EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
М. В. Тимошенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.21

УДК: 336.144.2

М. В. Тимошенко

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті здійснюється розкриття ключових переваг механізму середньострокового бюджетного планування в рамках вдосконалення бюджетного процесу. Оцінюється перспективність введення даної системи в українських реаліях формування, прогнозування та виконання бюджетів всіх рівнів. Аналізується теоретична й методологічна база досліджень вітчизняних науковців у сфері середньострокового бюджетного планування.
Визначається ключова проблематика реалізації цього механізму бюджетного планування на сучасному етапі розвитку національної економіки та бюджетних відносин в Україні. Аналізується ефективність короткострокового бюджетного планування в Україні на прикладі виконання державного бюджету за період із 2014 року по другий квартал 2020 року включно. У загальних висновках по роботі здійснюється структуризація перспектив запровадження середньострокового бюджетного планування на сучасному етапі розвитку економіки України.

Ключові слова: бюджетне планування; державний бюджет; бюджетування; середньострокове бюджетне планування.

Література

1. Баришевська І.В., Костенко Т.А., Врабіє Н.В. Середньострокове бюджетне планування: зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. № 36. URL: https://doi.org/10.32843/infrastruct36-4 (дата звернення: 27.10.2020).
2. Гасанов С.С., Кудряшов В.П., Балакін Р.Л. Реформування фіскальної системи України у контексті євроінтеграційних процесів. Фінанси України. 2015. № 2. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1647876 (дата звернення: 27.10.2020).
3. Давиденко Н.М., Горобчук М.В. Середньострокове планування у поліпшенні бюджетної політики в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. № 8. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvmgu_eim_2019_38_8.pdf (дата звернення: 27.10.2020).
4. Дем'янчук О.І. Середньострокове бюджетне планування в Україні. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". 2018. № 10. URL: https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/2011/1808 (дата звернення: 27.10.2020).
5. Довгополова А. Ю. Середньострокове бюджетне планування як складова фінансового стратегічного управління. Міжнародний досвід середньострокового бюджетного планування: уроки для України: зб. матер. наук.-практ. семінару, 26 лют. 2020 р. / Університет державної фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т фінансів, банківської справи. Ірпінь, 2020. С. 16—19.
6. Ляхович О.О., Дзюба В.І. Середньострокове бюджетне планування: світовий досвід та вітчизняна практика. Збірник наукових праць МНПК. 2019. URL: https://rep.polessu.by/handle/123456789/14689 (дата звернення: 27.10.2020).
7. Мельничук Н.Ю. Реалії бюджетного планування в Україні в останні роки. Вісник ОНУ ім. Мечникова. 2019. № 4. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vonu_econ_2019_24_4_27.pdf (дата звернення: 27.10.2020).
8. Нечипоренко А.В. Перспективи розвитку середньострокового бюджетного планування в Україні. Міжнародний досвід середньострокового бюджетного планування: уроки для України: зб. матер. наук.-практ. семінару, 26 лют. 2020 р. / Університет державної фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т фінансів, банківської справи. Ірпінь, 2020. С. 7—10.
9. Онищенко І.А. Особливості та перспективи запровадження середньострокового бюджетного планування в Україні. Міжнародний досвід середньострокового бюджетного планування: уроки для України: зб. матер. наук.-практ. семінару, 26 лют. 2020 р. / Університет державної фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т фінансів, банківської справи. Ірпінь, 2020. С. 27—29.
10. Павлюк К.В., Шапоренко О.О. Розвиток середньострокового бюджетного планування в Україні. Фінанси України. 2018. № 9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2018_9_5 (дата звернення: 27.10.2020).
11. Чуркіна І.Є., Коваль В.С. Середньострокове бюджетне планування в Україні. Трансформація фінансової системи та обліку в умовах інноваційної глокалізації національної економіки: Всеукр. наук.-практ. конф. Одеса, 2018. С. 59—61. URL: http://www.otei.odessa.ua/wp-content/uploads/2018/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%86-25-26.10.2018-.doc.pdf#page=59 (дата звернення: 27.10.2020).
12. Публічне представлення Звіту про виконання Державного бюджету за 2014 рік. Міністерство Фінансів України: офіц. вебсайт. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2014%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf (дата звернення: 27.10.2020).
13. Публічне представлення Звіту про виконання Державного бюджету за 2015 рік. Міністерство Фінансів України: офіц. вебсайт. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2015%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf (дата звернення: 27.10.2020).
14. Публічне представлення Звіту про виконання Державного бюджету за 2016 рік. Міністерство Фінансів України: офіц. вебсайт. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2016%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf (дата звернення: 27.10.2020).
15. Публічне представлення Звіту про виконання Державного бюджету за 2017 рік. Міністерство Фінансів України: офіц. вебсайт. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2017%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf (дата звернення: 27.10.2020).
16. Публічне представлення Звіту про виконання Державного бюджету за 2018 рік. Міністерство Фінансів України: офіц. вебсайт. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2018%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf (дата звернення: 27.10.2020).
17. Публічне представлення Звіту про виконання Державного бюджету за 2019 р. Міністерство Фінансів України: офіц. вебсайт. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_2019.pdf (дата звернення: 27.10.2020).
18. Тимошенко М.В. Результативність середньострокового бюджетного планування та її критерії. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 20. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_20_7 (дата звернення: 27.10.2020).
19. Тимошенко М.В. Боргова стійкість в системі середньострокового бюджетного планування. Банківська справа. 2013. № 7 (115). URL: http:// elibrary.nuft.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=263269 (дата звернення: 27.10.2020).

