EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
В. Р. Товмасян

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.40

УДК: 656.078

В. Р. Товмасян

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сучасних умов функціонування авіаційних підприємств та визначенню перспективних напрямів їх розвитку. Світова економіка зазнала значних змін внаслідок поширення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 та запроваджених для стримування її поширення карантинних та обмежувальних заходів. Такі зміни неминуче призведуть до переорієнтації в споживанні та використанні власних виробничих потужностей в багатьох країнах. Під час дослідження було встановлено, що авіаційна галузь є однією з тих, що найбільше постраждали внаслідок пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 та зазнала глобальних втрат надзвичайних масштабів. Вітчизняна авіаційна галузь хоча й не є бюджетоутворюючою в структурі економіки, проте вносить вагомий вклад в обсяги високотехнологічного експорту України. Аналіз Експортної стратегії України на 2017—2021 роки виявив, що до переліку перспективних секторів економіки для розвитку експорту віднесено в тому числі й технічне обслуговування та ремонт повітряних суден, а також виробництво запасних частин та комплектувальних виробів для аерокосмічної та авіаційної промисловості. Аналіз статистичних даних щодо обсягів експорту продукції та послуг у зазначених сегментах показав наявність тенденції до зростання цих показників. З урахуванням зміни кон'юнктури на світових ринках найбільш перспективними напрямами для розвитку вітчизняних авіаційних підприємств вважаються технічне обслуговування повітряних суден та виробництво літальних апаратів та їх запчастин, зокрема увага акцентується на виробництві вантажних літальних апаратів. Запропоновано механізм розвитку авіаційного підприємства в сучасних умовах функціонування авіаційної галузі, з урахуванням національних програм та стратегій, який визначає ключовим фактором розвитку авіаційного підприємства його потенціал та враховує вплив багатьох чинників зовнішнього середовища, особливості фінансування зазначених проєктів та партнерство з різними зацікавленими сторонами (постачальниками, науковими та освітніми установами). Розвиток авіаційних підприємства за визначеними напрямами надає можливість отримати такі результати: виробництво високотехнологічної продукції, розширення експорту, підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства та його експортного потенціалу.

Ключові слова: авіаційне підприємство; високотехнологічний експорт; пандемія; розвиток; технічне обслуговування; виробництво літальних апаратів.

Література

1. High-technology exports (% of manufactured exports) — Ukraine. Worldbank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?end=2018&locations=UA&start=2011&view=chart
2. Матюшенко І.Ю., Глібко С.В., Пасмор М.С. Практичні аспекти визначення високотехнологічних галузей і продукції в Україні. СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА, 2018. вип. 55. С. 37—49. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/16023/1/Matushko_Glibko_Pasmor_37-49.pdf
3. Про схвалення Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017—2021 роки. Розпорядження КМУ від 27 грудня 2017 р. № 1017-р.
4. IATA Economics' Chart of the Week. 09 October 2020. IATA. URL: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-will-continue-to-burn-through-cash-until-2022/
5. Boeing to cut 20% of workforce by end of 2021. BBC. URL: https://www.bbc.com/news/business-54716296
6. Air Passenger Market Analysis. IATA, July 2020. IATA. URL: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---july-2020/
7. Air Cargo Market Analysis. IATA, July 2020. IATA. URL: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-freight-monthly-analysis-july-2020/
8. Експортна стратегія для сектору технічного обслуговування та ремонту повітряних суден (дослідження). КМУ. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2aa74905-91b6-496e-9d0f-8e5238158051&title=EksportnaStrategiiaDliaSektoruTekhnichnogoObslugovuvanniaTaRemontuPovitrianikhSuden-doslidzhennia-UkrainskoiuMovoiu
9. Перелік схвалених за Part-145 організацій з ТО, які мають діючий сертифікат. ДАСУ. URL: https://avia.gov.ua/npd/perelik-shvalenih-za-part-145-organizatsij-z-to-yaki-mayut-diyuchij-sertifikat/
10. Зовнішня торгівля України. Статистичний збірник, 2020. 166 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/Zov_torg.pdf
11. Туреччина розглядає можливість добудови другого літака Ан-225 "Мрія". Укр Інформ. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3122635-tureccina-rozgladae-mozlivist-dobudovi-drugogo-litaka-an225-mria.html
12. Василенко В.А. Формування механізму та стратегії управління конкурентоспроможністю авіаційних підприємств. Економiка i органiзацiя управлiння. 2014. № 3 (19) — 4 (20). С. 38—43.
13. Кизим М.О., Матюшенко І.Ю., Купріянова В.С. Перспективи розвитку та державна підтримка виробництва цивільних літаків в Україні: монографія. Х.: ВД "ІНЖЕК", 2012. 228 с.

