досліджень та розробок, як-от: спільні науково-дослідні проєкти тощо. За допомогою інноваційних інструментів маркетингу визначають перспективні напрями приведення потенціалу сучасних підприємств агропромислового комплексу у відповідність до умов зовнішнього середовища.

Ключові слова: трансфер технології; інноваційний розвиток; інноваційна діяльність; маркетингові інструменти; підприємства агропромислового комплексу.

Література

1. Бєлікова Н.В. Інноваційні напрями розвитку маркетингу в сфері агропромислового комплексу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". 2014. № 6. С. 15—18.
2. Гольдштейн Г.Я. Стратегический инновационный менеджмент: тенденции, технологии, практика. Таганрог: Изд. ТРТУ, 2002. 179 с. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m78/5_5.htm
3. Денисюк В. Міжнародний трансфер технологій: сучасний зміст, аналіз закордонної та національної статистики. Економіст. 2005. № 2. С. 42—47.
4. Джині Дітріх. Комунікація та управління репутацією в епоху цифрових технологій. Індіанаполіс, Індіана: Видавництво Que, 2014. 176 с.
5. Ілляшенко С.М., Іванова Т.Є. Інструменти та методи просування продукції в Internet: аналітичний огляд. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. С. 20—32 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2015_3_20_32.pdf
6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент; под ред. С.Г. Божук; пер. с англ. СПб.: Питер, 2006. 464 с.
7. Кревенс Д. Стратегический маркетинг. Москва: Вильямс, 2003. 512 с.
8. Купер Р.Г. Разработка новых товаров; под ред. М. Бейкера. СПб.: Питер, 2002. С. 434—454.
9. Портер Майкл Е. та Крамер Марк Р. Стратегія та суспільство: зв'язок між конкурентною перевагою та корпоративною соціальною відповідальністю, Harvard Business Review, 2006. С. 78—92.
10. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша та ін. К.: УкрІНТЕІ, 2019. 80 с.
11. Сучасний стан мереж трансферу технологій за кордоном та проблеми їх розвитку в Україні / В.Я. Козаченко, Н.Г. Георгіаді. 2010. С. 162—172 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10011/1/26.pdf
12. Anon. Whitbread gets the right blend for training: E-learning combined with classroom teaching benefits company and employees. "Human Resource Management International Digest". 2008. Vol. 16 (7). Рp. 18—20.
13. Davis B., Lockwood A. Pantelidis I. and Alcott P. Food and Beverage Management (4th ed), London, Elsevier. 2008, 447 p.
14. Lee S., Barker S., and Kandampully J. Technology, service quality, and customer loyalty in hotels: Australian managerial perspectives. "Managing Service Quality". 2003. Vol. 13 (5). Рp. 423—432.
15. Phillips R. Technology Business Incubators: How Effective Is Technology Transfer Mechanisms? "Technology in Society". 2002. Vol. 24. № 3. Рp. 299—316, http://dx.doi.org/10.1016/S0160-791X(02)00010-6
16. Pilato M., Sеraphin H., Bellia C. Challenging the Negative Image of Destinations at Pre-visit Stage Using Food and Food Events as an Educational Tool: The Case of Romania. "Journal of Emerging Trends in Marketing and Management". 2017. Vol. I, No. 1. Рp. 35—45.
17. Prasad M., Scornavacca E. Lehmann H. Using wireless personal digital assistants in a restaurant: impact and perceived benefits. International Conference on Mobile Business. Sydney Australia. 2005. Рp. 69—74.
18. Radosevic S. and Ciampi Stancova K. Internationalising Smart Specialisation: Assessment and Issues in the Case of EU New Member States. "Journal of the Knowledge Economy". 2015, pp. 1—31, http://rd.springer.com/article/10.1007/s13132-015-0339-3
19. Riley M. Food and Beverage Management: A review of Change. "International Journal of Contemporary Hospitality Management". 2005. Vol. 17 (1). Рp. 88—93.
20. Woon Gon K, and Sunny H. The Impact of Information Technology Implementation on Service Quality in the Hotel Industry. "Information Technology in Hospitality". 2006. Vol. 4 (4). Рp. 143—151.

N. Voytovych, Yu. Polyak

TECHNOLOGY TRANSFER AS A COMPONENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MARKETING ACTIVITY OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The understanding of technology transfer as a set of economic relations in the field of using new systematized knowledge, the application of the process between the owner or developer and the consumer is considered. The main purpose was to explore the importance of technology transfer in the context of innovative development of marketing activities of agricultural enterprises. The transfer of technologies and five key areas are characterized, namely: quality, cost, speed, reliability and flexibility, which are aimed at increasing the competitiveness of agro-industrial enterprises and their innovative development. The main strategic goals of agro-industrial enterprises, which they are considered strive to be more profitable, efficient, safe and environmentally friendly. The main types of technology transfer are identified, such as transfer of patents for inventions, transfer of "know-how", engineering, and information exchange through personal contacts, research, marketing research and innovation projects. The main tools of interaction between the participants of the process, which are enterprises, research institutes, higher educational institutions, etc., are analysed. The characteristic of innovative tools and their use at establishment of relations of interaction between subjects of innovative activity is given. The main tools are special consultations of employees of enterprises in universities; regular (informal) discussions between teachers and employees of enterprises at meetings of professional associations; purchase of university research results (patents); coaching of employees of the enterprise by university researchers; joint publications of university teachers and employees of the enterprise; joint intellectual property rights; access to special equipment of the enterprise or university; formal cooperation in research and development, such as joint research projects, etc. With the help of innovative marketing tools identify promising areas for bringing the potential of modern enterprises of the agro-industrial complex in line with the conditions of the external marketing environment.