M. Tymoshenko

PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF MEDIUM-TERM BUDGET PLANNING AT THE CURRENT STAGE OF UKRAINIAN ECONOMY DEVELOPMENT

Summary

This article reveals the key advantages of the mechanism of medium-term budget planning as part of improving the budget process. The prospects of introduction of this system in the Ukrainian realities of budgeting, forecasting and execution of budgets of all levels are estimated. The theoretical and methodological background of researches of domestic scholars in the field of medium-term budget planning is analysed.
The key issues of implementation of this mechanism of budget planning at the present stage of development of the national economy and budget relations in Ukraine are determined. The efficiency of short-term budget planning in Ukraine is analysed on the example of state budget execution for the period from 2014 to Q2 2020 inclusive. The general conclusions of the article provide structuring of prospects of introduction of average-term budgetary planning at the present stage of development of economy of Ukraine.
The principal issues of implementing this mechanism of budget planning in the present-day national economy and budget relations in Ukraine are determined. The efficiency of short-term budget planning in Ukraine is analyzed on the example of state budget implementation for the period from 2014 to 2019 inclusive.
In the general conclusions of the research the structuring of prospects of introducing the medium-term budgetary planning at the present stage of Ukraine's economic development is carried out.
The article determines that the key problem in the implementation of the medium-term budget planning system in Ukraine is not administrative and regulatory constraints but the inability to ensure sustainable economic development. Currently, there exist significant problems in the context of short-term budget planning — the majority of budgets in recent years largely do not meet the indicators set forth in the drafts of state budgets. This makes it possible to understand that in fact currently it is possible to introduce a system of medium-term budget planning in Ukraine. However, the effectiveness of this budget process mechanism will be low, and in fact it will be implemented at the level of short-term planning with continuous adjustment of the project and planning indicators of the state and local budgets.

Keywords: udget planning; state budget; budgeting; medium-term budget planning.

