EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
В. В. Коровій

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.50

УДК: 336.143

В. В. Коровій

ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Анотація

У статті розкрито питання сутності державної фінансової політики економічного зростання, що передбачає використання сукупності відповідних фінансових заходів, методів, важелів, механізмів, спрямованих на раціональне та ефективне формування, розподіл і використання фінансових ресурсів у відповідності до пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку країни. Визначено, що основними напрямами бюджетної політики країни є посилення відкритості та публічності розміщення державних замовлень, оптимізація системи органів державного управління та об'єктів соціальної інфраструктури, підвищення рівня національної оборони, зменшення боргового навантаження на бюджет шляхом реструктуризації боргу та співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, розвиток ринку державних облігацій, подальший розвиток системи соціального захисту населення. Розглянуто питання підвищення рівня результативності економічних та соціальних програм, здійснення оптимізації бюджетних повноважень між центральними та місцевими органами управління, формування належного інституційного середовища. В умовах трансформації економіки вагомими пріоритетами бюджетної політики стали забезпечення збалансованості бюджетної системи, оптимізація видаткової частини бюджету та кількості бюджетних програм, покращання добробуту населення, підвищення дієвості управління державним боргом. Показано, що державна фінансова політики повинна враховувати низку завдань, які стоять на певному етапі розвитку суспільних відносин, що обумовлює необхідність поглиблення основних засад її формування.

Ключові слова: фінанси; бюджет; фінансова система; фінансові відносини; фінансове регулювання; державна фінансова політика; бюджетна політика; економічне зростання.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва, М.Д. Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Бюджетна система / за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. К.: Центр учбової літератури, 2012. 871 с.
3. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. 19-е изд.: пер.с англ. М.: Вильямс, 2015. 1360 с.
4. Фінанси / за ред. І. О. Лютого. Київ: Ліра-К, 2017. 728 с.
5. Чугунов І.Я., Козарезенко Л.В. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу. Вісник КНТЕУ. 2017. № 3. С. 116—132.
6. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 5—18.
7. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Вісник КНТЕУ. 2019. № 2. С. 103—121.
8. Acikgoz B., Cinar S. Public Spending and Economic Growth: An Empirical Analysis of Developed Countries. Journal of Economics. 2017. Vol. 65, No. 5, pp. 448—458.
9. Budget policy of social development. Chugunov I., Kaneva T., Pasichnyi M. and other. General editorship Chugunov I. Scientific Route. Tallinn, Estonia. 2018. 348 p.
10. Chugunov I., Makohon V. Fiscal strategy as an instrument of economic growth. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. No. 3. pp. 213—217.

V. Koroviy

PUBLIC FINANCIAL POLICY AS AN INSTRUMENT OF ECONOMIC GROWTH

Summary

The article reveals the essence of the state financial policy of economic growth, which involves the use of a set of appropriate financial measures, methods, levers, mechanisms aimed at rational and efficient formation, distribution and use of financial resources in accordance with priority areas of socio-economic development. It is determined that the main directions of the country's budget policy are strengthening the openness and publicity of public procurement, optimizing the system of public administration and social infrastructure, increasing the level of national defense, reducing the debt burden on the budget through debt restructuring and cooperation with international financial organizations, government bond market, further development of the social protection system. It is expedient to increase the level of efficiency of economic and social programs, to optimize budgetary powers between central and local governments, and to form a proper institutional environment. The issue of strengthening the level of interrelation of budget forecasting with priority areas of socio-economic development of the country, expanding the use of budget, tax, customs, tariff regulatory instruments to achieve certain goals of public financial policy. In the context of economic transformation, important priorities of fiscal policy have been ensuring the balance of the budget system, optimizing the expenditure side of the budget and the number of budget programs, improving the welfare of the population, improving the efficiency of public debt management. It is shown that the state financial policy should be formed on the basis of a scientifically sound concept of development of financial and economic relations, aimed at creating conditions for increasing the pace of economic development of the country. It is important to deepen the economic essence of financial policy as an instrument of economic growth, further development of approaches to improving the institutional and methodological foundations of the state financial mechanism for regulating the socio-economic development of the country in the medium term. Public financial policy must take into account a number of tasks that stand at a certain stage of development of public relations, which necessitates the deepening of the basic foundations of its formation.

Keywords: finance; budget; financial system; financial relations; financial regulation; public financial policy; budget policy; economic growth.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and Pasichnyj, M.D. (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Fiscal policy in the system of regulation of the economy], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine.
2. Fedosov, V.M. and Yurij, S.I. (2012), Biudzhetna systema [The budget system], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
3. Samujel'son, P.Je. and Nordhaus, V.D. (2015), Jekonomika [Economics], Vil'jams, Moscow, Russia.
4. Liutyj, I.O. (2017), Finansy [Finance], Lira-K, Kyiv, Ukraine.
5. Chuhunov, I.Ya. and Kozarezenko, L.V. (2017), "State financial regulation of human potential development", Visnyk KNTEU. № 3. S. 116—132.
6. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in the context of economic transformation", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 5—18.
7. Chuhunov, I.Ya. and Samoshkina, O.A. (2019), "Budget expenditures in the system of state regulation of socio-economic development of the country", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 103—121.
8. Acikgoz, B. and Cinar, S. (2017), "Public Spending and Economic Growth : An Empirical Analysis of Developed Countries", Journal of Economics, Vol. 65, No. 5, pp. 448—458.
9. Chugunov, I. Kaneva, T. and Pasichnyi, M. (2018), Budget policy of social development. and other, Scientific Route, Tallinn, Estonia.
10. Chugunov, I. and Makohon, V. (2019), "Fiscal strategy as an instrument of economic growth", Baltic Journal of Economic Studies,Vol.5, No. 3, pp. 213—217.

№ 12 2020, стор. 50 - 54

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 71

Відомості про авторів

В. В. Коровій

к. е. н., доцент, докторант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Koroviy

PhD in Economics, Assistant professor, Doctoral student of the Department of Finance,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-0625-6547

Як цитувати статтю

Коровій В. В. Державна фінансова політика як інструмент економічного зростання. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 50–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.50

Koroviy, V. (2020), “Public financial policy as an instrument of economic growth”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 50–54. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.50

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.