Keywords: technology transfer; innovative development; innovative activity; marketing tools; enterprises of agro-industrial complex.

References

1. Belikova, N.V. (2014), "Innovative directions of marketing development in the field of agro-industrial complex", Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences Series, vol. 6, pp. 15—18.
2. Goldshtein, G.Ya. (2002), "Strategic Innovation Management: Trends, Technologies, Practice", [Online], available at: http://www.aup.ru/books/m78/5_5.htm (Accessed 10 Nov 2020).
3. Denisyuk, V. (2005), "International technology transfer: modern content, analysis of foreign and national statistics", Economist, vol. 2. pp. 42—47.
4. Dietrich, G. (2014), Spin Sucks: Communication and Reputation Management in the Digital Age, Que Publishing, Indianapolis, USA.
5. Illiashenko, S.M. and Ivanova, T.E. (2015), "Tools and methods of product promotion on the Internet: an analytical review", Marketing and innovation management, [Online], vol. 3, pp. 20—32, available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2015_3_20_32.pdf (Accessed 10 Nov 2020).
6. Kotler, F. (2006), Marketing menedzhment [Marketing Management], Piter, Saint Petersburg, Russia.
7. Krevens, D. (2003), Strategicheskij marketing [Strategic Marketing], Vil'iams, Moscow, Russia.
8. Kuper, R.H. (2002), Razrabotka novyh tovarov [New product development], Piter, Saint Petersburg, Russia, pp. 434—454.
9. Porter, M. E. and Kramer, M. R. (2006), "Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility", Harvard Business Review, pp. 78—92.
10. Pisarenko, T.V. and Kvasha. T.K. (2019), Stan innovatsijnoi diial'nosti ta diial'nosti u sferi transferu tekhnolohij v Ukraini u 2018 rotsi: analitychna dovidka [The state of innovation and activity in the field of technology transfer in Ukraine in 2018, Analytical reference], UkrINTEI, Kyiv, Ukraine.
11. Kozachenko, V.Ya. and Georgiadi, N.G. (2010), "Current state of technology transfer networks abroad and problems of their development in Ukraine", Lviv Polytechnic National University Institutional Repository, [Online], pp. 162—172, available at: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/10011/1/26.pdf (Accessed 10 Nov 2020).
12. Anon (2008), "Whitbread gets the right blend for training: E-learning combined with classroom teaching benefits company and employees", Human Resource Management International Digest, vol. 16 (7), pp. 18—20.
13. Davis, B. Lockwood, A. Pantelidis, I. and Alcott, P. (2008), Food and Beverage Management, (4th ed), Elsevier, London, UK.
14. Lee, S. Barker, S. and Kandampully, J. (2003), "Technology, service quality, and customer loyalty in hotels. Australian managerial perspectives", Managing Service Quality, vol. 13 (5), pp. 423—432.
15. Phillips, R. (2002), "Technology Business Incubators: How Effective Is Technology Transfer Mechanisms?", Technology in Society, [Online], vol. 24, No. 3, pp. 299—316, available at: http://dx.doi.org/10.1016/S0160-791X(02)00010-6 (Accessed 10 Nov 2020).
16. Pilato, M. Sеraphin, H. and Bellia, C. (2017), "Challenging the Negative Image of Destinations at Pre-visit Stage Using Food and Food Events as an Educational Tool: The Case of Romania", Journal of Emerging Trends in Marketing and Management, vol. I, No. 1, pp. 35—45.
17. Prasad, M. Scornavacca, E. and Lehmann H. (2005), "Using wireless personal digital assistants in a restaurant: impact and perceived benefits", International Conference on Mobile Business. Sydney Australia, pp. 69—74.
18. Radosevic, S. and Ciampi Stancova, K. (2015), "Internationalising Smart Specialisation: Assessment and Issues in the Case of EU New Member States", Journal of the Knowledge Economy, [Online], pp. 1—31, available at: http://rd.springer.com/article/10.1007/s13132-015-0339-3 (Accessed 10 Nov 2020).
19. Riley, M. (2005), "Food and Beverage Management: A review of Change", International Journal of Contemporary Hospitality Management, vol. 17 (1), pp. 88—93.
20. Woon Gon, K. and Sunny, H. (2006), "The Impact of Information Technology Implementation on Service Quality in the Hotel Industry", Information Technology in Hospitality, vol. 4 (4), pp. 143—151.

№ 12 2020, стор. 62 - 66

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 68

Відомості про авторів

Н. В. Войтович

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

N. Voytovych

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing,Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv

ORCID:

0000-0002-5160-9428


Ю. Я. Поляк

старший викладач кафедри фінансово-облікових дисциплін,Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж

Yu. Polyak

Senior Lecturer of the Department of financial and accounting disciplines,Rivne Cooperative College of Economy and Law

ORCID:

0000-0001-5708-8347

Як цитувати статтю

Войтович Н. В., Поляк Ю. Я. Трансфер технологій як складова інноваційного розвитку маркетингової діяльності підприємств апк. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 62–66. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.62

Voytovych, N. and Polyak, Yu. (2020), “Technology transfer as a component of innovative development of marketing activity of agro-industrial enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 62–66. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.