EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ КОМПАНІЙ: ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ
Л. О. Зайцева

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.27

УДК: 338:3

Л. О. Зайцева

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ КОМПАНІЙ: ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджено загальні показники інноваційної діяльності на макро- та мікрорівнях. Проаналізовано рівень витрат та структуру джерел фінансування інноваційних витрат суб'єктів господарювання. Визначено позиції Україна за витратами на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи до ВВП країни. Підкреслено необхідність активізації інноваційних процесів, що сприяє створенню доданої вартості та є джерелом сталого розвитку компаній. Запропоновано авторський підхід до оцінювання інноваційної активності на основі розробки методичного інструментарію з використанням даних фінансової звітності компаній. Продемонстровано результати оцінки інноваційної активності українських компаній. Проведено дослідження поточного стану інноваційної діяльності на основі інтегрального показника інноваційної активності, що є результатом оцінювання основних техніко-економічних показників діяльності компаній, який грунтується на визначенні узагальнюючих показників, та дано відповідні рекомендації щодо вибору стратегії інноваційного розвитку українських компаній.

Ключові слова: інвестиційний потенціал компанії; інноваційна активність; інтегральний показник інноваційної активності компанії; фінансова звітність; сталий розвиток.

Література

1. National Science Foundation Sciene and Engineering Indicators 2018 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/nsb20181.pdf
2. Андрощук Г.О. Інноваційна діяльність в Україні: економічний механізм стимулювання. Інтелектуальна власність. 2000. № 12. С. 23—28.
3. Гернего Ю.А. Инновационный потенциал экономики Украины. Траектория науки. 2016. Т. 2, № 2. С. 2.30—2.45.
4. Карлина С.Д., Мурашова Н.А., Яшин С.Н. Совершенствование методики оценки уровня инновационной активности промышленных предприятий на основе анализа показателей статистической и финансовой отчетности. Финансы и кредит. 2013. № 18. С. 11—20.
5. Моніторинговий звіт з оцінки прогресу досягнення ЦСР 8 "Гідна праця та економічне зростання" в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=46739b92-2a03-49be-826e-e552834cbf15&title=MonitoringoviiZvitZOtsinkiProgresuDosiagnenniaTssr8-gidnaPratsiaTaEkonomichneZrostanniaVUkraini-angliiskaVersiia-
6. Офіційний сайт Державного комітета статистики Украини. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Світовий атлас даних [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://knoema.ru/atlas/topics

L. Zaitseva

INNOVATIVE ACTIVITY OF COMPANIES: EVALUATION OF DEVELOPMENT TRENDS

Summary

The article examines the general indicators of innovation at the macro and macro levels (introduction of innovations by Ukrainian enterprises, introduction of innovative goods and processes into the national economy). The level of expenses and the structure of sources of financing of innovative expenses of economic entities are analyzed. Ukraine's position on the costs of research and development to the country's GDP has been determined. It is pointed out that the dynamics of exports of high-tech services (telecommunications, computer and information) is accelerating, which are accelerators of Ukraine's economic growth in the near future. The need to intensify innovation processes is emphasized, which contributes to the creation of added value and is a source of sustainable development of companies. The author's approach to the evaluation of innovation activity based on the development of methodological tools using the data of financial statements of companies is proposed. Indicators of innovative activity of the company are presented (share of employees engaged in research and development, levels of development of new equipment and new products, share of material resources for research and development, level of intellectual property, innovation potential) that provide responsible activities. The results of the evaluation of innovative activity of Ukrainian companies that are leaders in investment attractiveness, according to international practices and able to influence society, manage non-financial risks and opportunities, as well as ensure their sustainable development in financial, economic, environmental, social and corporate governance. A study of the current state of innovation on the basis of an integrated indicator of innovation activity, which is the result of assessing the main technical and economic indicators of companies, which is based on the definition of general indicators, and provides recommendations for choosing a strategy for innovation of Ukrainian companies.

Keywords: investment potential of the company; innovation activity; integrated indicator of innovative activity of the company; financial reporting; sustainable development.

References

1. The site of National Science Board (2018),"National Science Foundation Science and Engineering Indicators 2018", available at: https://www.nsf.gov/sta tist ics/ 2018/ nsb2 0181 /ass ets/n sb20 181. pdf (Accessed 20 November 2020).
2.Androschuk, G.O. (2000), "Innovative activity in Ukraine: economic incentives", Intellectual property, vol. 12, pp. 23—28.
3. Gernego, Iuliia (2016), "The innovational potential of Ukraine's economy", TRAEKTORI? NAUKI, vol. 2 (7), pp. 2.30—2.45.
4. Karlina, S.D. Murashova, N.A. Yashin, S.N. (2013), "Improving methods of assessing the level of innovation activity of industrial enterprises on the basis of performance analysis of statistical and financial reporting". Finance and credit, vol. 18, pp. 11—20.
5. Monitoring Report on the Assessment of the Progress of the Achievement of CSW 8 (2018), "Decent Work and Economic Growth" in Ukraine, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=46739b92-2a03-49be-826e-e552834cbf15&title=MonitoringoviiZvitZOtsinkiProgresuDosiagnenniaTssr8-gidnaPratsiaTaEkonomichneZrostanniaVUkraini-angliiskaVersiia (Accessed 18 November 2020).
6. The official site of State Statistics Service (2020), "Number of organizations that carry out research and development", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 20 November 2020).
7. The site of Knoema (2018), "World Atlas of Data", available at: https://knoema.ru/atlas/topics (Accessed 20 November 2020).

№ 12 2020, стор. 27 - 33

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 66

Відомості про авторів

Л. О. Зайцева

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та банківської справи, ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганська обл., м. Старобільск

L. Zaitseva

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Banking, Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobelsk, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9388-5500

Як цитувати статтю

Зайцева Л. О. Інноваційна активність компаній: оцінка тенденцій розвитку. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 27–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.27

Zaitseva, L. (2020), “Innovative activity of companies: evaluation of development trends”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 27–33. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.