EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Т. Ю. Чаркіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.45

УДК: 005.334:656.225

Т. Ю. Чаркіна

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Анотація

У статті проаналізовано види криз та їх наслідки для країни та Укрзалізниці. Визначено, що криза може нести і позитивні моменти як для економіки країни, так і для бізнесу, вона відкриває нові можливості до саморозвитку та використанню інноваційних технологій, нових напрямів.
Розроблено напрями антикризового управління для пасажирського комплексу залізничного транспорту, для підвищення ефективності пасажирських перевезень, за рахунок одночасного впровадження усіх вказаних заходів, що дозволить отримати максимальний ефект.
Запропоновано для виходу з кризового стану пасажирського комплексу залізничного транспорту використовувати такі стратегії антикризового управління: стратегію "паралельної діяльності", стратегію "стрибка", стратегію "пілотного проекту", стратегію "розшивання вузького місця". При цьому розкрито можливість застосування тієї чи іншої стратегії у конкретних напрямах роботи залізниці. Автором надано визначення кожної стратегії для конкретного напряму діяльності.
Автор наполягає, що запропоновані заходи дадуть можливість керівництву Укрзалізниці знизити збитки від пасажирських перевезень та отримати додатковий прибуток для пасажирського комплексу загалом та Укрзалізниці.
Для захоплення додаткових ніш на ринку пасажирських транспортних послуг автор пропонує створити транспортні пересадочні вузли — ХАБи. Крім того, оновлення транспортної інфраструктури та рухомого складу, розширення спектру послуг пасажирам та підвищення їхнього рівня дозволить залізниці підвищити імідж на ринку транспортних послуг, а отже, підвищити конкурентоспроможність залізниць у порівнянні із найбільшим конкурентом — автомобільним транспортом, та повернути значну частину втраченого пасажиропотоку, переорієнтувавши потенційних пасажирів з інших видів транспорту на залізничний.

Ключові слова: антикризовий менеджмент; залізничний транспорт; залізничні пасажирські перевезення; стратегії антикризового менеджменту; пасажирський комплекс.

Література

1. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: підручник. К.: Київ. Нац.тор.-екон.ун-т, 2005. — 824 с.
2. "Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2".
3. Роберт Хіт "Кризовий менеджмент для керівників" / Наук. думка, 2002. 566 с.
4. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018
5. Чаркіна Т.Ю. Принципи визначення основних функцій залізничних ХАБів / Ю. С. Бараш, В.В. Бобиль, Н.О. Божок, О.В. Чорновіл //Proceedings of 12th International Conference Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems. — ITELMS'2018. С. 21—25.
6. Марценюк Л.В., Чаркіна Т.Ю., Чалбаєва Р.С. Зміни у пасажирських перевезеннях за рахунок впровадження іменного квитка. Світові тенденції сучасних наукових досліджень, ХХXV Міжнародна науково-практична iнтернет-конференція. — м. Вінниця, 28 жовтня 2019 року. — Ч. 2. — С. 5—7.
7. Антикризовий менеджмент (конспект лекцій) [Електронний ресурс]: — Режим доступу: https://gendocs.ru/v4650/?cc=8
8. Коротков Э.М. Антикризисное управление: учебник для бакалавров / Э.М. Коротков. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 406 с. — Серия: Бакалавр.
9. Валдайцев С.В. Антикризисное управление на основе инноваций [Текст]: учебник / С.В. Валдайцев. — М.: Проспект, 2007. — 310 с.
10. Токмакова І.В. Антикризове управління на підприємствах залізничного транспорту / І.В. Токмакова // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2010. — № 31. — С. 59—62.
11. Христофор О.В. Антикризовий менеджмент на підприємствах залізничного транспорту в умовах падіння обсягів перевезень. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія "Економіка і управління". 2015. Bun. 31. — С. 122—131.
12. Управління антикризовою діяльністю підприємства [Текст]: навч. посіб. / В.П. Кукоба; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. — К.: КНЕУ, 2008. — 395 с.
13. Шершньова З.Є. Антикризове управління підприємством [Текст]: навч. посіб. для студ. екон. спец. усіх форм навч. / З.Є. Шершньова [та ін.]; заг. ред. З.Є. Шершньова; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К.: КНЕУ, 2007. — 676 с.
14. Бараш Ю.С. Управління конкурентоспроможністю залізничних пасажирських перевезень / Ю.С. Бараш, Т.Ю. Чаркіна [Текст]. — Дніпопетр. нац. ун-т залізничного трансп. ім. В. Лазаряна. — Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. — 184 с.