V. Tovmasian

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE AVIATION ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS OF OPERATION OF THE AVIATION INDUSTRY

Summary

The article is devoted to the study of modern conditions of functioning of aviation enterprises and determination of perspective directions of their development. The world economy has undergone significant changes due to the spread of the COVID-19 coronavirus pandemic and the introduction of quarantine and restrictive measures to curb its spread. Such changes will inevitably lead to a reorientation in consumption and use of own production facilities in many countries. The study found that the aviation industry is one of those most affected by the COVID-19 coronavirus pandemic and has suffered global extraordinary losses. Although the domestic aviation industry is not budget-generating in the structure of the economy, it makes a significant contribution to the volume of high-tech exports of Ukraine. The analysis of the Export Strategy of Ukraine for 2017—2021 revealed that the list of promising sectors of the economy for export development includes maintenance and repair of aircraft, as well as the production of spare parts and components for the aerospace and aviation industries. The analysis of statistical data on the volume of exports of products and services in these segments showed the trend to the growth of these indicators. Taking into account the changing situation on world markets, the most promising areas for the development of domestic aviation enterprises are aircraft maintenance and production of aircraft and their spare parts, in particular, the focus is on the production of cargo aircraft. The mechanism of aviation enterprise development in modern conditions of aviation industry operation is offered It takes into account the national programs and strategies, determines the aviation enterprise's potential as the key factor of its development and takes into account the influence of many environmental factors, features of financing these projects and partnerships with various stakeholders (suppliers, research and educational institutions). The development of aviation enterprises in certain areas provides an opportunity to obtain such results as: production of high-tech products, expansion of exports, increasing the innovation and investment attractiveness of the enterprise and its export potential.

Keywords: aviation enterprise; high-tech export; pandemic; development; maintenance; aircraft production.

References

1. Worldbank (2020), "High-technology exports (% of manufactured exports) — Ukraine", available at: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS?end=2018&locations=UA&start=2011&view=chart (Accessed 17 Nov 2020).
2. Matyushenko, I. Glibko, S. and Pasmor, M. (2018), "Practical aspects of determining high-tech industries and products in Ukraine", Sotsialna Ekonomika, vol. 55, pp. 37—49, available at: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/16023/1/Matushko_Glibko_Pasmor_37-49.pdf (Accessed 15 Nov 2020).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order "On approval of the Export Strategy of Ukraine ("road map" of strategic trade development) for 2017-2021", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1017-2017-%D1%80#Text (Accessed 15 Nov 2020).
4. IATA (2020), "IATA Economics' Chart of the Week. 09 October 2020", available at: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-will-continue-to-burn-through-cash-until-2022/ (Accessed 14 Nov 2020).
5. BBC (2020), "Boeing to cut 20% of workforce by end of 2021", available at: https://www.bbc.com/news/business-54716296 (Accessed 17 Nov 2020).
6. IATA (2020), "Air Passenger Market Analysis", available at: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---july-2020/ (Accessed 14 Nov 2020).
7. IATA (2020), "Air Cargo Market Analysis", available at: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-freight-monthly-analysis-july-2020/ (Accessed 14 Nov 2020).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), "Export strategy for the aircraft maintenance and repair sector", available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=2aa74905-91b6-496e-9d0f-8e5238158051&title=EksportnaStrategiiaDliaSektoruTekhnichnogoObslugovuvanniaTaRemontuPovitrianikhSuden-doslidzhennia-UkrainskoiuMovoiu (Accessed 17 Nov 2020).
9. DASU (2020), "List of approved for Part-145 maintenance organizations that have a valid certificate", available at: https://avia.gov.ua/npd/perelik-shvalenih-za-part-145-organizatsij-z-to-yaki-mayut-diyuchij-sertifikat/ (Accessed 17 Nov 2020).
10. State Statistics Service of Ukraine (2020), "Statistical collection "Foreign trade of Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/06/Zov_torg.pdf (Accessed 14 Nov 2020).
11. Ukrinform (2020), "Turkey is considering the possibility of completing the second An-225 "Mriia" aircraft", available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3122635-tureccina-rozgladae-mozlivist-dobudovi-drugogo-litaka-an225-mria.html (Accessed 14 Nov 2020).
12. Vasylenko, V. (2014). "Formation of the mechanism and strategy for managing the competitiveness of aviation enterprises", Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 3 (19) — 4 (20), pp. 38—43.
13. Kyzym, M. Matyushenko, I. and Kupriyanova, V. (2012), Perspektyvy rozvytku ta derzhavna pidtrymka vyrobnytstva tsyvil'nykh litakiv v Ukraini [Prospects for development and state support for the production of civil aircraft in Ukraine], PH "INZHEK", Kharkiv, Ukraine.

№ 12 2020, стор. 40 - 44

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 60

Відомості про авторів

В. Р. Товмасян

к. е. н., докторант, ПВНЗ "Європейський університет"

V. Tovmasian

PhD in Economics, Doctoral candidate, Private Higher Educational Institution "European University"

ORCID:

0000-0002-1802-8939

Як цитувати статтю

Товмасян В. Р. Перспективні напрями розвитку авіаційного підприємства в сучасних умовах функціонування авіаційної галузі. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 40–44. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.40

Tovmasian, V. (2020), “Perspective directions of development of the aviation enterprise in modern conditions of operation of the aviation industry”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 40–44. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.