References

1. Baryshevska, I. V. Kostenko, T. A. and Vrabiie, N. V. (2019), "Medium-term budget planning: foreign experience and prospects for implementation in Ukraine", Market Infrastructure, [Online], Vol. 36, available at: https://doi.org/10.32843/infrastruct36-4 (Accessed 27 Oct 2020).
2. Hasanov, S. S. Kudriashov, V. P. and Balakin, R. L. (2015), "Reforming the fiscal system of Ukraine in the context of European integration processes", Finance of Ukraine, [Online], vol. 2, available at: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1647876 (Accessed 27 Oct 2020).
3. Davydenko, N. M. and Horobchuk, M. V. (2019), "Medium-term planning in improving fiscal policy in Ukraine", International Humanitarian University Herald. Economics and Management, [Online], vol. 8, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvmgu_eim_2019_38_8.pdf (Accessed 27 Oct 2020).
4. Dem'ianchuk, O. I. (2018), "Medium-term budget planning in Ukraine", Scientific proceedings of Ostroh Academy National University, [Online], vol. 10, available at: https://journals.oa.edu.ua/Economy/article/view/2011/1808 (Accessed 27 Oct 2020).
5. Dovhopolova, A. Yu. (2020), "Medium-term budget planning as a component of financial strategic management", Zbirka materialiv naukovo-praktychnoho seminaru. Mizhnarodnyi dosvid serednostrokovoho biudzhetnoho planuvannia: uroky dlia Ukrainy [A collection of materials of the scientific-practical seminar. International experience of medium-term budget planning: lessons for Ukraine], State Fiscal Service of Ukraine, Educational and Scientific Institute of Finance, Banking, Irpіn, Ukraine, pp. 16—19.
6. Liakhovych, O. O. and Dziuba, V. I. (2019), "Medium-term budget planning: world experience and domestic practice", Zbirnyk naukovykh prats MNPK, [Online], available at: https://rep.polessu.by/handle/123456789/14689 (Accessed 27 Oct 2020).
7. Melnychuk, N. Yu. (2019), "Realities of budget planning in Ukraine in recent years", Odesa National University Herald, [Online], vol. 4, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vonu_econ_2019_24_4_27.pdf (Accessed 27 Oct 2020).
8. Nechyporenko, A. V. (2020), "Prospects for the development of medium-term budget planning in Ukraine", Zbirka materialiv naukovo-praktychnoho seminaru. Mizhnarodnyi dosvid serednostrokovoho biudzhetnoho planuvannia: uroky dlia Ukrainy [A collection of materials of the scientific-practical seminar. International experience of medium-term budget planning: lessons for Ukraine], State Fiscal Service of Ukraine, Educational and Scientific Institute of Finance, Banking, Irpіn, Ukraine, pp. 7—10.
9. Onyshchenko, I. A. (2020), "Features and prospects of medium-term budget planning in Ukraine", Zbirka materialiv naukovo-praktychnoho seminaru. Mizhnarodnyi dosvid serednostrokovoho biudzhetnoho planuvannia: uroky dlia Ukrainy [A collection of materials of the scientific-practical seminar. International experience of medium-term budget planning: lessons for Ukraine], State Fiscal Service of Ukraine, Educational and Scientific Institute of Finance, Banking, Irpіn, Ukraine, pp. 27—29.
10. Pavliuk, K. V. and Shaporenko, O. O. (2018), "Development of medium-term budget planning in Ukraine", Finance of Ukraine, [Online], vol. 9, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2018_9_5 (Accessed 27 Oct 2020).
11. Churkina, I. Ye. and Koval, V. S. (2018), "Medium-term budget planning in Ukraine", Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia. Transformatsiia finansovoi systemy ta obliku v umovakh innovatsiinoi hlokalizatsii natsionalnoi ekonomiky [All-Ukrainian scientific-practical conference. Transformation of the financial system and accounting in the conditions of innovative glocalization of the national economy], Odessa, Ukraine, [Online], pp. 59-61, available at: http://www.otei.odessa.ua/wp-content/uploads/2018/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%86-25-26.10.2018-.doc.pdf#page=59 (Accessed 27 Oct 2020).
12. Ministry of Finance of Ukraine (2015), "Public presentation of the State Budget Execution Report for 2014", available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2014%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf (Accessed 27 Oct 2020).
13. Ministry of Finance of Ukraine (2016), "Public presentation of the State Budget Execution Report for 2015", available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2015%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf (Accessed 27 Oct 2020).
14. Ministry of Finance of Ukraine (2017), "Public presentation of the State Budget Execution Report for 2016", available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2016%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf (Accessed 27 Oct 2020).
15. Ministry of Finance of Ukraine (2018), "Public presentation of the State Budget Execution Report for 2017", available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2017%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf (Accessed 27 Oct 2020).
16. Ministry of Finance of Ukraine (2019), "Public presentation of the State Budget Execution Report for 2018", available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2018%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf (Accessed 27 Oct 2020).
17. Ministry of Finance of Ukraine (2020), "Public presentation of the State Budget Execution Report for 2019", available at: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82_2019.pdf (Accessed 27 Oct 2020).
18. Tymoshenko, M.V. (2013), "Effectiveness of medium-term budget planning and its criteria", Investments: Practice and Experience, [Online], Vol. 20, available at: https://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_20_7 (Accessed 27 Oct 2020).
19. Tymoshenko, M.V. (2013), " Debt stability in the system of medium-term budget planning.", Banking, [Online], Vol. 7 (115), available at: https:// elibrary.nuft.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=263269 (Accessed 27 Oct 2020).

№ 12 2020, стор. 21 - 26

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 1293

Відомості про авторів

М. В. Тимошенко

к. т. н., доцент, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

M. Tymoshenko

PhD in Technical Sciences, Associate professor, University of Customs and Finance, Dnipro

ORCID:

0000-0002-0288-9750

Як цитувати статтю

Тимошенко М. В. Перспективи запровадження середньострокового бюджетного планування на сучасному етапі розвитку економіки України. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 21–26. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.21

Tymoshenko, M. (2020), “Prospects for the introduction of medium-term budget planning at the current stage of ukrainian economy development”, Ekonomika ta derzhava, vol. 12, pp. 21–26. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.