T. Charkina

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF PROVISION OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE PASSENGER COMPLEX

Summary

In the article the author analyzes the types of crises and their consequences for the country and Ukrzaliznytsia. It is determined that the crisis can bring positive moments, both for the country's economy and for business. The crisis opens new opportunities for self-development and the use of innovative technologies and new directions of development.
The author analyzes the types of crises and their consequences for the country and railway transport in particular. Thus, the economic crisis, among other negative consequences, involves a reduction in innovation of enterprises, political involves constant external threats, social — lower living standards, psychological — mass depression, pandemic crisis causes fear of the future and more.
The directions of anti-crisis management for the passenger complex of railway transport developed by the author will allow to increase efficiency of passenger transportations by means of simultaneous introduction of all measures offered by the author that will allow to receive the railway the maximum effect.
The author proposes to use the following anti-crisis management strategies to overcome the crisis of the passenger complex of railway transport: strategy of "parallel activity", strategy of "jump", strategy of "pilot project", strategy of "bottleneck". At the same time, the author reveals the possibility of applying one or another strategy in specific areas of the railway. The author provides a definition of each strategy for a specific area of activity.
The author insists that the proposed measures will allow the management of Ukrzaliznytsia to reduce losses from passenger traffic and get additional income for the passenger complex as a whole and Ukrzaliznytsia.
To capture additional niches in the market of passenger transport services, the author proposes to create transport interchanges — HUBs. In addition, upgrading transport infrastructure and rolling stock, expanding the range of services to passengers and improving their level will allow the railway to improve its image in the market of transport services, and thus increase the competitiveness of railways compared to the largest competitor — road transport and return much of the passenger from other modes of transport by rail.

Keywords: anti-crisis management; railway transport; railway passenger transportation; anti-crisis management strategies; passenger complex.

References

1. Lihonenko, L.O. (2005), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Crisis management of the enterprise], Nats.tor.-ekon.un-t, Kyiv, Ukraine.
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "On prevention of spread on the territory of Ukraine of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2", available at: (Accessed 25 Nov 2020).
3. Khit, R. (2002), Kryzovyj menedzhment dlia kerivnykiv [Crisis management for managers], Nauk. dumka, Kyiv, Ukraine.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 (Accessed 25 Nov 2020).
5. Charkina, T.Yu. Barash, Yu.S. Bobyl', V.V. Bozhok, N.O. and Chornovil, O.V. (2018), "Principles of determining the main functions of railway hubs", Proceedings of 12th International Conference Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems — ITELMS'2018, Panevezys, Lithuania, 26-27 April, pp. 21—25.
6. Martseniuk, L.V. Charkina, T.Yu. and Chalbaieva, R.S. (2019), "Changes in passenger traffic due to the introduction of a registered ticket", Svitovi tendentsii suchasnykh naukovykh doslidzhen', XXXV Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferentsiia [World trends in modern scientific research, XXXV International scientific-practical Internet conference], Vinnytsia, Ukraine, 28 oct, vol. 2, pp. 5—7.
7. gendocs.ru (2020), "Crisis management (lecture notes)", available at: https://gendocs.ru/v4650/?cc=8 (Accessed 25 Nov 2020).
8. Korotkov, E.M. (2014), Antykryzysnoe upravlenye [Anti-crisis management], Yzdatel'stvo Yurajt, Moscow, Russia.
9. Valdajtsev, S.V. (2007), Antykryzysnoe upravlenye na osnove ynnovatsyj [Crisis management based on innovation], Prospekt, Moscow, Russia.
10. Tokmakova, I.V. (2010), "Anti-crisis management at the enterprises of railway transport", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 31, pp. 59—62.
11. Khrystofor, O.V. (2015), "Anti-crisis management at the railway transport enterprises in the conditions of falling of volumes of transportations", Zbirnyk naukovykh prats' DETUT. Seriia "Ekonomika i upravlinnia", vol. 31, pp. 122—131.
12. Kukoba, V.P. (2008), Upravlinnia antykryzovoiu diial'nistiu pidpryiemstva [Management of anti-crisis activities of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
13. Shershn'ov, Z.Ye. (2007), Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom [Crisis management of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine.
14. Barash, Yu.S. and Charkina, T.Yu. (2015), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu zaliznychnykh pasazhyrs'kykh perevezen' [Management of competitiveness of railway passenger transportation], Dnipopetr. nats. un-t zaliznychnoho transp. im. V. Lazariana. Aktsent PP, Dnipropetrovs'k, Ukraine.

№ 12 2020, стор. 45 - 49

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 62

Відомості про авторів

Т. Ю. Чаркіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна

T. Charkina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and management,Dnipro National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan, Dnipro

ORCID:

0000-0001-6202-0910

Як цитувати статтю

Чаркіна Т. Ю. Концептуальні засади забезпечення антикризового управління пасажирського комплексу залізничного транспорту. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 45–49. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.45

Charkina, T. (2020), “Conceptual principles of provision of anti-crisis management of the passenger complex”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 45–49. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.